B? đi?u h?p m?ng b? thi?u ho?c không chính xác trong qu?n l? thi?t b? sau khi ch?y NTBackup d? li?u khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810161
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi ch?y ti?n ích NTBackup (Ntbackup.exe) đ? hoàn toàn Khôi ph?c d? li?u tr?ng thái h? th?ng, b? đi?u h?p m?ng có th? b? thi?u ho?c đ? không chính xác tên trong Device Manager. M?i di?n r?ng m?ng (WAN) miniports (l?p Giao th?c Tunneling 2 [L2TP]) mà không đư?c tr?nh bày trư?c khi b?n ch?y khôi ph?c chi?n d?ch bây gi? có th? có m?t. B?n có th? không th? lo?i b? adaptor m?i mà xu?t hi?n trong Device Manager và cài đ?t l?i nh?ng ngư?i m?t tích.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? ch? là m?t ph?n c?a c?m và ch?y cơ s? d? li?u đư?c ph?c h?i. Do đó, cơ s? d? li?u c?m và ch?y là trong m?t tr?ng thái không nh?t quán.

GI?I PHÁP

Đ? khôi ph?c d? li?u tr?ng thái h? th?ng trong b?n sao lưu trong tương lai đ? các thi?t b? ho?t đ?ng b?nh thư?ng, h?y làm theo các bư?c sau.

LƯU ?: B?n c?ng ph?i áp d?ng thay đ?i này đ? cài đ?t Windows 2000 mà s? t? ch?c trong quá tr?nh khôi ph?c Ntbackup.exe. Sao lưu d? li?u tr?ng thái h? th?ng đó ch?y trư?c khi th?c hi?n thay đ?i này s? ti?p t?c gây ra các tri?u ch?ng mà đư?c mô t? trong bài vi?t này.
 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào đây subkey:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\KeysNotToRestore
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các
  C?m & Chơi
  m?c nh?p, và sau đó nh?p vàoS?a đ?i.
 4. Trong các D? li?u giá tr? h?p, thay đ?i văn b?n t?
  CurrentControlSet\Enum
  CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase
  đ?
  CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u Hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861 S? d?ng QChain.exe đ? cài đ?t nhi?u Hotfixes v?i m?t kh?i đ?ng l?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 810161 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB810161 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810161

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com