"Stop k??das kods 0x0000001E" k??das, kas rodas Win32k. sys Windows 2000

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 811363
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums zilaj? ekr?n?, str?d?jot Windows 2000 grafikas oper?cijas:
P?rtraukt 0x0000001E (0xC0000005, 0xA0023BE5, 0x00000000, 0x0000004C)

IEMESLS

Tre?o pu?u kodu, kas izsauc grafikas ir radusies k??da Ier??u interfeisa (GDI) ar nepareiziem parametriem. ?is labojums ir paredz?ta tikai, lai izvair?tos no kodola k??me k??da rada probl?mas tre?o pu?u kodu Windows 2000. Atkar?b? no tre??s puses draiveris neparedz?tas funkcijas rezult?tus var rasties no grafikas oper?cijas.

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Microsoft Windows 2000. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
260910 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai. Ang?u valodas versija ?is labojums ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas uzskait?ti t?l?k tabulu. ?o failu datumi un laiki ir uzskait?ti koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  06-Feb-2003 08:23 5.0.2195.6621   42,256 Basesrv.dll 
  06-Feb-2003 08:22 5.0.2195.6660  222,992 Gdi32.dll  
  06-Feb-2003 08:22 5.0.2195.6656  710,928 Kernel32.dll
  06-Feb-2003 08:23 5.0.2195.6662  333,072 Msgina.dll
  31-Jan-2003 12:51 5.0.2195.6661   90,232 Rdpwd.sys
  06-Feb-2003 08:23 5.0.2195.6655  379,664 User32.dll
  06-Feb-2003 08:23 5.0.2195.6620  388,368 Userenv.dll
  06-Feb-2003 08:21 5.0.2195.6663 1,620,144 Win32k.sys
  16-Dec-2002 14:25 5.0.2195.6623  179,984 Winlogon.exe
  06-Feb-2003 08:23 5.0.2195.6655  243,472 Winsrv.dll

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labots, Microsoft Windows 2000 servisa pakotne 4.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t Windows 2000 Datacenter Server labojumfailu, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un t?l?k lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
265173 Datacenter programmas un Windows 2000 Datacenter Server produkta

Rekviz?ti

Raksta ID: 811363 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbprb kbmt KB811363 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 811363

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com