T?p tin mà b?n thêm vào c?p t?p gián tuy?n trên máy tính d?a trên Windows XP đư?c đ?ng b? hóa khi ngư?i khác s? d?ng máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811660 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n thêm t?p vào c?p t?p gián tuy?n trên Microsoft Windows XP trên máy tính đư?c chia s? b?i nhi?u ngư?i dùng, đ?ng b? hóa gián tuy?n c?a các t?p tin đó s? x?y ra khi ngư?i dùng khác đăng nh?p máy tính đó. Chia s? m?ng và các trang Web đó có yêu c?u ?y nhi?m b?o m?t c?a b?n không th? đ?ng b? hóa và s? nh?c ngư?i dùng khác đ? g?i thông tin đăng nh?p đúng.

NGUYÊN NHÂN

Khi b?n thêm t?p vào c?p t?p gián tuy?n, nh?ng t?p tin này đư?c đ?ng b? hóa m?i khi máy tính k?t n?i vào m?ng. Đ?ng b? hóa x?y ra khi máy tính k?t n?i vào m?ng, không khi m?t ngư?i dùng đăng vào máy tính.

B? nh? cache thư m?c Offline File là m?t t?m gương c?a h? th?ng t?p tin m?ng. Truy nh?p t?p d?a trên cùng m?t ?y nhi?m hành chính. Các t?p tin trên h? th?ng t?p tin m?ng c?p quy?n truy c?p đ? t?t c? m?i ngư?i và đó đ? đư?c thêm vào b?i m?t ngư?i dùng vào các t?p tin Offline thư m?c s? đư?c đ?ng b? hóa, b?t k? c?a ngư?i đăng nh?p máy tính. V? v?y, khi ngư?i dùng k?t n?i m?ng trên m?t máy tính đư?c chia s?, ngư?i dùng đó ph?i ch? cho đ?n khi t?t c? các t?p trong c?p t?p gián tuy?n đư?c đ?ng b? hóa, cho dù ngư?i dùng mu?n đ?ng b? hóa các t?p tin đó hay không.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Windows XP
Date     Time  Version     Size File name
----------------------------------------------------
30-Dec-2002 08:20 5.1.2600.108 313,856 Cscui.dll

Windows XP Service Pack 1
Date     Time  Version      Size File name
-----------------------------------------------------
31-Dec-2002 07:23 5.1.2600.1152 312,832 Cscui.dll

THÔNG TIN THÊM

Hotfix này bao g?m b?n chính b? sung không tr?c tuy?n Các t?p tin.


Lưu ý: Đ? áp d?ng các b? sung mà b?n mu?n s? d?ng, b?n ph?i ch?nh s?a registry theo ch? d?n trong ph?n c?a bài vi?t này mô t? vi?c b? sung c? th?. Các tranh m?i chính b?n là:
 • Lo?i tr? l?i ?c ch?
 • D?n s?ch các t?p tin cho ngư?i s? d?ng không chính t?i đăng xu?t
 • Ngăn ch?n admin pinning c?a t?p tin cho ngư?i s? d?ng không chính
 • Bu?c im l?ng t? đ?ng tái k?t n?i

Ch? các t?p gián tuy?n tính năng c?a Windows XP s? d?ng nh?ng b? sung. Microsoft không h? tr? ho?c khuyên b?n nên s? d?ng b?t k? khác cho nh?ng b? sung.

Lưu ý:


Lo?i tr? l?i ?c ch?

Các t?p gián tuy?n tính năng cho phép b?n b? nh? cache các lo?i t?p tin nh?t đ?nh. H?n ch? này ngăn c?n tham nh?ng c?a t?p tin b? và tránh nh?ng cu?c xung đ?t v?i c?nh tranh công ngh? đ?ng b? hóa. Khi b?n c? g?ng đ? nh? cache m?t trong nh?ng lo?i t?p, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau cho m?i t?p tin:
T?p lo?i này không th? đư?c làm s?n có gián tuy?n

