Danh sách các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Windows XP Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811113

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm chi ti?t, là web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a m?t danh sách Cơ s? tri th?c Microsoft Bài vi?t (KB) mô t? các b?n s?a l?i và C?p Nh?t đư?c ch?a trong Windows XP Service Pack 2 (SP2). Bài vi?t này đư?c d? đ?nh ch? y?u đ? giúp các chuyên gia và doanh nghi?p helpdesks đ? h? tr? và duy tr? m?t h? th?ng máy tính c?a công ty.

N?u b?n đang ch?y Windows XP SP2 trên c?a b?n nhà máy tính, máy tính xách tay, ho?c m?ng lư?i nh?, và b?n có th?c m?c v? c?a s? XP SP2, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/windowsxpsp2

THÔNG TIN THÊM

Bài này li?t kê nh?ng v?n đ? đó c? đ?nh trong Windows XP Service Pack 2 (SP2). Gói b?n ghi d?ch v? đư?c tích l?y. Đi?u này có ngh?a r?ng nh?ng v?n đ? đó c? đ?nh trong service pack c?ng c? đ?nh trong gói b?n ghi d?ch v? sau này. Ví d?, Windows XP SP2 ch?a t?t c? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Windows XP Service Pack 1 (SP1). B?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t m?t gói b?n ghi d?ch v? trư?c đó trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP2.

Đ? l?y Windows XP Service Pack 2, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft.

Cho ngư?i dùng gia đ?nh nh?ng ngư?i đang t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính ch? có m?t:
http://Update.Microsoft.com
Đ?i v?i các chuyên gia IT và các nhà phát tri?n đ? đư?c t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t trên nhi?u máy tính trên m?ng:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 049C9DBE-3B8E-4F30-8245-9E368D3CDB5A & displaylang = en

S?a danh sách

Đ? bi?t thêm v? các b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong Windows XP SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?tTiêu đ? bài vi?tTh? lo?i
309344T?p tin dư?ng như b? xóa b? m?c dù b?n không có quy?n trên OS/2 Warp4 d?a trên máy ch?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
321733L?i thông báo khi b?n vi?t m?t t?p tin vào m?t máy ch? t? m?t Windows XP d?a trên ho?c m?t c?a s? 2000-d?a máy tính: "Tr? ho?n vi?t th?t b?i"H? th?ng đi?u hành cơ b?n
323328WM_TIMER tin thư thoại có th? ngăn ch?n đang đư?c g?i đ?n các chương tr?nh trong Windows XPCơ s? hệ điều hành
325929A r? r? null phiên gây ra b?i các ch?c năng GetFileAttributes trên Windows XP khách hàngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
326661Truy c?p vi ph?m x?y ra khi m?t chương tr?nh làm cho các cu?c g?i h? th?ng b?ng cách s? d?ng ph?n m?m Pipelining T?i ưu hóa trên Windows XP 64-Bit EditionH? th?ng đi?u hành cơ b?n
326826M?t s? các chương tr?nh có th? đư?c làm ch?m khi truy c?p vào t?p tin trên m?t c?p m?ngCơ s? hệ điều hành
326863Ho?t đ?ng h? th?ng throttling không ho?t đ?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
327361NSLOOKUP không s? d?ng danh sách tra c?u h?u t? thi?t l?p b?i m?t chính sáchCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
327498T?p tin có th? xu?t hi?n đư?c s?n ph?m nào v?i m?t redirector tr? lênCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
327559Lưu đ?ng lưu tr? này ch?p nh?n các ổ đĩa băng, nhưng nó không công nh?n b?t k? phương ti?n truy?n thông trong các ổ đĩaH? th?ng đi?u hành cơ b?n
327933B?n không th? duy?t NetWare t?p khi b?n ánh x? ổ đĩaCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
328237M?t s? các chương tr?nh không làm vi?c như mong đ?i khi t?p tin l?n đư?c m?Cơ s? hệ điều hành
328269Windows XP SP1 có th? không ph?i B?t đ?u v?i 3 GB ho?c /USERVA switchCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
328284M?t s? t?p tin và m?c tin thư thoại không đư?c c?u h?nh tr? thành kh? d?ng gián tuy?n lưu tr?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
328368Windows XP CSNW luôn luôn g?i h? ph?c v? g?n nh?t đ? kí nh?p vào m?t NDS câyH? th?ng đi?u hành cơ b?n
328570Hi?n có máy tính không đư?c c?p nh?t đ? tên mi?n DNS-phong cách sau khi b?n nâng c?p các tên mi?n v?i Thư mục Họat độngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
328915100 ph?n trăm s? d?ng CPU có th? x?y ra theo m?t s? đi?u ki?n pinCơ s? hệ điều hành
330089L?n self-Extracting t?p chương tr?nh có th? không kh?i đ?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
330232G? l?i không th? g? l?i tr?nh đi?u khi?n vào lúc kh?i đ?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
330512Các b? x? l? hi?u su?t nhà nư?c không đư?c ph?c h?i đ? nhà nư?c t?i đa n?u CPU ch?y ? 100 %H? th?ng đi?u hành cơ b?n
330909Ng? đông v?n đ? trên các máy tính v?i 1 GB RAMH? th?ng đi?u hành cơ b?n
331044T?p tin L?n hơn 4 GB đư?c c?t ng?n khi b?n s? d?ng m?t thi?t b? EMC v?i Windows XPH? th?ng đi?u hành cơ b?n
331329L?i Bài vi?t: Đ?a đ? ch?n là c?n thi?t đ? ho?t đ?ng c?a máy tính c?a b?n, và Có th? không đư?c làm s?chH? th?ng đi?u hành cơ b?n
331988Bugcheck 0x000000FE dư?i căng th?ng v?i USB 2.0 đ?a c?ngCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
332179T?nh tr?ng s?n có tr?nh đi?u khi?n Windows XP Service Pack 1 có h? tr? b? x? l? điện thoại di động tính năng B? qu?n lí Ngu?n đi?n b? vi x? l? Intel Pentium M (Centrino)Cơ s? hệ điều hành
810064Ng?n đ?i pin trên máy tính c?a b? x? l? Pentium III-M TualatinCơ s? hệ điều hành
810097Các "ipconfig" l?nh không tr? v? h?u t? DNS k?t n?i đ?c trưng cho Windows XPH? th?ng đi?u hành cơ b?n
810182Các WNetOpenEnum() ch?c năng không th? làm vi?c n?u có quá nhi?u m? t?p x? l? trên m?t c?p m?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
810186Đi?u này Thi?t b? không th? t?m th?y đ? mi?n phí tài thông báo thô l?i sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Gemplus PCMCIA 400 Smart Card ReaderH? th?ng đi?u hành cơ b?n
810577MS03-005: Đánh d?u ki?m b? đ?m trong Windows Redirector có th? cho phép đ?c quy?n V?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
811169C?p Nh?t đ? tăng hi?u su?t c?a m?ng RedirectorCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
811493MS03-013: B? đ?m tràn ng?p trong x? l? thông đi?p h?t nhân Windows có th? d?n đ?n cao đ?c quy?nH? th?ng đi?u hành cơ b?n
811525C?u h?nh Ch?m chính sách liên k?t t?c đ? nhóm không ép bu?c các t?p gián tuy?n đ? phương th?c ngo?i tuy?n khi m?t liên k?t ch?m đư?c phát hi?nH? th?ng đi?u hành cơ b?n
811775D?ng 0x50 l?i x?y ra trong SrvCompleteExecuteTransaction khi b?n s? d?ng XCOPY L?nh sao chép t?p tin t? m?t chia s? t?p tin OS/2Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
812599Cơ h?i Khóa có th? không đư?c c?p n?u Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng SysprepH? th?ng đi?u hành cơ b?n
812937T?p tin Khóa ho?c truy c?p t? ch?i thông báo l?i khi b?n lưu các t?p tin trên các M?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
814033Không th? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t t? Web site Windows UpdateCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
814078MS03-008: L? h?ng trong Windows Script c? th? cho phép m? đ? ch?yCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
814545ki?m nh?p S?a ch?a và ph?c h?i có th? vô t?nh xoá m?t t?p h?p con c?a các phímCơ s? hệ điều hành
814952A Ch?m tr? x?y ra khi b?n m? ổ đĩa mạng đ? ánh x? trên m?t Novell NetWare, UNIX H? ph?c v? NFSH? th?ng đi?u hành cơ b?n
815011Không th? Vô hi?u hóa Registry s?a ch?a và ph?c h?i tính năng trong Windows XP SP1Cơ s? hệ điều hành
815021MS03-007: Đánh d?u ki?m b? đ?m trong c?u ph?n c?a Windows có th? gây ra Máy ch? Web th?a hi?pH? th?ng đi?u hành cơ b?n
815227Hi?u su?t Suy thoái x?y ra trong các ch?c năng UnmapViewOfFileCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
815265D?ng 0x00000051 hay "STOP 0x0000001E" báo l?i khi b?n kh?i đ?ng c?u h?nh Qu?n l? trong Windows 2000 Server ho?c trong Windows XPCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
815315KH?C PH?C: r? b? nh? khi b?n s? d?ng m?t cu?c g?i GETENV trong DllMainCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
815411Đ?ng Gi?i thu?t C?p Nh?t cho Atypically l?n Heap yêu c?uCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
815432Đ?t đ?n s? lư?ng t?i đa c?a k?t n?i quá s?m cho m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s?Cơ s? hệ điều hành
815471Ph?n m?m Chính sách h?n ch? không cho phép b?n đ? B?t đ?u chương tr?nh thông báo l?i này th?m chí M?c dù chương tr?nh đư?c đ?nh ngh?a là "Cho phép"H? th?ng đi?u hành cơ b?n
815929Truy c?p B? t? ch?i thông báo l?i khi b?n c? g?ng sao chép m?t t?p tin vào m?t m?c tin thư thoại Web là C?u h?nh v?i xác th?c tích h?pH? th?ng đi?u hành cơ b?n
816073Biên d?ch trên m?t c?a s? XP trên máy tính m?t nhi?u th?i gian đ? hoàn ch?nh hơn trên m?t c?a s? NT d?a trên máy tínhH? th?ng đi?u hành cơ b?n
816074Khách hàng b?n ghi d?ch v? cho NetWare không m? t?p tin trên m?t máy ch? Novell 4,11Cơ s? hệ điều hành
817275Văn ph?ng Tài li?u đư?c đ?ng b? hóa vào m?t c?p gián tuy?n t? đ?ngCơ s? hệ điều hành
817434Windows Lo?i b? ch? k? k? thu?t s? tr?nh đi?u khi?n ch?-đ?c, khi b?n kh?i đ?ng l?i v?i "cu?i g?i Tùy ch?n c?u h?nh t?t"H? th?ng đi?u hành cơ b?n
817583Ho?t đ?ng b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại không yêu c?u an toàn ?y quy?n trên m?t SSL K?t n?iH? th?ng đi?u hành cơ b?n
817606MS03-024: B? đ?m tràn ng?p trong Windows có th? d?n đ?n d? li?u tham nh?ngCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
817831M?ng Hi?n th? t?p tin t?p tin không đúng kích c? khi nhi?u khách hàng truy c?p các T?p tinH? th?ng đi?u hành cơ b?n
817915Thi?t b? Tr?nh đi?u khi?n là không b? n?p khi b?n ng?t k?t n?i thi?t b? ngo?i viCơ s? hệ điều hành
818133M?c đ?nh Chính sách qu?n l? quy?n l?c không đư?c áp d?ng khi b?n kh?i đ?ng Windows XPCơ s? hệ điều hành
818349Nslookup Không làm vi?c m?t cách chính xác khi b?n s? d?ng m?t đơn đ?t hàng tra c?u 7 ho?c nhi?u tên mi?n H?u t?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
818733Windows XP không công nh?n m?t đ?a DVD-RWH? th?ng đi?u hành cơ b?n
819760Windows t?t quy?n l?c sau khi nó t?t máy tính n?u m?t chương tr?nh g?i các ExitWindowsEx ho?c ch?c năng InitiateSystemShutdownExCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
819897KH?C PH?C: B? t?c đi?u ki?n xu?t hi?n trong Msscript.ocx khi b?n ch?y các ki?m soát trong m?t Multithreaded môi trư?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
820128Windows XP và Windows XP Service Pack 1 (SP1) h?t nhân Rollup Hotfix GóiH? th?ng đi?u hành cơ b?n
820193Cu?i cùng S?a đ?i th?i gian giá tr? không đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác khi b?n s?a đ?i b?t k? t?p tin trên m?t WebDAV chia s?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
820826Không th? Đ?c v?a đư?c thêm vào d? li?u trên m?t đ?a DVD Multi-BorderH? th?ng đi?u hành cơ b?n
821161Ph?n c?ng H? sơ cho th?y không chính xác t?nh tr?ng l?p ghép cho máy tính xách tayCơ s? hệ điều hành
821581Hi?u su?t water d? li?u t? các công c? BootVis.exe là b? h?ng ho?c m?t tíchCơ s? hệ điều hành
821588B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i n?u b?n s? d?ng sao lưu trong Windows 2000 ho?c Windows XP đ? Danh m?c ho?c khôi ph?c m?t băng trong Windows Server 2003Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
822368KH?C PH?C: M?t thi?t b? USB s? xu?t hi?n v?i m?t d?u ki?m ch?m than màu vàng (m? 31) trong Windows thi?t b? Qu?n l?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
822624Máy tính Đi?m d?ng đáp ?ng lúc kh?i đ?ng l?i n?u phương pháp ACPI RESET_REG đư?c s? d?ng v?i APICH? th?ng đi?u hành cơ b?n
822751L?i Năm 1783 (RPC_X_BAD_STUB_DATA) thông báo l?i khi b?n s? d?ng các EnumDependentServices Ch?c năngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
822827Máy tính d?ng đáp ?ng sau khi b?n đ?t nó vào trạm đậu ng? đông, và sau đó ti?p t?c nó t? ng? đông nhi?u l?nH? th?ng đi?u hành cơ b?n
822888Gián tuy?n Các t?p tin t? đ?ng chuy?n sang phương th?c ngo?i tuy?n sau khi b?n s? d?ng Csccmd / ng?t k?t n?i Ch? huyH? th?ng đi?u hành cơ b?n
823081B?n không th? ngăn ch?n vi?c s? d?ng các ch?c năng NetMessageBufferSend trong Windows MessengerH? th?ng đi?u hành cơ b?n
823272Khách hàng Các chương tr?nh d?ng đáp ?ng trong khi h? ch? đ?i cho t?p tin khóa x?y raCơ s? hệ điều hành
823456KH?C PH?C: b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows b? qua các giá tr? kho?ng th?i gian đ?a phương b? phi?u trong Windows Server và Windows XPH? th?ng đi?u hành cơ b?n
823468Không th? S? d?ng l?nh Reg.exe đ? xác đ?nh v? trí m?t khóa Registry có ch?a m?t d?u ki?m g?ch chéo phía trư?c Nhân v?tH? th?ng đi?u hành cơ b?n
