Thông báo l?i khi Windows 95 ho?c Windows NT 4.0 khách hàng đăng nh?p Windows Server 2003 tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811497 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n đăng nh?p vào m?t máy tính Windows NT 4.0 đ? Service Pack 2 (SP2) ho?c trư?c đó đư?c cài đ?t, b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo:
H? th?ng không th? đăng nh?p b?n. H?y ch?c ch?n c?a b?n tên ngư?i dùng và vùng là đúng, r?i g? l?i m?t kh?u. K? t? trong m?t kh?u ph?i đư?c g? đúng ch?. H?y ch?c ch?n r?ng Caps Lock không ph?i là vô t?nh trên.
Khi b?n đăng nh?p vào m?t máy tính khách hàng ch?y Windows 95, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
M?t kh?u tên mi?n b?n cung c?p không ph?i là chính xác, ho?c truy c?p vào c?a b?n đăng nh?p h? ph?c v? đ? b? t? ch?i.

NGUYÊN NHÂN

Theo m?c đ?nh, thi?t đ?t b?o m?t trên b? đi?u khi?n vùng ch?y Windows Server 2003 đư?c c?u h?nh đ? ngăn ch?n đi?u khi?n vùng thông tin liên l?c t? b? ch?n ho?c gi? m?o b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i. Cho ngư?i dùng thành công đàm phán liên l?c v?i b? ki?m soát mi?n mà ch?y Windows Server 2003, các thi?t đ?t an ninh m?c đ?nh yêu c?u khách hàng đó máy tính s? d?ng c? hai máy ch? tin nh?n ch?n (giao th?c SMB) k? k?t và m?t m? hoá ho?c k? k?t an toàn kênh lưu lư?ng truy c?p. Khách hàng ch?y Windows NT 4.0 v?i SP2 ho?c trư?c đó cài đ?t và khách hàng ch?y Windows 95 không có SMB gói k? Kích ho?t và không th? xác th?c t?i b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003.

GI?I PHÁP

Windows NT 4.0

Đ? gi?i quy?t hành vi này, nâng c?p h? đi?u hành (các đ? ngh? gi?i quy?t), ho?c cài đ?t Service Pack 4 (SP4) ho?c m?i hơn. Gói d?ch v? 3 (SP3) cung c?p h? tr? cho SMB vi?c đăng, nhưng nó không h? tr? m? hóa ho?c vi?c đăng k? c?a giao thông kênh b?o m?t. M?c dù SP4 và Service Pack 5 (SP5) cho phép các khách hàng cho SMB k? k?t và m?t m? hoá ho?c k? an toàn kênh, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t Service Pack 6a (SP6a) trên Windows NT 4.0 khách hàng interoperate trong m?t tên mi?n Windows Server 2003.

Windows 95

Đ? gi?i quy?t hành vi này, nâng c?p h? đi?u hành (các đ? ngh? gi?i quy?t), ho?c cài đ?t Active Directory m?i nh?t khách hàng.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

M?c dù Microsoft không khuyên b?n nên nó, b?n có th? ngăn ng?a SMB k? k?t t? đư?c yêu c?u trên t?t c? các b? đi?u khi?n vùng ch?y Windows Server 2003 trong m?t tên mi?n. Đ? c?u h?nh các thi?t đ?t b?o m?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? chính sách m?c đ?nh b? đi?u khi?n tên mi?n.
  2. M? các Máy tính Configuration\Windows Tùy ch?n Local Policies Settings\Securitythư m?c.
  3. Xác đ?nh v? trí các H? ph?c v? m?ng Microsoft: k? đi?n t? truy?n thông (luôn luôn) thi?t l?p chính sách, và sau đó nh?p vàoB? vô hi?u hoá ho?c Không c?u h?nh.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? khách hàng Active Directory ph?n m? r?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc750223.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 811497 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB811497 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811497

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com