SQL Server 2000 Service Pack 3, Service Pack 3a ho?c Service Pack 4 danh sách ki?m tra cài đ?t s?n cho SQL Server 2000 máy ch? ?o cho c?m chuy?n đ?i d? ph?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811168 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê m?t t?ng quan v? các tác v? mà b?n ph?i th?c hi?n trư?c khi cài đ?t SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3), SQL Server 2000 SP3a, ho?c SQL Server 2000 SP4 trên m?t máy ch? ?o SQL Server 2000 cho c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

B?i v? h?u h?t nh?ng thay đ?i gi?i thi?u trong SQL Server 2000 SP3a có liên quan đ?n thi?t l?p, b?n không c?n ph?i áp d?ng SQL Server 2000 SP3a cho trư?ng h?p c?a SQL Server 2000 ho?c SQL Server Desktop công c? (c?ng đư?c bi?t đ?n như MSDE 2000) mà đ? đ? đư?c nâng c?p đ? SQL Server 2000 SP3.

Tuy nhiên, n?u b?n có trư?ng h?p mà đ? không đư?c nâng c?p v?i SQL Server 2000 SP3, b?n ph?i nâng c?p nh?ng trư?ng h?p tr?c ti?p cho SQL Server 2000 SP3a thay v? c?a SQL Server 2000 SP3. N?u b?n có b?t k? b?n sao c?a SQL Server 2000 SP3 t?i t?p tin b?n đ? l?p k? ho?ch đ? s? d?ng cho nâng c?p trong tương lai, b?n ph?i xóa nh?ng b?n sao và s? d?ng m?t trong hai các SQL Server 2000 SP3a t?i các t?p tin ho?c SQL Server 2000 SP3a CD-ROM đ? thay th?.

Cho các ?ng d?ng đó phân ph?i và cài đ?t MSDE 2000, b?n ph?i cài đ?t SQL Server 2000 SP3a thay vào đó SQL Server 2000 SP3.

Trong khi b?n có th? áp d?ng SQL Server 2000 SP3a đ? trư?ng h?p c?a SQL Server 2000 SP3 ho?c MSDE 2000 SP3, làm như v?y có hi?u ?ng little trên nh?ng trư?ng h?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SQL Server 2000 SP3a, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=90dcd52c-0488-4e46-afbf-acace5369fa3&displaylang=en