823583T?nh tr?ng s?n có tr?nh đi?u khi?n b? x? l? đ? h? tr? B? qu?n lí Ngu?n đi?n b? x? l? điện thoại di động tính năng trên điện thoại di động Intel Pentium 4 M x? l? v?i công ngh? siêu phân lu?ngCơ s? hệ điều hành
823830C?a b?n Windows XP máy tính d?ng đáp ?ng sau l?n kí nh?pCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
824141MS03-045: B? đ?m tràn ng?p trong ListBox và ki?m soát ComboBox có th? cho phép m? th?c hi?nH? th?ng đi?u hành cơ b?n
824236"Có th? không Nh?n đư?c tr? giúp con đư?ng t? s? đăng k?"báo l?i khi b?n ch?y Nslookup.exeH? th?ng đi?u hành cơ b?n
824424Ch? đ?c Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? lưu các t?p tin Office 2003 vào m?t Novell Netware V? trí m?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
825118D?ng thông báo l?i 0x80080005 CO_E_SERVER_EXEC_FAILURECơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
825675NETLOGON không chính xác ki?m nh?p b?n b?n ghi SRV trong DNS cho Windows XP-based khách hàngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
825794Không th? tra c?u m?t t?p trong m?t c?p đư?c chuy?n hư?ng đ?n m?t t?p tin phân ph?i H? th?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
826278B?n Làm không nh?n đư?c m?t thông báo r?ng đ? g?i b?ng cách s? d?ng net g?i Ch? huyH? th?ng đi?u hành cơ b?n
827477LOGMAN b? ch? huy không x? l? đúng ngày trong Windows XPCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
827484KH?C PH?C: Tr?nh đi?u khi?n có nh?ng h?nh ?nh l?n hơn 16 MB có th? h?ng b? nh? Khi c?t cánhH? th?ng đi?u hành cơ b?n
828012Vi?t ho?t đ?ng cho m?t thi?t b? lưu tr? ngoài m?t m?t th?i gian dài đ? hoàn t?tH? th?ng đi?u hành cơ b?n
828035MS03-043: B? đ?m tràn ng?p trong b?n ghi d?ch v? Messenger có th? cho phép code executionCơ s? hệ điều hành
828274KH?C PH?C: IoBuildPartialMdl API không truy?n thi?t b? b? nh? c?Cơ s? hệ điều hành
828402sao lưu (NTBackup.exe) ng?ng trong quá tr?nh sao lưu và s? ki?n 8017 là kí nh?pH? th?ng đi?u hành cơ b?n
828693Máy tính Đi?m d?ng đáp ?ng (b? treo) khi nó vi?t m? hóa d? li?u đ?n m?t NTFS Phân vùngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
828026C?p Nh?t cho hành vi l?nh c?a Windows Media Player URL k?ch b?nĐa phương ti?n
828749MS03-049: B? đ?m tràn ng?p trong b?n ghi d?ch v? tr?m làm vi?c có th? cho phép m? th?c hi?nAn ninh
828753Các chương tr?nh đó ch?y tr?c ti?p t? m?t máy ch? t?p tin b? b?t ng?Cơ s? hệ điều hành
829104Các DFS khách hàng b? qua thi?t l?p khóa s? ki?m nh?p DfsDcNameDelayCơ s? hệ điều hành
829364D?ng Thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng Windows XP b?ng cách s? d?ng 3 GB SwitchCơ s? hệ điều hành
830752USB d?a trên ổ đĩa CD-ROM là ánh x? t?i nhi?u ? thưCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
831128"D?NG 0x00000027 mrxsmb.sys"l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng sao chép t?p tin vào m?t thi?t b? m?ng đính kèm lưu tr?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
831191KH?C PH?C: JScript r? b? nh? khi ?ng d?ng liên t?c t?o ra và phá h?y ch? đ?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
831375Các CHKDSK ti?n ích không chính xác nh?n d?ng và xóa b? tr?nh ký hiệu mô tả an toàn thông tin trong s? d?ng trong Windows 2000H? th?ng đi?u hành cơ b?n
831787"Ngăn ch?n Thay đ?i chính sách truy c?p vào công c? ch?nh s?a đăng k?"trong Windows XPCơ s? hệ điều hành
831905S? ki?n ID 577 xu?t hi?n nhi?u l?n trong s? ghi s? ki?n b?o m?t c?a Windows XP c?a b?n d?a trên máy tínhH? th?ng đi?u hành cơ b?n
832143A X?y ra l?i d?ng t?i Mrxdav.sys, ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, khi b?n c? g?ng m? m?t t?p tin trên m?t chia s? m?ng trên m?t Microsoft Windows XP Professional d?a trên máy tínhH? th?ng đi?u hành cơ b?n
832316Các Kích thư?c phân vùng đư?c kéo dài, nhưng v?n c?n h? th?ng t?p g?c kích c? khi b?n m? r?ng m?t kh?i lư?ng NTFSH? th?ng đi?u hành cơ b?n
832885T?nh tr?ng s?n có tr?nh đi?u khi?n b? x? l? đ? h? tr? các tính năng B? qu?n lí Ngu?n đi?n b? x? l? điện thoại di động trên B? vi x? l? Intel Mobile "Prescott"H? th?ng đi?u hành cơ b?n
832936W32Time báo cáo m?t th?i gian không chính xác cho bao lâu m?t máy tính là v? ch? đ? ch?Cơ s? hệ điều hành
833431Đư?ng d?n k?ch b?n t?p tin b? không đ?t đúng khi b?n s? d?ng các "đ?t mydir = % ~ dps0" dòng lệnh trong m?t k?ch b?n .cmdH? th?ng đi?u hành cơ b?n
833659Nh? phân t?p tin s? tr? thành b? h?ng n?u b?n s? d?ng các ch?c năng UpdateResource đ? lo?i b? m?t tài nguyên t? t?p nh? phân ?ng d?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
834129D?ng 0x23 thông báo l?i khi b?n ch?y m?t k?ch b?n mà s? d?ng các công c? DiskPart đ? xóa m?t phân vùng trong Windows XPH? th?ng đi?u hành cơ b?n
834350C?a b?n truy nh?p tài nguyên m?ng là ch?m hơn trong Windows XP hơn trong phiên b?n trư?c c?a WindowsH? th?ng đi?u hành cơ b?n
834503B?n nh?n đư?c s? ki?n ID 36 và m?t "B?o v? t?p c?a Windows" l?i tin thư thoại khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t c?p nh?t ph?n m?m cho m?t l?n th? haiH? th?ng đi?u hành cơ b?n
834563A swappable v?nh thi?t b? không có s?n cho Windows XPCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
834674Tên mi?n Đư?ng d?n m?ng DFS đi ngo?i tuy?n sau khi b?n m? Window Explorer ho?c My Computer trong Windows XPH? th?ng đi?u hành cơ b?n
834728B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Stop 0x00000051" trong s? ki?m nh?p ph?c h?iH? th?ng đi?u hành cơ b?n
834742KH?C PH?C: Ch?c năng WinHttpGetProxyForUrl không thành công v?i các ERROR_WINHTTP_BAD_AUTO_PROXY_SCRIPT m? l?iCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
834853Các Phiên b?n đ?i tư?ng tác v? là m?t trong hai thông báo không h?p l? ho?c không đư?c h? tr? l?i khi b?n s? d?ng SchtasksH? th?ng đi?u hành cơ b?n
834937Các chương tr?nh lâu hơn d? ki?n s? B?t đ?u trong Windows XPCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
835261Dài ch?m tr? trư?c khi b?n có th? k?t n?i v?i không gian tên DFS d?a trên tên mi?nCơ s? hệ điều hành
835730Âm thanh có th? chơi t? t? ho?c âm nh?c không có th? đóng liên t?c trong Windows XPCơ s? hệ điều hành
835763IADs::Put/PutEx ho?c các cu?c g?i IADsPropertyList::PutPropertyItem có th? không tích l?yCơ s? hệ điều hành
837120Windows XP d?ng đáp ?ng khi nó c? g?ng truy c?p m?t m?c tin thư thoại offline trên m?t chia s? DFS đi?mH? th?ng đi?u hành cơ b?n
837131L?i thông báo khi b?n c? g?ng đ? m? m?t t?p tin trên m?t khách hàng d?a trên Windows XP và t?p tin là cache b?i ngư?i dùng khácH? th?ng đi?u hành cơ b?n
837142An ninh s? ki?n 681 đư?c t?o ra khi b?n c? g?ng kí nh?p vào b?ng cách s? d?ng UPN credentials trong Windows XP ho?c Windows 2000H? th?ng đi?u hành cơ b?n
837917Truy c?p thông báo b? t? ch?i l?i khi b?n s? d?ng client-side b? nh? đ?m đ? đ?ng b? hóa m?t ngôi nhà m?c tin thư thoại mà là ánh x? t?i m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa trong Windows XPCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
838213Danh sách h? th?ng cơ b?n đi?u hành b?n s?a l?i trong Windows XP Service Pack 2Cơ s? hệ điều hành
839027Các chương tr?nh có th? th?t b?i khi h? truy c?p d? li?u trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows XPH? th?ng đi?u hành cơ b?n
839231T?p tin các ho?t đ?ng sao chép vào m?t c?p DFS th?c hi?n t? t? trong Windows Server 2003 ho?c trong Windows XPH? th?ng đi?u hành cơ b?n
839490B? tr? ho?n Vi?t Failed l?i khi b?n s? d?ng 3 GB switch trong Windows XP Chuyên nghi?pH? th?ng đi?u hành cơ b?n
839530B?n nh?n đư?c m?t "b?n có m?t phiên b?n c?a c?p này s?n dùng gián tuy?n, tuy nhiên Phiên b?n m?ng đ? b? xóa"thông báo khi b?n kí nh?p vào Windows XPH? th?ng đi?u hành cơ b?n
839544Các chương tr?nh dùng hàm _read đ? truy c?p t?p tin r?t l?n không nh?n đư?c các d? li?u chính xác trong Windows XPH? th?ng đi?u hành cơ b?n
839562KH?C PH?C: Phát l?i âm thanh bao g?m ti?ng ?n không mong mu?n cho m?t đa phương ti?n ?ng d?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
839876B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng 0xD1 khi b?n kh?i đ?ng Windows XP c?a b?n d?a trên máy tínhH? th?ng đi?u hành cơ b?n
840171PC th? g?n li?n v?i m?t cây c?u PCI-PCI đa ch?c năng có th? không đư?c công nh?n b?i các hệ điều hànhH? th?ng đi?u hành cơ b?n
840749B?n không th? m? m?t ổ đĩa đư?c ánh x?-t?p gián tuy?n trong th?i gian đ?ng b? hóa CSC trong Windows XPH? th?ng đi?u hành cơ b?n
841461M?t m? r?ng ho?t đ?ng đư?c g?i t?i h? ph?c v? LDAP b?i API trên b?n ghi d?ch v? LDAP gây ra l?i giao th?cH? th?ng đi?u hành cơ b?n
841559KH?C PH?C: các ?ng d?ng 16-bit COM ng?ng đáp ?ng sau khi b?n áp d?ng b?o m?t MS04-012 C?p Nh?t vào m?t máy tính đang ch?y Windows XP SP1Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
841631B?n nh?n đư?c m?t "đ?t đ?n cu?i cùng c?a t?p tin" ho?c "Thêm d? li?u có s?n" l?i thông báo khi b?n kí xu?tH? th?ng đi?u hành cơ b?n
319007COM + ?ng d?ng đi?m d?ng đáp ?ng ngày nhàn r?i Shutdown n?u b?n c?u h?nh ?ng d?ng như X?p hàng đ?i và l?ng ngheCOM +
323319Chư?ng Cơ ch? không th? xác đ?nh các cu?c g?i phương th?c t? cu?i-Bound Khách hàngCOM +
323706KH?C PH?C: M?t bài vi?t x?p hàng đ?i thành ph?n đư?c đ?t trong hàng đ?i ch?t khi b?n t?t các Quá tr?nh Dllhost.exeCOM +
328693IIS Ra c?a quá tr?nh ?ng d?ng ng?ng đáp ?ngCOM +
330165Nh?p kh?u ?ng d?ng proxy v?i bên ngoài thư vi?n lo?i Fails trên Windows XP H? th?ngCOM +
330227THÔNG BÁO: S?n có c?a Windows XP COM + Hotfix Rollup gói 5COM +
331697Tin thư thoại Bài vi?t x?p hàng không liên t?c có th? không g?i khi COM + Thành ph?n là WSCCOM +
823980MS03-026: B? đ?m Overrun trong RPC có th? cho phép Code ExecutionCOM +
824146MS03-039: M?t b? đ?m tràn ng?p trong RPCSS có th? cho phép k? ch?y đ?c h?i các chương tr?nhCOM +
832096KH?C PH?C: Các giao d?ch có th? không đư?c g?i khi b?n g?i phương th?c l'a các n?p đ?i tư?ngCOM +
838211Danh sách Com + b?n s?a l?i trong Windows XP Service Pack 2COM +
324929MS02-068: Tháng 12, 2002, tích l?y vá cho Internet ExplorerInternet Thám hi?m
328803Internet Thám hi?m không áp d?ng m?t t?m phong cách C?p Nh?t toàn c?u thông qua GetHostInfoInternet Explorer
328970MS02-066: Tháng 11, năm 2002, tích l?y Patch cho Internet ExplorerInternet Explorer
329077MS02-052: Khuy?t t?t trong Microsoft VM JDBC các l?p h?c có th? cho phép m? đ? ch?yInternet Thám hi?m
810565Siêu liên k?t m? trong Internet Explorer thay v? c?a trong m?c đ?nh tr?nh duy?t ho?c tr? giúp và h? tr? Trung tâmInternet Explorer
810847MS03-004: Tháng 2, năm 2003, tích l?y vá cho Internet ExplorerInternet Thám hi?m
812383Các Browserui.dll t?p tin không c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng hotfix Windows đ? h?n ch? v? trí thanh công c? trong Windows 2000Internet Explorer
813489MS03-015: Tháng 4, năm 2003, tích l?y vá cho Internet ExplorerInternet Thám hi?m
817786M?t truy c?p vi ph?m x?y ra khi b?n làm m?i m?t web site trên Internet Thám hi?mInternet Explorer
817979Ajax s? ki?n cháy b?t ng? khi b?n tab ra kh?i m?t vùng văn b?n cho ngư?i đ?u tiên th?i gianInternet Explorer
818506Internet Thám hi?m có th? xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng khi yêu c?u nhi?u các đ?i tư?ngInternet Explorer
822071Không th? Xem m?t s? h?nh ?nh PNGInternet Explorer
822350Internet Thám hi?m có th? t?t b?t ng? n?u b?n đ? thi?t l?p c?a s? và nút ch?n m?t Ki?u Windows XPInternet Explorer
822925MS03-032: Tháng 8 năm 2003 tích l?y vá cho Internet ExplorerInternet Thám hi?m
823559MS03-023: B? đ?m tràn ng?p trong b? chuy?n đ?i HTML có th? cho phép m? th?c hi?nInternet Explorer
824145MS03-048: Tháng 11 năm 2003 C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet ExplorerInternet Thám hi?m
828750MS03-040: Tháng 10 năm 2003, tích l?y vá cho Internet ExplorerInternet Thám hi?m
832894MS04-004: Cumulative Security Update for Internet ExplorerInternet Explorer
838199Danh sách các b?n s?a l?i Internet Explorer trong Windows XP Service Pack 2Internet Thám hi?m
867801MS04-025: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet ExplorerInternet Explorer
250397N?i dung là th?t b?i SF_NOTIFY_AUTH_COMPLETEb?n ghi d?ch v? thông tin Internet
307934Khóa Xu?ng WebDAV qua ACL v?n cho phép đ?t và yêu c?u xóaInternet b?n ghi d?ch v? thông tin
308179L?I: m?c tin thư thoại ?o bi?n m?t t? IIS 5,1-theoInternet b?n ghi d?ch v? thông tin
323332ASP T?o ra m?t m?i ASP SessionID Cookie cho t?t c? ngư?i dùng truy c?pInternet b?n ghi d?ch v? thông tin
325827KH?C PH?C: Thu?t s? gia h?n gi?y ch?ng nh?n Concatenates gi?y ch?ng nh?n t? ch?c Đơn v?b?n ghi d?ch v? thông tin Internet
326852ISAPI DLL là n?p trong-quá tr?nh khi WebDAV Publishing đư?c kích ho?tInternet b?n ghi d?ch v? thông tin
