D?u nh?c l?nh (Cmd.exe) ch?y mà không có ph?n m? r?ng tên t?p tin th?c thi các t?p tin

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811528 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng m?t d?u nh?c l?nh (Cmd.exe, ho?c các c?a s? b? vi x? l? l?nh) đ? m? m?t t?p tin mà không có m?t tên t?p tin th?c thi ph?n m? r?ng, các t?p tin có th? ch?y như m?t chương tr?nh thay v? đang đư?c m? trong chương tr?nh đó là đăng k? cho lo?i t?p (d?a trên tên t?p tin m? r?ng).

Ví d?, n?u b?n g? tên t?p tinho?c filename.txt t?i d?u nh?c l?nh, Filename.txt có th? ch?y như m?t chương tr?nh thay v? đang đư?c m? trong Notepad. Đi?u này c?ng có th? x?y ra n?u các t?p tin đư?c g?i là m?t d?ng l?nh trong m?t t?p tin batch (.bat) ho?c trong m?t Windows NT t?p l?nh l?nh (.cmd).

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u t?n t?i nh?ng đi?u ki?n sau:
 • Các t?p tin là m?t h?nh ?nh nh? phân có ch?a m?t t?p tin th?c thi tiêu đ?. Ch?ng h?n, t?p tin là m?t .com ho?c exe t?p tin đ? đư?c đ?i tên thành v?i m?t ph?n m? r?ng tên t?p khác.
 • B?n không ch? đ?nh m?t chương tr?nh cho Cmd.exe s? d?ng đ? m? các t?p tin.
Khi b?n g? tên t?p và m?t d?u nh?c l?nh, ho?c b?n s? d?ng m?t tên t?p tin như là m?t d?ng l?nh trong m?t t?p tin th?c thi hay Windows NT command script, Các cu?c g?i CMD.exe các CreateProcess ch?c năng đ? m? t?p tin. Các CreateProcess ch?c năng ki?m tra n?i dung c?a t?p tin. N?u t?p tin nh? phân h?nh ?nh có m?t tiêu đ? th?c thi (trong đó ch? ra r?ng t?p tin là th?c s? m?t com. ho?c file exe), các t?p tin đư?c đi?u hành như là m?t chương tr?nh. Hành vi này là tương thích v?i các phiên b?n trư?c c?a Windows NT.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

M? t?p tin b?ng cách s? d?ng Windows Explorer, ho?c s? d?ng các d?ng l?nh sau đây đ? m? t?p tin trong chương tr?nh phù h?p:
chương tr?nhfilename.ext
Ví d?, đ? m? Filename.txt trong Notepad, s? d?ng sau đây d?ng l?nh:
Notepad filename.txt

THÔNG TIN THÊM

M?t s? t?p ch?a vi-rút ho?c có th? n?u không thi?t h?i c?a b?n máy tính. N?u b?n không t? tin r?ng m?t t?p tin đư?c an toàn, bi?n pháp ph?ng ng?a như v?y như này trư?c khi b?n m? t?p:
 1. Ki?m tra các t?p tin v?i m?t máy quét virus.
 2. Lưu công vi?c và thoát kh?i chương tr?nh khác.
 3. Ng?t k?t n?i t? Internet ho?c t? b?t k? m?ng khác các k?t n?i.
CMD.exe công nh?n t?p tin v?i .com, .exe, .bat, .cmd, .vbs, .js, và .ws ti?n ích m? r?ng, và b?t k? ph?n m? r?ng khác mà đư?c xác đ?nh b?i PATHEXT bi?n môi trư?ng như t?p th?c hi?n, nhưng nó c?ng có th? ch?y t?p tin mà không c?n nh?ng ph?n m? r?ng đư?c bi?t n?u các t?p tin nh? phân h?nh ?nh có ch?a m?t t?p tin th?c thi tiêu đ?.

Windows và Microsoft Internet Explorer th?c hi?n b? sung ki?m tra trư?c khi m? m?t t?p tin. Đi?u này bao g?m vi?c xác đ?nh n?u chương tr?nh nào là liên k?t v?i ph?n m? r?ng tên t?p tin trong s? đăng k?. Này ki?u MIME phát hi?n gi?y phép Windows Explorer và Internet Explorer đ? t?m và b?t đ?u các h? ph?c v? đ?i tư?ng ho?c chương tr?nh k?t h?p v?i tên t?p tin ph?n m? r?ng.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? virus máy tính, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
129972Mô t? c?a virus máy tính
Đ? thêm thông tin v? ki?u MIME phát hi?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms775147.aspx
Đ? thêm thông tin v? các CreateProcess ch?c năng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms682425.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 811528 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB811528 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811528

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com