T? ch?c s? ki?n ID 5722 ngư?i đư?c đăng nh?p vào b? đi?u khi?n Windows Server d?a trên tên mi?n c?a b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 810977 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi b?n s? d?ng tr?nh xem s? ki?n đ? xem Nh?t k? h? th?ng trong b? ki?m soát mi?n Windows, b?n có th? t?m th?y s? ki?n 5722 ngư?i đăng. V?n đ? này có th? x?y ra ? m?t trong hai k?ch b?n:
 • Khi m?t máy tính C?p nh?p m?t kh?u trương m?c máy tính c?a nó v?i b? ki?m soát mi?n
 • Khi m?t máy tính gia nh?p vào m?t tên mi?n v?i tên đó đ? t?n t?i
Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? phân bi?t hai k?ch b?n và làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ?.

TRI?U CH?NG

Trên b? ki?m soát mi?n Microsoft Windows, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng:
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: NETLOGON
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 5722 ngư?i
Ngày: Ngày
Thời gian: Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ComputerName
Mô t?: Thi?t l?p phiên làm vi?c t? máy tính ComputerName không xác th?c. Tên tài kho?n tham chi?u trong cơ s? d? li?u b?o m?t AccountName$.
L?i sau x?y ra:
Truy c?p b? t? ch?i.

NGUYÊN NHÂN

Trong m?t ph?m vi Microsoft Windows, b?t đ?u v?i Windows 2000, m?t kênh giao ti?p r?i r?c giúp cung c?p m?t con đư?ng an toàn hơn truy?n thông gi?a đi?u khi?n vùng và các thành viên các máy ch? ho?c máy tr?m. Kênh này đư?c bi?t đ?n như m?tkênh b?o m?t. Khi b?n tham gia m?t máy tính đ? m?t tên mi?n, trương m?c máy tính đư?c t?o ra và m?t kh?u đư?c chia s? gi?a các máy tính và tên mi?n. Theo m?c đ?nh, m?t kh?u này là thay đ?i m?i 30 ngày. Kênh b?o m?t kh?u đư?c lưu tr? cùng v?i tài kho?n máy tính vào b? đi?u khi?n tên mi?n chính (PDC). M?t kh?u đư?c nhân r?ng đ? t?t c? các b? đi?u khi?n vùng b?n sao.

S? ki?n 5722 ngư?i đư?c đăng nh?p các k?ch b?n sau đây:
 • Khi m?t máy tính C?p Nh?t m?t kh?u trương m?c máy tính c?a nó v?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, các s? ki?n đư?c đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng c?a b? đi?u khi?n tên mi?n authenticating.

  Trong trư?ng h?p này, c?a máy tính an toàn kênh v?i b? đi?u khi?n tên mi?n authenticating đư?c v?n c?n h?p l?.
 • Khi b?n tham gia m?t máy tính đ? m?t tên mi?n b?ng cách s? d?ng m?t tên mà đang đư?c s? d?ng b?i m?t máy tính khác, ho?c khi trương m?c máy tính hi?n có đư?c đ?t l?i. Trương m?c máy tính hi?n có có th? đư?c đ?t l?i b?ng cách dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính, ho?c b?ng cách s? d?ng các ti?n ích Netdom.exe.

  Trong trư?ng h?p này, m?t kh?u trương m?c c?a máy tính không kh?p v?i m?t kh?u trên b? đi?u khi?n tên mi?n, và b?n không th? thi?t l?p m?t kênh b?o m?t t? máy tính g?c đ? đi?u khi?n vùng.

GI?I PHÁP

C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, ?ng d?ng LDP, ho?c b?t k? khách hàng khác Phiên b?n 3 LDAP, và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Active Directory, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác s?a đ?i Active Directory đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, l?n đ?u tiên xác đ?nh k?ch b?n đó là nguyên nhân c?a v?n đ?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Lưu ? ngày và th?i gian s? ki?n này đ? đư?c đăng trong đăng nh?p h? th?ng.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Tài nguyên Kit, sau đó b?m Công c? qu?n l? giao di?n đi?u khi?n.
 3. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Công c? a đ?n z.
 4. Trong ngăn chi ti?t, nh?p vào ADSI Editor.