327696MS02-062: Tháng 10 năm 2002 tích l?y Patch cho thông tin trên Internet b?n ghi d?ch v?b?n ghi d?ch v? thông tin Internet
329900Metabase Gi?n đ? m?c mi?n phí thu?c tính tùy ch?nh đư?c ghi đè sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows 2000 SP4b?n ghi d?ch v? thông tin Internet
811114MS03-018: Tháng 5 năm 2003 tích l?y Patch cho b?n ghi d?ch v? thông tin Internet (II)b?n ghi d?ch v? thông tin Internet
811412cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? thông tin Internet có th? gây ra v?n đ? trong Windows XPInternet b?n ghi d?ch v? thông tin
822808B?n Không th? s? d?ng ADSI đ? thay đ?i các tài s?n AdminACL t? xaInternet b?n ghi d?ch v? thông tin
823818KH?C PH?C: S? d?ng B? nh? tăng và IIS 5.0 d?ng đáp ?ng khi ASP đ?m là Kích ho?tb?n ghi d?ch v? thông tin Internet
827385IIS cài đ?t chuyên bi?t b? thi?u sau khi ch?y Sysprep v?i - nosidgen dòng lệnh Chuy?n đ?ib?n ghi d?ch v? thông tin Internet
326469B?n Ph?i cài đ?t chuyên bi?t m?t Hotfix đ? cài đ?t chuyên bi?t GPMC trên Windows XP Chuyên nghi?pQu?n l? và hành chính
326574B?n nh?n đư?c báo l?i "Không th? m? <Snap-in name="">" tin thư thoại khi b?n c? g?ng B?t đ?u MMC trên m?t máy tính trên Windows XP</Snap-in>Qu?n l? và hành chính
327967Các quá tr?nh tên c?a m?t đ?i tư?ng hi?u su?t Thread không hi?n th? trong Add hộp thoại b? đ?mQu?n l? và hành chính
328628Các Security tab là m?t tích t? tài s?n c?a m?t tác v? theo l?ch tr?nhQu?n l? và chính quy?n
329170MS02-070: L? h?ng trong SMB k? k?t có th? cho phép chính sách nhóm đư?c đ?iQu?n l? và hành chính
329441B?n không th? t?o k?t n?i m?ng sau khi b?n khôi ph?c Windows XPQu?n l? và hành chính
329457Máy tính Dư?ng như treo khi b?n kí nh?pQu?n l? và hành chính
330259Liên t?c Chương tr?nh Unresponsiveness x?y ra khi b?n s? d?ng hi?u su?t Giám sátQu?n l? và hành chính
330618d?u ki?m ph?y trong thông báo kí nh?p tương tác đang đư?c đ?nh d?ng làm vi?c v?n chuy?n biên l?i nhu?nQu?n l? và hành chính
330646WMI Nhà cung c?p đ?ng cơ quan ki?m nh?p không cư thu?c tính trên Windows XPQu?n l? và hành chính
332207WMI: các tham s? đ?u ra không đư?c tr? l?i b?ng phương pháp decoupled nhà cung c?pQu?n l? và hành chính
810076B?n C?p Nh?t đ? h?n ch? các nhóm ("thành viên c?a") hành vi c?a ngư?i s? d?ng đ?nh ngh?a đ?a phương Các nhómQu?n l? và hành chính
810080An ninh C?nh báo xu?t hi?n khi b?n ch?y m?t l?ng nhau kí xu?t k?ch b?n thông qua m?t FQDNQu?n l? và hành chính
810992"Generic Thông báo l?i"l?i x?y ra khi b?n li?t kê Win32_PrintJob trong l?p WMIQu?n l? và hành chính
811062Tên mi?n chính sách nhóm s? b? m?t sau khi kí nh?p v?i thông tin kí nh?p đư?c lưu tr? trong Windows XPQu?n l? và hành chính
811227B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n s? d?ng màn h?nh h? th?ng l?p tr?nh giao di?n đ? thêm ho?c xoá b? đ?m trên m?t máy tính trên Windows XPQu?n l? và chính quy?n
811231L?i Bài vi?t: tên tài kho?n đ? ch? r? đ? là m?t thành viên c?a các đ?a phương NhómQu?n l? và hành chính
811299MMC Snap-in đư?c t?o ra v?i nhà thi?t k? Visual Basic không làm vi?c M?t cách chính xácQu?n l? và hành chính
812119Windows Ti?n ích khôi ph?c h? th?ng Quits và t?t c? các đi?m khôi ph?c Đ? xóaQu?n l? và hành chính
812203Các nhà cung c?p hi?u su?t b?t ng? d?ng vi?c thu th?p d? li?u trong c?a s? qu?n l? Thi?t b? đo đ?cQu?n l? và hành chính
812400Theo l?ch tr?nh nhi?m v? có th? không ch?y và t?o ra m?t l?i ra quy t?c 80Qu?n l? và hành chính
812960Nhi?m v? Các công vi?c l?p l?ch bi?u tác ng?ng ch?y trong Windows XPQu?n l? và hành chính
813415Khách hàng nh?n đư?c k?t qu? "truy c?p b? t? ch?i" khi k?t n?i v?i m?t decoupled nhà cung c?pQu?n l? và hành chính
814557Tên mi?n Các nhóm đ?a phương t? các tên mi?n con không cóQu?n l? và hành chính
815424Màn h?nh Ti?t ki?m là không b?o v? m?t kh?u khi b?n áp d?ng các "b?o m?t kh?u v? màn h?nh Thi?t đ?t b? b?o v?"nhóm chính sáchQu?n l? và hành chính
815427B?n Đư?c nh?c nh? đ? s? d?ng m?t k?t n?i quay s? khi b?n c? g?ng s? d?ng m?t m?ng lư?i K?t n?iQu?n l? và hành chính
816213H? th?ng ch?ng d?ng b?n ghi d?ch v?, máy ch? ch?m, ho?c truy c?p vi ph?m l?i x?y ra khi b?n s? d?ng m?t chương tr?nh hay k?ch b?n đ? t?o ra và giám sát các s? ki?nQu?n l? và hành chính
816543Windows Khôi ph?c h? th?ng XP tính năng khôi ph?c c? Lotus Notes m?t kh?u T?p tinQu?n l? và hành chính
816552B?n không th? truy c?p c? phi?u trên m?t máy tính trên Windows XP sau khi b?n m? m?t t?p tin rules.ini t? xa t? Windows 98Qu?n l? và hành chính
816880Chuy?n vùng h? sơ có th? không d? b? sau khi s? d?ng WMI trên m?t Windows XP d?a trên H? th?ngQu?n l? và hành chính
817708Thi?t l?p Đ? không th? đ?nh d?ng ổ đĩa thông báo l?i xu?t hi?n trong ASR Khôi ph?cQu?n l? và hành chính
819536Chuy?n vùng h? sơ không đư?c lưu khi ngư?i dùng kí nh?p t?t m?t Microsoft Windows 2000 d?a trên máy tính ho?c máy tính d?a trên Microsoft Windows XPQu?n l? và hành chính
819625B?n Không th? qu?n l? m?t c?a s? XP trên máy tính b?ng cách s? d?ng Thư mục Họat động Công c? qu?n tr?Qu?n l? và hành chính
821234WMI decoupled nhà cung c?p không chuy?n ti?p t?nh tr?ngQu?n l? và hành chính
821253C?p Nh?t Cho Windows Error ReportingQu?n l? và hành chính
821538Win32_DesktopMonitor không tr? v? màn h?nh chính xác lo?iQu?n l? và hành chính
822407T? xa H? tr? t?o ra t?i thi?u s? ki?n kí nh?p vào Windows XPQu?n l? và hành chính
822561KH?C PH?C: Tài li?u đa ngôn ng? không l?p m?c ch? d?n m?t cách chính xácQu?n l? và hành chính
823439Không th? M? âm lư?ng đ? thông báo l?i truy c?p tr?c ti?p khi Chkdsk ch?y ? Kh?i đ?ngQu?n l? và hành chính
823442"x 80041001- Thông báo l?i th?t b?i chung chung"tr? l?i trong WMI HiPerf nhà cung c?p khi b?n s? d?ng Windows Server 2003Qu?n l? và hành chính
824024Win32_DiskDrivePartition l?p không tr? v? thông tin phân vùng m? r?ngQu?n l? và hành chính
824136L?i Tin thư thoại x?y ra khi t?p nh?p, ho?c v?n đ? x?y ra khi m? M?t s? tác ph?m trong Autodesk ho?c s?n ph?m kín đáoQu?n l? và hành chính
824223K?ch b?n ch?y l?nh WMIC ch?y ch?m, và b?n không th? ch? đ?nh m?t th?i gian ch? tùy ch?nh giá tr? cho các chuy?n đ?i WMIC/FAILFASTQu?n l? và hành chính
824262B? nh? r? r? khi b?n s? d?ng thông báo Win32_NetworkAdapter truy v?nQu?n l? và hành chính
825882H? th?ng Màn h?nh không thu th?p d? li?u cho t?t c? các trư?ng h?p c?a m?t quá tr?nh khi B?t đ?u v?i WMI tùy ch?n dòng lệnhQu?n l? và hành chính
826088N?u các xin Remote Assistance chính sách b? vô hi?u hóa, b?n không th? cung c?p h? tr? v?i m?t máy tính NoviceQu?n l? và hành chính
827059m?c tin thư thoại Thao tác chuy?n hư?ng là không thành công khi b?n đ?i tên các Ngư?i dùngQu?n l? và hành chính
827878Các Chính sách "Lo?i tr? các m?c tin thư thoại trong chuy?n vùng h? sơ" t?t máy làm vi?c khi b?n thêm đư?ng d?nQu?n l? và hành chính
828210"You Là không có quy?n th?c hi?n thao tác hi?n th?i"báo l?i khi b?n s? d?ng Smigrate.exe sao lưu m?t Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint Web web siteQu?n l? và hành chính
828403Nhóm S? phiên b?n chính sách đ?i tư?ng không ph?i Incremented sau khi b?n chuy?n nh?p m?t b?o m?t Tiêu b?nQu?n l? và hành chính
828452M?t Đư?c gán gói cài đ?t chuyên bi?t l?i m?i khi khách hàng kí nh?p vào các Tên mi?nQu?n l? và hành chính
828653L?n WMI thông báo truy v?n có th? gây ra m?t s? vi ph?m h?n ng?chQu?n l? và hành chính
828735B?n t? xa không th? qu?n l? ngư?i dùng và nhóm trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 b?i b?ng cách s? d?ng qu?n l? máy tính như quy?n ngư?i dùng l?c trong Windows XPQu?n l? và hành chính
829092M?t truy c?p vi ph?m x?y ra khi b?n c? g?ng g?i m?t yêu c?u h? tr? t? xa t? tr? giúp và trung tâm h? tr? trong Windows XPQu?n l? và hành chính
830170Dsget.exe công c? đ?u ra có th? th?t b?i khi đư?c dùng v?i m?t công c? ho?c script trong Windows Server 2003 ho?c trong Windows XPQu?n l? và hành chính
830464Nhóm Chính sách không áp d?ng h? sơ di đ?ng đúng n?u NTuser.dat và NTuser.pol t?p tin không đ?ng b? hóaQu?n l? và hành chính
830653SWbemDateTime đ?i tư?ng không làm đúng theo mô h?nh thông tin thư?ng ngày và gi? đ?nh d?ng trong Windows XPQu?n l? và hành chính
831003Theo l?ch tr?nh tác v? này s? d?ng NTAUTHORITY\SYSTEM không ch?y đúngQu?n l? và hành chính
831367A ListView m?c v?n đư?c ch?n sau khi b?n h?y b? m?t thao tác kéo và th? trong Microsoft Management Console 2,0Qu?n l? và hành chính
832585Theo l?ch tr?nh tác v? không ch?y sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 1Qu?n l? và chính quy?n
833228CPU s? d?ng trong b?n ghi d?ch v? m?c ch? d?n tăng lên đ?n 100 ph?n trăm trong Windows XP và trong Windows Server 2003Qu?n l? và hành chính
833600Các Win32_Battery WMI l?p không báo cáo các thu?c tính EstimatedChargeRemaining m?t cách chính xác trên m?t máy tính xách tay d?a trên Windows XPQu?n l? và hành chính
833883B?n không th? xem thành viên Universal nhóm c?a ngư?i dùng trong Windows Server 2003 Active m?c tin thư thoại ngư?i s? d?ng và máy tính khi Universal nhóm không cư trú t?i các đ?a phương tên mi?nQu?n l? và hành chính
836605Các Framework.log t?p tin phát tri?n l?n hơn 64 KB, khi b?n s? d?ng WMI trên Windows XP máy tínhQu?n l? và hành chính
837009MS04-013: Cumulative Security Update for Outlook ExpressOutlook Express
837166Nhóm Chính sách mà b?n ch?nh s?a trong Windows XP không ho?t đ?ng trong Windows năm 2000Qu?n l? và hành chính
837490Các Quay s?-vào tab không xu?t hi?n khi b?n s? d?ng các ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và Máy vi tính-theo đ? xem thu?c tính c?a m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n trên m?t c?a s? XP trên máy tínhQu?n l? và hành chính
838210Danh sách qu?n l? và qu?n l? các v?n đ? đư?c đ? c?p trong Microsoft Windows XP Service Pack 2 Qu?n l? và hành chính
838754B?n không th? s? d?ng Windows Server 2003 Administration Tools đ? thêm m?t nhóm đ? các chính sách nhóm b? gi?i h?n trong Windows XPQu?n l? và hành chính
840998Thay đ?i h? sơ di đ?ng c?a b?n là b? m?t khi b?n kí nh?p vào Windows XP m?t d?a trên máy tínhQu?n l? và hành chính
841873MS04-022: M?t l? h?ng trong tr?nh l?p l?ch bi?u tác v? có th? cho phép code executionQu?n l? và chính quy?n
841846Không th? t?o m?t tác v? theo l?ch tr?nh trong Windows XPQu?n l? và hành chính
842309M?t C?p Nh?t có s?n cho n?n thông minh Transfer Service (BITS) 2.0 cho Windows XPQu?n l? và hành chính
842773C?p Nh?t gói bao g?m Phiên b?n n?n Intelligent Transfer Service (BITS) 2.0 và WinHTTP 5.1 có s?n cho Windows XPQu?n l? và hành chính
842838B?n không th? s? d?ng thu?t s? đoàn đ?i bi?u đ? c?p phép truy nh?p cho ngư?i dùng m?i tài kho?n ho?c m?t tài kho?n Nhóm M?iQu?n l? và hành chính
843250B?n không th? lên l?ch m?t công vi?c t? xa b?ng cách s? d?ng câu l?nh AT t? m?t Windows XP d?a trên máy tínhQu?n l? và hành chính
867783Microsoft bàn đi?u khi?n qu?n lí đ? g?p ph?i m?t v?n đ? thông báo l?i khi b?n c? g?ng c?u h?nh thi?t đ?t chính sách b?o m?t trên b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 t? m?t máy tính trên Windows XPQu?n l? và hành chính
282010Làm th? nào đ? t?m thông tin v? Microsoft ph?n l?c 4.0 Service Pack 7MDAC
827257Ph?n m?m C?p Nh?t đ? ngăn ch?n vi?c x? l? XML thư có ch?a DTDs cho các xà ph?ng B? công c?MDAC
829558Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? máy bay ph?n l?c 4.0 8MDAC
832483MS04-003: B? đ?m tràn ng?p trong m?t ch?c năng MDAC có th? cho phép code executionMDAC
837001MS04-014: L? h?ng trong b? máy cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c c?a Microsoft có th? cho phép m? th?c hi?nMDAC
838209Danh sách các b?n s?a l?i Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) trong Windows XP Service Pack 2MDAC
329262H? tr? cho thêm h?p đ?t hàng đ?u trong Windows XP Media Center EditionPhương ti?n truy?n thông Trung tâm Edition
329979Quan tr?ng Update for Windows XP Media Center EditionMedia Center Edition
331913Phím trên Windows XP Media Center c?m bi?n t? xa thi?t b? xu?t hi?n vào thanhPhương ti?n truy?n thông Trung tâm Edition
810023DirectShow Chương tr?nh truy?n h?nh ngư?i nh?n có th? ng?ng đáp ?ngMedia Center Edition
811009Windows XP d?ng đáp ?ng khi b?n chuy?n đ?i gi?a các ngư?i dùng kí nh?p vàoPhương ti?n truy?n thông Trung tâm Edition
815487Quan tr?ng Update for Windows XP Media Center EditionMedia Center Edition
827356Theo l?ch tr?nh b?n ghi âm không x?y ra sau khi máy tính l?i t? ch? đ? ch?Phương ti?n truy?n thông Trung tâm Edition
830786Quan tr?ng Update for Windows XP Media Center Edition 2004Trung tâm phương ti?n ?n b?n
832418Quan tr?ng Update for Windows XP Media Center Edition h?ng ngo?i nh?nPhương ti?n truy?n thông Trung tâm Edition
