Utvr?ivanje i otklanjanje o?te?enja Winsock2 klju?a u sistemu Windows Server 2003, operativnom sistemu Windows XP i operativnom sistemu Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 811259 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada poku?ate da objavite i obnovite IP adresu pomo?u Ipconfig programa (Ipconfig.exe), mo?ete dobiti neku od slede?ih poruka o gre?ci:
Poruka 1
Do?lo je do gre?ke prilikom obnavljanja interfejsa ?Internet?: Operacija je poku?ana na ne?emu ?to nije priklju?ak.
Poruka 2
Do?lo je do gre?ke prilikom obnavljanja lokalne veze sa interfejsom: nije mogu?e u?itati ili pokrenuti dobavlja?a zahtevane usluge.
Kada pokrenete program Internet Explorer, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Nije mogu?e prikazati stranicu
Prilikom upotrebe ra?unara, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Funkcija inicijalizacije INITHELPERDLL u datoteci IPMONTR.DLL nije uspela da se pokrene sa ?ifrom gre?ke 10107
Pored toga, mo?e se desiti da nemate IP adresu ili adresu Automatskog privatnog IP adresiranja (APIPA) i da mo?ete da primate IP pakete ali ne i da ih ?aljete.

Kada koristite komandu ipconfig /renew, mo?da ?ete primiti slede?e poruke o gre?ci.

Poruka 1
Do?lo je do gre?ke prilikom obnavljanja lokalne veze sa interfejsom: operacija je poku?ana na ne?emu ?to nije priklju?ak. Nije mogu?e uspostaviti kontakt sa upravlja?kim programom ?ifra gre?ke 2.
Poruka 2
Operacije nije uspela zato ?to nijedan adapter nije u dozvoljenom stanju za ovu operaciju.
Poruka 3
Poku?ana operacija nije podr?ana za navedeni tip objekta.
Kada u programu Device Manager izaberete stavku Prika?i skrivene ure?aje, upravlja?ki program TCP/IP protokola je naveden kao onemogu?en u stavci Upravlja?ki programi koji nisu Plug and Play i dobijate ?ifru gre?ke 24.

Kada kreirate pozivnu vezu, mo?da ?ete primiti slede?u poruku o gre?ci:
Gre?ka 720: Nijedan PPP kontrolni protokol nije konfigurisan

Uzrok

Ovi problemi se mogu pojaviti ako su klju?evi registratora Winsock o?te?eni.

Koraci za ru?no utvr?ivanje postojanja o?te?enja na Winsock2 klju?u za korisnike operativnog sistema Windows XP

Da biste utvrdili da li su simptomi prouzrokovani problemom sa Winsock2 klju?em, koristite jednu od slede?ih metoda.

Metod 1: Koristite alatku Netdiag

Da biste koristili alatku Netdiag, morate instalirati alatke za podr?ku operativnog sistema Microsoft Windows XP. Da biste to uradili, sledite slede?e korake:

Napomene
 • Ako ve? imate instalirane alatke za podr?ku, idite na drugu proceduru u ovom odeljku.
 • Ako nemate instalirane alatke za podr?ku i nemate instalacioni CD operativnog sistem Windows, idite na Metod 2.
 1. Umetnite instalacioni CD operativnog sistema Windows XP i prona?ite fasciklu ?Support\Tools?.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Setup.exe.
 3. Sledite korake na ekranu dok ne stignete do ekrana Izaberite tip instalacije.
 4. Na ekranu Izaberi tip instalacije kliknite na Kompletna i zatim kliknite na Dalje.
Kada se instalacija dovr?i, sledite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte Command i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Otkucajte netdiag /test:winsock i pritisnite taster ENTER.
Alatka Netdiag ?e vratiti rezultate testiranja za nekoliko mre?nih komponenti, uklju?uju?i Winsock. Za vi?e detalje o testu, koristite /v na kraju komande netdiag: netdiag /test:winsock /v

Metod 2: Koristite program Msinfo32

Napomena Koristite ovaj metod samo ako nemate instalacioni CD operativnog sistema Windows XP i ako nemate instalirane alatke za podr?ku.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte Msinfo32 i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Razvijte Komponente, razvijte Mre?a i zatim kliknite na Protokol.
 3. Ima?ete deset odeljaka u prozoru Protokol. Zaglavlja odeljaka uklju?iva?e slede?a imena ako je Winsock2 klju? neo?te?en:
  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • RSVP UDP Dobavlja? usluge
  • RSVP TCP Dobavlja? usluge
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  Ako su imena razli?ita po bilo ?emu od onih na listi, Winsock2 klju? je o?te?en ili imate instaliran dodatak drugog proizvo?a?a, kao ?to je proxy softver.
Ako imate instaliran dodatak drugog proizvo?a?a, ime dodatka zameni?e slova ?MSAFD? u listi.

