Identifikator ?lanka: 811151 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da kopirate korisni?ke podatke iz Windows XP profila u novi profil.

Kada kopirate korisni?ke podatke u novi profil, novi profil postaje skoro identi?an duplikat starog profila i sadr?i iste ?eljene opcije, izgled i dokumente kao i stari profil. Ako je stari profil na neki na?in o?te?en, mo?ete premestiti datoteke i postavke iz o?te?enog profila u novi profil.

Napomena Metod koji je opisan u ovom ?lanku mo?da ne?e preneti Outlook Express korisni?ke podatke sa e-porukama i adresom koji su povezani sa korisni?kim profilom sa kojeg prenosite podatke. Kada izbri?ete stari profil, mo?ete izbrisati te podatke ako ih prvo ne prenesete pomo?u nekog drugog metoda. Za vi?e informacija o prenosu Outlook Express korisni?kih podataka kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak Microsoft baze znanja:
313055 OLEXP: Fascikle sa po?tom, adresari i e-poruke nedostaju nakon nadogradnje na operativni sistem Microsoft Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

DODATNE INFORMACIJE

Kreiranje novog korisni?kog profila u operativnom sistemu Windows XP Professional

 1. Prijavite se kao administrator ili kao korisnik sa administratorskim akreditivima.
 2. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
 3. Izaberite stavku User Accounts (Korisni?ki nalozi).
 4. Izaberite karticu Advanced (Vi?e opcija) i zatim kliknite na dugme Advanced (Vi?e opcija).
 5. U levom oknu izaberite fasciklu Users (Korisnici).
 6. U meniju Action (Radnja) izaberite stavku New User (Novi korisnik).
 7. Unesite odgovaraju?e korisni?ke informacije i zatim kliknite na dugme Create (Kreiraj).

Kreiranje novog korisni?kog profila u operativnom sistemu Windows XP Home Edition

 1. Prijavite se kao administrator ili kao korisnik sa administratorskim akreditivima.
 2. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
 3. Izaberite stavku User Accounts (Korisni?ki nalozi).
 4. U okviru Pick a task (Odaberite zadatak) izaberite stavku Create a new account (Kreiraj novi nalog).
 5. Otkucajte ime za korisni?ke informacije i zatim kliknite na dugme Next (Dalje).
 6. Izaberite tip naloga i zatim kliknite na dugme Create Account (Kreiraj nalog).

Kopiranje datoteka u novi korisni?ki profil

 1. Prijavite se kao korisnik koji nije korisnik iz ?ijeg profila kopirate datoteke ili u ?iji profil kopirate datoteke.
 2. U programu Windows Explorer u meniju Tools (Alatke) izaberite stavku Folder Options (Opcije fascikle), izaberite karticu View (Prikaz), izaberite opciju Show hidden files and folders (Prika?i skrivene datoteke i fascikle), opozovite izbor u polju za potvrdu Hide protected operating system files (Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 3. Prona?ite fasciklu C:\Documents and Settings\Old_Username, gde je C disk jedinica na kojoj je instaliran Windows XP i Old_Username je ime profila iz kojeg ?elite da kopirate korisni?ke podatke.
 4. Pritisnite i dr?ite pritisnut taster CTRL dok birate svaku datoteku i potfasciklu u ovoj fascikli, osim slede?ih datoteka:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 5. U meniju Edi (Ure?ivanje) izaberite stavku Copy (Kopiraj).
 6. Prona?ite fasciklu C:\Documents and Settings\New_Username, gde je C disk jedinica na kojoj je instaliran Windows XP a New_Username je ime korisni?kog profila koji ste kreirali u odeljku ?Kreiranje novog korisni?kog profila?.
 7. U meniju Edit (Ure?ivanje) izaberite stavku Paste (Nalepi).
 8. Odjavite se sa ra?unara i zatim se prijavite kao novi korisnik.

  Napomena Morate uvesti e-poruke i adrese u novi korisni?ki profil pre nego ?to izbri?ete stari profil. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  313055 OLEXP: Fascikle sa po?tom, adresari i e-poruke nedostaju nakon nadogradnje na operativni sistem Microsoft Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 811151 - Poslednji pregled: 10. avgust 2006. - Revizija: 4.5
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbpubtypekc kbacwsurvey kbhowto KB811151

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com