B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Không có thông tin không hi?n th? trong d?ng xem này" khi b?n c? g?ng truy c?p vào m?t d? án xem trong Microsoft Project Server 2003 ho?c trong Microsoft Project Se...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810596 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a bài vi?t trư?c đây có s?n sau đây: 888735

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a thông tin v? "Không có thông tin không hi?n th? trong d?ng xem này" l?i thư mà b?n nh?n đư?c khi b?n c? g?ng truy c?p vào m?t d? án xem trong Microsoft Office Project Server 2003 ho?c trong Microsoft Project Server 2002. Bài vi?t này danh sách nguyên nhân có th? thông báo l?i này, và mô t? các phương pháp mà b?n có th? th? đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng truy c?p vào m?t d? án xem trong Microsoft d? án Web truy c?p, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không có thông tin không hi?n th? trong d?ng xem này. Ho?c là các qu?n l? d? án đ? không công b? k? ho?ch d? án ho?c không có thông tin trong k? ho?ch d? án đ? hi?n th?.
Ngoài ra, s? ki?n sau đây thông đi?p đư?c đăng nh?p s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:
 • Ngu?n: Microsoft Project Server Truy t?m các nhà cung c?p
  Lo?i: c?nh báo
  Th? lo?i: không có
  ID s? ki?n: 1
  User: NT AUTHORITY\SYSTEM
  Mô t?:
  Thành ph?n: PCSViews
  T?p tin: ViewsDrop.cls
  Dây: -1
  S? l?i: 0x8000401a
  Mô t?: T? đ?ng hóa l?i
  Không th? kh?i đ?ng quá tr?nh máy ch? b?i v? danh tính đư?c c?u h?nh không chính xác. Ki?m tra tên ngư?i dùng và m?t kh?u.

 • Ngu?n: Microsoft Project Server Truy t?m các nhà cung c?p
  Lo?i: c?nh báo
  Th? lo?i: không có
  ID s? ki?n: 1
  User: NT AUTHORITY\SYSTEM
  Mô t?:
  Thành ph?n: lư?t xem D?ch v? thông báo
  T?p tin: lái xe : \Proj10\pcportal\source\viewsnotify\ViewNotify.cpp
  Dây: 67 s? l?i: 0x8000401a
  Mô t?: Th?t b?i trong vi?c t?o th? hi?n quan đi?m ch? bi?n đ?i tư?ng (PCSViews.ViewsDrop). D?ch v? không th? ti?p t?c ch?y, t?t.

 • Lo?i s? ki?n: l?i
  S? ki?n ngu?n: Microsoft Project Server Truy t?m các nhà cung c?p
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  ID s? ki?n: 2
  Ngày:<date></date>
  Thời gian: <time></time>
  User: NT AUTHORITY\SYSTEM
  Máy tính:<computer_name></computer_name>
  Mô t?:
  Các mô t? cho t? ch?c s? ki?n ID (2) trong Ngu?n (Microsoft d? án máy ch? truy t?m các Provider) không th? đư?c t?m th?y. Máy tính c?c b? có th? không có cơ quan đăng k? c?n thi?t thông tin ho?c tin nh?n DLL t?p tin đ? hi?n th? các tin nh?n t? máy tính t? xa. B?n có th? s? d?ng /AUXSOURCE = lá c? đ? l?y các mô t? này; Xem tr? giúp và h? tr? cho thông tin chi ti?t. Các thông tin sau đây là m?t ph?n c?a s? ki?n: t?p tin: C:\Proj10\WebClient\source\utility\pjadorsutil2.CPP
  Đư?ng dây: 1691
  L?i S?: 0x80004005
  Mô t?: Kh?ng đ?nh đư?c phát hi?n. M? l?i c?ng bao g?m.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong các đi?u ki?n sau là s? th?t:
 • Các thành ph?n Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) mà đư?c cài đ?t trên h? ph?c v? b? hư h?ng. V?n đ? này có th? x?y ra n?u Microsoft Trung tâm d? án trư?c đó đư?c cài đ?t trên máy ch?.
 • Khoá c?ng Services (IIS) thông tin Internet c?a Microsoft công c? ho?c công c? URLScan đư?c cài đ?t trên máy ch?, nhưng công c? này không c?u h?nh đúng.
 • B?n không có quy?n truy c?p vào thư m?c ViewDrop trên máy ch?.
 • M?t kh?u c?a trương m?c ngư?i dùng đư?c s? d?ng đ? ch?y các Thành ph?n kh?i Microsoft Project Server tr?c tuy?n phân tích ch? bi?n (OLAP) là không chính xác.
 • Các d? li?u ngu?n tên (DSN) đư?c s? d?ng đ? truy c?p các cơ s? d? li?u đư?c s? d?ng b?i máy ch? d? án đ? b? h?ng ho?c b? xoá.
 • Các m?c nh?p registry DSN t?i m?t trong s? đăng k? sau đây Subkeys là không chính xác, tùy thu?c vào phiên b?n c?a máy ch? d? án mà b?n đang ch?y:
  • Trong d? án Server 2003, các m?c nh?p registry DSN là lưu tr? trong registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\MS Project\WebClient Server\ProjectServer\Datasets\EnterpriseDatabase
   Ví d?, v?n đ? này có th? x?y ra n?u giá tr? c?a s? đăng k? DSN m?c nh?p không đư?c đ?t đ? PC11DSN.
  • Project Server 2002, các m?c nh?p registry DSN là lưu tr? trong registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\10.0\MS Project\WebClient Server\ProjectServer\Datasets\EnterpriseDatabase
  Ví d?, v?n đ? này có th? x?y ra n?u giá tr? c?a s? đăng k? DSN m?c nh?p không đư?c đ?t đ? PC10DSN.
 • Microsoft Project Server lư?t xem thông báo d?ch v? không ch?y.
 • V?n đ? này có th? x?y ra n?u có m?t v?n đ? v?i ngư?i dùng tài kho?n đư?c c?u h?nh như là b?n s?c cho COM + các ?ng d?ng trong Microsoft D? án máy ch? 2002 ho?c trong Microsoft Project Server 2003.