Ako imate vi?e od deset odeljaka u listi, imate instalirane dodatke drugih proizvo?a?a.

Ako imate manje od deset odeljaka, nedostaju vam informacije.

Napomena Ove stavke predstavljaju instalaciju sa samo instaliranim TCP/IP protokolom. Mo?ete imati aktivan Winsock i videti dodatne stavke ako je jo? neki protokol instaliran. Na primer, ako instalirate NWLink IPX/SPX, vide?ete 7 dodatnih odeljaka, ?to je ukupno 17. Ispod je primer zaglavlja jednog od novih odeljaka:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Tako?e, svaki od novih odeljaka koji je kreiran instaliranjem NWLink IPX/SPX po?inje sa ?MSAFD?. Zato je i dalje samo dva odeljka koje ne po?inju sa tim slovima.

Ako Netdiag test bude neuspe?an, ili ako ste pregledali Msinfo32 i ustanovili da postoji o?te?enje klju?a Winsock, morate da popravite Winsock2 klju? koriste?i korake iz slede?eg odeljka.

Da bismo ponovo uspostavili po?etne vrednosti klju?a Winsock umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami uspostavili po?etne vrednosti klju?a Winsock, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski uspostavili po?etne vrednosti klju?a Winsock, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50203
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena ako ne radite za ra?unarom na kojem se problem javlja, sa?uvajte Fix it re?enje na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Re?enje

Koraci za ru?no otklanjanje o?te?enja klju?a Winsock2

Uputstva za OS Windows XP sa servisnim paketom 2

Da biste popravili Winsock u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2), na komandnoj liniji otkucajte upit netsh winsock reset, a zatim pritisnite taster ENTER.

Napomena Ponovo pokrenite ra?unar posle pokretanja ove komande. Pored toga, za ra?unare koji rade po operativnim sistemom Windows XP SP2, postoji nova komanda netsh koja ponovo sa?injava Winsock klju?. Za vi?e informacija, posetite slede?u Web lokaciju:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457156.aspx
Upozorenje Pokretanje komande netsh winsock reset mo?e negativno uticati na programe koji pristupaju internetu ili ga nadgledaju, kao ?to su antivirus, za?titni zid ili proksi klijenti. Ako imate program koji vi?e ne radi ispravno posle kori??enja ove rezolucije, ponovo instalirajte program da biste povratili funkcionalnost.

Napomena Ako ovi koraci ne re?e problem, sledite korake u slede?em odeljku.

Instrukcije za operativni sistem Windows XP bez servisnog paketa 2

Da biste popravili Winsock ako nemate instaliran operativni sistem Windows XP SP2, izbri?ite o?te?ene klju?eve registratora, a zatim ponovo instalirajte TCP/IP protokol.
Korak 1: Izbri?ite o?te?ene klju?eve registratora
Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije registratora, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnim sistemima Windows XP i Windows Vista
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U okviru Otvori otkucajte regedit i zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U programu Registry Editor, prona?ite slede?e klju?eve, kliknite desnim tasterom mi?a na svaki klju? i zatim kliknite na dugme Izbri?i:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 4. Kada se od vas tra?i da potvrdite brisanje, kliknite na dugme Da.
Napomena Ponovo pokrenite ra?unar posle brisanja Winsock klju?eva. Rade?i to uzrokuje da operativni sistem Windows XP kreira nove stavke ljuske za ta dva klju?a. Ako ponovo ne pokrenete ra?unar posle brisanja Winsock klju?eva, slede?i korak ne?e raditi ispravno.
Korak 2: Instalirajte TCP/IP
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a mre?nu vezu i zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Kliknite na dugme Instaliraj.
 3. Kliknite na dugme Protokol i zatim kliknite na dugme Dodaj.
 4. Kliknite na dugme Imam disk.
 5. Otkucajte C:\Windows\inf i zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Sa liste dostupnih protokola, izaberite stavku Internet Protocol (TCP/IP) i zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako se ne pojavi stavka Internet Protocol (TCP/IP), pratite slede?e korake:
  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pretra?i.
  2. U oknu Pomo?nik za pretragu izaberite stavku Jo? naprednih opcija.
  3. Kliknite u polja za potvrdu da biste potvrdili izbore u tim poljima:
   • Pretra?i sistemske fascikle
   • Pretra?i skrivene datoteke i fascikle
   • Pretra?i potfascikle
  4. U polju Deo imena ili celo ime datoteke otkucajte nettcpip.inf, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
  5. U oknu sa rezultatima kliknite desnim tasterom mi?a na opciju Nettcpip.inf, a zatim izaberite stavku Instaliraj.
 7. Ponovo pokrenite ra?unar.

