MS03-004: Tháng 2, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810847 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t b?n vá tích lu? cho Internet Thám hi?m. Vá này bao g?m các b?n c?p nh?t cho các v?n đ? đư?c mô t? trong các sau bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324929 MS02-068: Tháng 12, 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
328970 MS02-066: Tháng 11, năm 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
323759 MS02-047: 22 tháng 8 năm 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
321232 MS02-023: 15 tháng 5 năm 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
319182 MS02-015: Ngày 28 tháng 3 năm 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
316059 MS02-005: Ngày 11 tháng 2 năm 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
Vá này tích l?y c?ng ch? sau đây hai m?i đư?c phát hi?n l? h?ng có liên quan đ?n Internet Explorer mô h?nh b?o m?t Cross-mi?n. Đi?u này mô h?nh b?o m?t ngăn c?n c?a s? c?a khác nhau l?nh v?c t? vi?c chia s? thông tin.
 • M?t l? h?ng trong Internet Explorer có th? cho phép m?t trang Web đ?c h?i nhà đi?u hành đ? truy c?p thông tin trong m?t tên mi?n Internet, ho?c trên c?a ngư?i dùng h? th?ng c?c b?, b?ng cách tiêm đ?c bi?t crafted m? khi m?t s? h?p tho?i h?p đ? đư?c tr?nh bày cho ngư?i dùng. Trong trư?ng h?p x?u nh?t, l? h?ng này có th? cho phép m?t k? t?n công đ? t?i m?t t?p tin th?c thi đ?c h?i vào h? th?ng và sau đó ch?y nó.

  Nh?ng k? t?n công có không có cách nào đ? bu?c ngư?i dùng đ?n m?t trang Web đ?c h?i. Theo m?c đ?nh, Microsoft Outlook Express 6.0 và Microsoft Outlook 2002 m? HTML e-mail ? trong vùng site b? h?n ch?. Ngoài ra, Microsoft Outlook 98 và Microsoft Outlook 2000 m? HTML e-mail ? trong vùng site b? h?n ch? n?u các Outlook E-mail b?o m?t C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t. Khách hàng s? d?ng b?t k? các s?n ph?m này có nguy cơ không có t? e-mail-e-mail-borne t?n công mà c? g?ng t? đ?ng đưa ngư?i dùng đ?n m?t trang Web đ?c h?i và khai thác này d? b? t?n thương.
 • M?t l? h?ng trong Internet Explorer có th? cho phép k? t?n công đ? s? d?ng các showHelp ch?c năng ho?c là đ?c m?t t?p tin đ?a phương trên m?t ngư?i s? d?ng c?a đ?a phương h? th?ng ho?c có ti?m năng, ti?t l? thông tin ngư?i dùng. K? t?n công ph?i thu hút m?t ngư?i dùng đ?n m?t trang Web đ?c h?i, và k? t?n công c?ng ph?i ho?c là bi?t chính xác đư?ng d?n c?a các đ?a phương t?p tin hay thuy?t ph?c ngư?i dùng nh?p vào m?t liên k?t ? các đ?c h?i Trang web và do đó ti?t l? thông tin c?a ngư?i dùng. K? t?n công có th? c?ng khai thác l? h?ng này đ? ch?y đ?a phương th?c thi v?i các tham s?.

  Nh?ng k? t?n công đ? không có cách nào đ? bu?c ngư?i dùng đ?n m?t trang Web đ?c h?i Trang web. Theo m?c đ?nh, Outlook Express 6.0 và Outlook 2002 m? thư đi?n t? HTML trong các Vùng site b? h?n ch?. Ngoài ra, Outlook 98 và Outlook 2000 m? HTML e-mail ? trong vùng site b? h?n ch? n?u Outlook E-mail Security Update có đư?c cài đ?t. Khách hàng s? d?ng b?t k? các s?n ph?m này có nguy cơ không có t? m?t e-mail-e-mail-borne t?n công mà c? g?ng t? đ?ng đưa ngư?i dùng đ?n m?t trang Web đ?c h?i Trang web và khai thác l? h?ng này tr? khi ngư?i dùng nh?p chu?t m?t liên k?t trong e-mail .

