Podr?ka za DirectShow reprodukciju za datoteke snimljene u operativnom sistemu Windows XP Media Center Edition

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 810243 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Microsoft je objavio dodatak za a?uriranje komponenti Stream Buffer Engine (SBE) i Encryptor/Decryptor (EncDec) koje su uklju?ene u Windows XP servisni paket 1 (SP1). Ako ?elite da reprodukujete datoteke koje su snimljene u operativnom sistemu Windows XP Media Center Edition (.dvr-ms datoteke) na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP SP1, preuzmite ispravku ?Ispravka za Windows XP servisni paket 1 (KB810243)? sa Web lokacije Microsoft Windows Update. Da biste preuzeli ovu ispravku, posetite Web lokaciju Microsoft Windows Update:
http://update.microsoft.com

DODATNE INFORMACIJE

SBE je prvi put uklju?en u Windows XP SP1. Programi mogu da koriste SBE za tra?enje, pauziranje i snimanje video toka u?ivo bez prekidanja reprodukcije. Prelazi izme?u sadr?aja u?ivo i snimljenog sadr?aja su neprimetni. SBE trenutno podr?ava MPEG-2 video i digitalne video (DV) izvore sa brzinama hvatanja koje iznose do 20 megabita u sekundi (Mb/s). Emisije koje su snimljene u operativnom sistemu Windows XP Media Center Edition skladi?te se sa oznakom tipa datoteke .dvr-ms. Mogu?nost pristupa .dvr-ms datotekama pomo?u DirectShow interfejsa zavisi od smernica za za?titu od kopiranja koje postavlja vlasnik sadr?aja, medijska ku?a ili i jedni i drugi. Ako medijska ku?a ozna?i program kao za?ti?en od kopiranja, mo?ete da koristite punu funkcionalnost li?nog video rikordera (PVR) pomo?u ra?unara koji radi pod operativnim sistemom Windows XP Media Center Edition (uklju?uju?i snimanje programa radi kasnijeg gledanja), ali ne mo?ete da reprodukujete te datoteke na drugim ra?unarima ili ure?ajima. Neza?ti?eni TV sadr?aj koji je snimljen u operativnom sistemu Windows XP Media Center Edition mo?ete da reprodukujete na slede?im ure?ajima:
 • Na svakom ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP Media Center Edition sa instaliranim najnovijim ispravkama
 • Na svakom ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP Home Edition SP1 ili Windows XP Professional SP1 i Microsoft Windows Media Player 9 Series ili drugi kompatibilan plejer zasnovan na Windows XP SP1 DirectShow interfejsu (za to je potrebna ispravka koja je opisana u ovom ?lanku)
Imajte na umu da .dvr-ms datoteke sadr?e MPEG-2 video i audio tokove. Morate da imate instaliran DVD dekoder koji je kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP da biste reprodukovali ove datoteke.

Zahtevi i preporuke za reprodukovanje .dvr-ms datoteka

 • Potrebno:
  • DVD dekoder kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP i zasnovan na DirectShow interfejsu
 • Preporu?uje se:
  • CPU koji radi na 1 GHz ili br?e
  • Grafi?ka kartica sa 32 megabajta (MB) video memorije ili vi?e
Verzija ove ispravke na engleskom jeziku (SAD) ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
  Datum     Vreme  Verzija    Veli?ina   Ime datoteke
  --------------------------------------------------------
  26.11.2002. 20:15 6.4.2600.1142 166.912 Encdec.dll    
  26.11.2002. 20:15 6.4.2600.1142 219.136 Sbe.dll     
  09.09.2003. 16:23 5.1.2600.1267  4.096 Verifmce.dll
Da biste uklonili ovu ispravku, koristite stavku kontrolne table Dodaj ili ukloni programe da biste uklonili Windows XP hitnu ispravku (SP2) [Pogledajte ?lanak KB810243 za vi?e informacija].

Tehni?ka podr?ka za 64-bitna izdanja operativnog sistema Windows

Proizvo?a? hardvera obezbe?uje tehni?ku podr?ku i pomo? za 64-bitna izdanja operativnog sistema Microsoft Windows. Proizvo?a? hardvera obezbe?uje podr?ku zato ?to se 64-bitno izdanje operativnog sistema Windows dobija sa hardverom. Proizvo?a? hardvera je mo?da prilagodio instalaciju 64-bitnog izdanja operativnog sistema Windows jedinstvenim komponentama. Jedinstvene komponente mogu da uklju?uju odre?ene upravlja?ke programe ure?aja ili opcionalne postavke radi pove?avanja performansi hardvera. Microsoft ?e obezbediti razumnu koli?inu pomo?i ukoliko vam bude potrebna tehni?ka pomo? u vezi sa 64-bitnim izdanjem operativnog sistema Windows. Me?utim, mo?da ?ete morati direktno da se obratite proizvo?a?u. Proizvo?a? je najbolje kvalifikovan da podr?ava softver koji je instalirao na hardver.

Za informacije o proizvodu za 64-bitno izdanje operativnog sistema Microsoft Windows XP Professional posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
Za informacije o proizvodu za 64-bitna izdanja sistema Microsoft Windows Server 2003 posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 810243 - Poslednji pregled: 3. februar 2011. - Revizija: 5.4
ODNOSI SE NA:
Klju?ne re?i: 
kbwindowsupdate kbenv kbinfo KB810243

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com