Làm th? nào đ? tăng b? nh? ngư?ng h?t nhân

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811308 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n g?i ho?c nh?n thư Microsoft thư x?p hàng, b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau:
0XC00E0027 (MQ_ERROR_INSUFFICIENT_RESOURCES)
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
810507L?i 0xc00e0027 khi b?n g?i ho?c nh?n thư Microsoft thư x?p hàng

NGUYÊN NHÂN

Thông đi?p đi?m d?ng Queuing phân b? h?t nhân b? nh? khi b? nh? kernel tiêu th? vư?t quá 80 ph?n trăm c?a t?ng s? có s?n. B?n có th? g?i và nh?n thư m?t l?n n?a khi m?c tiêu th? b? nh? kernel đ?t ít hơn 80 ph?n trăm c?a ngư?ng.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, gói này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. Do đó, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn nên đợi gói dịch vụ Windows 2000 tiếp theo có chứa hotfix này.

Để khắc phục sự cố này ngay lập tức, hãy liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.759     280,336 Mq1repl.dll
  21-Oct-2002 18:38 5.0.0.759     14,096 Mq1sync.exe
  17-Dec-2002 16:49 5.0.0.764     75,408 Mqac.sys
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.760     217,360 Mqads.dll
  29-Oct-2002 16:50 5.0.0.761     25,360 Mqbkup.exe
  17-Dec-2002 16:52 5.0.0.750     76,560 Mqdscli.dll
  17-Dec-2002 16:52 5.0.0.735     41,744 Mqdssrv.dll
  21-Oct-2002 18:38 5.0.0.759     98,064 Mqmig.exe
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.759     265,488 Mqmigrat.dll
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.740     222,480 Mqoa.dll
  17-Dec-2002 16:52 5.0.0.762      8,464 Mqperf.dll
  17-Dec-2002 16:52 5.0.0.764     424,720 Mqqm.dll
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.756     102,672 Mqrt.dll     
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.759     70,928 Mqsec.dll
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.762     23,824 Mqupgrd.dll   
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.763     110,352 Mqutil.dll
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.748     64,784 Msmq.cpl

				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Hotfix này cho phép b?n tăng ho?c gi?m h?t nhân b? nh? ngư?ng trong thư x?p hàng.

Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? mu?n nâng cao ngư?ng v? ?ng d?ng, m?t ngư?i lái xe ho?c m?t c?u ph?n h? th?ng là tiêu th? b? nh? h?t nhân. Rác b? sưu t?p đư?c th?c hi?n b?i h?t nhân ch? khi m?c tiêu th? b? nh? paged bơi đ?t 80 ph?n trăm. Tuy nhiên, thông đi?p x?p hàng ng?ng ho?t đ?ng ? 80 ph?n trăm c?a m?c tiêu th? b? nh? paged h? bơi. N?u b?n đ?t h?t nhân b? nh? ngư?ng trên 80 ph?n trăm, đi?u này làm cho ch?c ch?n r?ng thư x?p hàng không đi vào "ch? đ? thi?u b? nh?" cho đ?n khi ngư?i qu?n l? b? nh? Windows b?t đ?u d?n d?p.

Trong trư?ng h?p khác, b?n có th? th?p hơn ngư?ng giáng th?y đ? gi?i h?n s? lư?ng b? nh? h?t nhân đư?c s? d?ng b?i thư x?p hàng.

Đ? thay đ?i các h?t nhân b? nh? ngư?ng, theo các bư?c sau:
 1. Cài đ?t hotfix đư?c đ? c?p ? đây bài vi?t.
 2. Thêm khóa registry sau đây:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\KernelMemThreshold
  d? li?u nh?p DWORD

  M?c đ?nh là 80. Giá tr? có th? n?m trong kho?ng t? 1 đ?n 99. B?t c? đi?u g? khác đư?c chuy?n đ?i sang 80.
  Chú ý Khi b?n t?o ra giá tr? này các Th?p phân ph?i ch?n tùy ch?n. Neáu baïn choïn Hexidecimal, giá tr? m?c đ?nh c?a 80 đư?c s? d?ng.
Đ? thay đ?i h?t nhân ngư?ng b? nh? trên m?t máy ch? thư x?p hàng nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Cài đ?t hotfix đư?c đ? c?p trong bài vi?t này trên m?i nút c?m.
 2. Thêm khóa registry sau đây c?a ki?u d? li?u DWORD trên m?i nút c?m:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\KernelMemThreshold
 3. Thêm khóa registry sau đây c?a ki?u d? li?u DWORD vào nút ho?t đ?ng trong c?m sao:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Clustered QMs\MSMQ$ [Clustered tài nguyên tên] \Parameters\KernelMemThreshold
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Đ? bi?t thêm v? cách cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 811308 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Message Queuing 2.0
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbtshoot kbwin2ksp4fix kbwin2000sp3fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB811308 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811308

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com