Bài vi?t này là h?u ích cho ngư?i s? d?ng không quen thu?c v?i quá tr?nh đ?ng b? hóa. Tuy nhiên, khi ngư?i dùng hi?u r?ng m?t s? lo?i t?p tin không th? đư?c lưu tr?, tin nh?n tr? m?t ít phi?n toái, b?i v? thư ngăn c?n các ti?n đ? đ?ng b? hóa h?p tho?i đóng c?a t? đ?ng vào cu?i đ?ng b? hóa. Hotfix này gi?i thi?u m?t khóa s? đăng k? m?i có th? ngăn ch?n con c?a nh?ng t?p tin này t? t?o ra các l?i c? th? đ?ng b? hóa này. Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?nh s?a registry và nh?p t?p tin thích h?p đ?c đi?m k? thu?t cho cơ quan đăng k? subkeys sau đây:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\ExclusionErrorSuppressionList
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\ExclusionErrorSuppressionList

Các subkeys có th? ch?a s? không hay nhi?u giá tr?. Các giá tr? đư?c g?i là "t?p tin thông s? k? thu?t."

T?i th?i gian ch?y, các danh sách dư?i các subkeys hai cơ quan đăng k? đư?c sáp nh?p vào m?t đ?a đơn danh sách. M?t danh sách không đư?c ưu tiên hơn khác. Khóa s?n ph?m nào có và không có trong b?ng m? khóa đang đư?c đi?u tr? như v?y. Khóa s?n ph?m nào có và không có trong b?ng m? khóa m?i s?n xu?t ra m?t danh sách các kho?n m?c s? không.

Thông s? k? thu?t t?p tin

Các đ?c đi?m t?p tin mà b?n thêm vào các m?i
ExclusionErrorSuppressionList
phím là quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC) con đư?ng dây. Các con đư?ng dây có th? k?t h?p m?t nhân v?t k? t? đ?i di?n (d?u sao) đ? ch? "phù h?p v?i b?t k?" ? v? trí c? th? đó trong đ?c t?.

M?i t?p tin đ?c đi?m k? thu?t s? d?ng đ?nh d?ng sau:
\\Máy chủ\Chia sẻ\Cặp\Filename.Extension
B?n có th? bao g?m các bi?n môi trư?ng, ch?ng h?n như bi?n % username %, m?t đ?c đi?m k? thu?t. M?t bi?n đư?c m? r?ng t?i th?i gian ch?y v?i giá tr? văn b?n tương đương.

B?n có th? thay th? các k? t? k? t? đ?i di?n cho b?t k? ph?n nào c?a đ?c t? t?p tin và tên g?i c?a thư m?c. Ví d?,
\\corpsvr\staff\%username%\documents\*\*.doc
Tuy nhiên, b?n không th? thay th? các k? t? k? t? đ?i di?n cho m?t thư m?c theo sau là tên c?p khác. Ví d?, sau đây đ?c đi?m k? thu?t là không h?p l?:
\\corpsvr\staff\%username%\documents\*\personal\*.doc
Đ?c đi?m k? thu?t này là b? t? ch?i b?i v? đ?c t? embeds m?t nhân v?t k? t? đ?i di?n gi?a c?p tên % username % và cá nhân.

Chú ý
Windows XP không công nh?n thông s? k? thu?t không h?p l? và không đăng thông s? k? thu?t không h?p l? b?t c? nơi nào trong h? th?ng. C?a s? XP b? qua các thông s? k? thu?t không h?p l? t?i th?i gian ch?y.

