MS03-018: Tháng 5 năm 2003 tích l?y vá cho Internet Information Services (IIS)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811114
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Microsoft đ? phát hành m?t b?n vá tích lu? cho Internet Thông tin máy ch? (IIS) 4.0, Internet Information Services (IIS) 5.0, và IIS 5.1. Này vá này bao g?m các ch?c năng c?a t?t c? các b?n vá l?i b?o m?t đ? đư?c phát hành cho IIS 4,0 k? t? Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a), t?t c? các b?o m?t b?n vá l?i mà đ? đư?c phát hành cho IIS 5.0 k? t? Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), và t?t c? an ninh b?n vá l?i đ? đư?c phát hành cho IIS 5.1. Ngoài ra, đ?p vá này bao g?m các b?n s?a l?i cho sau m?i đư?c phát hi?n l? h?ng b?o m?t ?nh hư?ng đ?n IIS 4,0, 5,0 và 5.1:
 • Một cross-site k?ch b?n (CSS) t?n thương có ?nh hư?ng đ?n IIS 4,0, 5,0 và 5.1. L? h?ng này liên quan đ?n các thông báo l?i đư?c tr? l?i đ? tư v?n cho r?ng m?t URL yêu c?u có đư?c chuy?n hư?ng. M?t k? t?n công ngư?i hút ngư?i dùng nh?p vào m?t liên k?t trên trang Web c?a k? t?n công có th? ti?p nh?n m?t yêu c?u có ch?a m?t k?ch b?n đ? m?t trang Web bên th? ba ch?y IIS. Yêu c?u này có th? gây ra ph?n ?ng c?a trang web c?a bên th? ba (v?n c?n bao g?m c? các k?ch b?n) s? đư?c g?i đ?n ngư?i dùng. Các k?ch b?n sau đó có th? ch?y b?ng cách s? d?ng các thi?t đ?t b?o m?t c?a các trang web bên th? ba thay v? các thi?t đ?t b?o m?t c?a trang web c?a k? t?n công.
 • M?t b? đ?m tràn ng?p mà k?t qu? v? xác IIS 5.0 không chính xác nh?n yêu c?u cho lo?i h?nh c? th? c?a các trang Web đư?c g?i là phía máy ch? bao g?m. K? t?n công ph?i có th? t?i lên m?t trang phía máy ch? bao g?m m?t máy ch? IIS d? b? t?n thương. N?u k? t?n công sau đó yêu c?u s?a, overrun đ?m có th? x?y ra. Overrun b? đ?m này s? cho phép k? t?n công ch?y m? c?a s? l?a ch?n c?a m?nh trên máy ch? v?i quy?n truy c?p ngư?i dùng c?p.
 • M?t s? t? ch?i d?ch v? d? b? t?n thương mà k?t qu? do c?a m?t l? h?ng trong cách mà 4.0 IIS và 5.0 c?p phát b? nh? yêu c?u khi h? xây d?ng tiêu đ? đ? tr? v? m?t khách hàng Web. K? t?n công ph?i có th? t?i lên m?t trang ASP vào m?t máy ch? IIS d? b? t?n thương. Khi k? t?n công các cu?c g?i đ?n trang ASP này, trang c? g?ng đ? tr? v? đ?u trang r?t l?n cho khách hàng Web g?i đi?n tho?i. B?i v? IIS không gi?i h?n b? nh? có th? đư?c s? d?ng trong trư?ng h?p này, đi?u này có th? khi?n IIS đ? ch?y ra kh?i b? nh? và th?t b?i.
 • M?t s? t? ch?i d?ch v? d? b? t?n thương mà k?t qu? v? IIS 5.0 và 5.1 không x? m?t cách chính xác l? là đi?u ki?n l?i khi m?t yêu c?u WebDAV quá dài đư?c thông qua v?i h?. K? t?n công có th? s? d?ng v?n đ? này gây ra IIS đ? không. Tuy nhiên, theo m?c đ?nh, c? IIS 5.0 và 5.1 restart ngay l?p t?c sau khi th?t b?i này.
Gi?m nh? các y?u t? cho chuy?n hư?ng Cross-Site Scripting:
 • IIS 6.0 không b? ?nh hư?ng.
 • Các l? h?ng có th? ch? đư?c khai thác n?u k? t?n công có th? thu hút ngư?i dùng khác đ? truy c?p vào m?t trang Web và sau đó nh?p vào m?t liên k?t trên trang Web, ho?c thu hút ngư?i dùng đ? m? m?t thư HTML.
 • Trang đích ph?i là m?t trang ASP s? d?ng Response.Redirect đ? chuy?n hư?ng các khách hàng đ?n m?t URL m?i mà d?a trên URL đ?n c?a yêu c?u hi?n t?i.
Gi?m nh? các y?u t? cho Server Side bao g?m các trang Web đ?m Tràn ng?p:
 • IIS 4.0, IIS 5.1 và IIS 6.0 không b? ?nh hư?ng.
 • Theo m?c đ?nh, các IIS Khoá c?ng c? vô hi?u hóa (b?n đ?) Ssinc.dllhttp://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd450372.aspx). Thi?t đ?t này ch?n lo?i t?n công.
 • Theo m?c đ?nh, IIS 5.0 ch?y dư?i m?t trương m?c ngư?i dùng và không theo trương m?c h? th?ng. V? v?y, m?t k? t?n công nh?ng ngư?i thành công khai thác l? h?ng này s? đ?t đư?c ch? ngư?i dùng cho phép c?p thay v? c?a hành chính c?p quy?n truy c?p.
 • K? t?n công ph?i có kh? năng t?i lên t?p tin vào máy ch? IIS.
Gi?m nh? các y?u t? cho tiêu đ? t? ch?i d?ch v?:
 • IIS 5.1 không b? ?nh hư?ng.
 • K? t?n công ph?i có kh? năng t?i lên t?p tin vào các H? ph?c v? IIS.
 • IIS 5.0 t? đ?ng kh?i đ?ng l?i sau khi th?t b?i này.
Gi?m nh? các y?u t? đ? t? ch?i d?ch v? WebDAV:
 • IIS 6.0 không b? ?nh hư?ng.
 • IIS 5.0 và 5.1 kh?i đ?ng t? đ?ng sau này s? th?t b?i.
 • Theo m?c đ?nh, các IIS Khoá c?ng c? vô hi?u hóa WebDAV)http://www.Microsoft.com/technet/Security/Tools/locktool.mspx). Thi?t đ?t này ch?n lo?i t?n công.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Lưu ý N?u b?n có m?t ?ng d?ng đang ch?y dư?i IIS và các ?ng d?ng kéo dài gi?n đ? IIS metabase, cài đ?t b?o m?t rollup s?a ch?a có th? lo?i b? nh?ng ph?n m? r?ng và ?ng d?ng c?a b?n có th? không ho?t đ?ng chính xác. Đ? xác đ?nh n?u m?t ?ng d?ng bên th? ba kéo dài gi?n đ? metabase, liên h? v?i đ?i l? c?a bên th? ba.