841871DNS hi?u su?t qu?y hi?n th? giá tr? là 0Media Center Edition
318684"M?t l?i đ? đ? x?y ra v?i thi?t b? ghi thu c?a b?n"l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng k?t n?i c?a b?n Sony máy quay video s?Đa phương ti?n
327979Tr? chơi d?ng đáp ?ng (b? treo) ho?c ra kh?i b?t ng? khi gi?i thi?u video clip là chơiĐa phương ti?n
328533M?t truy c?p vi ph?m x?y ra sau khi nh?n đư?c chương tr?nh máy tr? l?i b?ng gi?ng nói thư trên m?t máy tính trên Windows XPĐa phương ti?n
810023DirectShow Các chương tr?nh TV Receiver có th? ng?ng đáp ?ngĐa phương ti?n
810032Panasonic Máy quay DV có th? không li?t kêĐa phương ti?n
810243DirectShow h? tr? phát l?i cho các t?p tin ghi l?i v?i Windows XP Media Center ?n b?nĐa phương ti?n
810272Windows ki?m tra kh? năng tương h?p v? sau ph?n c?ng âm thanh gây ra máy tính đ? ngăn ch?n đáp ?ngĐa phương ti?n
811777Đa phương ti?n Thi?t b? không làm vi?c sau khi b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?nĐa phương ti?n
812035A Tai n?n x?y ra trong Ks.sys trên các máy tính v?i Intel siêu phân lu?ng CPUĐa phương ti?n
813347Âm thanh và Video có th? không Longer là đ?ng b? hóa sau khi b?n Issue m?t l?nh ti?n nhanh ho?c m?t tua l?i l?nh trong khi phát l?i DVDĐa phương ti?n
813348KH?C PH?C: Ch?n l?c đ?nh ch? Does không ph?i làm vi?c trên thi?t b? ghi thu Video s? d?ng các d?ng khi?n tr?nh phân t?ngĐa phương ti?n
814846B?n Không th? chơi m?t DVD-RW ho?c m?t DVD + RW đ?a đư?c s? d?ng Windows Media Player ho?c âm CinePlayerĐa phương ti?n
816650Đa phương ti?n thi?t b? không t?t đúng n?u b?n rút đi?n tho?i trong th?i gian streamingĐa phương ti?n
817079M?t t? l? khung ?nh không chính xác đư?c s? d?ng khi b?n chơi các t?p tin MPEG-1 trong Windows XPĐa phương ti?n
817589TRUY?N H?NH B?t sóng d?ng đáp ?ngĐa phương ti?n
818529MS03-020: Tháng 6, năm 2003, tích l?y vá cho Internet ExplorerĐa phương ti?n
819639MS03-021: M?t l? h?ng trong Windows Media Player có th? cho phép các thư vi?n phương ti?n đư?c truy c?pĐa phương ti?n
819696MS03-030: Đánh d?u ki?m b? đ?m trong DirectX có th? cho phép h? th?ng Th?a hi?pĐa phương ti?n
822043B?n Nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Ng?ng 0x50" khi chuy?n đ?i gi?a các ngư?i dùng trong khi b?n chơi m?t VideoĐa phương ti?n
822738KH?C PH?C: Th? t?c t?t máy m?t m?t th?i gian dài đ? hoàn thànhĐa phương ti?n
824143Máy tính đ? bàn L?i t?t t?i 3 1/2 Inch đ?a lái xe ho?c đ? đ?a CD-ROM ổ đĩa hi?n không Công vi?cĐa phương ti?n
824522?ng d?ng thông báo l?i khi b?n phát l?i m?t MIDI file trong Windows NT Server 4,0Đa phương ti?n
827778B?n nh?n đư?c báo l?i "Đ? có m?t l?i C?p Nh?t s? đăng k?" tin thư thoại khi b?n B?t đ?u máy ghi âmĐa phương ti?n
830363C?a b?n Video xu?t hi?n trong c?a s? xem trư?c trong ch? vài giây trong video c?a b?n chương tr?nh ch?pĐa phương ti?n
830414KH?C PH?C: Windows Media Player 9 Series có th? không th? k?t n?i thông qua m?t Xác th?c hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền Proxy 2,0Đa phương ti?n
830415KH?C PH?C: QASF Update c?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng cho Windows Media Player N?i dungĐa phương ti?n
832732KH?C PH?C: T?c đ? không đ?i nhi?u l?nh script có th? làm cho Windows Media Player đ? s? d?ng t?i đa CPUĐa phương ti?n
834673L?I: M?t ?ng d?ng có th? ngăn ch?n thu gi? d? li?u sau khi ch?y cho nhi?u gi?Đa phương ti?n
836544KH?C PH?C: B?n không th? tra c?u m?t s? n?i dung MPEG4 trong Windows Media Player 9 Lo?tĐa phương ti?n
836545KH?C PH?C: M?t s? n?i dung có th? gây ra rebuffering trên m?t s? m?ngĐa phương ti?n
837171KH?C PH?C: H?nh ?nh trong n?i dung xu?t hi?n ít r? ràng sau khi b?n nâng c?p lên Windows Media Video 9 Màn h?nh codecĐa phương ti?n
837651USB thi?t b? âm thanh/video không ti?p t?c t? ch? đ? ch? vào m?t s? portable máy vi tínhĐa phương ti?n
838200Danh sách đa phương ti?n s?a trong Windows XP Service Pack 2Đa phương ti?n
839203KH?C PH?C: Thành ph?n Windows Media r? b? nh? khi b?n t?o tùy ch?nh các ?ng d?ngĐa phương ti?n
839303KH?C PH?C: M?t m? không chính xác th?i gian đư?c hi?n th? trong Windows Media Player 9 Lo?tĐa phương ti?n
839340KH?C PH?C: C?p Nh?t v?i hành vi c?a m?t s? hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền trên Windows Media Player 9 Lo?tĐa phương ti?n
839522KH?C PH?C: Đ? th? l?c có s? d?ng các b? l?c Windows Media ASF Writer có th? ng?ng làm vi?c khi m?t d?ng thưa th?t k?ch b?n là hi?n nayĐa phương ti?n
839643MS04-016: L? h?ng trong DirectPlay có th? cho phép t? ch?i b?n ghi d?ch v?Đa phương ti?n
840227KH?C PH?C: B?n nh?n đư?c m?t l?i trong Windows Media Player 9 Series khi b?n su?i nh?t đ?nh t?p tin b?ng phương ti?n c?a Real Time Streaming ProtocolĐa phương ti?n
840595KH?C PH?C: Windows Media Player 9 Series s? d?ng m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền m?c dù chính sách nhóm đư?c thi?t l?p s? d?ng không cóĐa phương ti?n
841072KH?C PH?C: PlayCount thêm m?t bên ph?i là sai n?u b?n tra c?u trong m?t chương tr?nh DirectShow có ch?a n?i dung b?o v? b?i DRMĐa phương ti?n
842901Windows ?ng d?ng Verifier đ? v? khi b?n c? g?ng đ? xác minh m?t chương tr?nh trong Windows XPĐa phương ti?n
312864T? đ?ng Proxy Discovery trong Internet Explorer v?i DHCP yêu c?u c? th? mức cấp phépM?ng
318138MS02-029: Đánh d?u ki?m b? đ?m trong danh b? đi?n tho?i b?n ghi d?ch v? truy nh?p t? xa cho phép m? đ? ch?yM?ng
319233Bàn phím "=" Key tháng ho?t đ?ng trên NEC PC98 USB KeyboardM?ng
319325Các IPCONFIG/SETCLASSID l?nh không g?i ID l?p trong l?nh v?c tùy ch?n DHCP thông tin góiM?ng
321697B?n Không th? làm cho b? đi?u khi?n đĩa mềm th? ch?t thăm d? đĩa mềm ổ đĩaM?ng
321936A không chuy?n vùng thông tin người dùng t?i lên thành công, và t? ch?c s? ki?n ID 1000 đư?c kí nh?p trong ?ng d?ng kí nh?p trong Windows 2000M?ng
322359Intelide.sys Không đư?c s? d?ng trên các máy tính v?i ICH4 ho?c ICH5M?ng
323183T?nh tr?ng s?n có Windows XP Service Pack 1 h? tr? cho Bluetooth không dây Thi?t b?M?ng
325572B?n có th? không đư?c có th? kí nh?p vào Windows XP v?i cache thông tin kí nh?pM?ng
326119S? ki?n Ngư?i xem có th? hi?n th? IrEvents l?i 8205 n?u b?n ghi d?ch v? Irmon t?t máyM?ng
326570Không th? truy nh?p tài nguyên m?ng sau khi b?n thi?t l?p k?t n?i m?ng quay- và kí nh?p vào tên mi?nM?ng
327752M?t s? Winsock ch?c năng có th? gây ra m?t t?i CPU caoM?ng
327863D?ng X?y ra l?i 0x7E trong Usbhub.sys n?u USB tiêu th? băng thông vư?t quá 100 Ph?n trămM?ng
327897Sony DVMC-DA2 Converter là không tương h?p v? sau v?i Video cho Windows trên Windows XPM?ng
328070Netmeeting không ng?t k?t n?i khi b?n s? d?ng nó thông qua m?t Windows XP tư?ng l?aM?ng
328264M?ng hi?u su?t gi?m khi b?n s? d?ng m?t chương tr?nh mà s? d?ng các SO_CONDITIONAL_ACCEPT socket tùy ch?n đ? giao ti?pM?ng
328345IBM c?a b?n máy tính xách tay ThinkPad có th? không hibernate như mong đ?i trong Windows XPM?ng
329080MAPI DCOM HRESULT 0X800706be RPC g?i không thành côngM?ng
329180Tích h?p Thi?t b? công ngh? Express có th? không làm vi?c v?i Windows XPM?ng
329256KH?C PH?C: S? l?n kho?ng cách không phù h?p có th? gây ra thi?t b? 1394 đ? không kê khaiM?ng
329310Các Th?i gian đ? k?t n?i v?i truy nh?p t? xa ti?p t?c phát tri?nM?ng
329463B?n đư?c thông báo r?ng m?t thi?t b? m?ng đ? đư?c phát hi?n sau khi n?i l?i c?a b?n máy tính t? ch? đ? ch?M?ng
329581L?i 0xFE x?y ra khi b?n B?t đ?u các ti?n ích Safely Remove Hardware trên m?t docked máy tính xách tayM?ng
329798Không th? k?t n?i t?i h? ph?c v? quay s? Cisco v?i m?t s? khách hàng IP đ?a ch? trong Windows XPM?ng
329834MS02-063: Đánh d?u ki?m b? đ?m trong PPTP th?c hi?n có th? cho phép t? ch?i b?n ghi d?ch v? các cu?c t?n côngM?ng
329909IEEE phát hi?n thi?t b? lưu tr? 1394 không ho?t đ?ng khi h? th?ng h? sơ t? trạm đậu t?m ngh? ho?c ng? đôngM?ng
330172Máy tính có th? không t?t đúng n?u b?n lo?i b? m?t SCSI adapter trong khi ? ch? đ? ch?M?ng
330187A "STOP: 0x0000008E" thông báo l?i x?y ra khi b?n thay đ?i ph?n c?ng thi?t đ?t tăng t?cM?ng
330421Isoch g?i l?i không đư?c g?i là ho?c l?i trên màn h?nh màu xanh x?y ra khi kh?i đ?ng Isoch d?ngM?ng
330559A Ping yêu c?u không th? t?m th?y máy ch? b?ng cách s? d?ng đ?a ch? IP h? th?p l?c phân vào m?t Windows XP trên máy tínhM?ng
331060Các B? nh? CACHE tuôn ra l?nh không đư?c phát hành và đ?a c?ng có th? tr? nên b? h?ng khi b?n nh?p ch? ho?c ng? đôngM?ng
331320Outlook 2003 th?c hi?n ch?m ho?c ng?ng đáp ?ng khi k?t n?i v?i Exchange Server 2003 thông qua HTTPM?ng
331695USB 2,0 thi?t b? lo?i b? khi h? th?ng h? sơ t? ng? đôngM?ng
331816VPN máy tính khách trong Windows XP ng?t k?t n?i sau m?t phútM?ng
331862Các "ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT" l?i x?y ra khi b?n g?i các yêu c?u Web c?a dùng NTLM xác th?c trong Windows 2000M?ng
331895Không chính xác thông báo l?i khi ghi đ? ghi đ?a IDEM?ng
331958Khó khăn đ?a có th? b? l?i khi nh?p vào trạm đậu t?m ngh? ho?c ng? đông ho?c khi vi?t k?t xu?t b? nh?M?ng
332023Ch?m hi?u năng đ?a khi ghi b? nh? đ?m đư?c kích ho?tM?ng
332176C?a b?n modem d?ng đáp ?ng trong Windows XPM?ng
810019InstallShield 5.5 Thi?t l?p có th? ch?y ch?m v?i vi?c b? sung Bluetooth cài đ?t chuyên bi?tM?ng
810020Wireless k?t n?i thông báo không có s?n sau khi máy tính l?i ti?p t?c t? ch? đ? ch?M?ng
810039A b?n ghi d?ch v? đang ch?y dư?i m?t trương m?c ngư?i dùng không th? truy c?p Novell NetWare Kh?i lư?ngM?ng
810063C?a b?n USB bàn phím và chu?t đư?c k?t n?i t?i m?t b? đi?u khi?n USB 2.0 đư?c làm ch?m đ? đáp ?ng sau khi ng? đôngM?ng
810090Universal xe bu?t n?i ti?p các thi?t b? không phát hi?n th?y không liên t?c khi b?n B?t đ?u ho?c ti?p t?c các máy tínhM?ng
810400USB thi?t b? có th? không làm vi?c sau khi b?n rút m?t trung tâm USB h? ngu?n t? máy ch? b? đi?u khi?nM?ng
810907L?i Tin thư thoại khi b?n m? ho?c sao chép t?p m?ng trên Windows XP SP1 máy s? d?ng mà Yêu c?u SMB k?M?ng
811048C?a b?n Xe bu?t giao th?c 2 thi?t b? n?i ti?p đang không k?t n?i sau khi b?n kh?i đ?ng l?i c?a b?n Máy tínhM?ng
811156Tuy?n đư?ng B?ng trên m?t c?a s? XP trên máy tính đư?c c?u h?nh như m?t truy nh?p t? xa H? ph?c v? không đư?c C?p Nh?t v?i thông tin l? tr?nh m?iM?ng
811513B?n Không th? s? d?ng h? ph?c v? WINS th? c?p đ? x? l? tên khi chính th?ng H? ph?c v? không s?n dùngM?ng
811789QFE: Lo?i b? các thi?t b? 1394 b?t ng? có th? gây ra Bluescreen L?iM?ng
812308B?n không th? s? d?ng c?a b?n isynchronous USB 2.0 Webcam ch?p video trên Windows c?a b?n XP trên máy tínhM?ng
812401L?i 735 Thông báo l?i và k?t n?i n?i m?ng quay s? xu?t hi?n k?t n?i m?c dù B?n b? ng?t k?t n?iM?ng
812415V?n đ? Khi máy tính c?a b?n v?i nhi?u ATA ổ đĩa vào s?c m?nh S1 Nhà nư?cM?ng
812460Nghèo Ch?t lư?ng âm thanh trong Windows Messenger trên m?t VPN K?t n?iM?ng
813383B?n Không th? s? d?ng AMD PowerNow! Công ngh? qu?n l? đi?n năng Tính năngM?ng
813707Ch? M?t trong nh?ng ch?c năng đư?c li?t kê và x?y ra m?t l?i Code 10 trong qu?n l? thi?t b? khi B?n chèn m?t th? PC đa năng vào m?t khe PCMCIAM?ng
813820PCMCIA Tr?nh đi?u khi?n không th? kh?i t?o Elan máy đa ch?c năng n?i ti?p PC Th?M?ng
813861Windows XP Service Pack 1 không chính xác coi các thông qua VT82C686B Chipset như H? tr? Ultra DMA Mode 6M?ng
814054Internet Chia s? c?u h?nh h?p b?t ng? xu?t hi?n khi b?n l?p tr?nh B?t ho?c t?t ICFM?ng
814560H?n h?p Các thi?t b? USB giao di?n mà không tu?n t? đánh s? ho?t đ?ng trên Windows XPM?ng
815230Thay đ?i giá tr? TcpAckFrequency 1 không có b?t k? tác d?ng M?ng
815485T?ng quan v? các b?n c?p nh?t b?o m?t Truy nh?p có b?o v? Wi-Fi (WPA) trong Windows XPM?ng
816486Windows Thi?t l?p XP t?o c?u m?ng gi?a hai ho?c nhi?u m?ng Thi?t b?M?ng
816500Máy tính Kh?i đ?ng l?i sau khi b?n m?t cách nhanh chóng chèn và xoá m?t th? PCM?ng
816509USB thi?t b? ng?ng đáp ?ng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Embedded v?i Service Pack 1M?ng
816736CD-RW ổ đĩa không đ?y phương ti?n tr?ngM?ng
816764ATAPI Tr?nh đi?u khi?n m?t m?t th?i gian dài ti?p t?c l?i t? ch? đ? ch?M?ng
816843KH?C PH?C: Trao đ?i nhanh chóng c?a các thi?t b? USB có th? làm cho b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? USB đ? ng?ng ho?t đ?ng vào Windows XPM?ng
816941T? đ?ng Proxy ch?c năng: isResolvable, dnsResolve và myIpAddress không làm vi?c như b?n Mong đ?iM?ng
817472IDE ATA và ATAPI đ?a s? d?ng ch? đ? PIO sau nhi?u l?i quá th?i gian ho?c CRC sai sót X?y raM?ng
817581Universal N?i ti?p xe bu?t con chu?t không ho?t đ?ngM?ng
817699PS/2 Chu?t không ho?t đ?ng sau khi h? sơ máy tính c?a b?n t? Ng? đôngM?ng
817765Windows Ti?n ích sao lưu không thành công khi b?n s? d?ng m?t băng USB ổ đĩaM?ng
817778T?ng quan c?a các gói m?ng tiên ti?n cho Windows XPM?ng
