Kh?c ph?c: SetMinThreads và GetMinThreads API thêm vào l?p h?c th?i gian ch?y ThreadPool ngôn ng? ph? bi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810259 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n không th? c?u h?nh s? ch? đ? c?a công nhân, t?i thi?u ho?c I/O ch? đ? trong các ThreadPool l?p h?c.

GI?I PHÁP

M?t s?a ch?a đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? là mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho máy vi tính đang g?p v?n đ? này c? th?. S?a ch?a có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ch? cho t?i.Gói d?ch v? NET Framework có ch?a này S?a ch?a.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, h?y liên h? v?i s?n ph?m c?a Microsoft H? tr? d?ch v? đ? có đư?c s?a ch?a. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các s?n ph?m c?a Microsoft H? tr? d?ch v? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
LƯU ?: Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí đi?n h?nh h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê theo sau đây b?ng. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date	    Time  Version    Size    File name
  --------------------------------------------------------------
  08-Nov-2002 17:34 1.0.3705.374  196,608 Aspnet_isapi.dll
  08-Nov-2002 17:26          4,169 Aspnet_perf.h
  08-Nov-2002 17:26          20,468 Aspnet_perf.ini
  08-Nov-2002 17:26          20,342 Aspnet_perf2.ini
  08-Nov-2002 17:34 1.0.3705.374   24,576 Aspnet_regiis.exe
  08-Nov-2002 17:34 1.0.3705.374   28,672 Aspnet_wp.exe
  08-Nov-2002 16:52 1.0.3705.374   69,632 Corperfmonext.dll
  10-Nov-2002 14:56 1.0.3705.374 1,953,792 Mscorlib.dll
  31-Oct-2002 18:04          10,252 Mscorlib.ldo
  08-Nov-2002 16:51 1.0.3705.374 2,269,184 Mscorsvr.dll
  08-Nov-2002 16:51 1.0.3705.374 2,269,184 Mscorwks.dll
  22-Aug-2002 19:23            15 Smartnav.htm
  22-Oct-2002 13:41          8,728 Smartnav.js
  20-Mar-2002 13:31          7,003 Smartnavie5.js
  10-Nov-2002 14:59 1.0.3705.374 1,187,840 System.web.dll
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Ch?c năng đ? đư?c thêm vào th?i gian ch?y ngôn ng? ph? bi?n ThreadPool l?p cho phép b?n đ? c?u h?nh s? công nhân, t?i thi?u ch? đ? và ch? đ? c?a I/O trong quá t?i.

Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đi?u ch?nh s? t?i thi?u c?a ch? đ? ch? khi không t?i trên các máy ch? Web Đ?i v?i ch? ng?n th?i gian (0-10 phút). Trong nh?ng trư?ng h?p này, các ThreadPool không có đ? th?i gian đ? đ?t đư?c m?c t?i ưu c?a ch? đ? đ? x? l? t?i.

N?u s? t?i thi?u c?a ch? đ? c?a công nhân ho?c I/O ch? đ? đư?c c?u h?nh, các ThreadPool ngay l?p t?c t?o ch? đ? m?i đ?n s? t?i thi?u quy đ?nh (m?c đ?nh là 0) trong m?t th?i gian t?i cao. Sau khi không ho?t đ?ng, các ch? đ? c?a ch?t.

Hai API sau đây đ? đư?c thêm vào các ThreadPool l?p:
 • Phương pháp ThreadPool.SetMinThreads
  Đ?t s? lư?ng công nhân threads và t?i thi?u t?i thi?u s? i/o: không đ?ng b? ch? đ? cho các ThreadPool.
  public static bool SetMinThreads(int workerThreads, int completionPortThreads);
  Tham s?
  workerThreads: S? lư?ng các ch? đ? c?a công nhân.
  completionPortThreads: S? lư?ng các ch? đ? không đ?ng b? c?a I/O.
 • Phương pháp ThreadPool.GetMinThreads
  Đư?c s? lư?ng công nhân threads và t?i thi?u t?i thi?u s? i/o: không đ?ng b? ch? đ? cho các ThreadPool.
  public static void GetMinThreads(out int workerThreads, out int completionPortThreads);
  Tham s?
  workerThreads: S? lư?ng các ch? đ? c?a công nhân.
  completionPortThreads: S? lư?ng các ch? đ? không đ?ng b? c?a I/O.
Đ? bi?t thêm thông tin v? các ThreadPool l?p, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
ThreadPool l?p
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/System.Threading.threadpool (vs.71) .aspx
Hai cài đ?t c?u h?nh m?i đ? đư?c thêm vào các <processmodel>c?u h?nh ph?n trong Machine.config đ? s? d?ng m?i <b00></b00></processmodel>ThreadPool l?p ch?c năng t? ASP.NET:
 • minWorkerThreads: C?u h?nh s? t?i thi?u c?a công nhân ch? đ? đư?c s? d?ng cho quá tr?nh trên m?t cơ s? cho m?i CPU. Ví d?, n?u giá tr? này là 10 ngày m?t đ?a đơn b? vi x? l? máy ch?, ASP.NET s? d?ng th?i gian ch?y API đ? thi?t l?p gi?i h?n quy tr?nh 10. Trên m?t máy ch? hai b? vi x? l?, gi?i h?n đư?c đ?t-20. M?c đ?nh là 0.
 • minIoThreads: C?u h?nh t?i thi?u s? không đ?ng b? I/O ch? đ? đư?c đư?c s? d?ng cho quá tr?nh trên m?t cơ s? cho m?i CPU. Ví d?, n?u giá tr? này là 10 ngày m?t đ?a đơn b? vi x? l? máy ch?, ASP.NET s? d?ng th?i gian ch?y API đ? thi?t l?p gi?i h?n quy tr?nh 10. Trên m?t máy ch? hai b? vi x? l?, gi?i h?n đư?c đ?t-20. M?c đ?nh là 0.

Thu?c tính

ID c?a bài: 810259 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbmt KB810259 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810259

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com