Tóm t?t các cú pháp d?ng l?nh cho C?p nh?t ph?n m?m trong h? th?ng qu?n l? máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810232 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n tri?n khai ph?n m?m C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng ph?n m?m C?p Nh?t d?ch v?, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n tri?n khai các b?n c?p nh?t b?ng cách s? d?ng tham s? d?ng l?nh đó cung c?p cho vi?c cài đ?t im l?ng (không tương tác ngư?i dùng, không có đ?u vào ngư?i s? d?ng, "và không có máy tính t? đ?ng kh?i đ?ng). Đi?u này t?o đi?u ki?n tri?n khai m?ng đáng tin c?y hơn v?i ít hơn máy tính kh?i đ?ng l?i và tăng năng su?t.

Chú ý B?n C?p Nh?t t? Windows Update Service (WUS) có th? ch?a các tham s? d?ng l?nh pre-assigned c?u h?nh b?i Microsoft. Đ? ngăn ch?n k?t qu? b?t ng? trong ho?c sau khi cài đ?t các b?n C?p Nh?t t? WUS, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n không làm thay đ?i b?t k? thông s? hi?n có đ? đ?m b?o phù h?p hoàn thành vi?c cài đ?t b?n C?p Nh?t.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? cài đ?t b?n c?p nh?t b?ng cách s? d?ng m?t s? lo?i h?nh cài đ?t các công ngh?. Microsoft Windows Installer là m?t trong nh?ng công ngh? như v?y. Nh?ng ngư?i khác bao g?m "Iexpress" (đ?i v?i Microsoft Internet Explorer các b?n C?p Nh?t) và "C?p Nh?t" (cho Microsoft Windows và d?ch v? thông tin Internet c?a Microsoft b?n C?p Nh?t.) M?i ngư?i trong s? các công ngh? này cài đ?t h? tr? khác bi?t nh? trong ch?c năng b?ng cách s? d?ng các tham s? d?ng l?nh khác nhau ho?c cài đ?t.

Chú ý M?i hơn verions c?a Microsoft Internet Explorer s? d?ng "C?p Nh?t".

Bài vi?t này bao g?m m?t danh sách đ?i di?n các s?n ph?m, thông tin C?p Nh?t, và khuy?n khích các tham s? d?ng l?nh cho tri?n khai b?ng cách s? d?ng ph?n m?m C?p Nh?t d?ch v? gói tính năng. Chi ti?t thêm c?ng có th? có s?n cho m?i s?n ph?m ho?c vá l?i trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Đ? c?u h?nh m?t vá mà b?n đang tri?n khai, s? d?ng các phân ph?i ph?n m?m C?p Nh?t Wizard t? Gói d?ch v? c?p nh?t ph?n m?m tính năng. Ch?n và t?i v? các b?n vá ho?c b?n c?p nh?t b?ng cách s? d?ng thu?t s?, và b?m đúp vào b?n vá ho?c C?p Nh?t c?a xem thu?c tính và cài đ?t trên trang ph?n m?m C?p nh?t t?nh tr?ng c?a h?. Trong các Tham s? h?p, g? các tùy ch?n d?ng l?nh. N?u b?n có t?i v? b?n c?p nh?t trư?c đây, ho?c có phương ti?n truy?n thông như b? công c? b?o m?t Đ?a CD, b?n c?ng có th? b?m các Nh?p kh?u nút đ? xác đ?nh v? trí và nh?p kh?u các b?n C?p Nh?t.

Tham s? d?ng l?nh và các ví d?


Quan tr?ng Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ki?m tra cú pháp cho m?i patch trư?c khi b?n tri?n khai nó. B?n có th? xác minh cú pháp b?ng cách ch?y vá l?i v?i các /? tham s?. Tham s? này s? hi?n th? các đư?c h? tr? các tùy ch?n d?ng l?nh. B?n có th? s? d?ng các tùy ch?n này đ? xác đ?nh các cài đ?t công ngh? s? d?ng các b?n vá. Thông tin c?p nh?t nh?t c?ng s? d?ng m?t quy ư?c đ?t tên t?p r?ng b?n có th? s? d?ng đ? xác đ?nh các công ngh? cài đ?t.

