Identifikator ?lanka: 810978 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Kada sa?uvate sliku u programu Microsoft Internet Explorer, ona se po podrazumevanoj vrednosti ?uva kao rasterska slika (.bmp). Nemate opciju da sa?uvate sliku sa oznakom tipa datoteke koja nije .bmp. Taj problem susre?ete ?ak i kada slika koristi drugi format (poput .gif ili .jpeg).

Na primer, kada kliknete desnim tasterom mi?a na sliku na Web lokaciji i zatim izaberete stavku Sa?uvaj sliku kao, ime datoteke koje se pojavljuje u okviru Ime datoteke je Nenaslovljeno, a tip datoteke koji se pojavljuje u okviru Sa?uvaj kao tip je Bitmap (*.bmp).

UZROK

Ovaj problem mo?e da se javi ako je o?te?ena programska datoteka (na primer, objekat ActiveX ili Java ) preuzeta u datoteku SystemRoot\Preuzete programske datoteke na Va?em ?vrstom disku.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, ispraznite sadr?aj fascikle ?Privremene Internet datoteke? i zatim izbri?ite sve datoteke u fascikli ?Preuzete programske datoteke? koje su prikazane kao Nepoznato ili O?te?eno. Da biste to uradili:
 1. Pokrenite program Internet Explorer (ako ve? nije pokrenut).
 2. Ispraznite sadr?aj fascikle ?Privremene Internet datoteke?. Da biste to uradili:
  1. U padaju?em meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
  2. Izaberite karticu Op?ti podaci.
  3. Pod opcijom Privremene Internet datoteke, kliknite na komandu Izbri?i datoteke.
  4. Ako se od vas tra?i da izbri?ete sve privremene Internet datoteke, kliknite na dugme U redu.
 3. U fascikli ?Preuzete programske datoteke? na ?vrstom disku, uklonite sve datoteke koje su prikazane kao Nepozntao ili O?te?eno. Da biste to uradili:
  1. U padaju?em meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
  2. Izaberite karticu Op?ti podaci.
  3. Pod opcijom Privremene Internet datoteke, izaberite stavku Postavke.
  4. Kliknite na dugme Prika?i objekte.

   Lista programa koji su preuzeti u datoteku SystemRoot\Preuzete programske datoteke na ?vrstom disku pojavljuje se u prozoru Preuzete programske datoteke.
  5. U koloni Status, primetite datoteke koje su prikazane kao Nepoznato ili O?te?eno. Uklonite te datoteke. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku i zatim izaberite stavku Ukloni.
  6. Kada se od vas tra?i da potvrdite uklanjanje, kliknite na dugme Da.
  7. Zatvorite prozor Preuzete programske datoteke i zatim dvaput kliknite na dugme U redu.
 4. Sa?uvajte sliku u programu Internet Explorer da biste proverili i utvrdili da li je problem re?en.

  Ako problem nastavi da se javlja i nakon ?to uklonite sve preuzete programske datoteke prikazane kao Nepoznato ili O?te?eno, poku?ajte da uklonite druge preuzete programske datoteke koje nisu na listi.

  Napomena: Kada Vam slede?i put zatreba neka od datoteka koje ste uklonili iz fascikle ?Preuzete programske datoteke?, dobi?ete obave?tenje da preuzmete datoteku na ?vrsti disk u programu Internet Explorer.
Ako sledite ove korake i problem se i dalje javlja, premestite fasciklu ?Privremene Internet datoteke? na novu lokaciju. Da biste premestili fasciklu, sledite ove korake:
 1. Pokrenite program Internet Explorer.
 2. U padaju?em meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Op?ti podaci, pod opcijom Privremene Internet datoteke izaberite stavku Postavke.
 4. Kliknite na komandu Premesti fasciklu.
 5. U okviru za dijalog Pronala?enje fascikle, izaberite novu lokaciju za fasciklu i zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili okvir za dijalog Postavke.
 7. Kada primite slede?u poruku upozorenja, kliknite na dugme Da:
  Windows ?e Vas sada odjaviti da bi zavr?io preme?tanje fascikle ?Privremene Internet datoteke?.
  ?elite li da nastavite?
  (Sve ostale promene su sa?uvane.)
  Windows Vas automatski odjavljuje sa ra?unara.
 8. Prijavite se nazad na ra?unar.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o tome kako da re?ite sli?an problem, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka i pogledajte ?lanke u Microsoft bazi znanja:
260650 Internet Explorer ne ?uva grafi?ke datoteke u pravilnom formatu (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
250747 Desni klik mi?a i odabir opcije 'Sa?uvaj sliku kao' ne ?uva sliku sa ta?nom oznakom tipa datoteke (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 810978 - Poslednji pregled: 3. februar 2006. - Revizija: 4.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
KB810978

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com