Thông báo l?i khi b?n m? ho?c sao chép t?p m?ng trên Windows XP SP1 máy s? d?ng yêu c?u SMB k?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810907 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khách hàng máy tính đang ch?y Windows XP Service Pack 1 (SP1) và đó c?u h?nh đ? yêu c?u máy ch? tin nh?n ch?n (SMB) k? k?t tháng năm th? SMB k? k?t và có th? có v?n đ? giao ti?p trên m?ng c?a b?n. Cho Ví d?, b?n có th? g?p b?t k? tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n m? m?t t?p tin Microsoft Office, nó đư?c m? ra như ch?-đ?c. B?n ph?i lưu t?p c?c b? đ? th?c hi?n thay đ?i.
 • B?n không th? sao chép t?p tin trên m?ng, và đư?ng d?n m?ng không đư?c ch?p nh?n b?i b?t k? nhà cung c?p m?ng. Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t ph?n SMB:
  T?p ho?c đư?ng d?n m?ng không c?n t?n t?i.
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng m? m?t t?p tin vào m?t m?ng chia s?:
  Không th? m? t?p tin vào chia s? m?ng. Đ?m b?o r?ng đ?a n?m trong ? đ?a b?n đ? ch? đ?nh.
 • Thông báo l?i tương t? như chúng có th? xu?t hi?n trong trư?ng h?p đăng nh?p sau khi b?n áp d?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPOs):
  S? ki?n ngu?n: Userenv
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  ID s? ki?n: 1058
  Ngày: 2/8/2002
  Th?i gian: 7: 25: 40 AM
  User: NT AUTHORITY\SYSTEM
  Máy tính:MÁY TÍNH
  Mô t?: Windows không th? truy c?p các t?p gpt.ini cho GPO CN = {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}, CN = chính sách, CN = h? th?ng, DC = màn h?nh LCD, DC = ph?ng thí nghi?m T?p ph?i có m?t ? v? trí \\lcds.lab\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
  (Truy c?p b? t? ch?i) chính sách nhóm x? l? b? h?y b?.
  S? ki?n ngu?n: SceCli
  S? ki?n Th? lo?i: không có
  ID s? ki?n: 1030
  Ngày: 2/8/2002
  Th?i gian: 7: 30: 46 AM
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính:MÁY TÍNH
  Mô t?: Windows không th? truy v?n cho danh sách các đ?i tư?ng chính sách nhóm. Thông báo mô t? l? do cho vi?c này trư?c đó đ? đăng nh?p b?ng các công c? chính sách.
  S? ki?n ngu?n: Userenv
  Th? lo?i s? ki?n: Không có
  ID s? ki?n: 1058
  Ngày: 2/8/2002
  Th?i gian: 12: 30: 46 AM
  Người dùng: KHÔNG SẴN CÓ
  Máy tính: NT AUTHORITY\SYSTEM
  Mô t?: Windows không th? truy nh?p gpt.ini t?p tin cho GPO CN = {GUID}, CN = chính sách, CN = h? th?ng, DC = tên mi?n, DC = com. Các t?p ph?i có m?t ? v? trí <\\domain.com\sysvol\domain.com\policies\{guid}\gpt.ini>. (Truy c?p b? t? ch?i. ). X? l? chính sách nhóm b? d?.<b00></b00></\\domain.com\sysvol\domain.com\policies\{guid}\gpt.ini>

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê theo sau đây b?ng. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Windows XP Home Edition và Windows XP Professional:
  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  18-Dec-2002 16:38 5.1.2600.1152 399,488 Mrxsmb.sys
  18-Dec-2002 16:38 5.1.2600.1152 154,752 Rdbss.sys
Windows XP 64-Bit Edition:
  Date     Time  Version    Size    File name
  --------------------------------------------------------
  18-Dec-2002 16:39 5.1.2600.1152 1,256,064 Mrxsmb.sys
  18-Dec-2002 16:39 5.1.2600.1152  488,704 Rdbss.sys

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
Lưu ? r?ng thông tin trong bài vi?t này thay th? các thông tin trư?c đây có s?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 331519. Cho thêm thông tin v? các v?n đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
812937T?p khóa ho?c truy c?p t? ch?i thông báo l?i khi b?n lưu các t?p tin qua m?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 810907 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kbnetwork kbfilesystems kberrmsg kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB810907 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810907

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com