818043L2TP/IPSec NAT-T C?p Nh?t cho Windows XP và Windows 2000M?ng
818332B?n Không th? rút thông báo l?i máy tính c?a b?n khi b?n B?m chu?t rút PCM?ng
818383Các Bàn phím và chu?t không ho?t đ?ng khi b?n quay tr? l?i t? Ch? đ? ch?M?ng
818534Ch? m?t k?t n?i quay s? chương tr?nh B?t đ?u t? n?u nhi?u k?t n?i các chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Windows XPM?ng
818874K?t n?i Tr?nh qu?n l? Tu? k?t n?i b?n ghi d?ch v? không B?t đ?u trong Tr?nhM?ng
818895Ngư?i dùng Tên và m?t kh?u không đư?c gi? l?i cho k?t n?i quay trong b?n ghi d?ch v? Windows XP Gói 1 (SP-1)M?ng
818966D?ng: 0x0000007E thông báo l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP đ?a h?nh ?nh t? m?t t? xa cài đ?t chuyên bi?t máy ch? b?n ghi d?ch v?M?ng
819111KH?C PH?C: Isoch th?i gian chu k? đư?c thi?t l?p không chính xác trong contextMatch ki?m nh?pM?ng
819262C?a b?n Máy tính m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n đ? ph?c h?i t? trạm đậu ng? S3 (ch? đ? ch?) Sau khi b?n lo?i b? m?t IEEE 1394 đ?a c?ngM?ng
819636Máy tính v?i b? đi?u khi?n SCSI nhi?u và /3 tùy ch?n GB Boot.ini d?ng đáp ?ng v?i L?i d?ng SYSTEM_PTE_MISUSE (0xDA)M?ng
819950DHCP Th?i gian cho thuê đư?c đ?t thành th?i gian hi?n nay khi thuê gia h?n h?p đ?ng Không thành côngM?ng
820759V?n đ? X?y ra khi b?n ch?y m?t chương tr?nh mà truy c?p m?t ổ đĩa USB 2.0 DVD ho?c CD-RW ổ đĩaM?ng
821290Cách nh?n vào bi?u tư?ng m?ng không m? đ?a phương di?n k?t n?i t?nh tr?ng c?a s? sau B?n đưa máy tính ra kh?i trạm đậu t?m ngh?M?ng
821995Liên t?c và k?t qu? không th? đoán trư?c x?y ra sau khi b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n âm thanh cho âm thanh Blaster Live!M?ng
822112KH?C PH?C: M?t chương tr?nh không th? tái l?p giao ti?p v?i m?t thi?t b? modem sau USB cáp nhanh chóng k?t n?i l?iM?ng
822242KH?C PH?C: PCMCIA th? không ho?t đ?ng như mong đ?i sau khi b?n đ?nh ch? và ti?p t?c ba th?i gian trên máy tính xách tayM?ng
822345H? th?ng 53 hi?n l?i. Đư?ng d?n m?ng không t?m th?y. l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng đ? g?i m?t tin thư thoại mailslot đ?n m?t nhóm làm vi?c khác nhauM?ng
822596DHCP Không có đư?c m?t đ?a ch? m?i khi EAP Reauthenticates trên các đi?m truy c?p v?i m?ng con IP khác nhauM?ng
822603T?nh tr?ng s?n có C?p Nh?t USB 1.1 và 2,0 Windows XP SP1M?ng
822721A / V Bi?n m?t bi?u tư?ng thi?t b? máy phục vụ phương tiện Internet GatewayM?ng
82272560 giây 120-th? hai tr? ho?n x?y ra trong xác th?c ngư?i dùng khi b?n kí nh?p vào Windows XP trong m?t m?ng không dâyM?ng
830561Tài li?u mà có kèm theo m?u m?t m?t th?i gian dài đ? m? trong Word 2002 và trong Word 2003M?ng
824105MS03-034: L? h?ng trong NetBIOS có th? d?n đ?n ti?t l? thông tinM?ng
824396A B? nh? th? thi?t b? có th? không đư?c li?t kê trên Windows XPM?ng
824400B?n không th? thi?t l?p m?t k?t n?i m?ng IEEE 1394 trong Windows XPM?ng
824692Khách hàng máy tính không th? th?y ho?c truy c?p vào các ngu?n tài nguyên h? th?ng đi?n tho?i vào m?t máy ch? là ch?y Windows Server 2003M?ng
824810Ch? CR kí t? đ?i di?n đư?c g?i khi b?n s? d?ng l?nh SET CRLF trong m?t Telnet Phiên làm vi?cM?ng
825760B?n Nh?n đư?c l?i d?ng 0x00000076 hay 0x000000CB khi b?n b? thu?c lá c?a b?n sao lưu Ph?n m?mM?ng
825762Thông minh Th? kí nh?p cho k?t n?i truy nh?p t? xa xác nh?n khi b?n s? d?ng m?t Không chính xác s? đ?nh danh cá nhânM?ng
826145Có là m?t s? ch?m tr? c?a lên đ?n m?t phút trư?c khi b?n có th? k?t n?i t?i m?ng không dây c?a b?n sau khi b?n kh?i đ?ng Windows XPM?ng
826239Nh? S? ch?m tr? trong kí nh?p vào m?ng khi b?n s? d?ng m?t m?ng không dây K?t n?iM?ng
826367Đóng c?a Xu?ng máy tính m?t thêm th?i gian khi tr?n thi?t K?t n?iM?ng
826367Đóng c?a Xu?ng máy tính m?t thêm th?i gian khi tr?n thi?t K?t n?iM?ng
826377K? thu?t s? máy quay video không đư?c phát hi?n m?t cách chính xácM?ng
826942Wireless Update rollup gói cho Windows XP có s?nM?ng
827536M?t IP phát đa hư?ng có th? không đư?c g?i m?t cách chính xác t? Windows XP ho?c t? Windows Server 2003M?ng
827537Windows XP SP1 và Windows Server 2003 khách hàng không th? k?t n?i v?i m?t s? bên th? ba không dây hi?n th?c 802.1 xM?ng
828728Không th? K?t n?i t?i tài nguyên m?ng sau khi b?n thay đ?i các thu?c tính c?a m?t m?ng lư?i K?t n?iM?ng
828741MS04-012: Tích l?y C?p Nh?t cho Microsoft RPC/DCOMM?ng
828940Wireless Khách hàng không th? k?t n?i l?i t?i m?t đi?m truy c?p không dâyM?ng
829576B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Truy c?p b? t? ch?i" khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t h? ph?c v?M?ng
829652B?n không th? kí nh?p sau khi b?n m?t cách chính xác nh?t k? thay đ?i c?a b?n trên thông tin kí nh?pM?ng
829884D?ng L?i: 0xc0000415 khi b?n ch?y Windows XPM?ng
830355B?n Không th? s? d?ng Outlook 2003 qua Internet b?ng cách s? d?ng tên người dùng chính c?a b?n (UPN)M?ng
830358B?n không th? s? d?ng IPCONFIG v?i m?t nhân v?t kí t? đ?i di?n đ?i di?n đ? đ?t ClassIDs nhi?u b? thích ?ng m?ngM?ng
830469C?a b?n máy tính không đưa vào m?t nhà nư?c C3 sau khi b?n c?m vào và sau đó tháo m?t bên ngoài USB hubM?ng
830494KH?C PH?C: Máy in t?c đ? là r?t ch?m v?i Hard Copy Replacement Profile cài đ?t chuyên bi?tM?ng
830987M?t s? Thi?t b? không đư?c công nh?n khi b?n s? d?ng nhi?u IEEE 1394 (FireWire) Thi?t b?M?ng
830993Các cùng m?t đ?a ch? IP đư?c gán cho nhi?u Windows XP khách hàng máy vi tínhM?ng
831114C?a b?n Bàn phím USB ho?c USB chu?t không ho?t đ?ng khi b?n quay tr? l?i c?a b?n Windows XP d?a trên máy tính t? ch? đ? ch?M?ng
831385B?n nh?n đư?c m?t l?i d?ng khi m?ng lư?i giao thông đư?c kh?i xư?ng và tr?nh đi?u khi?n l?c c?t cánhM?ng
831651"The chuy?n vùng h? sơ không t?m th?y"l?i tin thư thoại khi b?n kí nh?p vào m?ng c?a b?n t? m?t máy tính trên Windows XPM?ng
831709Các chương tr?nh có th? g?p s? ch?m tr? dài trên Windows XP trên máy tính sau khi m?t m?ng kh? năng k?t n?iM?ng
831736Các TV Tuner bi?u tư?ng b? thi?u t? Máy tính c?a tôiM?ng
832656B?n nh?n đư?c thông báo l?i "không IP General" trong th?i gian ho?t đ?ng m?ng t?i Windows XPM?ng
833434M?c đ?nh c?a ng? và tuy?n t?nh thi?t đ?t b? m?t khi b?n s? d?ng IPCONFIG/SETCLASSID ch? huyM?ng
833680D?ng thông báo l?i trên m?t màn h?nh màu xanh khi b?n chuy?n d? li?u vào m?t thi?t b? USB trong Windows XPM?ng
833747S? ki?n ID 4311 xu?t hi?n trong kí nh?p h? th?ng khi b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i b? thích ?ng m?ng trong Windows XPM?ng
833976B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i 792" và b?n không th? k?t n?i v?i m?t nút ch?n m?t trong m?t Windows Server 2003 m?ng Load Balancing c?m sao b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i VPN trong Windows XPM?ng
834525Wireless n?i k?t m?ng cho m?t đi?m truy c?p không dây ưa thích không s?n dùngM?ng
834565Nó m?t m?t th?i gian dài đ? k?t n?i v?i m?ng không dây c?a b?n khi b?n B?t đ?u c?a b?n Windows XP trên máy tínhM?ng
835594D?ng 0x000000FE l?i x?y ra khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u m?t đi?n tho?i IP c?a bên th? ba chương tr?nh trong Windows XPM?ng
836165Các đ?nh d?ng ho?t đ?ng là không thành công khi b?n c? g?ng đ? đ?nh d?ng m?t đ?a DVD-RAM như FAT32 sau khi s? d?ng InCD 4M?ng
836535M?t b?t ng? IGMP tham gia yêu c?u đư?c truy?n đi sau khi m?t yêu c?u đ? l?i IGMP truy?n to leave a group phát đa hư?ngM?ng
836618C?a b?n ?ng d?ng nh?n c? l?i STATUS_IO_DEVICE_ERROR khi goïi IOCTL đư?c th?c hi?nM?ng
837162KH?C PH?C: ?ng d?ng c?a b?n r? r? hai s? ki?n x? l? m?i th?i gian mà làm cho các ?ng d?ng m?t yêu c?u HTTPM?ng
837206Các ClassID giá tr? có th? b? m?t ho?c ghi đè khi b?n đ?t giá tr? ClassID cho m?t b? thích ?ng m?ng m?t DHCP trên m?t Windows XP d?a trên máy tínhM?ng
837371T?c đ? cao đ?nh k? USB isochronous chuy?n v?i th?i gian 2 ho?c 4 ho?t đ?ng m?t cách chính xácM?ng
837702Telnet khách hàng ng?ng đáp ?ng và không hi?n th? m?t d?u ki?m nh?c khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t Telnet máy ch? đang ch?y trên m?t Windows Server 2003 d?a trên ho?c d?a trên Windows XP máy tínhM?ng
838098KH?C PH?C: ?ng d?ng c?a b?n r? r? hai s? ki?n x? l? m?i th?i gian mà làm cho các ?ng d?ng m?t yêu c?u HTTPM?ng
838207Danh sách các b?n s?a l?i m?ng trong Windows XP Service Pack 2M?ng
838637Máy tính d?ng đáp ?ng khi m?t ngư?i lái xe miniport SCSI các v?n đ? m?t ScsiPortNotification(BusChangeDetected) cu?c g?iM?ng
839641B?n nh?n đư?c m?t l?i d?ng 0x7E trong Pci.sysM?ng
839642"The specified m?ng không h?p l?"báo l?i khi b?n c? g?ng k?t n?i t?i máy tính t? xa b?ng cách s? d?ng các ti?n ích SMS 2003 Network MonitorM?ng
840136Các h?nh ?nh trong m?t d?ng video t? m?t thi?t b? video IEEE 1394 có th? cu?n trên màn h?nhM?ng
840164A Windows XP trên máy tính s? g?i nhi?u ARP phát sóng yêu c?u khi các ARP cache m?c nh?p cho s? căn ngang nhau h?t h?n trong m?t chuy?n giao t?p tin l?nM?ng
840174A k?t n?i trong trạm đậu cu?c g?i LINECALLSTATE_DIALTONE không làm vi?c như mong đ?i trong Windows XPM?ng
840629Các Đơn đ?t hàng tra c?u DNS đ?o ngư?c trên máy tính khách DHCP trong Windows 2000 và Windows XPM?ng
840654C?a b?n K?t n?i VPN b? ng?t k?t n?i sau m?t vài phút trong Windows XPM?ng
S? bài vi?tTiêu đ? bài vi?tTh? lo?i
841566B?n có th? không thi?t l?p k?t n?i VPN b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i quay s? trên m?t Windows XP d?a trên máy tínhM?ng
842128V? t? xa Ti?n ích có th? ng?ng đáp ?ng trên m?t máy tính khách hàng d?a trên Windows Server 2003 M?ng
842169Cuoäc goïi ñeán ARP các gói d? li?u có th? ghi đè lên m?c t?nh trong b? đ?m ?n ARP trong Windows XPM?ng
843048Các Công c? Netsh.exe d?ng đáp ?ng khi b?n thêm hai ho?c b? đ?nh tuy?n l?c đ? m?t b? thích ?ng m?ngM?ng
843091D?ng 0xD1 l?i khi b?n t?t Windows XPM?ng
843264B?n có th? kinh nghi?m m?t s? ch?m tr? trong kh? năng c?a b?n đ? truy c?p vào tài nguyên m?ng sau l?n kí nh?p v?i m?t máy tính trên Windows XP mà có c? hai có dây và wireless m?ng b? thích ?ng m?ngM?ng
843559Có th? WinHTTP 5.1 ng?ng đáp ?ng trong khi ph?c v? m?t web site trên Windows XP Professional ho?c Windows XP 64-bit EditionM?ng
867482Các B? qu?n lí ghép n?i Custom nút ch?n m?t đư?c liên k?t v?i tên người dùng đ?u vào h?p trong Windows Server 2003 và Windows XPM?ng
878467C?a b?n Windows XP trên máy tính không ti?p t?c t? ch? đ? ch? khi b?n di chuy?n USB c?a b?n chu?t ho?c b?m m?t phím trên bàn phím USBM?ng
309431Tr? giúp và k?t qu? tra c?u h? tr? là không đ?c đư?c n?u giao di?n ngư?i dùng c?a b?n đư?c thi?t l?p đ? m?t Giao di?n ngư?i dùng không ph?i là m?t ngư?i s? d?ng ti?ng Anh Giao di?nKhác
322011B?n không th? xem trư?c m?t s? fax trong giao di?n đi?u khi?n FaxKhác
327565Máy tính Treo c?ng trong khi t?t máy ho?c kh?i đ?ng l?i n?u nhi?u chương tr?nh g?i ExitWindowsEx()Khác
327699T?i đa NT ngư?i dùng x? l? trên m?t quá tr?nh là 10.000 trong Windows XPKhác
328310MS02-071: L? h?ng trong Windows WM_TIMER x? l? thư có th? kích ho?t đ?c quy?n v?Khác
328665THÔNG BÁO: Nh?ng thay đ?i trong x? l? thư WM_TIMERKhác
329052B?n Lác đác nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Ng?ng 0x1E" ? Win32k.sys trong Windows XPKhác
329112KH?C PH?C: Multi-border DVD v?i hơn 4 GB d? li?u không ph?i là có th? đ?c qua l?n đ?u tiên biên gi?iKhác
329547PRB: B?n không th? g?i tin thư thoại HTTP t? Microsoft Windows XP đ? Microsoft Windows Server 2003 n?u Windows Server 2003 có m?t tên qu?c t?Khác
329667Tin thư thoại X?p hàng (MSMQ): M?t cu?c t?n công RPC gây ra m?t s? vi ph?m truy nh?pKhác
329692Explorer.exe Có th? t?o ra m?t l?i ?ng d?ng khi b?n đóng m?t m?c tin thư thoạiKhác
329994MSMQ: mức cấp phép đư?c th?a k? trên hàng đ?i đ?i tư?ng có th? đư?c b? quaKhác
810383Tin thư thoại b?n ghi d?ch v? x?p hàng (MSMQ) không đ?n tr?c tuy?n sau khi m?t s?c m?nh b?t ng? Th?t b?iKhác
810565Siêu liên k?t M? trong Internet Explorer thay v? c?a trong m?c đ?nh tr?nh duy?t ho?c tr? giúp và h? tr? Trung tâmKhác
810647Các S? k? s? h? th?ng có nhi?u s? ki?n 61 m?cKhác
811033MSMQ: Microsoft thông báo hàng ch? h? ph?c v? không th? m? đ?a phương công c?ng hàng hàng đ?i tr? khi nó Gi?i quy?t các MQIS ho?c ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên b? đi?u khi?n tên mi?nKhác
811392Có đư?c các công c? Dskcache.exe đ? c?u h?nh "Quy?n l?c b?o v?" vi?t b? nh? Cache Tùy ch?nKhác
811632Nhi?u l?n Nh?c nh? đ? kích ho?t đ?y đ? cho Windows XP Media Center Edition sau khi b?n phím ENTER s?n ph?mKhác
811632Nhi?u l?n Nh?c nh? đ? kích ho?t đ?y đ? cho Windows XP Media Center Edition sau khi b?n phím ENTER s?n ph?mKhác
812110 Có th? Treo khi b?n g?i thư v?i m?t đư?ng dàiKhác
813041Các VK_SHIFT Key bang không kh?p v?i nhà nư?c Key th?c t?Khác