M?t s? s?n ph?m ProClarity đư?c bi?t là b? ?nh hư?ng b?i s?a ch?a rollup an ninh, trong đó có các s?n ph?m sau:
 • ProClarity Enterprise Server 4.0 và sau đó
 • ProClarity phân tích Server 5.0, 5.1 và 5.2
Đ? gi?i quy?t v?n đ? trư?c khi cài đ?t b?o m?t rollup, s? d?ng m?t trong các tùy ch?n sau:
 • T?o b?n sao lưu c?a metabase, cài đ?t b?n vá b?o m?t rollup và sau đó khôi ph?c l?i metabase sau đó. (Lưu ? r?ng Microsoft không đ? ngh? này v? các v?n đ? tương thích nh?t có th?.)

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t sao lưu metabase, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  302573Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c IIS
 • Cài đ?t Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Windows 2000 SP4 bao g?m rollup an ninh.
 • Liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? nh?n đư?c m?t hotfix mà s?a ch?a v?n đ? này.
N?u b?n đ? cài đ?t rollup vá b?o m?t, và b?n có m?t v?n đ? v?i các ?ng d?ng kéo dài gi?n đ? IIS metabase, các ?ng d?ng ph?i re-extend gi?n đ? metabase. Đi?u này có th? yêu c?u cài đ?t l?i các s?n ph?m.

