K? identific?t, atrast un aizvietot produkta atsl?gu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 811224 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir inform?cija, k? identific?t, atrast un aizvietot produkta atsl?gu. Produkta atsl?ga ir unik?la ciparu un burtu kombin?cija, kas tiek izmantota Microsoft programmat?ras instal??anas laik?, lai atblo??tu vai atv?rtu produktu. Ja instal??anas laik? produkta atsl?ga p?c piepras?juma netiek ievad?ta, iesp?jams, ka produkts netiek atv?rts, l?dz netiek ievad?ta t? atsl?ga.

Piez?me. Produkta atsl?ga nav produkta ID (PID) numurs. PID tiek izveidots p?c produkta veiksm?gas instal??anas pabeig?anas. Microsoft klientu apkalpo?anas dienests PID numurus izmanto produkta identific??anai, kad klienti zvana, lai sa?emtu atbalstu.

PAPILDINDORM?CIJA

K? identific?t produkta atsl?gu

Microsoft produktu atsl?g?s ir 25 rakstz?mes, kas parasti tiek dal?tas grup?s pa pieci.

Kur atrodas produkta atsl?ga

Produkta atsl?ga parasti atrodas uz oran??s vai dzelten?s uzl?mes kompaktdiska vai DVD v?ci?a aizmugur?. Ja oper?t?jsist?mu Windows, kas darbojas dator?, ir iepriek? instal?jis datora ra?ot?js, iesp?jams, Windows produkta atsl?gas uzl?me ir uz datora.

P?rliecinieties, vai glab?jat produkta atsl?gu kop? ar produkta kompaktdisku vai DVD disku dro?? viet?, gad?jum?, ja turpm?k t? b?s j?instal? atk?rtoti. Produktu nevar instal?t atk?rtoti bez produkta atsl?gas un kompaktdiska vai DVD diska.

Produktu atsl?gas ir noteiktas konkr?tajiem programmat?ras produktiem. Piem?ram, nevar izmantot sist?mas Windows produkta atsl?gu, lai atblo??tu Microsoft Office produktu.

K? ieg?t produkta aizvieto?anas atsl?gu

Lai aizvietotu Microsoft produkta atsl?gu, j?sazin?s ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u. Lai atrastu atbilsto?o t?lru?a numuru, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS
Piez?me. Sazinoties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu produkta aizvieto?anas atsl?gu, iesp?jams, par to b?s j?maks?. T?pat, iesp?jams, sarunas laik? ar apkalpo?anas noda?as p?rst?vi b?s j?sniedz inform?cija no datora vai produkta kompaktdiska vai DVD diska.

Rekviz?ti

Raksta ID: 811224 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2010. gada 6. maijs - P?rskat??ana: 2.4
ATTIECAS UZ:
  • Customer Service and Support Information
Atsl?gv?rdi: 
kmcustomerservice kbnomt kbinfo KB811224

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com