  Quan tr?ng: Đ?a ch? vá th?o lu?n trong bài vi?t này các l? h?ng b?ng cách đ?m b?o an ninh cross-mi?n chính xác ki?m tra x?y ra b?t c? khi nào showHelp ch?c năng đư?c s? d?ng. Tuy nhiên, khi b?n áp d?ng các mi?ng vá, đi?u này vô hi?u hóa ch?c năng tr? giúp HTML v? tr? giúp HTML là m?t trong các cu?c t?n công vectơ. Đ? khôi ph?c ch?c năng tr? giúp HTML, b?n đư?c c?ng khuy?n khích t?i v? b?n c?p nh?t đ? tr? giúp HTML C?p Nh?t sau khi b?n áp d?ng vá này tích l?y.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  811630Tr? giúp HTML C?p Nh?t đ? ch?c năng gi?i h?n khi nó đư?c g?i v?i Window.showHelp () Method
Chú ý Vá này c?ng ch? m?t v?n đ? mà ngăn c?n trư?c b?n vá l?i tích lu? cho Internet Explorer t? thành công cài đ?t trên Microsoft Windows XP trên máy tính trong ch? đ? noninteractive (ví d?, b?i b?ng cách s? d?ng Windows Task Scheduler, Microsoft h? th?ng qu?n l? máy ch? ho?c IBM Tivoli ph?n m?m).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n vá này, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-004.mspx

THÔNG TIN THÊM

T?i thông tin

Đ? cài đ?t đ?p vá này, h?y truy c?p trang web Windows Update sau và cài đ?t c?p nh?t quan tr?ng: 810847:
http://update.microsoft.com
Qu?n tr? viên có th? t?i v? b?n c?p nh?t này t? Microsoft Trung tâm t?i v? ho?c Windows C?p Nh?t vào c?a hàng đ? tri?n khai đ?n nhi?u máy tính. N?u b?n mu?n có đư?c c?p nh?t này đ? cài đ?t sau đó vào m?t ho?c nhi?u đi?u máy tính, t?m ki?m này s? ID bài vi?t b?ng cách s? d?ng t?m ki?m nâng cao Tùy ch?n tính năng trong Windows Update Catalog. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t t? Windows Update Danh m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog
Đ? t?i v? b?n c?p nh?t này t? Microsoft Download Trung tâm, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/Downloads/Critical/810847/Default.mspx
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i file t? trung tâm t?i v?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft s? d?ng vi-rút m?i nh?t phát hi?n ph?n m?m có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. T?p là lưu tr? trên máy ch? an toàn có th? ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

Điều kiện tiên quyết

Đ? cài đ?t các phiên b?n Internet Explorer 6 c?a b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 6 (Version 6.00.2600.0000) trên Windows XP. Đ? cài đ?t các phiên b?n Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) C?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106) trên Windows XP SP1, Windows 2000 SP2 ho?c SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition, ho?c Windows 98 Second Edition. Đ? cài đ?t phiên b?n Internet Explorer 5.5 này C?p Nh?t, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) (Phiên b?n 5.50.4807.2300) trên Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition, ho?c Windows 98 Second Edition. Đ? cài đ?t Internet Explorer 5,01 Phiên b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 5,01 Service Pack 3 (SP3) (b?n 5.00.3502.1000) trên Windows 2000 SP3. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh b?n đang ch?y phiên b?n nào c?a Internet Explorer, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
164539Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a Internet Explorer đư?c cài đ?t
Đ? thêm thông tin v? qui tr?nh h? tr? đ? các thành ph?n h? đi?u hành Windows, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://support.Microsoft.com/GP/lifesupsps
Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? có đư?c SP1 cho Internet Explorer 6, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
328548Cách lấy Gói Dịch vụ Mới nhất cho Internet Explorer 6
Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
276369Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Internet Explorer 5.5
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c SP3 cho Internet Explorer 5.01, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
267954Làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 5,01 Service Pack m?i nh?t

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Đ?i v?i gói ph?n m?m Internet Explorer 6 SP1, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? hoàn t?t cài đ?t b?n c?p nh?t này. Đ?i v?i t?t c? các phiên b?n khác c?a gói này b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính và đăng nh?p c?a b?n trên như ngư?i qu?n tr? đ? hoàn t?t cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Trư?c đó C?p nh?t t?nh tr?ng

B?n c?p nh?t này supercedes các b?n C?p Nh?t đư?c li?t kê trong ph?n tóm t?t bài vi?t này.

Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch

B?n c?p nh?t cho vá này gói h? tr? thi?t b? chuy?n m?ch sau đây:
 • /q Ch? đ?nh ch? đ? im l?ng ho?c ngăn ch?n thư khi các t?p này đang đư?c khai thác.
 • /q:u Ch? đ?nh ch? đ? ngư?i dùng yên t?nh, trong đó tr?nh bày m?t s? h?p tho?i đ? ngư?i s? d?ng.
 • /q: m?t Ch? đ?nh ch? đ? qu?n tr? yên t?nh, không hi?n di?n b?t k? h?p tho?i đ? ngư?i s? d?ng.
 • /t:đư?ng d?n Ch? đ?nh thư m?c đích cho gi?i nén t?p tin.
 • /c installer.bat/c Ch?t chi?t xu?t t? các t?p tin mà không c?n cài đ?t chúng. N?u /t:đư?ng d?n là không quy đ?nh, b?n s? đư?c nh?c cho m?t m?c tiêu thư m?c.
 • /c:đư?ng d?n Ch? đ?nh đư?ng d?n và tên t?p inf thi?t l?p ho?c exe t?p tin.
 • /r:n Không bao gi? kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:i S? nh?c ngư?i dùng ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u kh?i đ?ng l?i b?t bu?c, tr? khi đư?c s? d?ng v?i /q: m?t.
 • /r: m?t Luôn kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:s Kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t mà không c?n nh?c các ngư?i s? d?ng.
 • /n:v Không có phiên b?n ki?m tra. S? d?ng này chuy?n c?n th?n đ? cài đ?t các C?p Nh?t trên b?t k? phiên b?n nào c?a Internet Explorer.
Ví d?, đ? cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng và không ép bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, h?y ch?y l?nh sau:
q810847.exe /q: m?t /r:n

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem các t?p tin thông tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng tab múi gi? trong ngày và th?i gian công c? ki?m soát B?ng đi?u khi?n.

Các t?p sau đ? đư?c cài đ?t trong thư m?c %Windir%\System trong Windows 98, Windows 98 Second Edition và Windows Millennium Edition. H? đư?c cài đ?t trong thư m?c %Windir%\System32 trong Windows NT 4.0, Windows 2000, và Windows XP.

Internet Explorer 6 SP1 (32-bit)

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  02-Dec-2002 15:06 6.0.2800.1141  2,783,232 Mshtml.dll    
  07-Jan-2003 21:37 6.0.2800.1154  1,338,880 Shdocvw.dll   
  07-Jan-2003 21:37 6.0.2800.1154   483,328 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 SP1 (64-bit)

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  02-Dec-2002 17:33 6.0.2800.1141  9,065,984 Mshtml.dll    IA64
  08-Jan-2003 00:07 6.0.2800.1154  3,648,000 Shdocvw.dll   IA64
  08-Jan-2003 00:11 6.0.2800.1154  1,411,584 Urlmon.dll    IA64
  

Internet Explorer 6

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
     
  02-Dec-2002 13:35 6.0.2723.2500  2,761,728 Mshtml.dll    
  02-Dec-2002 13:38 6.0.2722.900    34,304 Pngfilt.dll   
  05-Mar-2002 00:09 6.0.2715.400   548,864 Shdoclc.dll   
  05-Nov-2002 16:01 6.0.2723.100  1,336,320 Shdocvw.dll   
  02-Dec-2002 13:38 6.0.2715.400   109,568 Url.dll     
  11-Oct-2002 16:53 6.0.2722.900   481,280 Urlmon.dll
  06-Jun-2002 17:38 6.0.2718.400   583,168 Wininet.dll   

