Tuy?n đư?ng b?ng trên m?t c?a s? XP trên máy tính đư?c c?u h?nh như m?t máy ch? truy c?p t? xa không đư?c C?p Nh?t v?i thông tin l? tr?nh m?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811156 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi m?t khách hàng truy c?p t? xa quay s? vào và k?t n?i đ?n m?t Windows XP d?a trên tính đư?c c?u h?nh như là m?t h? ph?c v? truy nh?p t? xa và r?ng đang ch?y đ?nh tuy?n thông tin giao th?c (RIP) nghe, b?n có th? th?y r?ng các tuy?n đư?ng b?ng không đư?c C?p Nh?t như mong đ?i v?i thông tin l? tr?nh m?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u truy c?p t? xa Windows XP máy tính này đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t h? bơi t?nh đ?a ch? giao th?c Internet (IP) đ? gán cho các khách hàng truy c?p t? xa. Trong t?nh hu?ng này, RIP thông đi?p mà đư?c g?i t? các khách hàng không đư?c x? l? m?t cách chính xác, và m?i đ?nh tuy?n thông tin không đư?c thêm vào b?ng tuy?n đư?ng.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên b?n toàn c?u s?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date    Time Version    Size  File Name
  ------------------------------------------------
  09-Dec-2002 22:27 5.1.2600.1149 33,280 Iprip.dll

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n cài đ?t RIP nghe, máy tính c?a b?n có th? t?m hi?u khác các tuy?n đư?ng trên m?ng b?ng cách l?ng nghe tin nh?n RIP và sau đó b?ng cách thêm đây các tuy?n đư?ng đ? l? bàn. Tính năng này nghe cho và C?p Nh?t tuy?n đư?ng thông tin đư?c g?i b?i b? đ?nh tuy?n s? d?ng RIPv1. Đ? cài đ?t RIP nghe và cho phép RIP nghe, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh, và sau đó Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.
 3. Nh?p vào D?ch v? m?ng (nhưng không nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m), sau đó b?mThông tin chi ti?t.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các SAO nghe ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, h?y nh?p vàoTi?p theo.
 6. Khi b?n đư?c nh?c, chèn đ?a CD Windows XP trong ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM máy tính c?a b?n, và sau đó nh?p vàoOk.
 7. Theo các ch? d?n trên trang c?n l?i c?a các thu?t s? cài đ?t RIP nghe.

Thu?c tính

ID c?a bài: 811156 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB811156 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811156

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com