GI?I PHÁP

Phương pháp 1: Cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a MDAC

Cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a MDAC trên máy ch?. Đ? có đư?c các Phiên b?n m?i nh?t c?a MDAC, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Data/aa937712.aspx#MDAC

Cách 2: Xác minh r?ng công c? Lockdown IIS ho?c công c? URLScan đư?c c?u h?nh đúng

Ki?m ch?ng r?ng công c? Lockdown IIS ho?c công c? URLScan c?u h?nh đúng trên máy ch?.Để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
316398Làm th? nào đ? c?u h?nh IIS Lockdown Tool và công c? b?o m?t URLScan trên m?t máy tính đó ch?y Microsoft Project Server ho?c Microsoft d? án Mi?n trung

Phương pháp 3: Xác minh r?ng các quy?n chính xác đư?c đ?t vào thư m?c ViewDrop

Nhóm qu?n tr? viên đ?a phương và trương m?c h? th?ng ph?i có H? ki?m soát quy?n truy c?p vào thư m?c ViewDrop. Ngoài ra, các Xác th?c ngư?i dùng nhóm và trương m?c Internet khách ph?i có đ?c và Vi?t quy?n truy c?p vào thư m?c ViewDrop. Đ? xác minh quy?n truy c?p đư?c c?u h?nh cho thư m?c ViewDrop, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào h? ph?c v? b?ng cách s? d?ng tên ngư?i dùng c?a b?n và m?t kh?u.

  Chú ý B?n ph?i là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương ho?c m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? tên mi?n đ? các cho phép c?u h?nh cho thư m?c.
 2. B?t đ?u Windows Explorer, và sau đó xác đ?nh v? trí ViewDrop thư m?c.

  Trong b?n cài đ?t m?c đ?nh c?a d? án Server 2003, các ViewDrop c?p này t?a l?c ? v? trí sau:
  C: Program Files Microsoft Office Project Server 2003\Bin
  Trong b?n cài đ?t m?c đ?nh c?a d? án Server 2002, ViewDrop c?p này t?a l?c ? v? trí sau:
  C:\Program Files\Microsoft D? án Server\Bin
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các ViewDrop thư m?c, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các Bảo mật tab, và sau đó xác minh r?ng các c?p phép đúng đư?c đ?t vào thư m?c.
Đ? bi?t thêm v? cách c?u h?nh c?p phép cho t?p tin và thư m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325361Làm th? nào đ? c?u h?nh b?o m?t cho t?p tin và thư m?c trong m?t m?ng trong Windows Server 2003
301195 Cách c?u h?nh b?o m?t cho t?p và c?p trên m?t m?ng (tên mi?n) trong Windows năm 2000

Cách 4: Xác đ?nh các thông tin chính xác cho tài kho?n ngư?i dùng chu?n đư?c c?u h?nh như là b?n s?c cho COM + các ?ng d?ng

Đ? xác đ?nh các thông tin chính xác cho trương m?c ngư?i dùng là đ?t c?u h?nh làm danh tính cho COM + các ?ng d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y công c? cài Microsoft d? án COM + đ?t máy ch? (PSComplus.exe), và sau đó ch? đ?nh m?t tài kho?n ngư?i dùng s? d?ng như là b?n s?c cho COM + các ?ng d?ng. N?u Microsoft Project Server và Microsoft SQL Server cài đ?t trên cùng m?t máy tính, b?o đ?m r?ng ngư?i dùng là thành viên c?a các đ?a phương nhóm ngư?i qu?n tr?. N?u Microsoft Project Server và SQL Server cài đ?t trên máy tính riêng bi?t, b?o đ?m r?ng ngư?i dùng là m?t tên mi?n Windows trương m?c ngư?i dùng là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Windows Explorer, và sau đó xác đ?nh v? trí ViewDrop thư m?c.