Ví d? v? các đ?c đi?m t?p tin là:
 • \\*\*\*\*.dbf
  Ví d? này ngăn ch?n l?i đ?c đi?m k? thu?t cho b?t k? t?p tin v?i ph?n m? r?ng .dbf trong b?t k? thư m?c, dùng chung b?t k?, và t? b?t k? máy ch?.
 • \\Máy chủ\*\*\*.dbf
  Ví d? này ngăn ch?n l?i đ?c đi?m k? thu?t cho b?t k? t?p tin v?i ph?n m? r?ng .dbf trong b?t k? thư m?c và trên b?t k? ph?n trên h? ph?c v? đ? ch? đ?nh.
 • \\Máy chủ\\*\*\*\Test.dbf
  Ví d? này ngăn ch?n l?i đ?c đi?m k? thu?t cho b?t k? t?p tin v?i tên "Test.dbf" trong b?t k? thư m?c, dùng chung b?t k?, và t? b?t k? máy ch?.
 • \\Máy chủ\Chia sẻ\Cặp\Test.dbf
  Ví d? này ngăn ch?n l?i đ?c đi?m k? thu?t cho m?t t?p tin c? th? v?i tên "Test.dbf".
 • \\Máy chủ\Chia sẻ\*\*.*
  Ví d? này ngăn ch?n b?t k? t?p tin trong b?t k? thư m?c dùng chung đ? ch? r? t? h? ph?c v? đ? ch? đ?nh.
 • \\Máy chủ\Chia sẻ\%username%\*\Test.dbf
  Ví d? này ngăn ch?n t?p tin có tên "Test.dbf" trong b?t k? ngư?i dùng thư m?c nhà đư?c xác đ?nh b?i môi trư?ng bi?n % username %.
Đ? thêm các khóa registry ExclusionErrorSuppressionList và nh?p vào các đ?c đi?m t?p tin mà b?n mu?n, làm theo các bư?c sau khi b?n áp d?ng các hotfix.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Nh?p vào Ch?nh s?a, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
 4. Lo?i ExclusionErrorSuppressionList, sau đó nh?n ENTER đ? đ?t tên khóa m?i.
 5. Nh?p vào
  ExclusionErrorSuppressionList
  , b?m Ch?nh s?a, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 6. Lo?i đ?c t? t?p b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?n ENTER đ? đ?t tên giá tr?.
 7. L?p l?i bư?c 5 qua 6 cho m?i đ?c t? t?p tin mà b?n mu?n s? d?ng.

Hành vi c?a h? th?ng

Khi quá tr?nh đ?ng b? hóa g?p m?t t?p tin trong danh sách lo?i tr?, đư?ng d?n đ?y đ? c?a t?p tin là th? nghi?m ch?ng l?i danh sách các t?p tin thông s? k? thu?t đư?c đ?c t? s? đăng k?. N?u đư?ng d?n c?a t?p phù h?p v?i b?t k? m?t trong nh?ng đ?c đi?m, các "t?p lo?i này không th? đư?c th?c hi?n s?n dùng gián tuy?n "thông báo l?i xu?t hi?n trong các đ?ng b? hóa s? ti?n b? h?p tho?i. Windows XP không ghi l?i s? đàn áp thông báo l?i này.

D?n s?ch các t?p tin cho ngư?i s? d?ng không chính t?i đăng xu?t

Khi m?t ngư?i s? d?ng m?t th?i gian ng?n đăng nh?p vào m?t máy tính không ph?i là ngư?i dùng c?a thư?ng xuyên máy tính nơi làm vi?c, và ngư?i dùng lưu tr? t?p tin qua m?ng, ho?c b?i autocaching ho?c b?i pinning, các t?p tin v?n c?n trong b? nh? cache trên máy tính đó cho đ?n khi các t?p tin s? b? xoá.

Nh?ng thay đ?i tính năng bao g?m trong hotfix này gi?i thi?u m?t khóa registry m?i ch? đ?nh ngư?i dùng máy tính như là m?t trong hai ti?u h?c ho?c không ti?u h?c. V?i đi?u này tên g?i, t?p tin đư?c lưu tr? cho m?t ngư?i s? d?ng không chính có th? đư?c g? b? t? b? nh? cache khi ngư?i dùng đăng nh?p. Khóa s? đăng k? này ch?a s? không hay nhi?u giá tr? và m?i tên giá tr? ch? đ?nh m?t trương m?c ngư?i dùng đó s? đư?c xem xét chính c?a t?p gián tuy?n tính năng. M?i tên giá tr? có th? m?t m?t trong các h?nh th?c sau đây:
 • Ngư?i dùng tài kho?n tên, ch?ng h?n như mydomain\tên ngư?i dùng
 • Ngư?i dùng tài kho?n an ninh ID (SID) dư?i d?ng văn b?n, ch?ng h?n như S-1-5-21-397955417-626881126-188441444-2201386
Giá tr? d? li?u và các lo?i giá tr? cho m?i m?c nh?p registry b? qua, và ch? có tên giá tr? đư?c s? d?ng.