  Chú ý ADSI ch?nh s?a đư?c bao g?m v?i công c? h? tr? c?a Windows. B?n có th? cài đ?t công c? h? tr? c?a Windows t? c?p Support\Tools c?a đ?a CD-ROM máy ch? Windows 2000.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows h? tr? các công c? cho Windows 2000, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  301423Làm th? nào đ? cài đ?t công c? h? tr? Windows 2000 sang máy tính d?a trên Windows 2000 Server
  Đ? cài đ?t ADSI ch?nh s?a trên máy tính đang ch?y Windows Server ® 2003 ho?c các h? th?ng đi?u hành Windows ® XP, cài đ?t công c? h? tr? Windows Server 2003 t? đ?a CD s?n ph?m Windows Server 2003 ho?c t? Microsoft Download Center)http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId = 100114). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t công c? h? tr? c?a Windows t? đ?a CD s?n ph?m, xem cài đ?t công c? h? tr? Windows)http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId = 62270).

  Trên các máy ch? ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2, ADSI ch?nh đư?c cài đ?t khi cài đ?t đ? làm cho m?t máy ch? b? ki?m soát mi?n d?ch v? mi?n Active Directory (AD DS), vai tr?. B?n c?ng có th? cài đ?t Windows Server 2008 Remote Server Administration Tools (RSAT) trên máy ch? tài kho?n c?a tên mi?n ho?c máy ch? đ?c l?p. Đ? đư?c hư?ng d?n c? th?, xem cài đ?t ho?c lo?i b? Remote Server Administration Tools Pack)http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId = 143345).

  Đ? cài đ?t ADSI ch?nh s?a trên máy tính đang ch?y Windows Vista ® v?i Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows 7, b?n ph?i cài đ?t RSAT. Đ? bi?t thêm thông tin và t?i v? RSAT, xem bài vi?t 941314 trong cơ s? ki?n th?c Microsoft)http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkID = 116179).
 5. Trong ADSI s?a, xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p chu?t ph?i vào máy tính đó gây ra v?n đ?.
 6. Nh?p vào Thu?c tính.
 7. Trong Ch?n mà tài s?n đ? xem, b?m C? hai.
 8. Trong Ch?n m?t tài s?n đ? xem, b?m PwdLastSet.
 9. Sao chép các giá tr? mà s? xu?t hi?n trong các Value(s) h?p vào b?ng t?m.
 10. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m Máy tính.
 11. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Khoa h?c.
 12. Nh?p vào Tháng mư?i hai đ? đ?t h? th?ng đánh s? th?p phân.
 13. Dán giá tr? t? b?ng t?m vào máy tính.
 14. Đ? thay đ?i giá tr? t? th?p phân sang h? th?p l?c phân h? th?ng th?p phân đánh s?, b?m Hex.
 15. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao.
 16. Dán m?t s? h? th?p l?c phân t? b?ng t?m vào m?t t?p tin Notepad.
 17. Tính tám k? t? t? các k? t? bên ph?i h?u h?t c?a chu?i h? th?p l?c phân, và sau đó nh?n phím cách.

  Chú ý Hành đ?ng này chia tách các chu?i h? th?p l?c phân thành hai chu?i h? th?p l?c phân.
 18. N?u các chu?i h? th?p l?c phân bên trái ch?a ch? b?y nhân v?t, thêm m?t s? không đ? b?t đ?u c?a chu?i.
 19. T?i d?u nh?c l?nh, g?
  Nltest /time:RightSideHexadecimalstringLeftSideHexadecimalString
  B?n s? nh?n đư?c đ?u ra tương t? như dư?i đây:
  C:\>nltest /time:a25cc370 01c294bc
  a25cc370 01c294bc = 11/25/2002 13:55:41 
  The command completed successfully.
  