Chú ý N?u b?n đang tri?n khai Dell h? th?ng thông tin C?p Nh?t ho?c C?p Nh?t thành ph?n Dell, d?ng l?nh chính xác đư?c cung c?p b?i Dell C?p Nh?t vào c?a hàng. V? v?y, b?n không ph?i ch? ra các d?ng l?nh. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không ph?i s?a đ?i d?ng l?nh đư?c cung c?p. Chi ti?t c?a command lines Dell b?n C?p Nh?t có s?n trong các Dell Update Packager hư?ng d?n s? d?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? các Dell Update Packager hư?ng d?n s? d?ng, truy c?p vào Dell Web site sau:
http://support.Dell.com/support/edocs/software/smdup
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S?n ph?m ho?c thành ph?nD?ng l?nhVí d?
Microsoft Windows NT 4.0 và Windows 2000 hotfixes trư?c khi đ?n SP4-q - zq123456i.exe - q - z
Microsoft Windows 2000 SP4 và sau này và Microsoft Windows XP
Thi?t b? chuy?n m?ch có s?n khác nhau, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Update.exe đang s? d?ng. Xem tham kh?o đ? bài vi?t KB 262841 dư?i đây)
/q /u /z
/norestart/yên t?nh/th? đ?ng
q123456_w2k_sp4_x86_en.exe /q /u /z
q123456_w2k_sp4_x86_en.exe /norestart/yên t?nh/th? đ?ng
D?ch v? thông tin Internet 4.0 và 5,0/q /zq123456.exe /q /z
q1234356_w2k_sp2_x86_en.exe /q /z
Internet Explorer
Chú ý Thi?t b? chuy?n m?ch có s?n khác nhau, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Update.exe đang s? d?ng. Xem tham kh?o đ? bài vi?t KB 262841 dư?i đây.
/q /u /z /norestart/yên t?nh/th? đ?ngq123456.exe /q /u /z /norestart/yên t?nh/th? đ?ng
Microsoft Windows Media Player/q: m?t /r:nwm320920_71.exe /q: m?t /r:n
Microsoft Exchange 2000 Server/q /z811853_enu_i386.exe /q /z
Microsoft Exchange 2003 Server /q /z Exchange2003-KB832759-x 86-enu /q /z
Microsoft OfficeXem b?n c?p nh?t ph?n m?m Ghi chú phát hành gói tính năng d?ch v? và tài li?u tr?c tuy?n.
Microsoft SQL Server 2000/a /q DISABLESTATUS = AUTOSQLHotfix_ENU.exe /a /q DISABLESTATUS = AUTO
Máy ?o c?a Microsoft/c:"javatrig.exe /exe_install/l /q" /q: m?t /r:nmsjavwu.exe /c:"javatrig.exe /exe_install/l /q" /q: m?t /r:n
MDAC, MSXML /C:"dahotfix.exe /q /n" /q: m?t enu_Q832483_mdac_x86/C:"dahotfix.exe /q /n" /q: m?t
Máy ch? thương m?i Vui l?ng tham kh?o các b?n tin Đ?i v?i cú pháp d?ng l?nh có s?n.
N?i dung qu?n l? máy ch? Ha?y tham khaûo các b?n tin cho cú pháp d?ng l?nh có s?n.
BizTalk Server Vui l?ng tham kh?o b?n tin cú pháp d?ng l?nh có s?n.
Máy ch? lưu tr? h?i nh?p Ha?y tham khaûo các b?n tin cho cú pháp d?ng l?nh có s?n.
C?p nh?t h? th?ng Dell ho?c Dell thành ph?n C?p Nh?tKhông c?n ph?i ch? đ?nhD?ng l?nh chính xác đư?c cung c?p b?i Dell C?p Nh?t vào c?a hàng.

Đ? thêm thông tin v? các tùy ch?n d?ng l?nh và mô t? c?a h?, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:

824687 Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho ph?n m?m c?a Microsoft C?p Nh?t gói
262841 Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho c?a s? ph?n m?m C?p Nh?t gói
Windows NT 4.0:
184305 Làm th? nào đ? cài đ?t và g? b? hotfixes v?i Hotfix.exe
Windows 2000 và sau này:
262841 Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho c?a s? ph?n m?m C?p Nh?t gói
Microsoft Internet Explorer:
197147 Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho IExpress ph?n m?m C?p Nh?t gói
Microsoft Exchange 2000 Server:
331646 Exchange 2000 Server post-Service Pack 3 hotfix thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh
Microsoft SQL Server:
330391 SQL Server cài đ?t hotfix
Microsoft Office:

Thông tin v? thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh trong Microsoft Office, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/XP/Journ/ohotfix.htm
Máy ?o c?a Microsoft:
304930 Làm th? nào đ? cài đ?t máy ?o c?a Microsoft C?p Nh?t âm th?m mà không c?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n
Chú ý: Đ?i v?i ngư?i dùng nh?ng ngư?i c?n b?o m?t update cho Windows NT 4.0 mà đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 810030 "MS02-069: Flaw trong Microsoft VM có th? th?a hi?p Windows ", qu?n tr? viên có th? t?i v? b?n c?p nh?t này t? Windows C?p Nh?t vào c?a hàng đ? tri?n khai m?t s? máy tính mà đ? đư?c có máy ?o c?a Microsoft cài đ?t. N?u b?n mu?n có đư?c c?p nh?t này đ? cài đ?t sau đó trên m?t ho?c nhi?u hơn m?t máy tính, s? d?ng Advanced Search Tùy ch?n trong Windows C?p Nh?t vào c?a hàng đ? t?m ki?m đi?u ID 810030.

Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t t? Windows Update Danh m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog
Đ? t?i v? b?n c?p nh?t này cho Windows NT 4.0, ch?n Windows XP h? th?ng đi?u hành c?a b?n. Windows NT 4.0 d?a trên máy tính không có quy?n truy c?p vào c?a hàng Windows Update. N?u b?n ph?i t?i v? m?t gói ph?n m?m Windows NT 4.0 cài đ?t trên m?t s? máy tính, ho?c đ? cài đ?t sau, s? d?ng m?t máy tính hơn ch?y Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003, và sau đó ch?n Windows 98, Windows Thiên niên k? Edition, ho?c Windows XP ho?t đ?ng c?a b?n h? th?ng đ? truy c?p vào c?a hàng Windows Update. B?n c?p nh?t b?o m?t này c?ng cài đ?t trên các máy tính Windows NT 4.0.

Thu?c tính

ID c?a bài: 810232 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Systems Management Server 2003
T? khóa: 
kbproductlink kbhowto kbinfo kbmt KB810232 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810232

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com