Koraci za ru?no utvr?ivanje postojanja o?te?enja na Winsock2 klju?u za korisnike operativnog sistema Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte Msinfo32 i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Razvijte Komponente, razvijte Mre?a i zatim kliknite na Protokol.
 3. U okviru Protokol pojavljuje se deset odeljaka. Zaglavlja odeljaka uklju?iva?e slede?a imena ako je Winsock2 klju? neo?te?en:
  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IPv6]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • RSVP UDPv6 Service Provider
  • RSVP TCPv6 Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  Ako su imena razli?ita po bilo ?emu od onih na listi, Winsock2 klju? je o?te?en ili imate instaliran dodatak drugog proizvo?a?a, kao ?to je proksi softver.
Ako imate instaliran dodatak drugog proizvo?a?a, ime dodatka zameni?e slova ?MSAFD? u listi.

Ako imate vi?e od deset odeljaka u listi, imate instalirane dodatke drugih proizvo?a?a.

Ako imate manje od deset odeljaka, nedostaju vam informacije.

Napomena Ove stavke predstavljaju instalaciju sa samo instaliranim TCP/IP protokolom. Mo?ete imati aktivan Winsock i videti dodatne stavke ako je jo? neki protokol instaliran. Na primer, ako instalirate NWLink IPX/SPX, vide?ete 7 dodatnih odeljaka, ?to je ukupno 17. Ispod je primer zaglavlja jednog od novih odeljaka:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Tako?e, svaki od novih odeljaka koji je kreiran instaliranjem NWLink IPX/SPX po?inje sa ?MSAFD?. Zato je i dalje samo dva odeljka koje ne po?inju sa tim slovima.

Ako Netdiag test bude neuspe?an, ili ako ste pregledali Msinfo32 i ustanovili da postoji o?te?enje klju?a Winsock, morate da popravite Winsock2 klju? koriste?i korake iz slede?eg odeljka.

Koraci za ru?no otklanjanje o?te?enja klju?a Winsock2 za korisnike operativnog sistema Windows Vista

O?te?enja klju?a Winsock mogu da dovedu do problema sa povezivanjem. Da biste re?ili ovaj problem koriste?i alatku za dijagnostiku u operativnom sistemu Windows Vista, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Start
  i izaberite stavku Mre?a.
 2. Kliknite na Centar za mre?u i deljenje.
 3. U dijalogu Centar za mre?u i deljenje izaberite stavku Ustanovi i otkloni.
Napomena Centru za mre?u i deljenje mo?ete da pristupite i preko kontrolne table.

Ponovno uspostavljanje po?etnih vrednosti klju?a Winsock u OS Windows Vista

Da biste ponovo uspostavili po?etne vrednosti klju?a Winsock u operativnom sistemu Windows Vista, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Start
  , otkucajte upit cmd u polju Pokretanje pretrage, kliknite desnim tasterom mi?a na cmd.exe, izaberite stavku Pokreni kao administrator, a zatim pritisnite dugme Nastavi.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte upite netsh winsock reset, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Napomena Ako pogre?no otkucate komandu, dobi?ete poruku o gre?ci. Ponovo otkucajte komandu. Ako uspe?no izvr?ite komandu, pojavi?e se potvrda, a nakon nje i nova komandna linija. Zatim pre?ite na 3. korak.
 3. Otkucajte exit, a zatim pritisnite taster ENTER.


Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li su po?etne vrednosti klju?a Winsock ponovo uspostavljene. Ako jesu, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako po?etne vrednosti klju?a Winsock nisu ponovo uspostavljene, mo?ete se obratiti podr?ci.

Sli?ni problemi i re?enja

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
936211 Re?avanje problema sa mre?nom vezom u programu Internet Explorer
Vi?e informacija o tome kako da re?ite probleme sa mre?om i povezivanjem sa internetom u operativnom sistemu Windows Vista, posetite slede?u Microsoft veb-lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-CS/windows-vista/Troubleshoot-network-connection-problems
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 811259 - Poslednji pregled: 27. jun 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbresolve kbhowto kbacwsurvey kbnetwork kberrmsg kbprb KB811259

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com