"M?ng BIOS l?nh gi?i h?n đ? đ?t t?i" l?i tin nh?n trong Windows Server 2003, Windows XP, và trong Windows 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810886 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows 2000 Server, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
BIOS m?ng l?nh gi?i h?n đ? đ?t t?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các đi?u ki?n sau đây s? th?t:
 • V?n đ? này có th? x?y ra n?u máy khách tr?nh đ?ng th?i, dài h?n yêu c?u đ?i v?i m?t máy ch? t?p s? d?ng kh?i tin Server Giao th?c (giao th?c SMB). Ví d? v? m?t yêu c?u dài h?n là khi m?t máy tính khách hàng s? d?ng các FindFirstChangeNotification ch?c năng đ? giám sát m?t máy ch? chia s? cho nh?ng thay đ?i.
 • V?n đ? này có th? x?y ra n?u các
  MaxCmds
  thi?t l?p giá tr? s? đăng k? trên máy khách là ít hơn 50, ho?c các
  MaxMpxCt
  thi?t l?p giá tr? s? đăng k? trên máy ch? là ít hơn 50.

  Chú ý Các
  MaxMpxCt
  thi?t l?p giá tr? s? đăng k? có th? có m?t tên khác nhau trên khác SMB/CIFS thi hành đ?y đ?. Đ?c đi?m k? thu?t chung Internet t?p tin h? th?ng (CIFS) đ? c?p đ?n nó như là
  MaxMpxCount
  .

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xác minh r?ng các
MaxCmds
MaxMpxCt
giá tr? đ?ng k? đư?c thi?t l?p đ? 50 ho?c nhi?u hơn n?a. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m phím sau đây trong các đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào các MaxCmds giá tr?.
 4. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, xác minh r?ng giá tr? là 50 ho?c nhi?u hơn.

  Chú ý Trong m?t môi trư?ng Microsoft Windows Terminal Services, b?n có th? có đ? thi?t l?p các
  MaxCmds
  giá tr? đăng k? đ?n 500 ho?c hơn. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  232476Terminal Server khách hàng k?t n?i và đăng nh?p gi?i h?n b?i MaxWorkItem và MaxMpxCt các giá tr?
 5. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m phím sau đây trong các đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
  Chú ý H?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n thay đ?i này đ? các
  lanmanserver\parameters
  khóa s? đăng k? và không đ? các
  lanmanworkstation\parameters
  khóa s? đăng k? đư?c đ? c?p ? bư?c 2.
 6. Trong c?a s? bên ph?i, b?m đúp vào các MaxMpxCt giá tr?.

  Chú ý SMB máy ch? đang ch?y phiên b?n Windows trư?c đó hơn Windows 2000, các
  MaxMpxCt
  m?c nh?p Registry đư?c đ?t tên theo
  MaxMpxCount
  , nhưng có cùng ch?c năng.
 7. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, xác minh r?ng giá tr? là 50 ho?c nhi?u hơn.

  Chú ý Các
  MaxMpxCt
  giá tr? xác đ?nh s? lư?ng t?i đa c?a đ?ng th?i, ho?t đ?ng yêu c?u máy ch? cho phép t? m?t khách hàng cá nhân.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.
 9. Kh?i đ?ng l?i máy ch?.
Chú ý Các MaxCmdsMaxMpxCt m?c đăng k? có REG_DWORD th?p phân m?c. N?u h? không t?n t?i trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?o chúng như là giá tr? REG_DWORD m?i. Ph?m vi giá tr? cho các m?c đăng k? là t? 0 đ?n 65535.

THÔNG TIN THÊM

S? lư?ng t?i đa c?a đ?ng th?i, ho?t đ?ng yêu c?u gi?a m?t SMB máy khách và máy ch? là xác đ?nh khi m?t khách hàng/máy ch? phiên thương lư?ng. S? lư?ng t?i đa yêu c?u mà m?t h? tr? khách hàng đư?c xác đ?nh b?i các
MaxCmds
giá tr? đăng k?. S? lư?ng t?i đa yêu c?u m?t máy ch? h? tr? xác đ?nh b?i các
MaxMpxCt
giá tr? đăng k?. Cho m?t khách hàng c? th? và máy ch? c?p, các s? lư?ng đ?ng th?i, ho?t đ?ng yêu c?u là th?p hơn c?a c? hai các giá tr?.

Trong m?t môi trư?ng BizTalk, thêm c? hai giá tr? đ?ng k? h? ph?c v? BizTalk và ph?c v? UNC chia s? t? xa.

Đ? theo d?i s? lư?ng đ?ng th?i, ho?t đ?ng yêu c?u trên m?t khách hàng SMB, thêm các Hi?n t?i L?nh S? lư?t truy c?p trong đ?i tư?ng hi?u su?t SMB Redirector đ?n hi?u su?t Giám sát.

Thông tin trong này KB đi?u apllies đ? sau đó h? đi?u hành là t?t, mi?n là các giao ti?p SMB s? d?ng giao th?c SMBv1.


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? các giá tr? MaxMpxCt và MaxCmds trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
271148Gi?i h?n MaxMpxCt và MaxCmds trong Windows 2000
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
232476Terminal Server khách hàng k?t n?i và đăng nh?p gi?i h?n b?i MaxWorkItem và MaxMpxCt các giá tr?
811005 Ngư?i dùng xác th?c đ? các d?ch v? như Microsoft Exchange Server có th? th?i gian ra trên m?t máy ch? thành viên
Đ? có đư?c m?t t?p tr? giúp đ? biên d?ch HTML c?a đ?c t? CIFS/SMB, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = c4adb584-7ff0-4acf-bd91-5f7708adb23c & displaylang = en
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 810886 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
T? khóa: 
kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB810886 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810886

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com