Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2000: 18 tháng 12 năm 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811167 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Outlook 2000. Đi?u này C?p Nh?t s?a ch?a m?t v?n đ? v?i Outlook 2000 trong Internet Mail ch? (IMO) ch? đ? sau khi Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Outlook mà 2000 nh?c nh? có th? không ho?t đ?ng như mong đ?i, ho?c h? có th? s? d?ng 100 ph?n trăm c?a các CPU khi h? xu?t hi?n. B?n C?p Nh?t Outlook 2000 này là m?t ph?n c?a Microsoft c?a ti?p t?c n? l?c đ? cung c?p các b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a s?n ph?m cho khách hàng.

Đi?u này Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Outlook 2000 C?p Nh?t: 18 tháng 12 năm 2002.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? Download và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Quan tr?ng: cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này có các yêu c?u sau.
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Các thông tin b? sung v? vi?c này yêu c?u, h?y xem ph?n "Yêu c?u c?p nh?t Windows Installer 2.0" c?a Bài vi?t này.
 • Văn ph?ng 2000 Service Pack 3 (SP-3)


  Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, cài đ?t chuyên bi?t Office 2000 Gói b?n ghi d?ch v? 3 (SP-3).Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Office 2000 SP-3, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  326585T?ng quan v? Office 2000 Gói b?n ghi d?ch v? 3
Lưu ?: trư?c khi phát hành b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong đi?u này Bài vi?t, Microsoft đ? đ? ngh? r?ng khách làm vi?c xung quanh v?n đ? đó là Mô t? trong ph?n "Tóm lư?c" c?a bài vi?t này b?ng cách c?u h?nh Microsoft Outlook đ? ch?y trong ch? đ? công ty hay nhóm làm vi?c (CW). N?u b?n đ? c?u h?nh Outlook đ? ch?y trong ch? đ? CW đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y th?c hi?n theo các bư?c trong ph?n "Làm th? nào đ? c?u h?nh Outlook đ? ch?y trong IMO Mode" này bài đ? c?u h?nh Outlook đ? ch?y trong ch? đ? IMO trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Outlook t? đ?a CD-ROM, b?n có các m?c sau hai l?a ch?n:
 • S? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t web đ? t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các c?p nh?t m?i nh?t bao g?m Tất cả các dịch vụ có s?n gói và C?p Nh?t công c?ng.

  - ho?c -
 • cài đ?t chuyên bi?t ch? Outlook 2000 Update: ngày 18 tháng 12 năm 2002, b?i theo các bư?c đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này.
Lưu ?: Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t khách hàng C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t web. Văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site phát hi?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office c? th? và s? nh?c b?n cài đ?t chuyên bi?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a b?n C?p Nh?t hoàn toàn.

Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t web site

Đ? có web site văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t web site phát hi?n các yêu c?u b?n C?p Nh?t mà b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y truy c?p Microsoft sau Trang web:
http://Office.Microsoft.com/ProductUpdates/default.aspx

Sau khi phát hi?n đư?c hoàn t?t, b?n nh?n đư?c m?t danh sách C?p Nh?t đư?c đ? ngh? đ? đư?c ch?p thu?n c?a b?n. B?m chu?t B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

cài đ?t chuyên bi?t ch? Outlook 2000 Update: ngày 18 tháng 12 năm 2002

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t c?a khách hàng:
 1. H?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/f/1/d/f1d8421a-2b76-4603-808b-39d8dcc74038/Olk0901.exe
 2. B?m chu?t Ti?t ki?m đ? lưu các t?p tin Olk0901.exe C?p đ? ch?n.
 3. Trong Window Explorer, b?m đúp vào Olk0901.exe.
 4. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, h?y nh?p vào.
 5. B?m chu?t đ? ch?p nh?n th?a thu?n mức cấp phép.
 6. Chèn đ?a CD-ROM 2000 văn ph?ng c?a b?n khi b?n đư?c nh?c đ? làm như v?y, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin thư thoại mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Lưu ?: sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? g? b? nó. Đ? tr? v? m?t cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i lo?i b? t?t c? các văn ph?ng năm 2000, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t nó m?t l?n n?a t? đ?a compact g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Outlook t? m?t v? trí máy ch?, máy ch? ngư?i qu?n tr? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i khu v?c hành chính C?p Nh?t và tri?n khai các b?n C?p Nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n là máy ch? qu?n tr? viên, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t hành chính:
 1. H?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/f/1/d/f1d8421a-2b76-4603-808b-39d8dcc74038/Olk0901a.exe

 2. T?i v? các t?p tin vào máy tính c?a b?n.
 3. Trong Window Explorer, b?m đúp vào Olk0901a.exe.
 4. B?m chu?t đ? ch?p nh?n th?a thu?n mức cấp phép.
 5. Trong các H?y g? v? trí nơi b?n mu?n Đ?t các file trích xu?t h?p, lo?i C:\ Olk0901a, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. B?m chu?t Khi b?n đư?c nh?c t?o m?c tin thư thoại.
 7. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính, b?m vào B?t đ?u và sau đó nh?p vàoCh?y. G? l?nh sau đây trong các M?h?p

  Msiexec/a Admin Đư?ng d?n\MSI t?p tin /p C:\ Olk0901a\T?p tin MSPSHORTFILENAMES = TRUE

  nơi Admin Đư?ng d?n là con đư?ng c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m cho Office 2000 (ví d?, C:\Office2000), và

  nơi MSI T?p tin là gói ph?n m?m b? máy cơ s? d? li?u .msi cho s?n ph?m Office 2000 (ví d?, Data1.msi), và

  nơi MSP T?p tin là tên C?p Nh?t hành chính.

