Có th? m?t 35 giây đ? xóa các t?p tin qua m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811492 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Có th? m?t kho?ng 35 giây đ? xóa các t?p tin trên m?ng. V?n đ? này x?y ra kho?ng 10 đ?n 15 ph?n trăm c?a th?i gian. Một m?ng d?u v?t c?a các v?n đ? cho th?y các khung sau đây:
Khách hàng-> Server - C NT T?o & X, t?p tin: \test.txt - yêu c?u OpLock\OpBatch
Khách hàng-> Máy ch? - C xoá t?p tin, t?p tin =: \test.txt
H? ph?c v?-> khách hàng - R NT T?o & X, FID = 0x8003 - oplock c?p = Batch
H? ph?c v?-> khách hàng - C Khóa - Break Oplock
M?t s? ch?m tr? c?a kho?ng 35 giây x?y ra vào lúc này.
H? ph?c v?-> khách hàng - R Xoùa Status_Sharing_Violation
Khách hàng-> Server - C Lock & X, FID = 0x8003 -Phá v? OpLock
Khách hàng-> Server - C xóa File, File =: \test.txt
H? ph?c v?-> khách hàng - R Xoùa
L?n đ?u tiên hai khung t? khách hàng. Khung ban đ?u m?t "NT t?o" tin nh?n v?i m?t yêu c?u cho Oplock/OpBatch cho các t?p tin. Đi?u này là ti?p theo "Xóa" yêu c?u cùng m?t t?p tin. Khung h?nh ti?p theo là các ph?n ?ng c?a máy ch? yêu c?u "NT t?o" v?i m?t m?c đ? Oplock "Batch." Các máy ch? sau đó s? g?i m?t Break OpLock message đ? khung trư?c v? v?y mà nó có th? xóa các t?p tin. H? ph?c v? sau đó ch? đ?i 35 giây (cho đ?n khi nó OpLockBreakWait l?i quá th?i gian giá tr? đ? h?t h?n) trư?c khi xóa không ho?t đ?ng. Khách hàng có th? sau đó phát hành các khóa và th? xóa l?i.

NGUYÊN NHÂN

Khi yêu c?u phá v? Oplock nh?n đư?c các khách hàng, các khách hàng không th? x? l? yêu c?u b?i v? nó đ? ch? đ?i trên Delete yêu c?u. H? ph?c v? không th? x? l? yêu c?u xóa cho đ?n Oplock trên các t?p đ? đư?c phát hành. Đi?u này gây ra m?t đi?u ki?n pseudo-deadlock mà là b? h?ng sau khi giá tr? c?a máy ch? OpLockBreakWait l?i quá th?i gian h?t h?n.

GI?I PHÁP

Thông tin gói d?ch v? Windows XP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix Windows Server 2003

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Đi?u này hotfix đư?c thay th? b?i hotfix đư?c di?n t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft: Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
885451M?t s? ch?m tr? 35-th? hai x?y ra khi b?n xoá b? m?t t?p n?m trên m?t chia s? m?ng trong Windows Server 2003

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name  Platform
  ----------------------------------------------------------------
  26-Jun-2003 20:44 5.2.3790.67  393,728 Mrxsmb.sys x86
  26-Jun-2003 20:44 5.2.3790.67  157,184 Rdbss.sys  x86
  26-Jun-2003 20:44 5.2.3790.67 1,121,792 Mrxsmb.sys IA-64
  26-Jun-2003 20:44 5.2.3790.67  462,336 Rdbss.sys  IA-64

Thông tin hotfix Windows XP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Hotfix này yêu c?u Windows XP Service Pack 1.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size   File name  Platform
  ------------------------------------------------------------------
  30-Jan-2003 16:41 5.1.2600.1164  400,896 Mrxsmb.sys x86
  30-Jan-2003 16:41 5.1.2600.1164  154,880 Rdbss.sys  x86
  30-Jan-2003 16:41 5.1.2600.1164 1,259,392 Mrxsmb.sys IA-64
  30-Jan-2003 16:41 5.1.2600.1164  489,216 Rdbss.sys  IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Microsoft Windows XP D?ch v? gói 2.

Thu?c tính

ID c?a bài: 811492 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB811492 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811492

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com