THÔNG TIN THÊM

SQL Server 2000 SP3 ho?c SQL Server 2000 SP3a

Trư?c khi cài đ?t SQL Server 2000 SP3 ho?c SP3a trên m?t máy ch? SQL máy ch? ?o năm 2000, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n hoàn thành sau đây:
 • H?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t b?n sao lưu g?n đây c?a b?n h? th?ng và ngư?i s? d?ng cơ s? d? li?u, và catalog văn b?n đ?y đ? c?a b?n. Xác minh r?ng h? là hi?n t?i và chính xác trư?c khi b?n ti?p t?c.
 • Xem l?i các t?p tin Readme.htm, và lưu ? b?t k? các khu v?c mà có th? ?nh hư?ng đ?n môi trư?ng s?n xu?t c?a b?n. N?u b?n t?m th?y m?t cái g? đó mà có th? ?nh hư?ng đ?n môi trư?ng s?n xu?t c?a b?n, đ?m b?o r?ng b?n ki?m tra nó trư?c khi b?n ti?p t?c.
 • Ng?ng t?t c? các d?ch v? ph?n m?m giám sát ch?ng h?n như Microsoft Ho?t đ?ng qu?n l? (MOM), và b?t k? s?n ph?m c?a bên th? ba cung c?p tương t? ch?c năng. Microsoft khuy?n cáo r?ng lo?i ph?n m?m đư?c thi?t l?p cho kh?i đ?ng hư?ng d?n s? d?ng và b?n kh?i đ?ng l?i các máy ch? trư?c khi cài đ?t SQL Server 2000 SP3 ho?c SP3a.
 • Xác minh t?t c? các ngu?n tài nguyên trong máy ch? SQL nhóm mà ch?a ví d? c?a SQL Server. S? d?ng các qu?n tr? viên Cluster đ? th? nghi?m vi?c chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p c?a SQL Server đang đư?c nâng c?p là tr?c tuy?n t? m?t trong hai nút. Lưu ? các ti?u bang tài nguyên t?t c? các ngu?n tài nguyên trong các SQL Server nhóm có ch?a d? c?a SQL Server b?n đang nâng c?p.
 • Xác minh r?ng không có không có quan h? ph? thu?c khác v?i nh?ng ngư?i t?o b?i vào b?t k? tài nguyên c?m SQL Server SQL Server, thi?t l?p. Tài nguyên ch?ng h?n như chia s? t?p, máy ch? FTP và Microsoft Internet Information Services Máy ch? (IIS) ph?i luôn luôn có m?t m?ng lư?i duy nh?t tên và đ?a ch? IP tài nguyên. B?n ph?i lo?i b? b?t k? ph? thu?c không m?c đ?nh như v?y trư?c khi cài đ?t SQL Server 2000 SP3 ho?c SP3a. Không có ph? thu?c khác v?i nh?ng ngư?i cung c?p b?i các Thi?t l?p máy ch? SQL ph?i đư?c s? d?ng, ngo?i tr? đ? xác nh?n cho dù SQL Server là tr?c tuy?n và s?n sàng cho ?ng d?ng khách.
 • Trong khi th?c hi?n ph?n c?m SQL Server 2000 SP3 ho?c SP3a, các thi?t l?p s? thi?t l?p l?i t?t c? các tài nguyên c?m đ? m?c đ?nh thu?c tính c?a t?t c? các ngu?n l?c trong nhóm, cho dù h? có liên quan đ?n SQL H? ph?c v? hay không. H?y ch?c ch?n đ? lưu ? t?t c? các cài đ?t trư?c khi cài đ?t SQL Server 2000 SP3 ho?c SP3a. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?m SQL Server, xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  254321 C?m SQL Server làm, nh?ng đi?u nên tránh, và c?nh báo cơ b?n
N?u b?n không th?c hi?n ki?m tra nh?ng thành công, các cài đ?t s? không thành công. Đây là m?t s? l? do t?i sao các vi?c cài đ?t có th? không thành công:
 • Trong khi th?c hi?n thi?t l?p ph?n c?m, SQL Server 2000 SP3 và SP3a chương tr?nh cài đ?t s? thi?t l?p l?i các thu?c tính c?a t?t c? tài nguyên trong nhóm SQL Server quay l?i thi?t đ?t m?c đ?nh.
 • Thi?t l?p ph?n c?m SQL Server 2000 SP3 ho?c SP3a cài đ?t b?t đ?u t?t c? các ngu?n l?c trong nhóm SQL Server cho dù h? là liên quan đ?n SQL Server 2000. N?u b?t k? tài nguyên thu?c nhóm này không th? đư?c đưa ra tr?c tuy?n hay th?t b?i trong lúc thi?t l?p, ti?n tr?nh cài đ?t s? không thành công ngay c? khi các ngu?n tài nguyên không tr?c ti?p liên quan đ?n máy ch? SQL.

SQL Server 2000 SP4

Trư?c khi cài đ?t SQL Server 2000 SP4 trên m?t SQL Server 2000 máy ch? ?o, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n hoàn thành sau đây.

Chú ý SQL Server 2000 SP4 không đư?c h? tr? trên Microsoft Windows NT 4.0. SQL Server 2000 SP4, 32-bit duy nh?t, đư?c h? tr? trên x 64 c?m đang ch?y các ?ng d?ng 32-bit trong Windows trong ch? đ? Windows 64 (WOW) và trên IA-64 d?a trên các máy ch?.
 • H?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t b?n sao lưu g?n đây c?a b?n h? th?ng cơ s? d? li?u, cơ s? d? li?u ngư?i dùng c?a b?n và catalog văn b?n đ?y đ? c?a b?n. Làm cho ch?c ch?n r?ng h? là hi?n t?i và chính xác trư?c khi b?n ti?p t?c.
 • Xem l?i các t?p tin Readme.htm, và lưu ? b?t k? các khu v?c mà có th? ?nh hư?ng đ?n môi trư?ng s?n xu?t c?a b?n. N?u b?n t?m th?y m?t cái g? đó mà có th? ?nh hư?ng đ?n môi trư?ng s?n xu?t c?a b?n, đ?m b?o r?ng b?n ki?m tra nó trư?c khi b?n ti?p t?c.
 • Ng?ng t?t c? các d?ch v? ph?n m?m giám sát, ch?ng h?n như Microsoft Ho?t đ?ng qu?n l? (MOM), và b?t k? s?n ph?m c?a bên th? ba cung c?p tương t? ch?c năng. Chúng tôi khuyên b?n nên lo?i ph?n m?m đư?c thi?t l?p cho hư?ng d?n s? d?ng kh?i đ?ng và b?n kh?i đ?ng l?i các máy ch? trư?c khi cài đ?t SQL Server 2000 SP4.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
243218Cài đ?t đ? cho SQL Server 2000 Enterprise Edition trên máy ch? c?m Microsoft

290211 Làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2000 service pack m?i nh?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 811168 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
T? khóa: 
kbproductlink kbhowto kbupgrade kbinfo kbmt KB811168 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811168

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com