S? k? s? h? th?ng ch?a nhi?u s? ki?n 61 m?c

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 810647
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n ci ?t Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), b?n c th? th?y nhi?u l?i s? ki?n 61 m?c trong s? ghi s? ki?n h? th?ng:
ID s? ki?n: 61
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Print
M t?: Ti li?u document_name thu?c s? h?u c?a tn ng?i dng khng th? in. Win32 m? l?i quay tr? l?i b?i b? x? l? in: 63(0x3f)

NGUYN NHN

B?t ?u v?i SP3, m?i t?nh tr?ng khc hn 0 l quay tr? l?i b?i cc in b? vi x? l? ?c ng nh?p nh l l?i s? ki?n 61. Tuy nhin, m?t s? m? tr?ng thi th?c s? khng c l?i. B?n c?ng ph?i nh gi cc l?i Win32 M?. V d?, cho t?nh tr?ng m? 63 (0x3f), g? d?ng sau t?i m?t d?u nh?c l?nh:
net helpmsg 63
i?u ny tr? v? m?t "t?p tin c?a b?n ang ch? ? ?c in ? ?c xa" . i?u ny c ngh?a r?ng ng?i dng h?y b? vi?c in c? ?. i?u ny l ? ng nh?p nh thng tin s? ki?n 13.

Sau khi b?n ci ?t cc hotfix l ?c m t? trong bi vi?t ny, t? ch?c s? ki?n 61 khng ng nh?p cho Win32 t?nh tr?ng 63 (0x3f).

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
260910 Lm th? no ? c ?c cc Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thng tin Hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. N?u ph?n ny khng xu?t hi?n, g?i m?t yu c?u d?ch v? khch hng c?a Microsoft v h? tr? ? c ?c cc hotfix.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o. Phin b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k theo sau y b?ng. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  04-Dec-2002 16:54 5.0.2195.6154 250,640 Localspl.dll
  04-Dec-2002 16:54 5.0.2195.6047  79,632 Spoolss.dll
  04-Dec-2002 16:54 5.0.2195.6044  84,752 Win32spl.dll

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k ?u bi vi?t ny. Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP 2000 Goi dich vu s 4.

THNG TIN THM

? thm thng tin v? lm th? no ? c ?c m?t hotfix cho Windows 2000 trung tm d? li?u my ch?, nh?p vo s? bi vi?t d?i y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chng trinh Trung tm d liu va San phm Windows 2000 Datacenter Server

Thu?c tnh

ID c?a bi: 810647 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbwin2000sp3fix kbwin2000presp4fix kbwin2000presp3fix kbfix kbbug kbmt KB810647 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:810647

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com