Thông báo l?i: không th? truy nh?p t?p AssemblyName v? nó đang đư?c s? d?ng b?i m?t ti?n tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810281 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n C?p Nh?t ASP.NET n?i dung trên m?t máy ch? Web là nh?n đư?c yêu c?u, b?n có th? nh?n các thông báo l?i sau đây trong các tr?nh duy?t:
L?i h? ph?c v? trong / AppName ?ng d?ng.
--------------------------------------------------------------------------------
L?i c?u h?nh
Mô t?: M?t l?i đ? x?y ra trong các ch? bi?n c?a m?t t?p tin c?u h?nh c?n thi?t đ? ph?c v? yêu c?u này. Vui l?ng Xem l?i chi ti?t c? th? l?i dư?i đây và s?a đ?i t?p tin c?u h?nh c?a b?n m?t cách thích h?p.

Phân tích cú pháp thông báo l?i: Không th? truy nh?p t?p AssemblyName b?i v? nó đang đư?c s? d?ng c?a ngư?i khác quá tr?nh.

Ngu?n l?i:

Dây 197:<add assembly="System.Drawing, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"></add>
Dây 198:<add assembly="System.EnterpriseServices, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"></add>
Dây 199: <add assembly="*"></add> Dây 200:
Dây 201:

T?p ngu?n: c: \WindowsDirectory\Microsoft.net\framework\v1.0.3512\Config\machine.config line: 199


V?n đ? này th? x?y ra n?u b?n C?p Nh?t nhi?u t?p tin mà s? gây ra thay đ?i thông báo (ví d? như Web.config, Global.asax và tác ph?m trong thư rác). Khi yêu c?u đ?n ? gi?a hai liên ti?p s? thay đ?i thông báo, chúng gây ra AppDomain đ? đư?c n?p l?i nhi?u l?n cùng m?t lúc.

V?n đ? tương t? c?ng có th? x?y ra khi b?n s? d?ng m?t chương tr?nh trên máy ch? c?a b?n khóa thư m?c trong khi quét. Ví d? như v?y chương tr?nh là chương tr?nh virus, các chương tr?nh l?p ch? m?c và sao lưu các chương tr?nh.

NGUYÊN NHÂN

Khi b?n thay đ?i m?t t?p tin mà nguyên nhân thay đ?i thông báo, các AppDomain t?i l?i trên yêu c?u đ?n ti?p theo. Khi đi?u này x?y ra, các Aspnet_wp.exe quá tr?nh khóa các Chương tr?nh/Sao ?nthư m?c (n?m ? ASP t?m th?i.NET c?p T?p), có th? m?t cách an toàn sao chép các phiên b?n m?i c?a chương tr?nh.

N?u b?n thay đ?i m?t t?p tin trong khi Đi?u này x?y ra, và m?t yêu c?u m?i đ?n trong, AppDomain t?i l?i m?t l?n n?a, và sau đó c? g?ng sao chép m?t phiên b?n m?i c?a chương tr?nh thư m?c b?n sao bóng khi thư m?c b? khóa b?i AppDomain đ?u tiên t?i l?i.

GI?I PHÁP

S?a ch?a đư?c bao g?m, như là m?t ph?n c?a các.NET Framework 1.1.

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho t?i.NET Framework 1.0 gói d?ch v? có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Chú ý B?n c?ng có th? s? d?ng các.NET Framework 1.1 đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

Chú ý S?a v?n đ?, cài đ?t s?a ch?a, và sau đó c?u h?nh các cài đ?t trong ph?n "Thông tin thêm".

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
 Date     Time  Version    Size    File name
 --------------------------------------------------------------
 14-Nov-2002 04:12 1.0.3705.377  196,608 Aspnet_isapi.dll
 14-Nov-2002 04:06          4,169 Aspnet_perf.h
 14-Nov-2002 04:06          20,468 Aspnet_perf.ini
 14-Nov-2002 04:06          20,342 Aspnet_perf2.ini
 14-Nov-2002 04:12 1.0.3705.377   24,576 Aspnet_regiis.exe
 14-Nov-2002 04:12 1.0.3705.377   28,672 Aspnet_wp.exe
 14-Nov-2002 01:42 1.0.3705.377   69,632 Corperfmonext.dll
 14-Nov-2002 16:17 1.0.3705.377 1,953,792 Mscorlib.dll
 14-Nov-2002 01:33          10,256 Mscorlib.ldo
 14-Nov-2002 01:41 1.0.3705.377 2,269,184 Mscorsvr.dll
 14-Nov-2002 01:41 1.0.3705.377 2,269,184 Mscorwks.dll
 02-Aug-2002 03:38            15 Smartnav.htm
 17-Oct-2002 23:55          8,728 Smartnav.js
 29-Jan-2002 00:13          7,003 Smartnavie5.js
 14-Nov-2002 16:18 1.0.3705.377 1,191,936 System.web.dll
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
Các hotfix thay đ?i hành vi sau đây trong ASP.NET:
 • Config l?i bây gi? đư?c lưu tr? ch? trong 5 giây.
 • Thông báo thay đ?i t?p tin đư?c k?t h?p d?a trên các giá tr? Sau hai thu?c tính trong ph?n <httpruntime>trong các Machine.config<b00> </b00> </httpruntime>
  • waitChangeNotification -S? giây ph?i đ?i cho thông báo thay đ?i ti?p theo trư?c khi m?t yêu c?u m?i s? kích ho?t m?t AppDomain kh?i đ?ng l?i
  • maxWaitChangeNotification -t?i đa s? giây t? l?n đ?u tiên thay đ?i thông báo cho đ?n khi AppDomain n?p l?i trên m?t yêu c?u m?i
  Ví dụ:
  <httpRuntime waitChangeNotification="5" maxWaitChangeNotification="10">
  Giá tr? m?c đ?nh cho c? hai tham s? là 0.
  Lưu ? r?ng khi b?n s? d?ng giá tr? m?c đ?nh, b?n v?n th?y v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng".

  Các sau đây là các giá tr? đ? xu?t cho các thu?c tính:
  • Thi?t l?p waitChangeNotification S? giây vư?t quá s? giây mà có th? vư?t qua gi?a các b?n C?p Nh?t c?a hai t?p tin thông báo thay đ?i trong m?t b?n sao.
  • Thi?t l?p maxWaitChangeNotification đ? m?t s? giây vư?t quá đ? dài c?a th?i gian đ? hoàn t?t quá tr?nh sao chép/tri?n khai.
  V? s? thay đ?i này, n?i dung có th? hieån cache n?u b?n xem nó ngay l?p t?c sau m?t quá tr?nh sao chép/tri?n khai. Đây là đi?n h?nh hành vi. Các nh?ng thay đ?i có hi?u l?c khi kho?ng th?i gian ch? đ?i đ? ch? đ?nh b?ng cách s? d?ng các tham s? trư?c đó đ? thông qua.
 • Mư?i giây sau khi m?t initializationerror x?y ra trong các HttpRuntime, AppDomain đóng c?a.
 • L?i c?u h?nh th?c t? bây gi? đư?c lưu gi? trong các InnerException c?a các HttpException đ?i tư?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 810281 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbnetframe100presp3fix kbfix kbbug kbmt KB810281 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810281

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com