ID c?a bi: 810881 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi ban c gng m mt th muc trong Microsoft Windows XP, ban co th nhn c thng bao li sau y, trong o Th muc la tn th muc ban khng th m:
Th muc khng th truy cp c. Truy cp bi t chi

Chu y Nu ban hin ang s dung Windows 7 hoc Windows Vista, hay xem bai vit sau trn trang web cua Microsoft:

i vi Windows 7Lam cach nao m tp nu ti nhn c thng bao truy cp bi t chi?

i vi Windows VistaKhc phuc s c "truy cp bi t chi" khi m tp hoc th muc

Nguyn nhn

Vn nay co th xay ra nu th muc ma ban khng th m c tao trn ia h thng tp NTFS bng cach s dung ban cai t Windows trc, sau o cai t Windows XP. vn nay co th xay ra mc du ban nhp tn ngi dung va mt khu chinh xac. Vn nay xay ra do ID bao mt danh cho ngi dung thay i. Mc du ban s dung cung tn ngi dung va mt khu, ID bao mt cua ban khng con khp vi ID bao mt cua chu s hu th muc ban khng th m.

Vi du: mc du ban s dung cung tn ngi dung va mt khu, ban co th khng con quyn m th muc sau khi ban hoan thanh cac bc sau:
 1. Trc khi cai Windows XP Professional, ban thay i vi tri hin tai, hay vi tri ich cua th muc Tai liu cua ti sang mt ia khac.
 2. Ban inh dang phn hoach chinh.
 3. Ban cai t Windows XP Professional.

Gi?i php

giai quyt vn nay, ban phai tt chc nng Chia se Tp n gian, sau o nhn quyn s hu th muc:
 1. Tt chc nng Chia se Tp n gian:
  1. Bm Bt u, ri bm May tinh cua ti.
  2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Th muc, sau o bm tab Xem.
  3. Bn di Thit t Nng cao, bm xoa bo chon hp kim S dung chc nng chia se tp n gian (Khuyn nghi), sau o bm OK.
 2. Bm chut phai vao th muc ma ban mun s hu, ri bm Cac thuc tinh.
 3. Bm tab Bao mt, ri bm OK trn thng bao Bao mt (nu co).
 4. Bm Nng cao, ri bm vao tab Chu s hu .
 5. Trong danh sach Tn, bm vao tn ngi dung cua ban hoc bm Quan tri vin nu ban ng nhp vi t cach la Quan tri vin, hoc bm nhom Quan tri vin .

  Nu ban mun s hu nhng ni dung cua th muc o, chon hp kim Thay th chu s hu cac kho cha con va i tng.
 6. Bm OK.

  Ban co th nhn c thng bao li sau y, trong o Th muc la tn th muc ma ban mun s hu:
  Ban khng co quyn oc ni dung cua danh muc tn th muc. Ban co mun thay th quyn th muc bng cac quyn cho phep ban Kim soat Hoan toan? Tt ca cac quyn se bi thay th nu ban bm vao Co.
 7. Bm Co.
 8. Bm OK, ri ap dung lai cac quyn va cac cai t bao mt ma ban mun s dung cho th muc va nhng ni dung cua th muc o.

Thng tin thm

bit thm thng tin v cac quyn cua tp va th muc, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
161275 Tng tac v bao mt tp va th muc trn ia NTFS

Thu?c tnh

ID c?a bi: 810881 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 4.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbacwsurvey kberrmsg kbprb kbfix KB810881

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com