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin b?o m?t b?n vá

Đ? bi?t thêm v? cách gi?i quy?t này d? b? t?n thương, Nh?p vào tên ph?n sau đây đ? xem các ph?n c?a bài vi?t này:

D?ch v? thông tin Internet 5.1

Thông tin Tải xuống

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Windows XP Professional (t?t c? ngôn ng?)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 811114 gói bây gi?.
Windows XP 64-bit Edition (t?t c? ngôn ng?)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 811114 gói bây gi?.
Ngày phát hành: 28 tháng 5 năm 2003

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Vá này đ?i h?i r?ng b?n đ? cài đ?t các b?n vá 329115. N?u 329115 không ph?i là hi?n nay, gi?y ch?ng nh?n phía khách hàng s? b? t? ch?i. B?n có th? khôi ph?c l?i đây ch?c năng b?ng cách cài đ?t các b?n vá 329115. Đ? bi?t thêm v? các b?n vá 329115, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
329115MS02-050: L? h?ng xác nh?n gi?y ch?ng nh?n có th? cho phép gi? m?o danh tính
Vá này đ?i h?i ph?i phát hành phiên b?n c?a Windows XP ho?c Windows XP Service Pack 1 (SP1).Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Thông tin cài đ?̃t

Vá này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n : Do không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o : Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l : Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x : Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Đ? xác minh r?ng các b?n vá đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, xác nh?n r?ng t?n t?i khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811114
Tri?n khai thông tin

Đ? cài đ?t các b?n vá mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng, s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
q811114_wxp_sp2_x86_enu /u /q
Đ? cài đ?t các b?n vá mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, h?y s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
q811114_wxp_sp2_x86_enu /z
Chú ý B?n có th? k?t h?p các thi?t b? chuy?n m?ch trong m?t l?nh d?ng.

Thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá này b?ng cách s? d?ng C?p nh?t ph?n m?m D?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466201.aspx
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng vá này. N?u m?t h?p tho?i s? xu?t hi?n mà bi?u r?ng b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng mi?ng vá này, b?n m?t cách an toàn có th? b? qua nó.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong b?ng đi?u khi?n.

H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng Spunist.exe Ti?n ích đ? lo?i b? các mi?ng vá này. Spuninst.exe là trong các %Windir%\$NTUninstallQ811114$\Spuninst thư m?c, và nó h? tr? sau đây Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
Patch thay th? thông tin

Vá này s? thay th? các b?n vá l?i đư?c th?o lu?n trong các sau bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
327696 MS02-062: Tháng 10 năm 2002 tích l?y vá cho Internet Information Services
321599 MS02-028: Heap tràn ng?p trong HTR chunked m? hóa có th? cho phép th?a hi?p h? ph?c v? Web
319733 MS02-018: Tháng 4 năm 2002 tích l?y vá cho Internet Information Services
Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name   Platform
  --------------------------------------------------------------------
  21-Mar-2003 22:14 5.1.2600.1181  340,992 Asp51.dll   i386
  08-Aug-2002 12:31           2,411 Default.asp  i386
  21-Mar-2003 22:14 5.1.2600.1173  117,248 Ftpsv251.dll i386
  21-Mar-2003 22:14 6.0.2600.1189  240,640 Httpext.dll  i386
  21-Mar-2003 22:14 5.1.2600.1172   55,296 Httpod51.dll i386
  21-Mar-2003 22:14 5.1.2600.1152  129,536 Iische51.dll i386
  21-Mar-2003 22:14 6.0.2600.1167  242,176 Infocomm.dll i386
  21-Mar-2003 22:14 6.0.2600.1182   65,024 Isatq.dll   i386
  21-Mar-2003 22:14 6.0.2600.1167   10,752 Lonsint.dll  i386
  08-Aug-2002 12:31          19,224 Query.asp   i386
  08-Aug-2002 12:31           6,527 Search.asp  i386
  17-Dec-2002 23:03 5.1.2600.1152   11,264 Spiisupd.exe i386
  21-Mar-2003 22:14 5.1.2600.1152   40,448 Ssinc51.dll  i386
  21-Mar-2003 22:14 5.1.2600.1166  340,992 W3svc.dll   i386

