S? d?ng chuy?n đ?i /Userva trên Windows Server 2003 d?a trên máy tính đang ch?y Exchange Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810371 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? vi?c s? d?ng các m?i / Userva chuy?n đ?i tham s? b?n có th? thêm vào d?ng h? đi?u hành c?a Boot.ini t?p tin trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003.

B?n có th? s? d?ng chuy?n đ?i này đ? tu? ch?nh s? lư?ng b? nh? đư?c c?p phát cho quá tr?nh khi b?n s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i. Đi?u này cho phép nhi?u trang b?ng m?c nh?p (CP) h?t nhân b? nh?, nhưng v?n duy tr? g?n như 3 Gigabyte (GB) c?a quá tr?nh b? nh? không gian.

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh, t?t c? các phiên b?n c?a Windows Server 2003 có 2 GB không gian đ?a ch? ?o cho h?t nhân, và nó cho phép ngư?i s? d?ng ch? đ? quy tr?nh (ví d? như kho thông tin Exchage tr?nh (Store.exe)) đ? s? d?ng 2 GB không gian đ?a ch? ?o. Không gian đ?a ch? ?o cho m?t quá tr?nh c? th? đư?c c?p phát lúc kh?i đ?ng và tăng như nhi?u b? nh? đư?c s? d?ng trong th?i gian ch?y. Nó là đi?n h?nh cho s? d?ng b? nh? th?c t? (ho?c làm vi?c t?p) c?a m?t quá tr?nh đư?c ít hơn nhi?u so v?i không gian đ?a ch? quá tr?nh này đ? đư?c giao. N?u máy tính đang ch?y Microsoft Exchange Server 2003 có 1 gigabyte (GB) b? nh? ho?c hơn đư?c cài đ?t và n?u máy tính nhà đ?n h?p thư ho?c thư m?c công c?ng, b?n ph?i s?a đ?i Windows Server 2003 do đó mà 3 GB không gian đ?a ch? có s?n cho các ?ng d?ng ch? đ? ngư?i dùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cài đ?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
171793Thông tin v? vi?c s? d?ng ?ng d?ng c?a 4GT RAM Tuning
189293 Cho phép 4GT RAM ch?nh khi b?n s? d?ng Windows NT Server Enterprise Edition
Đi?u quan tr?ng là r?ng quá tr?nh Store.exe không ch?y ra kh?i không gian đ?a ch? ?o. N?u đi?u này x?y ra, c?p phát b? nh? s? không thành công (m?c dù đ? RAM v?t l? t?n t?i), và b?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch v? kho thông tin Exchage Microsoft.

Ví d?, m?t máy ch? trao đ?i v?i 2 GB b? nh? RAM v?t l? và mà không s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i trong các t?p tin Boot.ini s? ch?y ra kh?i b? nh? khi không gian đ?a ch? ?o Store.exe đ?t t?i 2 GB. Windows Task Manager cho th?y r?ng ch? có kho?ng 1.5 GB đang th?c s? s? d?ng, nhưng các máy ch? s? ra kh?i b? nh? anyway. B?n có th? giám sát tiêu th? đ?a ch? ?o v?i hi?u su?t giám sát. Thêm các ?o byte S? lư?t truy c?p cho quá tr?nh Store.exe đ? đ?m b?o m?t đ?c chính xác c?a không gian ?o. Quá tr?nh Store.exe là quá tr?nh trao đ?i 2000 duy nh?t mà b?n ph?i qu?n l?. Các quá tr?nh trao đ?i 2000 khác không phát tri?n đ? l?n đ? gây ra b?t k? v?n đ?.

S? d?ng các chuy?n đ?i /Userva

V?i các / Userva chuy?n đ?i, b?n có th? tùy ch?nh như th? nào b? nh? đư?c c?p phát khi b?n s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i. Sau s? / Userva = là s? lư?ng b? nh? trong megabyte (MB) mà s? đư?c c?p phát cho m?i quá tr?nh. N?u b?n thi?t l?p / 3 gb /Userva = 3030, đi?u này có 3,030 MB b? nh? không gian quá tr?nh, so v?i 3,072 MB khi b?n s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i m?t m?nh. 42 MB đư?c lưu khi b?n thi?t l?p / Userva = 3030 đư?c s? d?ng đ? tăng b? nh? h?t nhân không gian, h? th?ng mi?n phí trang b?ng m?c (PTEs). CP b? nh? bơi tăng s? khác bi?t gi?a 3 GB (đư?c ch? ra b?i các / 3 GB chuy?n đ?i) và giá tr? đư?c gán cho các / Userva chuy?n đ?i.

T?t nh?t là b?n c?u h?nh các t?t c? d?a trên Windows Server 2003 Server ch?y Exchange và đư?c c?u h?nh v?i các / 3 GB chuy?n đ?i c?ng s? d?ng các / Userva = 3030 chuy?n đ?i. Sau khi b?n cài đ?t m?t máy ch? d?a trên Windows Server 2003, b?n ph?i s?a đ?i t?p Boot.ini đ? thêm các / 3 GB/ Userva = 3030 tham s? d?ng kh?i đ?ng. Ví dụ:
[Boot Loader]
Timeout=30
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows Server 2003" /fastdetect /3GB /Userva=3030

Chú ý Tham s? /Userva ch? đư?c h? tr? trên các máy ch? trao đ?i khi giá tr? đư?c thi?t l?p gi?a 2.970 MB và 3,030 MB. Giá tr? là r?t nh? hơn 2.970 MB ho?c l?n hơn 3,030 MB không đư?c h? tr?. Ch? trong trư?ng h?p c?c k? th?p CP nên m?t giá tr? nh? nh? hơn 2.970 MB đư?c s? d?ng. Giá tr? m?c đ?nh đư?c đ? ngh? cho các máy ch? Exchange là 3,030 MB.

B?n có th? xem th?p PTEs tr?c ti?p b?ng cách s? d?ng màn h?nh hi?u su?t. T?m các đ?i tư?ng mi?n phí h? th?ng trang b?ng m?c dư?i truy c?p b? nh?. Giá tr? là r?t ít hơn 7.000 là quá th?p. V? v?y, các /userva chuy?n đ?i ph?i đư?c đi?u ch?nh xu?ng đ? tăng giá tr? này.

Giá tr? đích cho mi?n phí h? th?ng PTEs đư?c 24.000 ho?c cao hơn. Không s?a đ?i các giá tr? đ?n dư?i đây /userva = 2800 đ? c? g?ng đ?t đư?c nhi?u hơn PTEs. Thay vào đó, liên h? v?i h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft d?ch v?.

Đ? t?i v? ghi chú phát hành Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1), ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=A49560AD-4C8B-4449-9947-B054D7F12CCE&displaylang=en

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
266096Exchange 2000 đ?i h?i 3 GB chuy?n v?i nhi?u hơn 1 GB b? nh? RAM v?t l?

Thu?c tính

ID c?a bài: 810371 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbbug kbmt KB810371 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810371

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com