"Stop m? l?i 0x000000E3 (RESOURCE_NOT_OWNED)" l?i x?y ra khi redirector s?i c? g?ng đ? phát hành m?t khóa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810038 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Theo m?t s? đi?u ki?n căng th?ng, b?n có th? nh?n đư?c các sau thông báo l?i trong Rdbss.sys khi m?t s?i redirector c? g?ng đ? gi?i phóng m?t khóa nó không c?n s? h?u:
Ng?ng 0x000000E3 (881d88b8 890548a0 87fd7968 00000003) RESOURCE_NOT_OWNED.
LƯU ?: Các đ?i s? cu?i cùng là luôn luôn 00000003.

Đi?u này v?n đ? đ? đư?c ban đ?u đư?c báo cáo trên m?t s? l?n Windows 2000 Terminal Server b?n cài đ?t, nhưng nó c?ng có th? x?y ra v?i d?a trên Windows 2000 các máy ch?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u b?n áp d?ng hotfix bao g?m Redirector t?p tin (Mrxsmb.sys và Rdbss.sys). C? th?, v?n đ? này x?y ra N?u b?n áp d?ng hotfix Q324627 đư?c mô t? trong Microsoft sau Bài vi?t cơ s? ki?n th?c:
324627 M?t m?ng t?p tin không th? m? đư?c n?u t?p tin b? khoá

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t này v?n đ?, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c Windows 2000 service pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

Các t?p tin theo đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

T?t c? ngôn ng?:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói 810038 bây gi?.

Nh?t B?n NEC:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói 810038 bây gi?.
Ngày phát hành: 31 Tháng 1 năm 2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? H? tr? c?a Microsoft t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t hi?n t?i ph?n m?m phát hi?n virus có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size   File name
---------------------------------------------------------
05-Nov-2002 14:35 5.0.2195.6114  371,536  Mrxsmb.sys
05-Nov-2002 14:35 5.0.2195.6114  132,944  Rdbss.sys
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

Ph?n sau mô t? hotfixes gây ra đi?u này v?n đ?.

Hotfixes r?ng đang đư?c thay th? b?ng 810038

Hotfixes sau đây đ? đư?c thay th? b?i các hotfix là mô t? trong bài vi?t này. N?u b?n đ? áp d?ng b?t k? hotfix đư?c mô t? trong ph?n này, t?i xu?ng hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này, và sau đó áp d?ng nó.
 • 315819 0X50 l?i d?ng x?y ra trong Mrxsmb.sys khi b?ng đi?u khi?n k? thu?t s? đư?c n?p
 • 327498 T?p tin có th? xu?t hi?n đư?c s?n ph?m nào v?i m?t redirector tr? lên
 • 327643 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Ng?ng 0x000000CE" trong t?t máy
 • 328776 M?t "Ng?ng 0x000000C2" l?i x?y ra khi b?n c? g?ng đ? đóng m?t t?p tin trên m?t c?p m?ng
 • 326826 M?t s? chương tr?nh có th? đư?c làm ch?m khi truy c?p vào t?p tin trên m?t c?p m?ng
 • 329175 Rdbss.sys có th? gây ra ng?ng 0xA l?i
 • 321613 Ng?ng 0x0a l?i trong nt!ExpBoostOwnerThread() trên Windows 2000 Server
 • 331018 T?p tin l?n hơn 4 GB đư?c c?t ng?n trong khôi ph?c n?u m?t EMC thi?t b? s? d?ng
 • 331484 "Stop 0x00000048" x?y ra khi b?n d?ng d?ch v? tr?nh duy?t máy tính
 • 330086 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Ng?ng 0x1E" không liên t?c trong Windows 2000
 • 324443 M?t đi?u ki?n b? t?c có th? x?y ra trong m?ng Redirector

Hotfixes đ? đư?c phát hành l?i

N?u b?n đ? áp d?ng hotfix sau đây, nh?ng hotfixes có đư?c phát hành l?i v?i s?a đ?i t?p tin thu?c tính. N?u b?n đ? áp d?ng đây hotfixes, t?i xu?ng hotfix m?i và n?p đơn xin l?i nó. Hotfix này có th? xây d?ng l?i cá nhân b?i v? chúng ch?a t?p tin ph? thu?c nhi?u hơn. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Trung tâm d? li?u chương tr?nh và c?a s? S?n ph?m Trung tâm d? li?u Server 2000
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i
328284 M?t s? t?p và c?p mà không đư?c c?u h?nh tr? thành kh? d?ng gián tuy?n đư?c lưu tr?

Thu?c tính

ID c?a bài: 810038 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB810038 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810038

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com