 20. Lưu ? decoded ngày và th?i gian.
 21. Ki?m tra xem ngày tháng và th?i gian mà b?n lưu ? ? bư?c 1 và decoded ngày và th?i gian mà b?n đ? lưu ? trong bư?c 20 tr?n đ?u.
 22. N?u ngày và th?i gian đó s? ki?n 5722 ngư?i đăng nh?p và decoded ngày và th?i gian tr?n đ?u, ki?m tra xem máy tính đó gây ra v?n đ? có m?t kênh b?o m?t đư?c thành l?p v?i b? ki?m soát mi?n b?ng cách g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  Nltest /server:ComputerName /sc_query:DomainName
  N?u v?n đ? máy tính có m?t kênh b?o m?t h?p l? đư?c thành l?p v?i đi?u khi?n vùng, b?n nh?n đư?c đ?u ra tương t? như dư?i đây:
  C:\>Nltest /server:computer1 /sc_query:DomainNameFlags: 30
  HAS_IP HAS_TIMESERV
  Trusted DC Name \\homenode1.myhouse.comTrusted DC Connection Status Status = 0 0x0 NERR_SuccessThe command completed successfully.
  N?u máy tính v?n đ? không có m?t kênh b?o m?t h?p l? đư?c thành l?p v?i đi?u khi?n vùng, b?n nh?n đư?c đ?u ra tương t? như dư?i đây:
  C:\>nltest /server:machine1 /sc_query:DomainNameFlags: 0 
  Trusted DC Name
  Trusted DC Connection Status Status = 5 0x5 ERROR_ACCESS_DENIEDThe command completed successfully.
N?u ngày và th?i gian c?a s? ki?n 5722 ngư?i và decoded ngày và th?i gian không gi?ng nhau, m?t kh?u trương m?c máy tính v?n đ? có th? không kh?p v?i m?t kh?u trên b? đi?u khi?n vùng. Đi?u này có th? x?y ra theo m?t trong các trư?ng h?p sau:
 • Ngư?i qu?n tr? đ?t l?i trương m?c máy tính b?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính ho?c công c? khác như Netdom.exe.
 • M?t máy tính m?i là tham gia vào vùng b?ng cách s? d?ng m?t tên đ? t?n t?i trong tên mi?n.
Chú ý N?u đ? đăng nh?p d?ch v? Netlogon b?t cho b? đi?u khi?n vùng, b?n xác nh?n trư?ng h?p này b?ng cách ki?m tra cho m?t m?c nh?p Netlogon.log đó là tương t? như sau:
05/06 13:35:25 [MISC] NlMainLoop: Notification that trust account added (or changed) TRUSTING_DOMAIN$ 0x#### 4
Thư này không đăng nh?p n?u m?t máy tính C?p Nh?t m?t kh?u trương m?c máy tính riêng c?a m?nh.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? có liên quan đ?n trùng l?p tên c?a máy tính, tái gia nh?p ban đ?u máy tính đ? các tên mi?n.

B?n có th? b? qua s? ki?n 5722 ngư?i n?u c? hai đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • N?u ngày và th?i gian c?a s? ki?n 5722 ngư?i và decoded ngày và th?i gian phù h?p.
 • M?t kênh b?o m?t h?p l? đư?c thành l?p gi?a các máy tính v?n đ? và đi?u khi?n vùng.
Chú ý Khi c? hai c?a nh?ng đi?u ki?n này là có th?t, s? ki?n 5722 ngư?i đư?c đăng nh?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n, khi máy tính c? g?ng xác th?c v?i b? ki?m soát mi?n trong quá tr?nh C?p Nh?t tài kho?n c?a máy tính.

Qu?n tr? viên c?ng có th? truy v?n thông tin thư m?c ho?t đ?ng t? b?t k? máy tính nào trong các tên mi?n b?ng cách s? d?ng Ldp.exe. Phiên b?n Ldp.exe đư?c bao g?m trong Windows XP Service Pack 2 h? tr? c? c?ng có th? đư?c s? d?ng đ? gi?i m? các giá tr? PwdLastSet.

Đ? có thêm informationabout Windows XP Service Pack 2 h? tr? công c?, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
838079Công c? h? tr? Windows XP Service Pack 2
B?n c?ng có th? s? d?ng ti?n ích c?a Windows XP W32tm.exe đ? gi?i m? các giá tr? PwdLastSet.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? vi?c cho phép g? l?i đăng nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
221833Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng g? l?i môi trư?ng ngư?i dùng đăng nh?p bán l? xây d?ng c?a Windows
109626 cho phép ghi s? g? l?i cho d?ch v? đăng nh?p m?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 810977 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbtshoot kbeventlog kbprb kbmt KB810977 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:810977

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com