VPN khách hàng không th? thi?t l?p k?t n?i sau khi b?n cài đ?t m?t gói d?ch v?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810839 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng thi?t l?p m?t k?t n?i m?ng riêng ?o (VPN) t? khách hàng c?a b?n Windows XP ho?c Windows 2000 PPTP vào m?ng công ty c?a b?n, k?t n?i không th? làm vi?c, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i 721: Remote PPP peer là không đáp ?ng

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi m?t Windows XP Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) Khách hàng PPTP c? g?ng thi?t l?p m?t k?t n?i VPN đ?n m?t máy ch? Windows 2000 tham gia trong m?t c?m đang dùng đ?a ch? IP c?a c?m sao ?o trên c?ng TCP 1723. Khi máy ch? ph?n h?i b?ng cách s? d?ng các gói d? li?u đóng gói đ?nh tuy?n chung (GRE), nó s? d?ng đ?a ch? IP ngu?n c?a đ?a ch? IP đ?u tiên là b? ràng bu?c vào b? đi?u h?p m?ng. Tuy nhiên, đ?a ch? này là khác nhau t? các đ?a ch? IP ?o yêu c?u c?a khách hàng Windows XP. Máy s? d?ng Windows XP xu?ng nh?ng gói ph?n ?ng v? h? có ngu?n g?c t? m?t đ?a ch? IP khác nhau ngu?n t? đ?a ch? nó đ? c? g?ng đ? k?t n?i t?i.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size  File name
  -------------------------------------------------------
  03-Dec-2002 11:57 5.0.2195.6150 47,088 Raspptp.sys
  13-Nov-2002 15:36 5.3.10.0    4,096 Spmsg.dll
  13-Nov-2002 15:37 5.3.10.0    87,040 Spuninst.exe
  15-Nov-2001 15:27 n/a       5,149 Empty.cat

  Update Folder

  Date     Time  Version Size   File name
  ---------------------------------------------------
  03-Dec-2002 15:20 n/a     7,409 Q810839.cat
  13-Nov-2002 15:37 5.3.10.0  18,432 Spcustom.dll
  13-Nov-2002 15:36 5.3.10.0 409,088 Update.exe
Chú ý S?a l?i này nên đư?c áp d?ng cho máy ch? Windows 2000 PPTP c?a b?n.
Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
N?u b?n mu?n khách hàng PPTP c?a b?n có đang ch?y Windows XP SP1 hoàûc Windows 2000 SP4 ho?c sau này đ? cho phép k?t n?i t?i m?t máy ch? PPTP tr? l?i b?ng cách s? d?ng m?t đ?a ch? IP khác nhau, làm theo các bư?c sau đ? vô hi?u hoá PPTP đ?a ch? xác nh?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iregedit, sau đó b?m Ok.
 3. Trong Registry Editor, xác đ?nh v? trí subkey sau
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318} \<000x></000x>
  nơi <000x>là b? đi?u h?p m?ng cho tr?nh đi?u khi?n WAN Miniport (PPTP).</000x>
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 5. Lo?i ValidateAddress, vaø sau ñoù baám NH?P. Thi?t l?p m?c đ?nh cho giá tr? này là 1 (trên); V? v?y, b?ng cách thi?t l?p nó 0, b?n t?t nó đi.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
 7. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
271731Trư?c đó phiên b?n PPTP khách hàng không th? k?t n?i t?i m?t máy ch? Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 810839 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbnetwork kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbprb kbmt KB810839 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810839

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com