813862WinXP: Trên màn h?nh bàn phím Redraws liên t?cKhác
813907B?n Không th? m? m?t s? t?p tin thông tin hệ thống (.nfo)Khác
815361Không th? kích hoạt Windows XP trên máy tính viên thu?c c?a b?nKhác
816130Windows Không th? k?t thúc chương tr?nh thông báo l?i này khi b?n c? g?ng đ? đóng m?t chương tr?nh ph? huynh Windows XPKhác
816769Internet Thám hi?m treo c?ng khi truy c?p vào các t?p tinKhác
817611A C?c ti?u hoá c?a s? chương tr?nh mà là hùng (không đáp ?ng) có th? không đư?c khôi ph?c M?t cách chính xác và m?t c?a s? gi?m thi?u th? hai xu?t hi?nKhác
819783Sau khi b?n b?t t?t thanh ngôn ng? trong Windows XP, b?n không th? quay tr? l?i ngàyKhác
821432Bàn phím Không làm vi?c như d? ki?n sau khi b?n b? qua m?t màn h?nh ti?t ki?m b?ng cách nh?n CTRL + ALT + DELETEKhác
822084PostScript phông ch? mà không ph?i là h?p l? không chính xác đư?c cài đ?t chuyên bi?t khi b?n s? d?ng Panel điều khiển Phông ch? trong Windows XPKhác
822137Khi b?n di chuy?n bi?u tư?ng máy tính đ? bàn, h? không xu?t hi?n m?t cách chính xácKhác
823736C?a b?n Máy tính kh?i đ?ng b?t ng? khi b?n nh?n CTRL + ALT + DELETE đ? m? khóa c?a b?n Máy tínhKhác
824141MS03-045: B? đ?m tràn ng?p trong ListBox và ki?m soát ComboBox có th? cho phép m? th?c hi?nKhác
824337C?a b?n màn h?nh máy tính có th? không Seton đúng n?u c?a s? con c?a m?t m? ph? huynh đư?c di chuy?nKhác
824345Xác nh?n ID là thông báo không h?p l? l?i khi b?n c? g?ng đ? kích hoạt Windows Server 2003 b?i đi?n tho?iKhác
825119MS03-044: B? đ?m tràn ng?p trong trung tâm h? tr? và tr? giúp c?a Windows có th? d?n đ?n h? th?ng th?a hi?pKhác
826397S? THAY Đ?I Phím không ghi đè lên các thi?t l?p kí nh?p t? đ?ngKhác
826480Các Màn h?nh Quay 180 đ? khi b?n th?p hơn c?a b?n đ? phân gi?i màn h?nh b?ng cách s? d?ng các Thu?t s? truy nh?pKhác
826518B?n Nh?n đư?c m?t thông báo l?i kh?i t?o "User32.dll không thành công", ho?c ngư?i s? d?ng Giao di?n không C?p Nh?t m?t cách chính xácKhác
826958T?M D?NG và chèn đi?m phong trào phím không đáp ?ng m?t cách chính xác khi NUM LOCK đang b?t trong Windows XPKhác
828929VB6.exe 100% CPU s? d?ng khi b?n c? g?ng thay đ?i thu?c tính Font trong Visual Basic cho WindowsKhác
831733A x? l? r? r? x?y ra khi b?n s? d?ng "Ch?y như" đ? ch?y m?t chương tr?nh trong Windows Server 2003Khác
833509?n c?a s? tùy ch?nh chương tr?nh b?t ng? xu?t hi?n trên màn h?nh như tr?ng windows trong Windows XPKhác
833512Tin thư thoại X?p hàng không th? g?i tin thư thoại đ?n m?t hàng đ?i m?c tiêu sau khi đ?a ch? IP thay đ?iKhác
833528Bài phát bi?u Ti?n ích kh? năng truy c?p không m? tr?nh đơn l?nh trong Windows XPKhác
834450D?ng thông báo l?i 0x0000008E trong Win32k.sys khi b?n s? d?ng bàn phím đ? truy c?p vào m?t chương tr?nh đơn trong Windows XPKhác
834467B?n không th? s?a đ?i các thu?c tính hàng đ?i công c?ng ho?c máy tính tài s?n ho?c b?n nh?n đư?c m?t "Hàng đ?i không đư?c ki?m nh?p trong DS" thông báo l?iKhác
835208B?n không th? k?t n?i đ?n máy ch? LDAP c?a b?n v?i Microsoft LDAP API trên m?t SSL k?t n?i trong Windows XPKhác
835417Máy tính đ? bàn bi?u tư?ng tên không xu?t hi?n m?t cách chính xác sau khi b?n kh?i đ?ng l?i Windows XP c?a b?n d?a trên máy tínhKhác
837689Các chương tr?nh dùng đ?ng trao đ?i d? li?u có th? ng?ng đáp ?ng trong Windows XPKhác
838193Danh sách Windows XP Media Center Edition b?n s?a l?i trong Windows XP Service Pack 2Khác
838194Danh sách các b?n s?a l?i máy tính bảng trong Windows XP Service Pack 2Khác
838283Máy tính đ? bàn ?ng d?ng th?c đơn đư?c hi?n th? không đúng n?u vư?t quá m?t quá tr?nh c?a nó đ?i tư?ng GDI h?n ng?ch trong Windows XP ho?c Windows 2000Khác
838659KH?C PH?C: Bài phát bi?u công c? làm vi?c và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n m? Panel điều khiển bài phát bi?uKhác
839017Tr? giúp và h? tr? nguyên nhân Windows XP đ? ng?ng đáp ?ngKhác
840374MS04-015 Security Update for Microsoft WindowsKhác
840882Windows XP lo?i b? các tin thư thoại đư?c g?i b?ng cách s? d?ng HTTP sau khi g?p ph?i m?t ISA L?iKhác
330994MS03-014: Tháng 4, năm 2003, tích l?y Patch cho Outlook ExpressOutlook Express
331967m?c tin thư thoại Không đư?c m? r?ng trong Outlook Express 6 SP1Outlook Express
823353MS04-018: C?p Nh?t b?o m?t tích l?y cho Outlook ExpressOutlook Express
886340Danh sách các Outlook Th? hi?n b?n s?a l?i trong Windows XP Service Pack 2 và Windows XP PC Tablet Phiên b?n 2005 Outlook Express
314816PostScript máy in không hi?n th? t?t c? các kích thư?c gi?y đư?c h? tr? trên ti?ng Pháp Windows 2000 khách hàngIn ?n
322011B?n không th? xem trư?c m?t s? fax trong giao di?n đi?u khi?n FaxIn ?n
328007Các Phương pháp CommandCallback trong PCL6 gây ra m?t ngo?i l? trong Unidriver mô-đunIn ?n
329234Các khách hàng k? vào m?t v?ng l?p khi nó thao túng vài máy in m?ng lúc cùng m?t lúcIn ?n
330223Palatino và Schoolbook máy in phông ch? kho?ng cách không chính xác sau khi b?n nâng c?p lên Windows 2000 Service Pack 3In ?n
811230B?n Không th? k?t n?i t?i máy in WebIn ?n
811896Các m?ng lư?i giao thông tăng sau khi b?n c? g?ng s? d?ng m?t máy in t? xa trong Microsoft Windows XPIn ?n
812419M?t B? x? lí bi?n c? r? r? x?y ra v?i các l?p h?c System.EventLogIn ?n
812503Ngư?i dùng H? sơ là không b? n?p sau khi máy in m?i đư?c thêm vào WindowsIn ?n
814121KH?C PH?C: PrintUI.dll không cài đ?t chuyên bi?t đúng b? x? l? OEM in t? dòng lệnh K?ch b?n trên Windows XPIn ?n
814390T?p tin Chuy?n t? máy ?nh s? th?c không thành côngIn ?n
822806Có s?n T? thi?t l?p cho thay đ?i máy in c?a b?n v?i ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian trong Windows XPIn ?n
823447Thêm Thu?t s? máy in không hoàn t?t vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n máy inIn ?n
824131B?n Không nh?n đư?c in thông báo khi b?n in ra máy in m?ng trong m?t Tên mi?nIn ?n
824339C?i thi?n báo cáo c?a t? ch?c s? ki?n ID 61 s? ki?n thư đ? xác đ?nh m?t hàng ch? in ho?c m?t in thi?t b?In ?n
828511HP Máy in LaserJet 5000 chèn m?t trang thêm tr?ng gi?a hai in trang khi b?n in m?t tài li?u Word dư?i Windows XPIn ?n
830589Xerox In 100 và in 120 tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in cho Windows 2000 d?a trên máy vi tínhIn ?n
830732Thêm m?t thu?t s? máy in d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t m?ng lư?i máy inIn ?n
831754B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng in trên máy in m?ng chia s? trong m?t ph?c v? đ?u cu?i phiênIn ?n
832246Máy in l?a ch?n khay đư?c b? qua khi b?n in ra m?t PostScript máy inIn ?n
832344Cu?i cùng ch? đ? quét đư?c s? d?ng thay v? ch? đ? quét xem trư?c khi b?n s? d?ng m?t máy quét v?i Windows XPIn ?n
833355B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i b?o v? l?i khi b?n c? g?ng s? d?ng các Ch?c năng DrvGetStandardVariableIn ?n
834462C?a b?n Máy in USB đư?c li?t kê như gián tuy?n khi b?n c? g?ng in t? WindowsIn ?n
835318In ?n máy ch? tr? nên ch?m ch?p ho?c có quá nhi?u ?ng tên k?t n?i t? Windows XP máy vi tínhIn ?n
836214B?n không th? in Epson d? th?o 10cpi font trong nghiêng ho?c in đ?m trong Windows XPIn ?n
838206Danh sách in ?n b?n s?a l?i trong Windows XP Service Pack 2 In ?n
838298B?n không th? thêm các h?nh th?c tùy ch?nh đ? Windows XP trên máy tính c?a b?nIn ?n
840987MS04-032: Security update for Microsoft WindowsIn ?n
307753Micrografx Đ? h?a Suite 2 B?t đ?u gi?m thi?u ho?c t?t màn h?nhChương tr?nh kh? năng tương h?p v? sau
323255MS02-055: Đánh d?u ki?m b? đ?m trong Windows giúp cơ s? có th? cho phép k? t?n công đ? ch?y M?Chương tr?nh tương h?p v? sau
329623V?n đ? v?i ph?n m?m DVD InterVideo sau khi nâng c?p lên Windows XP Service Pack 1Chương tr?nh tương h?p v? sau
811630HTML Giúp đ? C?p Nh?t đ? gi?i h?n ch?c năng khi nó g?i v?i window.showHelp) ) Phương phápChương tr?nh tương h?p v? sau
812121B?t ng? Không gian tr?ng đư?c đưa vào sau khi kí t? đ?i di?n có d?u ki?mChương tr?nh kh? năng tương h?p v? sau
812943Các RichEdit ki?m soát hoàn tác thông tin có th? b? m?t khi các đi?u khi?n truy Văn b?nChương tr?nh tương h?p v? sau
813870Các Rich Edit ki?m soát có th? hi?n th? tài li?u v?i quy?n ho?c trung tâm Tabs Không chính xácChương tr?nh tương h?p v? sau
814995M?t s? Kh? năng tương h?p v? sau chương tr?nh s?a ch?a ng?ng làm vi?c sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các 328310 C?p Nh?tChương tr?nh tương h?p v? sau
820121Máy tính Đi?m d?ng đáp ?ng ho?c b?n nh?n đư?c "Ehshell.exe - ngôn ng? chung th?i gian ch?y G? l?i d?ch v?"báo l?i khi b?n th?c hi?n tác v? l?p đi l?p l?i trong truy?n thông Trung tâmChương tr?nh tương h?p v? sau
826081Làm ti?p máy tính sau khi đ?nh ch? ch? đ? Distorts Video trong ch? đ? Toàn màn h?nh cho các Chương tr?nh Pinball.exeChương tr?nh tương h?p v? sau
829637Các chương tr?nh Mà ch?y m?t cách chính xác v?i Windows 2000 Do không ch?y đúng v?i c?a s? XPChương tr?nh tương h?p v? sau
831014Sony Ericsson ph?n m?m không cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính d?a trên Windows XPChương tr?nh kh? năng tương h?p v? sau
837674A đ?n ho?c m?t s? s? đư?c thêm vào d?ng văn b?n ti?p theo khi b?n ti?t ki?m m?t tài li?u trong m?t chương tr?nh Visual Basic 6.0 tùy ch?nhChương tr?nh tương h?p v? sau
838018Mô t? m? r?ng FrontPage 2000 Server t? Microsoft hotfix gói: 15 tháng 6, 2004Chương tr?nh tương h?p v? sau
838292Tr?ng văn b?n trên m?t n?n đen t?i in màu đen trên Windows XP ho?c Windows năm 2000Chương tr?nh tương h?p v? sau
839078RichEdit 3.0 ki?m soát không align th?p phân s? chính xác sau khi b?n thay đ?i các k? hi?u th?p phân t? m?t d?u ki?m ch?m đ? d?u ki?m ph?yChương tr?nh tương h?p v? sau
840315MS04-023: L? h?ng trong tr? giúp HTML có th? cho phép code executionChương tr?nh kh? năng tương h?p v? sau
841383V?n đ? khi b?n chèn văn b?n vào m?t đi?u khi?n RichEditChương tr?nh tương h?p v? sau
319555Thi?t b? đ?u cu?i b?n ghi d?ch v? CALs không đư?c phát hành cho Windows XP Embedded và Windows XP Home ?n b?nMáy tính đ? bàn t? xa
323647Các Tài kho?n HelpAssistant không vô hi?u hóa trong cài đ?t chuyên bi?t s?ch Windows XPMáy tính đ? bàn t? xa
327575Không th? kí nh?p vào m?t th?i gian sau khi m?t qu?n tr? viên s? d?ng máy tính đ? bàn t? xaT? xa Máy tính đ? bàn
329756T? xa Ph?n m?m k?t n?i máy tính đ? bàn có th? gây ra m?t s? vi ph?m truy nh?p n?u FilterQueueType Thi?t l?pMáy tính đ? bàn t? xa
331964Toggling ch? đ? Toàn màn h?nh trong ph?n m?m Kết nối Bàn làm việc Từ xa gây ra m?t "trong s? Thông báo l?i b? nh?"Máy tính đ? bàn t? xa
811080Ch?m ho?c C?p Nh?t màn h?nh b? tr? ho?n sau khi k?t n?i l?i vào giao di?n đi?u khi?n phiênT? xa Máy tính đ? bàn
817293T? xa K?t n?i máy tính đ? bàn không cho phép các k?t n?i v?ng-ngư?c cho r?ng nó không ph?i tôi nghe trênMáy tính đ? bàn t? xa
823111L?p đi l?p l?i các cu?c g?i đ?n ch?c năng WTSSetUserConfig gây ra m?t r? b? nh? APIT? xa Máy tính đ? bàn
828664M?t truy c?p vi ph?m l?i x?y ra khi b?n ch?y m?t máy ch? đ?u cu?i hành chính Ti?n ích trong Windows XPMáy tính đ? bàn t? xa
833551B?n không th? thay đ?i thi?t đ?t múi thời gian trên máy tính Windows XP d?a theo m?t Kết nối Bàn làm việc Từ xaMáy tính đ? bàn t? xa
838191Danh sách các b?n s?a l?i g?i th? t?c t? xa (RPC) trong Windows XP Service Pack 2Máy tính đ? bàn t? xa
838202Danh sách các b?n s?a l?i máy tính t? xa trong Windows XP Service Pack 2T? xa Máy tính đ? bàn
839918Hotfix cho phép b?n ki?m soát cho dù m?t ngư?i s? d?ng có th? ti?t ki?m m?t m?t kh?u cho máy tính đ? bàn t? xa Phiên làm vi?c k?t n?i t?i m?t máy ch? đ?u cu?i Windows XP ho?c Windows năm 2000Máy tính đ? bàn t? xa
308320Đ?ng Tham nh?ng x?y ra trong m?t đ?i tư?ng c?c b? COM n?u tên mi?n dài hơn 127 Nhân v?tRPC
329080MAPI DCOM HRESULT 0X800706be RPC g?i không thành côngRPC
331320Outlook 2003 Th?c hi?n ch?m ho?c ng?ng đáp ?ng khi k?t n?i v?i Exchange Server 2003 Thông qua HTTPRPC
331953MS03-010: L? h?ng trong công c? b?n đ? đi?m cu?i RPC có th? cho phép t? ch?i b?n ghi d?ch v? các cu?c t?n côngRPC
810833MS03-001: B? đ?m đánh d?u ki?m trong b?n ghi d?ch v? đ?i l? có th? cho phép m? đ? Ch?yRPC
811576Chương tr?nh Có th? ng?ng làm vi?c n?u nó s? d?ng RPC v?i m?t máy ch? UNIXRPC
824835Nh?t đ?nh C?u trúc IDL marshaled và unmarshaled không chính xác b?i RPCRPC
828741MS04-012: Tích l?y C?p Nh?t cho Microsoft RPC/DCOMRPC
830355B?n không th? s? d?ng Outlook 2003 qua Internet b?ng cách s? d?ng tên người dùng chính (UPN)RPC
831709Các chương tr?nh có th? g?p s? ch?m tr? dài trên Windows XP trên máy tính sau khi m?t m?ng kh? năng k?t n?iRPC
300562SSL Báo cáo không chính xác t?i đa kích thư?c b? đ?m đ? chương tr?nhAn ninh
303918Lsass Vi ph?m quy?n truy c?p vào Windows 2000 tên mi?n b? đi?u khi?n th?c hi?n tên D?ch thu?tAn ninh
