Siu lin k?t m? trong Internet Explorer thay v? trong tr?nh duy?t m?c ?nh

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 810649
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi b?n nh?p vo m?t lin k?t trong b?t k? c?a cc c?a s? sau y tnh nng, lin k?t c th? m? trong Microsoft Internet Explorer thay v? c?a trong c?a b?n tr?nh duy?t m?c ?nh.
 • Tr giup
 • Thu?t s? tr? nng
 • Knh lp
 • T?ng thu?t vin
 • Trn mn h?nh bn phm
 • Cng c? thm/b?t chng tr?nh trong Control Panel
 • My tnh ? bn ho?t ?ng

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
260910 Lm th? no ? c ?c cc Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thng tin Hotfix

? gi?i quy?t v?n ? ny, t?i xu?ng b?n c?p nh?t quan tr?ng: 810649. ? th?c hi?n vi?c ny, h?y truy c?p Microsoft Windows Update Web site sau:
http://update.microsoft.com
Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Microsoft Trung tm t?i v?:

T?t c? ngn ng? ngo?i tr? Nh?t B?n NEC

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q810649_W2K_SP4_X86_EN.exe gi by gi?.

Ni <ln>l gi tr? m ?i di?n cho m?t ngn ng? c? th? trong b?ng sau:<b00> </b00> </ln>
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Ngn ng?<ln>gi tr?</ln>
Ti?ng ? R?par
Ti?ng Trung (gi?n th?)CN
Trung Qu?c (truy?n th?ng)tw
Sccz
an M?chda
H Lan (Nederlands)nl
Ti?ng Anhvi
Ti?ng Ph?n LanFi
Ti?ng Phpfr
Ti?ng ?cde
Hy L?pEl
HungaryHu
?n
Ti?ng Nh?tja
Hn Qu?cko
Na UyKhng
Ba Lanpl
Ti?ng B? o Nha (Brazil)BR
Ti?ng B? o Nha (B? o Nha)PT
Ngaru
Ti?ng Ty Ban Nhaes
Th?y i?nSV
Th? Nh? K?Tu

NEC Nh?t

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? 810649_W2K_SP4_nec98_JA.exe gi by gi?.

Phin b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a c cc t?p tin thu?c tnh (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem thng tin v? t?p tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? t?m cc s? khc nhau gi?a UTC v gi? ?a phng, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------
  22-Nov-2002 16:58 5.00.2195.6139  150,800 Accwiz.exe    
  10-Dec-2002 17:37 5.00.2195.6157  301,328 Appwiz.cpl
  26-Nov-2002 14:23 5.2.3644.0     10,752 Hh.exe      
  26-Nov-2002 14:23 5.2.3718.0    513,632 Hhctrl.ocx
  10-Dec-2002 17:37 5.2.3644.0     37,888 Hhsetup.dll   
  10-Dec-2002 17:37 5.2.3644.0    143,872 Itircl.dll    
  10-Dec-2002 17:37 5.2.3644.0    122,368 Itss.dll     
  22-Nov-2002 16:59 5.00.2195.6139   43,792 Magnify.exe   
  22-Nov-2002 16:58 5.00.2195.6139   24,848 Narrator.exe   
  22-Nov-2002 16:59 5.00.2195.6139  221,456 Osk.exe     
  10-Dec-2002 17:37 5.00.3502.6139 1,099,536 Shdocvw.dll   
  10-Dec-2002 17:37 5.00.3502.6144 2,354,448 Shell32.dll   
  10-Dec-2002 17:37 5.00.3502.6139  408,848 Urlmon.dll    
  10-Dec-2002 11:24 5.0.2195.6157   155,136 Sp3res.dll
				

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k ?u bi vi?t ny. Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP 2000 Goi dich vu s 4.

THNG TIN THM

Qu?n tr? vin c th? t?i v? b?n c?p nh?t ny t? cc c?a s? C?p Nh?t vo c?a hng ? tri?n khai ?n nhi?u my tnh. N?u b?n mu?n c ?c i?u ny C?p Nh?t ? ci ?t sau ho?c ci ?t trn nhi?u hn m?t my tnh, t?m ki?m ny s? ID bi vi?t b?ng cch s? d?ng cc tnh nng ty ch?n t?m ki?m nng cao trong cc c?a s? C?p Nh?t vo c?a hng.

? bi?t thm thng tin v? lm th? no ? t?i xu?ng cc b?n C?p Nh?t t? cc c?a s? C?p Nh?t vo c?a hng, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
323166Lm th? no ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh i?u khi?n v hotfixes t? Windows Update Catalog
? thm thng tin v? lm th? no ? ci ?t nhi?u hotfixes v?i ch? c m?t kh?i ?ng l?i, b?m vo bi vi?t sau y s? ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
296861S? d?ng QChain.exe ? ci ?t nhi?u Hotfixes v?i ch? c m?t kh?i ?ng l?i

Thu?c tnh

ID c?a bi: 810649 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbsecurity kbshell kbwin2000sp3fix kbwin2000presp4fix kbwin2000presp3fix kbfix kbbug kbmt KB810649 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:810649

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com