  Lưu ?: b?n có th? ph? thêm /QB+ dòng lệnh V? v?y mà các Office 2000 cài đ?t chuyên bi?t hành chính hộp thoại và Th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng hộp thoại không xu?t hi?n.
 8. Đ? tri?n khai b?n C?p Nh?t cho các máy tr?m c?a khách hàng, h?y nh?p vàoB?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. Lo?i sau đây l?nh trong các M? h?p

  Msiexec/iĐư?ng d?n admin\MSI t?p tincài đ?t chuyên bi?t L?I =Danh sách tính năngREINSTALLMODE = vomu

  nơi Admin Đư?ng d?n là con đư?ng c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m cho Office 2000 (ví d?, C:\Office2000), và

  nơi MSI T?p tin MSI gói b? máy cơ s? d? li?u cho các s?n ph?m Office 2000 (cho Ví d?, Data1.msi), và

  nơi Tính năng Danh sách là danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i b?n C?p Nh?t. Đ? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c? ho?c b?n có th? s? d?ng các tính năng sau đây: OutlookOMI.
Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n hành chính cài đ?t chuyên bi?t và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304165Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t công c?ng đ? qu?n tr? m?t cài đ?t chuyên bi?t

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Các b?n C?p Nh?t ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
  Date     File name  Version
  ------------------------------------
  06-Dec-2002 Omi9.dll   5.5.3186.0
  06-Dec-2002 Omint.dll  5.5.3186.0
Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Outlook đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên c?a b?n máy tính, làm theo các bư?c sau.

Lưu ? B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các sau bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoT?m.
 2. Trong các K?t qu? tra c?u c?a s?, b?m vàoT?t c? các t?p và c?p dư?i Hư?ng d?n tra c?u.
 3. Trong các T?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, nh?p văn b?n sau đó là thích h?p cho các phiên b?n c?a Windows, và sau đó nh?p vào T?m.

  Đ?i v?i Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP:
  omint.dll

  Cho Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millenium Edition (Tôi):

  omi9.dll
 4. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vào omint.dll ho?c omi9.dll, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Phiên b?n tab, xác đ?nh các phiên b?n c?a Outlook đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.
Lưu ?: n?u b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c thông báo sau đây khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
B?n c?p nh?t này đ? đư?c áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong m?t b?n C?p Nh?t mà đ? đư?c áp d?ng.

Yêu c?u c?p nh?t Windows Installer 2.0

cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này đ?i h?i Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP-3) bao g?m phiên b?n này c?a Windows Installer. Đ? cài đ?t chuyên bi?t m?i nh?t Các phiên b?n c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows, ghé thăm m?t trong nh?ng Web Microsoft sau đây Trang web:

Windows Installer cho Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Windows Millenium Edition (tôi):
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f%20&displaylang=en


Windows Installer cho Microsoft Windows NT 4.0 và 2000:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4b6140f9-2d36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f&DisplayLang=en

Làm th? nào đ? c?u h?nh Outlook đ? ch?y trong ch? đ? IMO

Đ? đ?t c?u h?nh Outlook 2000 đ? ch?y trong ch? đ? IMO, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Outlook 2000.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n.
 3. Trên các b?n ghi d?ch v? thư tab, b?m vàoReconfigure Mail h? tr?.
 4. Trong các Tu? ch?n b?n ghi d?ch v? e-Mail hộp thoại, B?m chu?t Internet ch?, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 5. Đ?c thông báo c?nh báo, và sau đó nh?p vào. Outlook 2000 quits.
 6. B?t đ?u Outlook 2000. cài đ?t chuyên bi?t Windows B?t đ?u và cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin c?n thi?t.

Ngôn ng? mà có s?n trong dowload Trung tâm

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1E252CCF-452A-4313-A402-B50C4405580A&displaylang=en
Cho đ?n khi b?n C?p Nh?t cho ngôn ng? c?a b?n có s?n đ? t?i v?, c?u h?nh l?i. Outlook 2000 đ? ch?y trong ch? đ? CW đ? làm vi?c xung quanh các hành vi này.

Lưu ?: n?u b?n đ?t c?u h?nh Microsoft Outlook đ? ch?y trong ch? đ? CW đ? làm vi?c Quanh hành vi này, c?u h?nh Outlook đ? ch?y trong ch? đ? IMO trư?c khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t. Các bư?c đ? đ?t c?u h?nh Outlook đ? ch?y trong ch? đ? IMO có th? đư?c t?m th?y trong các "Làm th? nào đ? c?u h?nh Outlook đ? ch?y trong ch? đ? IMO" ph?n c?a bài vi?t này. Theo Các bư?c sau đ? đ?t c?u h?nh Outlook đ? ch?y trong ch? đ? CW:
 1. B?t đ?u Outlook 2000.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n.
 3. Trên các G?i thư tab, b?m vàoReconfigure Mail h? tr?.
 4. Đ?c thông báo c?nh báo, và sau đó nh?p vào.
 5. Outlook 2000 quits.
 6. B?t đ?u Outlook 2000. cài đ?t chuyên bi?t Windows B?t đ?u và cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin c?n thi?t.
Lưu ?: s?a l?i t?m này không ho?t đ?ng n?u b?n s? d?ng thư Internet Các máy ch? giao th?c (IMAP) truy c?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 811167 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbprb kbdownload kbinfo kbmt KB811167 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 811167

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com