  21-Mar-2003 22:14 5.1.2600.1181 1,057,792 Asp51.dll   IA64
  08-Aug-2002 12:32           2,411 Default.asp
  21-Mar-2003 22:14 5.1.2600.1173  289,792 Ftpsv251.dll IA64
  21-Mar-2003 22:14 6.0.2600.1189  934,400 Httpext.dll  IA64
  21-Mar-2003 22:14 5.1.2600.1172  144,384 Httpod51.dll IA64
  21-Mar-2003 22:14 5.1.2600.1152  155,136 Iische51.dll IA64
  21-Mar-2003 22:14 6.0.2600.1167  669,696 Infocomm.dll IA64
  21-Mar-2003 22:14 6.0.2600.1182  186,368 Isatq.dll   IA64
  21-Mar-2003 22:14 6.0.2600.1167   29,696 Lonsint.dll  IA64
  08-Aug-2002 12:32          19,224 Query.asp
  08-Aug-2002 12:32           6,527 Search.asp
  18-Dec-2002 00:05 5.1.2600.1152   24,064 Spiisupd.exe IA64
  21-Mar-2003 22:14 5.1.2600.1152   96,768 Ssinc51.dll  IA64
  21-Mar-2003 22:14 5.1.2600.1166  921,088 W3svc.dll   IA64
Các t?p tin sau đây đư?c bao g?m đ? h? tr? cho vi?c l?p đ?t các b?n vá:
  Date     Time  Version  Size   File name   Platform
  -------------------------------------------------------------
  27-Feb-2002 19:58       4,092 Eula.txt   i386
  24-Mar-2003 17:38       11,508 Q811114.cat  i386
  21-Mar-2003 19:56 5.3.16.5  18,944 Spcustom.dll i386
  21-Mar-2003 19:54 5.3.16.5  6,656 Spmsg.dll   i386
  21-Mar-2003 19:56 5.3.16.5  89,088 Spuninst.exe i386
  21-Mar-2003 19:54 5.3.16.5 411,136 Update.exe  i386 
  21-Mar-2003 22:14       5,219 Update.inf  i386
  21-Mar-2003 22:14        936 Update.ver  i386

  11-Sep-2002 14:04       4,092 Eula.txt   IA64
  24-Mar-2003 17:38       11,508 Q811114.cat  IA64
  21-Mar-2003 19:55 5.3.16.5  52,736 Spcustom.dll IA64
  21-Mar-2003 19:55 5.3.16.5  6,144 Spmsg.dll   IA64
  21-Mar-2003 19:55 5.3.16.5 214,528 Spuninst.exe IA64
  21-Mar-2003 19:55 5.3.16.5 859,648 Update.exe  IA64
  21-Mar-2003 22:14       5,255 Update.inf  IA64
  21-Mar-2003 22:14        939 Update.ver  IA64
B?n c?ng có th? xác minh các t?p tin đ?p vá này đư?c cài đ?t b?i xem xét khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811114\Filelist

D?ch v? thông tin Internet 5,0

Thông tin Tải xuống

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

M?i ngôn ng?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 811114 gói bây gi?.
Ngày phát hành: 28 tháng 5 năm 2003

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Vá này đ?i h?i r?ng b?n đ? cài đ?t các b?n vá 329115. N?u 329115 không ph?i là hi?n nay, gi?y ch?ng nh?n phía khách hàng s? b? t? ch?i. B?n có th? khôi ph?c l?i đây ch?c năng b?ng cách cài đ?t các b?n vá 329115. Đ? bi?t thêm v? các b?n vá 329115, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
329115MS02-050: L? h?ng xác nh?n gi?y ch?ng nh?n có th? cho phép gi? m?o danh tính
Vá này yêu Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ho?c Windows 2000 Service Pack 3 (SP3).Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Thông tin cài đ?̃t

Vá này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n : Do không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o : Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l : Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x : Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Đ? xác minh r?ng các b?n vá đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, xác nh?n r?ng t?n t?i khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811114
Tri?n khai thông tin

Đ? cài đ?t các b?n vá mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng, s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
q811114_w2k_sp4_x86_en /u /q
Đ? cài đ?t các b?n vá mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, h?y s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
q811114_w2k_sp4_x86_en /z
Chú ý B?n có th? k?t h?p các thi?t b? chuy?n m?ch trong m?t l?nh d?ng.

Thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá này b?ng cách s? d?ng C?p nh?t ph?n m?m D?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466201.aspx
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này. Tr?nh cài đ?t d?ng các d?ch v? chính xác, áp d?ng các mi?ng vá, và sau đó kh?i đ?ng l?i d?ch v?. Tuy nhiên, n?u tr?nh cài đ?t không th? d?ng các d?ch v? cho b?t k? l? do, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi cài đ?t hoàn t?t. N?u hành vi này x?y ra, m?t tin nh?n xu?t hi?n mà s? nh?c b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong b?ng đi?u khi?n.

H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng Spunist.exe Ti?n ích đ? lo?i b? các mi?ng vá này. Spuninst.exe là trong các %Windir%\$NTUninstallQ811114$\Spuninst thư m?c. H? tr? ti?n ích này dư?i đây Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
Patch thay th? thông tin

Vá này s? thay th? các b?n vá l?i đư?c th?o lu?n trong các sau bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
327696 MS02-062: Tháng 10 năm 2002 tích l?y Patch cho Internet Information Services
321599 MS02-028: Heap tràn ng?p trong HTR chunked m? hóa có th? cho phép th?a hi?p h? ph?c v? Web
319733 MS02-018: Tháng 4 năm 2002 tích l?y vá cho Internet Information Services
Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6628 246,544 Adsiis.dll
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6672 337,168 Asp.dll
  22-Mar-2002 16:15          2,413 Default.asp
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6628 118,032 Ftpsvc2.dll
  21-Mar-2003 22:16 5.0.2195.6692 246,544 Httpext.dll
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6667  57,104 Httpodbc.dll
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6664 122,128 Idq.dll
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6628 121,104 Iischema.dll
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6628  56,592 Iisext.dll
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6666  78,608 Iislog.dll
  20-Mar-2002 09:59           30 Iisperf.txt
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6620 122,640 Iisrtl.dll
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6666 248,592 Infocomm.dll
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6666  62,736 Isatq.dll
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6620  46,352 Ism.dll
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6666  12,048 Lonsint.dll
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6620  26,896 Mdsync.dll
  24-Sep-2002 13:39 5.0.2195.6607  6,928 Perfvd.exe
  22-Mar-2002 16:15         19,178 Query.asp
  22-Mar-2002 16:15          5,571 Search.asp
  17-Oct-2002 17:00 5.0.2195.6611  13,072 Spiisupd.exe
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6624  41,232 Ssinc.dll
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6672 349,968 W3svc.dll
  26-Feb-2003 13:07 5.0.2195.6620  72,464 Wam.dll
Các t?p tin sau đây đư?c bao g?m đ? h? tr? cho vi?c l?p đ?t các b?n vá:
  Date     Time  Version  Size   File name
  ---------------------------------------------------
  15-Nov-2001 19:27       5,149 Empty.cat
  01-Apr-2002 21:46       4,092 Eula.txt
  21-Mar-2003 23:18       14,231 Q811114.cat
  14-Mar-2003 15:51 5.3.16.5  18,944 Spcustom.dll
  14-Mar-2003 15:48 5.3.16.5  6,656 Spmsg.dll
  14-Mar-2003 15:51 5.3.16.5  89,088 Spuninst.exe
  14-Mar-2003 15:48 5.3.16.5 411,136 Update.exe
  21-Mar-2003 20:49       37,977 Update.inf
  21-Mar-2003 23:10       1,586 Update.ver
B?n c?ng có th? xác minh các t?p tin đ?p vá này cài đ?t b?i xem xét khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811114\Filelist

Internet thông tin Server 4.0

Thông tin Tải xuống

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

M?i ngôn ng?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 811114 gói bây gi?.
Ngày phát hành: 28 tháng 5 năm 2003

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Microsoft Internet Information Server (IIS) không ph?i là d? đ?nh đ? s? d?ng trên Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, và không ph?i là đư?c h? tr?. Microsoft khuy?n cáo r?ng khách hàng ch?y IIS 4,0 trên Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, b?o v? h? th?ng c?a h? b?ng cách lo?i b? IIS 4.0.

