Thit bi bus ni tip van nng khng th lun c phat hin khi ban khi ng hoc khi ng lai may tinh trong Windows 2000 hoc trong Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 810090 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
? c m?t phin b?n Microsoft Windows Server 2003 c?a bi vi?t ny, xem 890426.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

B?n c th? g?p m?t ho?c nhi?u cc tri?u ch?ng sau y trn c?a b?n Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1)-d?a trn my tnh ho?c c?a b?n Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)-d?a trn my tnh:
 • Universal serial bus (USB) thi?t khng pht hi?n khi b?n kh?i ?ng l?i my tnh.
 • Cc thi?t b? USB khng ?c pht hi?n sau khi b?n quay tr? l?i my tnh t? ng? ng ho?c t?m d?ng.
 • My tnh s? d?ng 100 ph?n trm c?a ti nguyn CPU khi b?n di chuy?n USB chu?t.
 • My tnh ng?ng p ?ng (b? treo) khi b?n quay tr? l?i cc my tnh t? ch? ? ch? khi m?t con chu?t USB ?c k?t n?i.
 • My tnh m?t m?t th?i gian di ? b?t ?u ho?c ti?p t?c khi m?t USB thi?t b? ?c k?t n?i.
 • M?t i?m ch?m than mu vng v?i "Code 28" hay "M? 31" xu?t hi?n trn m?t thi?t b? USB trong Device Manager.
 • USB 2.0 Hi-t?c ? cc thi?t b? ?c pht hi?n nh T?c ? ?y ? (USB 1.1) thi?t b? khi my tnh c?a b?n h? s t? ng? ng, m?c d h? c?m vo c?ng USB 2.0, c kh? nng.

GI?I PHP

Windows XP SP1

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.
Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
Date     Time  Version       Size  File name
-----------------------------------------------------------

17-Dec-2002 18:47 5.1.2600.1152   19,328 Usbehci.sys
17-Jan-2003 17:30 5.1.2600.1158   136,832 Usbport.sys

Windows 2000 SP3

Gi d?ch v? thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
260910 Lm th? no ? c ?c cc Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.
Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
Date     Time  Version       Size  File name
-----------------------------------------------------------

15-Jan-2003 11:46 5.00.2195.6655   19,696 Usbehci.sys
15-Jan-2003 11:46 5.00.2195.6655   49,776 Usbhub20.sys
20-Jan-2003 10:30 5.00.2195.6657  138,256 Usbport.sys

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2. Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP 2000 Goi dich vu s 4.

THNG TIN THM

? thm thng tin v? lm th? no ? c ?c m?t hotfix cho Windows 2000 Trung tm d? li?u my ch?, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
265173Trung tm d? li?u chng tr?nh v s?n ph?m Windows 2000 Datacenter Server

Thu?c tnh

ID c?a bi: 810090 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbperformance kbwinxpsp2fix kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB810090 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:810090

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com