Internet Explorer 5.5 SP2

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
     
  02-Dec-2002 13:41 5.50.4923.2500 2,757,904 Mshtml.dll    
  17-Oct-2002 00:01 5.50.4922.900   48,912 Pngfilt.dll
  04-Nov-2002 14:27 5.50.4923.500  1,149,200 Shdocvw.dll   
  05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll     
  15-Oct-2002 21:41 5.50.4922.900   451,344 Urlmon.dll
  06-Jun-2002 21:27 5.50.4918.600   481,552 Wininet.dll   

Internet Explorer 5.01 SP3 (Windows 2000 ch?)

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
     
  09-Jan-2003 22:40 5.0.3513.900  2,361,104 Mshtml.dll    
  14-Oct-2002 15:28 5.0.3510.1100   48,912 Pngfilt.dll
  09-Jan-2003 22:41 5.0.3513.900  1,108,752 Shdocvw.dll   
  05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll     
  09-Jan-2003 22:42 5.0.3513.900   451,344 Urlmon.dll
  07-Jun-2002 23:56 5.0.3506.1000   461,584 Wininet.dll   
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, các b?n C?p Nh?t c?ng có th? ch?a t?p b? sung.

V?n đ? đ? bi?t

 • N?u b?n đ? cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 329802, các tri?u ch?ng đư?c mô t? trong Microsoft Bài vi?t cơ s? ki?n th?c 329802 ho?c 813951 có th? reoccur sau khi b?n cài đ?t này C?p Nh?t. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t quan tr?ng 813951 C?p Nh?t. Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
  813951B?n không th? truy c?p c?a b?n E-mail MSN tài kho?n ho?c xác th?c v?i m?t trang Web trong chương tr?nh khác nhau
 • M?t s? các t?p tin C?p Nh?t c?a các mi?ng vá đ? th?o lu?n ? đây bài vi?t đư?c thay th? b?ng phiên b?n trư?c n?u b?n lo?i b? (g? b?) các B?n c?p nh?t quan tr?ng th?o lu?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  810565 Siêu liên k?t m? trong Internet Explorer thay v? c?a trong m?c đ?nh tr?nh duy?t ho?c tr? giúp và trung tâm h? tr?
  Khi đi?u này x?y ra, "Q810847" v?n đư?c hi?n th? trên các phiên b?n C?p Nh?t d?ng trong các V? Internet Explorer h?p tho?i (trên các Trợ giúp tr?nh đơn) và đăng k? thông tin liên quan đ?n b?n c?p nh?t này là v?n c?n hi?n di?n. V? v?y, Windows Update không cung c?p b?n c?p nh?t này đ? b?n t? đ?ng. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t l?i b?n C?p Nh?t đ? th?o lu?n trong bài vi?t này. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft và t?i v? các b?n vá:
  http://www.Microsoft.com/Windows/IE/Downloads/Critical/810847/Default.mspx
 • Vá này có th? thay th? m?t s? t?p tin t? m?t trư?c đó cài đ?t Internet Explorer hotfix, ho?c b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t đ?p vá này:
  Microsoft Internet Explorer Update
  B?n c?p nh?t này yêu c?u Internet ExplorerPhiên b?n đư?c cài đ?t.


  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. N?u các tri?u ch?ng mà gây ra b?n đ? có đư?c trư?c đó tái di?n hotfix (v? vá này thay th? m?t s? t?p tin t? các trư?c đây cài đ?t Internet Explorer hotfix), cài đ?t l?i các hotfix.