Vá này đ?i h?i r?ng b?n đ? cài đ?t các b?n vá 329115. N?u 329115 không ph?i là hi?n nay, gi?y ch?ng nh?n phía khách hàng s? b? t? ch?i. B?n có th? khôi ph?c l?i đây ch?c năng b?ng cách cài đ?t các b?n vá 329115. Đ? bi?t thêm v? các b?n vá 329115, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
329115MS02-050: L? h?ng xác nh?n gi?y ch?ng nh?n có th? cho phép gi? m?o danh tính
Vá này yêu Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a). Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
152734Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t Windows NT 4.0
Thông tin cài đ?̃t

Vá này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /y : Th?c hi?n lo?i b? (ch? v?i / m ho?c /q ).
 • / f : L?c lư?ng chương tr?nh ph?i đóng c?a lúc t?t máy.
 • n : Không t?o ra m?t thư m?c g? cài đ?t.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi hoàn t?t C?p Nh?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? yên t?nh ho?c l?i v?i không có giao di?n ngư?i dùng (đi?u này chuy?n đ?i là m?t superset c?a / m ).
 • / m : S? d?ng ch? đ? không giám sát v?i giao di?n ngư?i dùng.
 • / l : Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x : Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Đ? xác minh r?ng các b?n vá đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, xác nh?n r?ng t?n t?i khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q811114
Tri?n khai thông tin

Đ? cài đ?t các b?n vá mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng, s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
q811114i.exe /q
Đ? cài đ?t các b?n vá mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, h?y s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
q811114i.exe /z
Chú ý B?n có th? k?t h?p các thi?t b? chuy?n m?ch trong m?t l?nh d?ng.

Thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá này b?ng cách s? d?ng C?p nh?t ph?n m?m D?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466201.aspx
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Đ? cài đ?t đ?p vá này mà không c?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ng?ng t?t c? các d?ch v? IIS.
 2. Cài đ?t đ?p vá có ch?a các hotfix b?ng cách s? d?ng các/zchuy?n đ?i.
 3. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? IIS.
Lo?i b? thông tin

H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng ti?n ích Hotfix.exe đ? lo?i b? các mi?ng vá này. Hotfix.exe là trong thư m?c %Windir%\$NTUninstallQ811114$, và nó h? tr? thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /y : Th?c hi?n lo?i b? (ch? v?i / m ho?c /q ).
 • / f : L?c lư?ng chương tr?nh ph?i đóng c?a lúc t?t máy.
 • n : Không t?o ra m?t thư m?c g? cài đ?t.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi hoàn t?t C?p Nh?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? yên t?nh ho?c l?i v?i không có giao di?n ngư?i dùng (đi?u này chuy?n đ?i là m?t superset c?a / m ).
 • / m : S? d?ng ch? đ? không giám sát v?i giao di?n ngư?i dùng.
 • / l : Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x : Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Patch thay th? thông tin