308273B?n Không th? gi?i m? t?p tin sau khi b?n đ?t l?i m?t kh?u c?a b?n v?i m?t thi?t l?p l?i m?t kh?u Đ?aAn ninh
313194Không M?t kh?u h?t h?n thông báo đư?c tr?nh bày trong th?i gian kí nh?p Quá tr?nhAn ninh
313322A Ngư?i dùng kí nh?p yêu c?u b? t? ch?i mà không có b?t k? tin thư thoạiAn ninh
314864SSL K?t n?i không ho?t đ?ng trên Windows XPAn ninh
318449PowerPoint Chi?u h?nh t?t màn h?nh ti?t ki?m và b? qua các h? th?ng nhóm Chính sáchAn ninh
320099A chính sách b?o m?t không x? l? các nhóm b? gi?i h?n m?t cách chính xácAn ninh
320145?y nhi?m qu?n l? không th? có đư?c kí nh?p vào thông tin kí nh?p khi b?n c? g?ng kí nh?p t? xa đ?n m?t Windows XP trên máy tínhAn ninh
320828D? li?u Có ngh?a là b?o v? b?i ngư?i s? d?ng c?a tư nhân chính có th? đư?c truy c?p b?ng m?t tên mi?n Qu?n tr? viên nh?ng ngư?i đ?t l?i m?t kh?u c?a ngư?i dùngAn ninh
322097Ch?m Duy?t đ?n Windows 98 hay Windows tôi khách hàng t? Windows XPAn ninh
322098A chương tr?nh không th? sao chép m?t t?p tin t? m?t m?c tin thư thoại đư?c m? hóa v?i m?t m?c tin thư thoại không đư?c m?t m? trong Windows XPAn ninh
322293ACLs Không chính xác đ? ra l?nh trên c?p conAn ninh
322625Windows: T? xa đóng xu?ng c?a máy tính khách FailsAn ninh
322936Tham gia m?t h?nh ?nh Sysprep.exe c?a Windows XP t?o ra đ?ng g?i máy tính tài kho?n trong ho?t đ?ng m?c tin thư thoạiAn ninh
323475A "Ng?ng 0xc0000244" l?i x?y ra khi b?n ki?m toán thay đ?i chính sách n?u CrashOnAuditFail đư?c b?tAn ninh
324141Thay đ?i m?t kh?u cho khoá trương m?c ra t?o ra m?t "tên mi?n không có s?n" tin thư thoạiAn ninh
325468Không th? Chia s? m?c tin thư thoại ho?t đ?ng truy c?p t? MIT Kerberos RealmAn ninh
327634Các "Khóa trên th? thông minh Removal" chính sách thi?t l?p không ho?t đ?ng n?u đó là chưa đư?c lưu Làm vi?c trên máy tính khi b?n kí xu?tAn ninh
327889Không c?n thi?t T? ch?c s? ki?n ID 537 m?c trong s? ghi b?o m?tAn ninh
327918Các tài kho?n qu?n tr? viên xu?t hi?n trên màn h?nh Chào m?ng kí nh?pAn ninh
328817B?n không có quy?n đ? thay đ?i c?a b?n m?t kh?u thông báo l?i khi b?n c? g?ng thay đ?i m?t kh?u trong Windows XPAn ninh
328934Windows XP d?ng ?ng (treo) khi b?n kí xu?t kh?i máy tính n?u nhi?u hơn m?t ngư?i s? d?ng đang kí nh?pAn ninh
329115MS02-050: Ch?ng ch? xác nh?n khuy?t t?t có th? cho phép nh?n d?ng gi? m?oAn ninh
329142N?u m?t b? b?o v? màn h?nh là ho?t đ?ng, b?n có th? không th? t? xa t?t Windows c?a b?n XP trên máy tínhAn ninh
329433A Revoked ch?ng ch? đư?c ch?n n?u m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n trong chu?i có Hai gi?y ch?ng nh?nAn ninh
329048MS02-054: Đánh d?u ki?m b? đ?m trong các ch?c năng gi?i nén t?p tin có th? cho phép k? t?n công ch?y M?An ninh
329509trang chủ liên quan bi?n môi trư?ng đư?c thi?t l?p t? m?t k?ch b?n kí nh?p tr? l?i m?c đ?nh c?a h? thi?t đ?tAn ninh
329834MS02-063: Đánh d?u ki?m b? đ?m trong PPTP th?c hi?n có th? cho phép t? ch?i b?n ghi d?ch v? Các cu?c t?n côngAn ninh
330519Red 'X' xu?t hi?n trên cặp trang nhà ánh x? ổ đĩa trong Windows Thám hi?mAn ninh
811082An ninh S? ki?n 529 đư?c kí nh?p cho trương m?c ngư?i dùng c?c b?An ninh
811148Windows Hành đ?ng thi?t l?p chuyên bi?t không B?t đ?u m?t chương tr?nh n?u chương tr?nh đ? B?t đ?uAn ninh
811460Các Thi?t đ?t chính sách b? b?o v? màn h?nh không đư?c áp d?ng trên m?t ngư?i s? d?ng Máy tínhAn ninh
811802MIT Kerberos v5 xác th?c ngư?i dùng không th? truy c?p Thư mục Họat động Tài nguyênAn ninh
812944Ánh x? ổ đĩa đ? cặp trang nhà m?t th?i gian ng?n ng?t k?t n?i khi b?n kh?i đ?ng tác v? Qu?n l?An ninh
814696Portable Máy tính không đi vào ch? đ? ch? ho?c không đóng xu?ng khi b?n b?m các nút ch?n m?t ngu?n đi?nAn ninh
814761B?n Không th? lên l?ch m?t Windows XP trên máy tính đ? t?t và kh?i đ?ng l?i b?ng cách s? d?ng L?nh AT v?i Shutdown.exeAn ninh
816563Màn h?nh b? b?o v? không làm vi?c sau khi b?n khóa c?a b?n Windows 2000 ho?c Windows XP c?a b?n d?a trên máy tínhAn ninh
816938Thi?t b? Không s?n sàng thông báo l?i khi b?n c? g?ng đóng xu?ng m?t Windows XP máy tr?m T? xaAn ninh
816979cài đ?t chuyên bi?t kB 329115 Hotfix có th? r?i kh?i m?c tin thư thoại t?m th?iAn ninh
817287Windows L?i C?p Nh?t 643 và b? máy cơ s? d? li?u danh m?cAn ninh
817584Không th? Dùng thu?t s? đ?nh danh m?ng đ? thêm ngư?i dùng thu?c vùng qu?n tr? viên đ?a phương NhómAn ninh
818610Ngư?i dùng Không th? kí nh?p v?i tên UPN b?ng cách s? d?ng thông tin kí nh?p đư?c lưu tr?An ninh
818858Các Ch?c năng CreateProcessWithLogonW() b? qua startinfo.wShowWindow Lá c?An ninh
821425Ngư?i dùng Nh?n đư?c m?t m?t kh?u ph?c t?p yêu c?u thư mà không ch? r? Nhân v?t nhóm yêu c?u cho m?t kh?uAn ninh
821574Windows S? nh?c b?n m?t kh?u c?a b?n nhi?u l?n khi b?n s? d?ng Outlook n?u m?nh Riêng phím b?o v? đư?c thi?t l?p đ?n caoAn ninh
822786S? ki?n ID 560 thông đi?p đư?c ghi trong s? ghi b?o m?tAn ninh
823182MS03-041: L? h?ng trong m? xác nh?n v?i m? xác th?c có th? cho phép m? t? xa Th?c hi?nAn ninh
823718MS03-033: Security Update for Microsoft truy c?p d? li?u c?u ph?nAn ninh
823726Ph?n m?m Tính năng chính sách h?n ch? không kí nh?p dư?i tên d? ki?nAn ninh
825081Không th? S? d?ng ?y nhi?m đư?c lưu tr? m?t MIT Kerberos Realm c?a ngư?i s? d?ng đ? kí nh?p vào đ? m?t Windows XP Khách hàngAn ninh
827014M?i Ch?c năng có s?n cho Cipher.exe trong Windows 2000 và c?a s? x PAn ninh
827179B?n Không th? tham gia m?t Windows XP máy tính đ?n m?t Windows Server 2003 tên mi?n trong m?t cài đ?t chuyên bi?t không giám sátAn ninh
828028MS04-007: M?t l? h?ng ASN.1 có th? cho phép code executionAn ninh
828399Vui l?ng G? m?t thông báo l?i khác nhau m?t kh?u khi b?n thay đ?i m?t kh?u c?a b?n cho m?t L?n th? haiAn ninh
828790B?n Đang b? khóa ra kh?i tài kho?n c?a b?n khi b?n c? g?ng thay đ?i c?a b?n h?t h?n M?t kh?uAn ninh
830380Các Xác nh?n t?p tin thay th? hộp thoại s? xu?t hi?n khi tệp nhận không t?n t?iAn ninh
831571Windows XP ho?c Windows 2000 s? nh?c b?n thay đ?i m?t kh?u c?a b?n ngay c? sau khi b?n có đ? thay đ?i m?t kh?u c?a b?nAn ninh
831783An ninh các chính sách không đư?c áp d?ng cho m?t RIS ho?c Sysprep b? trí h?nh ?nh c?a Windows XP trên l?n đ?u tiên B?t đ?uAn ninh
832082Thông minh th? d?ng ho?t đ?ng ho?c b?n không th? truy nh?p s? ki?m nh?p đ?a phương khi b?n nâng c?p t? Windows 2000 Server vào Windows XP SP 1 ho?c trư?c đóAn ninh
832295C?a b?n nh?ng thay đ?i đ? phân gi?i màn h?nh khi b?n s? d?ng tính năng chuy?n nhanh ngư?i dùng trong Windows XPAn ninh
833828Truy c?p vi ph?m l?i khi b?n c? g?ng nh?p kh?u gi?y ch?ng nh?n trên m?t máy tính là ch?y Windows NT 4.0, Windows 2000 ho?c Windows XPAn ninh
833884trang chủ ổ đĩa đư?c thi?t l?p vào ? c khi b?n s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng di đ?ng đ? kí nh?p vào Windows XPAn ninh
833987MS04-028: B? đ?m tràn ng?p trong JPEG ch? bi?n (GDI +) có th? cho phép m? th?c hi?nAn ninh
834875C?p Nh?t Đ?i v?i các "đăng nh?p tương tác: yêu c?u th? thông minh" thi?t l?p b?o m?t trong Windows XPAn ninh
835410B?n có th? khóa máy tính ngay c? khi các thi?t l?p chính sách vô hi?u hóa Lock Workstation có hi?u l?c trong Windows XPAn ninh
835732MS04-011: Security Update for Microsoft WindowsAn ninh
835744Các trương m?c đ? ch? r? tên không ph?i là m?t thành viên c?a nhóm c?c b? l?i thông đi?p khi b?n lo?i b? ngư?i dùng t? m?t nhóm có s? d?ng m?t chính sách h?n ch? các nhóm trong Windows XPAn ninh
836006Tài kho?n qu?n l? ki?m toán các s? ki?n không đư?c ghi l?i khi m?t ngư?i dùng đư?c đ?i tên trong Windows XPAn ninh
836023Windows b? qua các mức cấp phép chia s? registry xác đ?nh sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP1An ninh
836878kí nh?p s? ki?n th?t b?i không chính xác đư?c ghi nh?n tin c?y MIT Kerberos l?nh v?c ngư?i dùngAn ninh
841399An ninh kí nh?p m?c đ? t? ch?c s? ki?n ID 534 thi?u tên người dùng và tên mi?n chi ti?t trong Windows XPAn ninh
842804A Windows Server 2003 d?a trên máy tính có th? ng?ng đáp ?ng khi nó đư?c ti?p n?i t? ch? đ? ch? và các s? ki?n 1030 và 1058 đang kí nh?p Nh?t k? ?ng d?ng c?a m?t tên mi?n b? đi?u khi?nAn ninh
309495V?n đ? v?i b? cài đ?t chuyên bi?t Windows qua k?t n?i không dâyThi?t l?p
317606đ?ng g?i Tên c?a máy tính đư?c t?o ra khi Sysprep.exe t?o ra ng?u nhiên máy tính TênThi?t l?p
327917cài đ?t chuyên bi?t Có th? m?t m?t th?i gian dài n?u b?n s? d?ng "Qu?n tr?" ho?c "Ch? s? h?u" như máy tính TênThi?t l?p
329202Máy tính Là ch?m đ? B?t đ?u sau khi b?n thay đ?i m?c đ?nh giao di?n ngư?i dùng đ?n m?t khác nhau Ngôn ng?Thi?t l?p
811364KH?C PH?C: L?i 1308 khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh t? m?t ngu?n Internet V? tríThi?t l?p
811996A Windows cài đ?t chuyên bi?t gói đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i chính sách nhóm không kh?i đ?ng l?i máy tínhThi?t l?p
812812Không Nh?c nh? đ? có đư?c gi?y phép qu?n l? quy?n k? thu?t s? cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t T?o b?ng cách s? d?ng SysprepThi?t l?p
814199B?n Không th? s? d?ng cùng m?t h?nh ?nh WinPE cho c? hai đơn và d?a trên Multiprocessor Máy vi tínhThi?t l?p
815438K? ti?p N? l?c đ? hoàn thành m?t cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm c?a m?t gói b?n ghi d?ch v? có th? kí nh?p m?t T? ch?c s? ki?n ID 102 l?iThi?t l?p
815496Các Công c? Sysprep không chính xác s?ch thông tin trong các "lưu tr? đư?c b?o v? Nhà cung c?p h? th?ng"KeyThi?t l?p
815917Out-of-Box-kinh nghi?m Thu?t s? ng?ng đáp ?ng ho?c yêu c?u kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi thay đ?i các Tên máy tínhThi?t l?p
816915M?i T?p lư?c đ? đ?t tên cho ph?n m?m Microsoft Windows Update GóiThi?t l?p
816981cài đ?t chuyên bi?t kB 323255 Hotfix có th? r?i kh?i m?c tin thư thoại t?m th?iThi?t l?p
821160T?m th?i t?p tin cài đ?t chuyên bi?t hotfix không đư?c xóa b? trong Windows XPThi?t l?p
823116B?n Nh?n đư?c báo l?i 1913 khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh trên Windows XPThi?t l?p
825062b?n ghi d?ch v? Pack 4 cho phép b?n đ? lo?i b? các gói b?n ghi d?ch v? b?ng cách s? d?ng ph?c h?i Giao di?n đi?u khi?nThi?t l?p
828744Không th? Kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 1Thi?t l?p
828854QFECheck Báo cáo không chính xác r?ng b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i m?t HotfixThi?t l?p
830483T? đ?ng Đi?u ch?nh đ?ng h? cho ánh sáng ban ngày ti?t ki?m nh?ng thay đ?i ki?m tra h?p không đư?c ch?n sau khi b?n Ch?y thu?t s? OOBEThi?t l?p
833330A công c? có s?n đ? lo?i b? Blaster sâu và Nachi sâu b?nh nhi?m t? máy tính ch?y Windows 2000 ho?c Windows XPThi?t l?p
838204Danh sách các b?n s?a l?i thi?t l?p trong Windows XP Service Pack 2Thi?t l?p
838271Sysprep thay đ?i tên máy tính t? ch? thư?ng ph?i trư?ng h?p thư khi tri?n khai Windows XPThi?t l?p
839962M?t danh sách không đ?y đ? liên quan đ?n chương tr?nh ch?y đư?c hi?n th? khi b?n lo?i b? m?t chương tr?nh trong Windows Server 2003Thi?t l?p
311884Các Th?i gian trên máy tính có th? làm gi?m m?t gi?V?
314405Thám hi?m Có th? treo trong khi phát hi?n c?a các thi?t b? âm thanhV?
325459Ho?t đ?ng C?a s? thi?t l?p biên gi?i không đư?c lưu đúng trong Windows X PV?
326222Các Lưu tr? Bit không đư?c thi?t l?p khi b?n sao chép m?t t?p tin t? đ?a CD-ROM cho m?t Đ?aV?
327010Liên k?t g?i b?ng b?c e-mail là không đ?y đ? trong d?ng ch? đ? và không xu?t hi?n trong thông báo cơ th?V?
328293Đóng M? t?p tin thư thoại s? xu?t hi?n trong th?i gian đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ban đ?u khi b?n làm Không có t?p m?V?
328353m?c tin thư thoại L?a ch?n s?p đ? sau khi b?n đ?i tên m?c tin thư thoại trong Window Explorer cây XemV?
328515Internet Thám hi?m đóng c?a sau khi b?n m? m?t h?nh ?nh TIF t? m?t l?nh Nh?cV?
328596Các "NoDesktop" chính sách gây ra v?n đ? v?i hi?n th? các Máy tính đ? bànV?
328597Phương pháp đ? ngăn ch?n ngư?i dùng t? nén các t?p tinV?
329059Theo ch? đ? Các chương tr?nh có th? ng?ng làm vi?c trong th?i gian dài ho?t đ?ngV?
329145Không th? Sao chép m?c tin thư thoại v?i thu?c tính m? r?ng vào m?t FAT32 Phân vùngV?
329390MS02-072: Đánh d?u ki?m b? đ?m trong Windows tr?nh bao có th? cho phép th?a hi?p h? th?ngV?
329407Các % HOMESHARE % bi?n môi trư?ng không đư?c lưu trong Windows XPV?
330193Các mô t? máy tính xu?t hi?n trư?c khi tên máy tính trong Windows XPV?
330459L?i t?t Phím không ho?t đ?ng sau khi b?n thêm "Remove thư?ng s? d?ng chương tr?nh danh t? B?t đ?u tr?nh đơn"thi?t l?p chính sáchV?
330836phím l?i tắt v? b?n đ? ổ đĩa trên Windows 95 ho?c Windows 98 tháng không ph?i làm vi?c trong Windows XPV?
330929Windows XP có th? gây ra ph? SMB thông báo cho s? thay đ?i lưu lư?ng truy c?pV?
331708Windows Explorer không th? hi?n th? n?i dung chia s? trên m?t máy ch? Windows 2000V?