   Trong b?n cài đ?t m?c đ?nh c?a d? án Server 2003, các ViewDrop c?p này t?a l?c ? v? trí sau:
   C: Program Files Microsoft Office Project Server 2003\Bin
   Trong b?n cài đ?t m?c đ?nh c?a d? án Server 2002, ViewDrop c?p này t?a l?c ? v? trí sau:
   C:\Program Files\Microsoft d? án Server\Bin
  2. B?m đúp PSComplus.exe.
  3. G? tên trương m?c ngư?i dùng trong các Tên ngư?i dùng h?p, r?i g? m?t kh?u trong các M?t kh?u h?p trong các l?nh v?c sau:
   • Các Phân tích truy c?p d?ch v? (OLAP) Danh tính di?n tích
   • Các SharePoint đ?i d?ch v? hành chính Danh tính di?n tích
   • Các SharePoint đ?i d?ch v? cơ s? d? li?u Truy nh?p danh tính di?n tích
  4. Nh?p vào Create\Update COM + Apps.
 2. Trên máy tính đang ch?y SQL Server, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:
  • N?u Microsoft Project Server và SQL Server cài đ?t trên cùng m?t máy tính, t?o tài kho?n ngư?i dùng m?i, và sau đó thêm các trương m?c ngư?i dùng vào nhóm qu?n tr? viên đ?a phương. Tài kho?n này ph?i s? d?ng cùng m?t tên trương m?c đ? ch? đ?nh như là b?n s?c cho COM + các ?ng d?ng trong Bư?c 1. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
   1. B?t đ?u công c? qu?n l? máy tính.
   2. M? r?ng Công c? h? th?ng, và sau đó m? r?ng Nhóm và ngư?i dùng c?c b?.
   3. Nh?p chu?t ph?i Người dùng, sau đó b?m Ngư?i dùng m?i.
   4. Ch? ra tên ngư?i dùng và m?t kh?u, và sau đó Nh?p vào Tạo.
   5. Nh?p chu?t ph?i vào trương m?c ngư?i dùng mà b?n t?o ra, và sau đó b?m Thu?c tính.
   6. B?m vào các Thành viên c?a tab, và sau đó Nh?p vào Thêm.
   7. Nh?p vào Quản trị viên, b?m Thêm, sau đó b?m Ok hai l?n.
  • N?u Microsoft Project Server và SQL Server cài đ?t trên máy tính riêng bi?t, thêm trương m?c ngư?i dùng vùng c?a Windows mà b?n ch? đ?nh như danh tính cho COM + các ?ng d?ng trong bư?c 1 đ? các đ?a phương Nhóm ngư?i qu?n tr?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
   1. B?t đ?u công c? qu?n l? máy tính.
   2. M? r?ng Công c? h? th?ng, và sau đó m? r?ng Nhóm và ngư?i dùng c?c b?.
   3. M? r?ng Các nhóm.
   4. Nh?p chu?t ph?i Quản trị viên, và sau đó b?m Thu?c tính.
   5. Nh?p vào Thêm.
   6. G? tên trương m?c ngư?i dùng vùng c?a Windows r?ng b?n ch? ra như là b?n s?c cho COM + các ?ng d?ng trong bư?c 1, b?m vào Ki?m tra tên, sau đó b?m Ok hai l?n.
 3. Thêm trương m?c ngư?i dùng đ? ch? đ?nh trong bư?c 2 đ? các vai tr? ch? s? h?u cơ s? d? li?u (db) cho cơ s? d? li?u đư?c s? d?ng b?i Microsoft d? án H? ph?c v?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. B?t đ?u qu?n l? SQL máy ch? doanh nghi?p.
  2. M? r?ng Máy ch? Microsoft SQL, m? r?ng SQL Server Group, m? r?ng Tên máy chủ, và sau đó m? r?ng Bảo mật.
  3. Nh?p chu?t ph?i Đăng nh?p, sau đó b?m Đăng nh?p m?i.
  4. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó ch? ra tên trương m?c ngư?i dùng đ? ch? đ?nh trong bư?c 2 trong các Tên h?p.
  5. Dư?i Xác thực, ch? đ?nh các xác th?c nào b?n mu?n s? d?ng.
  6. B?m vào các Truy c?p cơ s? d? li?u tab, và sau đó nh?n vào đây đ? ch?n các ProjectServer h?p ki?m.
  7. Dư?i Vai tr? cơ s? d? li?u 'ProjectServer', nh?n vào đây đ? ch?n các db_owner ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  8. H?y thoát kh?i tr?nh qu?n l? SQL máy ch? doanh nghi?p.

