SQL Server đ?i l? công vi?c l?i khi công vi?c s? d?ng m?t máy ch? đư?c liên k?t và ch? s? h?u công vi?c không ph?i là m?t ngư?i qu?n tr? h? th?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811031 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y m?t vi?c làm đ?i l? SQL Server s? d?ng m?t liên k?t máy ch? và ch? s? h?u c?a công vi?c không ph?i là m?t trương m?c ngư?i qu?n tr? h? th?ng, công vi?c có th? th?t b?i và SQL Server s? hi?n th? thông báo l?i sau:
Truy nh?p t? xa không đư?c phép cho ngư?i dùng Windows NT kích ho?t b?i SETUSER. [SQLSTATE 42000] (L?i 7410). Bư?c đ?u đ? th?t b?i.

NGUYÊN NHÂN

Khi b?n ch?y m?t vi?c làm đ?i l? SQL Server không thu?c s? h?u c?a m?t trương m?c ngư?i qu?n tr? h? th?ng, đ?i l? SQL máy ch? ch?y SETUSER m?o danh các ch? s? h?u c?a công vi?c.

N?u công vi?c s? d?ng các máy ch? đư?c liên k?t, công vi?c có th? không b?i v? truy nh?p t? xa không đư?c phép sau khi th?c hi?n SETUSER.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong các cách sau phương pháp:

Phương pháp 1

Làm cho qu?n tr? h? th?ng ch? s? h?u c?a công vi?c.

Phương pháp 2

S? d?ng đư?c ánh x? an ninh cho các máy ch? đư?c liên k?t và s?a đ?i các công vi?c đ? ch?y như OSQL.

Đ?t b?i c?nh an ninh đư?c ánh x? cho các liên k?t máy ch?:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào các máy ch? đư?c liên k?t, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 2. B?m vào các Bảo mật tab.
 3. Ch?n m?t trong các tùy ch?n sau.
  • Đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng b?o m?t hi?n t?i c?a đăng nh?p b?i c?nh
  • Đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng này b?o m?t b?i c?nh
Đ? s?a đ?i các công vi?c đ? ch?y như là OSQL:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào công vi?c, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 2. Trong các Bư?c tab, b?m vào cácBư?c tên b?n mu?n ch?nh s?a và sau đó nh?p vàoCh?nh s?a.
 3. Trên các T?ng quát tab c?a các Ch?nh s?a công vi?c Bư?c h?p tho?i h?p, b?m vào H? đi?u hành l?nh (CmdExec) trong các Lo?i danh sách.
 4. Trong các Ch? huy h?p văn b?n, lo?iosql –E –Q "Exec storeProc".
 5. Trong các Ch?nh s?a công vi?c bư?c h?p tho?i h?p, b?m vàoOk.
 6. Trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vàoOk.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây Trang web:
Làm th? nào đ? đ?t l?i c?p phép SQLAgentCmdExec (doanh nghi?p Giám đ?c)
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa176987 (SQL.80) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 811031 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB811031 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811031

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com