810087ổ đĩa Ch? cái ổ đĩa mạng đ? ánh x? b? thi?u trong Windows Thám hi?mV?
810556B?n Không th? tra c?u m?ng ổ đĩa N?u ổ đĩa đ?a phương c?a b?n là ?nV?
810790T?p tin t? m?t FTP web site có th? t?i v? vào các m?c tin thư thoại mà b?n đ? không ch? đ?nh trong Windows 2000 ho?c trong Windows XPV?
811275Các Comctl32.dll t?p tin thư vi?n có th? r? r? m?t x? l? đ? ki?m nh?p HiveV?
811660T?p tin r?ng b?n thêm vào c?p t?p gián tuy?n trên máy tính d?a trên Windows XP đang đ?ng b? khi ngư?i khác s? d?ng máy tínhV?
812269Th? xu?ng H?p t? h?p trong Internet Explorer có th? b?t ng? l?n khi b?n s? d?ng Windows XP SP1V?
812631Xu?t hi?n Th? không đư?c ch?n khi b?n s? d?ng Control.exe và Desk.cpl đ? l?p tr?nh M? hộp thoại "Thu?c tính hi?n th?"V?
812661Windows XP không công nh?n m?t th? Secure Digital khi b?n n?p nó sau khi b?n G? b? nóV?
812669M?t C?p Nh?t có s?n trong Windows đ? t?t thông báo m?c tin thư thoại SMB yêu c?uV?
812793Không th? Ánh x? ổ đĩa mạng theo ch?ng ch? ngư?i dùng khác nhauV?
812933Ánh x? ổ đĩa không xu?t hi?n đ? k?t n?i ho?c ng?t k?t n?i trong Windows Thám hi?mV?
813301Sinh tr?c h?c kí nh?p có th? không làm vi?c sau khi n?i l?i t? ch? đ? ch? ho?c ng? đôngV?
813711C?a b?n Xem thi?t đ?t ho?c tu? ch?nh cho m?t m?c tin thư thoại b? m?t ho?c không chính xácV?
813909Windows Máy tính đ? bàn có th? không xu?t hi?n m?t cách chính xác sau khi thoát kh?i Age Of Empires IIV?
814025Các Tính năng chính sách nhóm không lo?i b? các qu?n l? l?nhV?
814201V? m?t hành chính Đư?c ch? đ?nh t?p gián tuy?n v?n s?n dùng gián tuy?n sau đư?c di chuy?n khác m?c tin thư thoạiV?
815222Các kí nh?p vào Windows hộp thoại xu?t hi?n m? đi và chào m?ng đ?n v?i Windows tho?i h?p l?i xu?t hi?n trong Windows XPV?
816214L?i Thông báo "Đích không x? l? lo?i tài li?u này" khi b?n đang s? d?ng Nén (Zipped) Folder View v?i Windows XPV?
816474B?n nh?n đư?c m?t "truy c?p b? t? ch?i" hay m?t "Chia s? vi ph?m" thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? xóa các t?p trên m?ng b?ng cách s? d?ng Window Explorer trong Windows XP SP1V?
816982cài đ?t chuyên bi?t kB 329390 Hotfix có th? đ? l?i m?t m?c tin thư thoại t?m th?iV?
817357Các Ch?c năng phát t? đ?ng không ho?t đ?ng và phương ti?n hi?n th?i không xu?t hi?n t?i c?a tôi Máy tính khi b?n chèn đ?a compact hay DVDV?
817861Chia s? Tên c?p không xu?t hi?n trên ổ đĩa mạng đ? ánh x? trong Windows Thám hi?mV?
818110Nhóm l?i Tương t? như các nút ch?n m?t trên thanh tác v? s? d?ng bi?u tư?ng không chính xácV?
818654Truy c?p Vi ph?m khi b?n tra c?u m?t ph?n l?p m?c ch? d?n trên m?t Windows 2000 SP3 d?a trên H? th?ngV?
820291M?i "Thi?t l?p m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh" B?t đ?u tr?nh đơn bi?u tư?ng và giúp đ? n?i dung đư?c Có s?n cho Windows XPV?
821557MS03-027: M?t vùng đ?m đánh d?u ki?m trong Windows Shell có th? cho phép h? th?ng c?a b?n đ? Th?a hi?pV?
822227Chương tr?nh có th? làm tăng m?t s? vi ph?m chia s? khi m?t t?p tin đư?c m? ra kh?i Windows Thám hi?mV?
822601L?i thông báo khi b?n kéo m?t t?p tin t? m?t DFS chia s? m?t DFS chia s? trong WindowsV?
822686Không s? d?ng đư?c K?t qu? khi b?n tra c?u v? trí m?ng trong Windows XPV?
823291T?p tin Danh sách trong Window Explorer m?c tin thư thoại không đư?c làm m?i sau khi b?n t?o, di chuy?n, ho?c Xóa b? t?pV?
823293ổ đĩa Bi?u tư?ng và nh?n ổ đĩa b?n đ? ch?n không xu?t hi?n khi b?n k?t n?i m?t Thi?t b? lưu tr? phương ti?n truy?n thông di đ?ng máy tính c?a b?nV?
823837Internet Explorer d?ng đáp ?ng khi b?n m? m?t web site FTPV?
824898HKEY_CURRENT_USER\Volatile Giá tr? đ?ng k? môi trư?ng có th? gây ra v?n đ? cho các chương tr?nh trên m?t c?a s? XP trên máy tínhV?
826722Không th? Xóa b? l?i t?t vào m?t m?ng chia s?: "nó đang đư?c dùng b?i ngư?i khác ho?c Chương tr?nh"V?
827498Đ? ng?t k?t n?i Lái xe đư?c ánh x? t?i c?p dùng chung trên máy ch? NetWare không đư?c hi?n th? trong Windows Explorer ho?c Máy tính c?a tôiV?
828694Kh?i lư?ng Bi?u tư?ng đư?c hi?n th? không chính xác trong khu v?c thông báo sau khi máy tính H? sơ t? ch? đ? ch?V?
829502B?n Nh?n đư?c m?t s? vi ph?m truy nh?p trong Comctl32.dll khi b?n c? g?ng đ? m? m?t hộp thoại H?pV?
830411Chú gi?i công c? Đ?ng hi?n th? thông tin đ?y đ? v? t?p tin đư?c đ?t trên m?ng chia s?V?
830638USB Bi?u tư?ng đ?a c?ng và nh?n không hi?n th? m?t cách chính xácV?
830780Windows Thám hi?m ng?ng đáp ?ng và tr?nh đơn phím l?i tắt không đóng khi b?n s? d?ng các l?i t?t bàn phím SHIFT + F10V?
830903A t?p trong c?p m?ng m? như ch?-đ?c ho?c tr? v? m?t thông báo l?i loại tệp không th? đư?c công nh?nV?
831484A c?u trúc trùng l?p t?p tin đư?c hi?n th? khi b?n xem các n?i dung c?a m?t đ?a compact trong Window ExplorerV?
831559Các phím l?i tắt (.lnk file) đư?c tr? l?i thay v? c?a các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại là tham chi?u c?a con đư?ng trong các phím l?i tắt trong m? ho?c trong hộp thoại lưu trong Windows XP ho?c Windows Server 2003V?
831708Các l?i t?t t?i nh?ng chia s? máy in và fax không ho?t đ?ng trên Windows XP c?a b?n d?a trên máy tínhV?
832978Windows XP không th? t?m th?y m?t chương tr?nh t?p tin th?c thi hay t?p tin DLLV?
833839A l?i t?t vào thanh kh?i đ?ng nhanh có th? không liên k?t v?i các chính xác chương tr?nhV?
833998Các Liên k?t "C?a hàng âm nh?c tr?c tuy?n" B?t đ?u Internet Explorer thay v? c?a m?c đ?nh c?a b?n trình duyệt Web trong Windows XPV?
834241A ổ đĩa đư?c đ?i di?n b?i m?t "?" nhân v?t trong Window Explorer khi b?n lo?i b? m?t b? lưu tr? ổ đĩa ho?c ng?t k?t n?i ổ đĩa mạng trên m?t Windows XP d?a trên máy tínhV?
835926Các chương tr?nh hay k?ch b?n mà s? d?ng các phương pháp CopyHere có th? không sao chép m?c đ? đư?c quy đ?nh b?ng cách s? d?ng m?t nhân v?t kí t? đ?i di?n đ?i di?nV?
837633L?i trong các ?ng d?ng Windows XP B?t đ?u b?ng cách s? d?ng ShellExecute() ch?c năngV?
838203V? b?n s?a l?i trong Windows XP Service Pack 2V?
839009A đ?a phương có th? m? khóa m?t phiên h?p đư?c m? b?i m?t tên mi?n ngư?i qu?n tr? trên máy tính d?a trên Windows XPV?
839645MS04-024: M?t l? h?ng trong Windows shell có th? cho phép m? t? xa th?c hi?nV?
840309Duy?t web C?p Tài li?u c?a tôi trên m?t c?p m?ng Window Explorer t? Windows XP-d?a máy tính m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?nV?
840309Duy?t web C?p Tài li?u c?a tôi trên m?t c?p m?ng Window Explorer t? Windows XP-d?a máy tính m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?nV?
842222B?n không th? xóa ho?c ch?n hộp kiểm "H?i tôi trư?c khi đ?ng b? hóa các m?c" cho t?p gián tuy?n trên Windows XP ho?c Windows 2000V?
843549Ngư?i dùng v?n có th? m? các thu?c tính c?a m?c tin thư thoại My Documents khi lo?i b? Thu?c tính t? các Tài li?u c?a tôi b?i c?nh tr?nh đơn thi?t l?p chính sách nhóm đ? áp d?ng trong Windows XPV?
871242Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t b?o m?t 839645, b?n có th? m?t l?n n?a g?p các tri?u ch?ng đư?c c? đ?nh b?i hotfix 830411 cho Windows XP SP1V?
328979B? sung Ngôn ng? h? tr? tùy ch?n thay đ?i màu nền chương tr?nhVideo
329604PostScript In các công vi?c có lo?i-1 nhi?u phông ch? s? li?u Master không InVideo
811134Âm thanh Ch?t lư?ng ghi âm ? 22 kHz 8-Bit Mono ch? không âm thanh cách b?n Hy v?ng nó đ?Video
814057DrvDestroyFont Ch?c năng không bao gi? đư?c g?i là trên Windows XPVideo
814135Không chính xác ToolTip văn b?n đư?c hi?n th?Video
814789Windows D?ng đáp ?ng v?i thông báo l?i "Ng?ng l?i 0x7F"Video
815240Windows Explorer d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng xoay ?nh JPEG, Windows H?nh ?nh và Fax ViewerVideo
816047D?ng 0x1E Win32k.sys l?i có th? x?y ra trong Windows 2000 ho?c Windows XP Chuyên nghi?pVideo
817521Màn h?nh Đ? phân gi?i c?a máy tính xách tay c?a b?n không thay đ?i quay l?i b?n g?c c?a nó Thi?t đ?t sau khi b?n tháo máy tính c?a b?n t? m?t Port Replicator v?i m?t bên ngoài Màn h?nhVideo
817522Windows khi?n tr?nh XP không Convert Multibyte Data to Cộng hòa Hàn QuốcVideo
821187Sau khi B?n đóng m?t chương tr?nh 3-D, máy tính đ? bàn là màu xanh và h?nh n?n là M?t tíchVideo
823477OFFXP: C?u h?nh máy in màu phù h?p v?i h?nh ?nh đang b? b? qua trong Office XP Các chương tr?nhVideo
827663Ng?u nhiên thông báo l?i "0x0000008E" trên m?t màn h?nh màu xanh trong Windows XPVideo
828514Liên t?c Thông báo l?i "Ng?ng 0x1E"Video
829578C?a b?n Máy tính d?ng đáp ?ng khi b?n s? d?ng tính năng Highlighter và phông ch? Màu đ?c đi?mVideo
829753C?a b?n Khuôn kh? .NET ?ng d?ng d?ng đáp ?ng trong khi kh?i đ?ngVideo
830648BugCheck 50 l?i khi b?n s? d?ng Kết nối Bàn làm việc Từ xa đ? ng?t k?t n?i kh?i Windows Server 2003Video
833740Các màn h?nh không ph?i b?t khi b?n m? n?p sau khi b?n c?u h?nh các thi?t đ?t ti?t ki?m năng lư?ng trên di đ?ng d?a trên Windows XP máy tínhVideo
833837B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Stop 0x0000008E" sau khi b?n quay tr? l?i c?a b?n máy tính xách tay máy tínhVideo
8344631200-dpi Các công vi?c in postScript không in chính xác trong Windows XPVideo
834709?nh bitmap đư?c tô màu không chính xác ngày hi?n th? đư?c nhân đôi trong Windows XPVideo
838463System.InvalidOperationException thông báo l?i khi b?n s? d?ng m?t chương tr?nh thay đ?i đ?nh hư?ng màn h?nh trong Windows XP máy tính bảng EditionVideo
842092B?n không th? xem t?p tin ?nh EMF đư?c t?o ra trong Adobe Illustrator ngay c? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfixVideo
843617B?n không th? đi?u ch?nh h?nh LCD hi?n th? tương ph?n máy tính xách tay c?a b?n ho?c đèn n?n đi?u khi?n trong Windows XPVideo
831938C?a tôi Máy tính và Window Explorer b?t ng? b? khi b?n c? g?ng m? c?a tôi m?ng Nh?ng nơi ho?c tài li?u chia s? trong Windows XPWatson
814199B?n không th? s? d?ng cùng m?t h?nh ?nh WinPE cho c? hai đơn và d?a trên multiprocessor máy vi tínhWinPE
330646WMI Nhà cung c?p đ?ng cơ quan ki?m nh?p không cư thu?c tính trên Windows XPWMI
332207WMI: Các tham s? đ?u ra không đư?c tr? l?i b?ng phương pháp Decoupled Nhà cung c?pWMI
810992Chung chung Thông báo l?i l?i x?y ra khi b?n li?t kê Win32_PrintJob trong l?p WMIWMI
812203Các Nhà cung c?p hi?u su?t b?t ng? d?ng vi?c thu th?p d? li?u trong c?a s? qu?n l? Thi?t b? đo đ?cWMI
813415Khách hàng Nh?n đư?c k?t qu? "Truy c?p b? t? ch?i" khi k?t n?i v?i m?t Decoupled Nhà cung c?pWMI
816213H? th?ng Ch?m b?n ghi d?ch v? d?ng, máy ch?, ho?c truy c?p vi ph?m l?i x?y ra khi b?n s? d?ng m?t chương tr?nh hay k?ch b?n đ? t?o ra và giám sát các s? ki?nWMI
816880Chuy?n vùng h? sơ có th? không d? b? sau khi s? d?ng WMI trên m?t Windows Server 2003 d?a trên máy tính ho?c máy tính trên Windows XPWMI
819536Chuy?n vùng h? sơ không đư?c lưu khi ngư?i dùng kí nh?p t?t m?t Microsoft Windows 2000 d?a trên máy tính ho?c máy tính d?a trên Microsoft Windows XPWMI
821234WMI Decoupled nhà cung c?p không chuy?n ti?p t?nh tr?ngWMI
821538Win32_DesktopMonitor Không tr? v? đúng lo?i màn h?nhWMI
823442x 80041001- Thông báo l?i th?t b?i chung tr? l?i trong WMI HiPerf nhà cung c?p khi b?n s? d?ng Windows Server 2003WMI
824223K?ch b?n Ch?y l?nh WMIC ch?y ch?m, và b?n không th? ch? đ?nh m?t th?i gian ch? Custom Giá tr? cho các chuy?n đ?i /FAILFAST WMICWMI
824262B? nh? R? r? khi b?n s? d?ng các truy v?n thông báo Win32_NetworkAdapterWMI
827219Các ProcessorStatus l?p và l?p ProcessorPerformance không xu?t hi?n trong các Không gian tên WMIWMI
830653SWbemDateTime đ?i tư?ng không làm đúng theo mô h?nh thông tin thư?ng ngày và gi? đ?nh d?ng trong Windows XPWMI
836605Các Framework.log t?p tin phát tri?n l?n hơn 64 KB, khi b?n s? d?ng WMI trên Windows XP máy tínhWMI
838884Ch?m hi?u năng h? th?ng ho?c máy tính c?a b?n d?ng đáp ?ng khi b?n s? d?ng Windows Phương ti?n qu?n l? trong Windows XPWMI
827042D? li?u có ngh?a là b? h?ng tháng đư?c tr? l?i t? máy tính có nhi?u hơn m?t CPU khi b?n s? d?ng các đ?i tư?ng ServerXMLHTTP g?i nhi?u không đ?ng b? yêu c?uM?ng
Đ? có danh sách các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Windows XP Service Đóng gói 1 và trong Windows XP Service Pack 1a, xem các ki?n th?c Microsoft sau Đi?u cơ b?n:
324720 Danh sách các b?n s?a l?i trong Windows XP Service Pack 1 và Windows XP Service Pack 1a

Thu?c tính

ID c?a bài: 811113 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbresolve kbpubtypekc kbtshoot kbinfo kbmt KB811113 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811113

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com