Cách 5: Đ?t l?i DSN

Đ?t l?i DSN. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. N?u b?n đang ch?y d? án Server 2003, b?t đ?u EditSite công c?. N?u b?n đang ch?y d? án Server 2002, b?t đ?u trang web biên t?p công c?.

  Đ? có đư?c các công c? EditSite cho d? án Server 2003, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 6dc2c83e-54e1-40a9-9bb8-2dd293226b6f &amp; displaylang = en
  Đ? có đư?c công c? biên t?p trang web cho d? án Server 2002, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=123a740b-9512-4a21-89fb-5a20819c20c7 &amp; displaylang = en
 2. Trong các DSN tên h?p dư?i Trang web Thông tin, đ?i tên DSN hi?n có b?ng cách thêm m?t s? cu?i cùng c?a tên c?a nó. Ví d?, n?u b?n đang ch?y d? án Server 2002 và các đô th? này có tên c?a DSN PC10DSN, đ?i tên DSN đ? PC10DSN1.
 3. Nh?p vào Lưu, sau đó b?mCó khi b?n đư?c nh?c đ? xóa DSN c?.
 4. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c thông báo r?ng nh?ng thay đ?i b?n đ? th?c hi?n đư?c lưu.
 5. Trong các DSN tên h?p dư?i Trang web Thông tin, thay đ?i tên DSN s? d?ng tên g?c. Đ? làm đi?u này, lo?i b? s? mà b?n thêm vào cu?i tên đ? cho các DSN s? d?ng tên g?c c?a DSN. Ví d?, n?u b?n đ?i tên thành DSN đ? PC10DSN1 trong bư?c 2, thay đ?i tên đ? PC10DSN.
 6. Nh?p vào Lưu, sau đó b?mCó khi b?n đư?c nh?c đ? xóa DSN c?.
 7. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c thông báo r?ng nh?ng thay đ?i b?n đ? th?c hi?n đư?c lưu.
 8. Dư?i Thư m?c ?o, b?mTest đ? xác minh k?t n?i các thông s? đư?c c?u h?nh m?t cách chính xác.
 9. Nh?p vào Ok, sau đó b?mL?i ra.
Đ? bi?t thêm v? các công c? có s?n cho các d? án Server 2003 và năm 2002 d? án máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
839457Các Ti?n ích và các công c? có s?n cho Microsoft Project Server 2002 và Đ?i v?i d? án Server 2003

Phương pháp 6: C?u h?nh đúng giá tr? cho các m?c nh?p registry DSN

Đ? l?p c?u h?nh đúng giá tr? cho các m?c nh?p registry DSN, h?y làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?mOk.
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m following registry subkey, tùy thu?c vào phiên b?n c?a máy ch? d? án:

  D? án máy ch? 2002

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\MS Project\WebClient Server\ProjectServer\Datasets\EnterpriseDatabase\DSN

  D? án Server 2003

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\MS Project\WebClient Server\ProjectServer\Datasets\EnterpriseDatabase\DSN
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoS?a đ?i.
 4. G? tên chính xác cho DSN trong các Giá trị d? li?u h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Thoát kh?i Registry Editor.

Phương pháp 7: Kh?i đ?ng l?i d?ch v? thông báo Microsoft Project Server lư?t xem

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Lo?i b? b?t k? t?p XML đư?c đ?t t?i đây thư m?c:
  Ổ đĩa: \Program Files\Microsoft d? án Server\Bin\ViewDrop
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nCông c? qu?n tr?, sau đó b?mD?ch v?.
 3. Nh?p chu?t ph?i Microsoft Project Server lư?t xem D?ch v? thông báo, sau đó b?m D?ng.
 4. Ch?t ch? nh?p chu?t Microsoft Project Server lư?t xem D?ch v? thông báo, sau đó b?mB?t đ?u.
Chú ý B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy ch? sau khi b?n kh?i đ?ng l?i các D?ch v? thông báo Microsoft Project Server lư?t xem.

Thu?c tính

ID c?a bài: 810596 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Project Server 2002
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB810596 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810596

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com