Vá này s? thay th? các b?n vá l?i đư?c th?o lu?n trong các sau bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
327696 MS02-062: Tháng 10 năm 2002 tích l?y Patch cho Internet Information Services
321599 MS02-028: Heap tràn ng?p trong HTR chunked m? hóa có th? cho phép th?a hi?p h? ph?c v? Web
319733 MS02-018: Tháng 4 năm 2002 tích l?y vá cho Internet Information Services
Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size   File name
  -----------------------------------------------------
  07-Mar-2003 19:58 4.2.785.1  214,544 Adsiis.dll
  07-Mar-2003 19:58 4.2.785.1  332,224 Asp.dll
  02-Apr-2001 20:55 4.0.2.4701 593,976 Fp4autl.dll
  07-Mar-2003 19:58 4.2.785.1  81,888 Ftpsvc2.dll
  07-Mar-2003 19:57 4.2.785.1  55,936 Httpodbc.dll
  13-Jul-2001 20:14 5.0.1782.4 193,296 Idq.dll
  07-Mar-2003 19:58 4.2.785.1  99,424 Iischema.dll
  07-Mar-2003 19:56 4.2.785.1  63,984 Iislog.dll
  07-Mar-2003 19:57 4.2.785.1  187,344 Infocomm.dll
  07-Mar-2003 19:56 4.2.785.1  47,936 Isatq.dll
  07-Mar-2003 19:56 4.2.785.1  29,520 Iscomlog.dll
  07-Mar-2003 20:00 4.2.785.1  54,560 Ism.dll
  07-Mar-2003 19:59 4.2.785.1  31,872 Mdsync.dll
  07-Mar-2003 20:01 4.2.785.1   9,680 Schmupd.exe
  07-Mar-2003 19:58 4.2.785.1  38,256 Ssinc.dll
  07-Mar-2003 19:58 4.2.785.1  25,360 Sspifilt.dll
  07-Mar-2003 19:57 4.2.785.1  231,616 W3svc.dll
  07-Mar-2003 19:57 4.2.785.1  88,032 Wam.dll
Các t?p tin sau đây đư?c bao g?m đ? h? tr? cho vi?c l?p đ?t các b?n vá.
  Date     Time  Version    Size  File name
  -----------------------------------------------------
  19-Sep-2002 17:29 4.0.1381.7163 95,504 Hotfix.exe
  12-May-2003 21:27         11,327 Hotfix.inf

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng đ?". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows XP Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? h?ng này, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-018.mspx
Khách hàng s? d?ng máy ch? trang web ph?i đư?c nh?n th?c r?ng m?t v?n đ? trư?c đây tài li?u có liên quan đ?n l?i xác th?c liên t?c ?nh hư?ng đ?n mi?ng vá này và m?t s? ít các b?n vá l?i khác.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
317815V?n đ? đăng nh?p máy ch? trang web x?y ra sau khi b?n áp d?ng m?t s? Windows 2000 hotfixes
Các b?n vá l?i không bao g?m b?n s?a l?i cho các l? h?ng có liên quan đ?n s?n ph?m không IIS, ch?ng h?n như Microsoft FrontPage Server ti?n ích m? r?ng và Microsoft ch? m?c máy ch?, m?c dù các s?n ph?m liên k?t ch?t ch? v?i IIS và thư?ng đư?c cài đ?t trên máy ch? IIS. Tuy nhiên, không có m?t ngo?i l?. S?a ch?a cho các l? h?ng có ?nh hư?ng đ?n h? ph?c v? ch? s? đư?c bao g?m trong b?n vá này v? đ? nghiêm tr?ng c?a v?n đ? cho các máy ch? IIS. (L? h?ng này đư?c th?o lu?n trongMicrosoft Security Bulletin MS01-033.) Lúc đó bài vi?t này đư?c vi?t, Microsoft Security Bulletins mà th?o lu?n v? các l? h?ng là như sau:
Microsoft Security Bulletin MS02-053

Microsoft Security Bulletin MS02-050

Microsoft Security Bulletin MS01-043

Microsoft Security Bulletin MS01-025

Microsoft Security Bulletin MS00-084

Microsoft Security Bulletin MS00-018

Microsoft Security Bulletin MS00-006
Các b?n s?a l?i cho các l? h?ng sau có ?nh hư?ng đ?n IIS 4,0 không đư?c bao g?m trong các b?n vá v? h? đ?i h?i ph?i hành đ?ng thay v? c?a m?t s? thay đ?i ph?n m?m. Qu?n tr? viên ph?i ch?c ch?n r?ng h? không ch? áp d?ng mi?ng vá này, nhưng c?ng có nh?ng hành đ?ng hành chính đư?c mô t? trong b?n tin sau đây:
Microsoft Security Bulletin MS00-028

Microsoft Security Bulletin MS00-025

Microsoft Security Bulletin MS99-025(b?n tin này th?o lu?n v? v?n đ? tương t? nhưMicrosoft Security Bulletin MS98-004)

Microsoft Security Bulletin MS99-013

Thu?c tính

ID c?a bài: 811114 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbwinnt400presp7fix kbwinxppresp2fix kbwin2000presp4fix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbbug kbmt KB811114 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811114

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com