   Chú ý N?u các hotfix ch?a các phiên b?n sau c?a các t?p tin đư?c ch?a trong b?n vá này, b?n c?p nh?t b?o m?t này là bao g?m trong các hotfix.
  2. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, trư?c tiên h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang cài đ?t phiên b?n đúng c?a mi?ng vá này. B?n C?p Nh?t Internet Explorer c? th? cho các phiên b?n c?a Internet Explorer b?n đang ch?y (bao g?m c? c?p gói d?ch v? và b?t k? hotfix) và ngôn ng? mi?n đ?a phương. Cho Ví d?, không cài đ?t b?n c?p nh?t cho anh Internet Explorer 6 trên m?t máy tính đó ch?y Đ?c Internet Explorer 6 ho?c ti?ng Anh Internet Explorer 6 SP1. N?u b?n có ch?c r?ng b?n có phiên b?n đúng c?a mi?ng vá này ng? ? s? t?n công, s? d?ng các /n:v chuy?n đ?i cài đ?t đ?p vá này, và sau đó cài đ?t l?i đ? cài đ?t trư?c Internet Explorer hotfix (n?u bây gi? b?n c?n đ?n).

   Chú ý N?u các hotfix ch?a các phiên b?n sau c?a các t?p tin đư?c ch?a trong b?n vá này, b?n c?p nh?t b?o m?t này là bao g?m trong các hotfix.

   Đ? xác nh?n r?ng b?n có gói chính xác cho đi?u này vá l?i, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
   2. G? l?nh sau đây đ? trích xu?t các n?i dung các b?n c?p nh?t gói đ? m?t thư m?c t?m th?i (c:\q810847 trong ví d? này):
    đư?ng d?n\Q810847.exe/c / /t:c:\q810847
   3. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tìm kiếm (ho?c đi?m đ?n Tìm kiếm, sau đó b?m Cho t?p và c?p).
   4. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a t?p tin Tên h?p, lo?i Shdocvw.dll, sau đó b?m Tìm kiếm (ho?c T?m ki?m ngay).
   5. Sau khi k?t qu? t?m ki?m đư?c hi?n th?, b?m chu?t ph?i vào Shdocvw.dll t?p tin trong thư m?c Windows\System32, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
   6. B?m vào các Phiên bản tab, và sau đó Lưu ? các Phiên bản tệp giá tr?.
   7. Nh?p vào Ngôn ng?, và sau đó lưu ? các giá tr?.
   8. Nh?p vào Ok.
   9. L?p l?i các bư?c e qua g cho Shdocvw.dll file trong thư m?c C:\Q810847.
   10. N?u các phiên b?n c?a Shdocvw.dll trong C:\Q810847 c?p là sau này (m?t s? cao hơn) hơn so v?i các phiên b?n trong Windows\System32 c?a b?n thư m?c, nhưng là trư?c đó (m?t s? th?p hơn) hơn so v?i các phiên b?n có s?n k? ti?p c?a Internet Explorer (t? 164539), b?n có đúng Phiên b?n vá này.

    Chú ý N?u giá tr? ngôn ng? khác nhau, ho?c là có đư?c đúng C?p Nh?t gói cho Windows phiên b?n ngôn ng? c?a b?n ho?c s? d?ng các /n:v chuy?n sang cài đ?t đ?p vá này qua m?t ti?ng Anh Phiên b?n Windows v?i đa ngôn ng? menu và h?p cho Internet Phiên Explorer ho?c Windows 2000 ho?c Windows XP MultiLanguage b?n.
 • Khi b?n c? g?ng cài đ?t Internet Explorer 5,01 SP3 Phiên b?n c?p nh?t này trên máy tính không ch?y Windows 2000 SP3 (v?i Internet Explorer 5.01 SP3), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft Internet Explorer Update
  B?n c?p nh?t này đ?i h?i Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 s? đư?c cài đ?t.
  L?i này thông báo không chính xác. Đ? cài đ?t phiên b?n Internet Explorer 5,01 này vá, b?n ph?i có các phiên b?n c?a Internet Explorer 5,01 đó là bao g?m v?i Windows 2000 SP3 (b?n 5.00.3502.1000) đư?c cài đ?t.
 • Đ? thêm thông tin v? đư?c bi?t đ?n các v?n đ? có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  325192Các v?n đ? sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t Internet Explorer ho?c Windows
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 810847 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbqfe kberrmsg kbfix kbmt KB810847 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810847

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com