Windows XP s? d?ng quá tr?nh sau đây đ? xác đ?nh m?t ngư?i s? d?ng máy tính là m?t ti?u h?c ho?c m?t ngư?i s? d?ng không chính:
 1. T?i th?i gian ch?y, Windows XP l?y đư?c ngư?i dùng hi?n th?i SID c?a ngư?i dùng m? thông báo b?o m?t.
 2. N?u các m?c nh?p registry đư?c cung c?p như là m?t chu?i SID, Windows XP chuy?n đ?i chu?i đó vào m?t đôi SID và so sánh chu?i đ? ngư?i dùng hi?n th?i SID. N?u các m?c nh?p registry đư?c cung c?p như m?t tên trương m?c, Win32 API LookupAccountName ch?c năng truy v?n cơ quan an ninh cho r?ng tài kho?n SID.
 3. SID sau đó so sánh v?i ngư?i dùng hi?n th?i SID.
 4. N?u m?t tr?n đ?u đư?c t?m th?y trong danh sách ngư?i dùng chính đ?c t? s? đăng k? hi?n t?i ngư?i s? d?ng đư?c xem là m?t ngư?i s? d?ng ch? y?u. N?u không có m?c đăng k? t?n t?i ho?c không phù h?p đư?c t?m th?y, ngư?i dùng đư?c coi là m?t ngư?i s? d?ng không chính. Windows XP b? qua các m?c nh?p không h?p l? trong này khóa s? đăng k?. và không t?o ra m?t h? th?ng đăng nh?p đ? xác đ?nh các m?c không h?p l?.
Chú ý Danh sách này c?a ngư?i s? d?ng ch? y?u ?nh hư?ng đ?n ch? có các tính năng t?p gián tuy?n. Không có thành ph?n Windows khác s? d?ng danh sách này, và Microsoft không h? tr? b?t k? khác s? d?ng các danh sách này.

Áp d?ng thay đ?i tính năng này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Nh?p vào Ch?nh s?a, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
 4. Lo?i PrimaryUsers, sau đó nh?n ENTER đ? đ?t tên khóa m?i.
 5. Nh?p vào
  PrimaryUsers
  , b?m Ch?nh s?a, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 6. S? d?ng m?t trong các đ?nh d?ng sau đ? g? tên ngư?i dùng:
  • tên mi?n\tên ngư?i dùng
  • S-1-5-21-397955417-626881126-188441444-2201386
   Đây là m?t ngư?i s? d?ng tài kho?n an ID (SID) dư?i d?ng văn b?n.
 7. Nh?p vào
  NetCache
  , b?m Ch?nh s?a, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 8. Lo?i PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff, sau đó nh?n ENTER đ? đ?t tên giá tr?.
 9. B?m đúp
  PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff
  .
 10. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
C?nh báo B?n ph?i ph?i h?p b? sung này khóa s? đăng k? v?i hi?n t?iPurgeAtLogoff chính sách h? th?ng. Chính sách này đư?c kích ho?t trong chính sách nhóm thông qua các đư?ng d?n sau đây:
Máy tính Administrative Templates\Network\Offline Files\At logoff, xóa b?n sao c?c b? c?a t?p gián tuy?n c?a ngư?i dùng

N?u b?n b?t chính sách này, PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff giá tr? đăng k? đư?c b? qua, và các t?p tin cho ngư?i s? d?ng không chính s? không đư?c g? b?.

Chú ý
 • B?n ph?i s? d?ng thi?t đ?t đăng k? AdminPinForPrimaryUsersOnly. (Xem ph?n "Prevent admin pinning c?a t?p tin cho ngư?i s? d?ng không chính"). N?u thi?t đ?t đăng k? AdminPinForPrimaryUsersOnly không t?n t?i, và admin pinning đang ti?p di?n khi ngư?i dùng không chính đăng ra, m?t đi?u ki?n ch?ng t?c x?y ra và admin pinning ti?p t?c ch?y sau khi t?p tin đ? đư?c g? b? t? các b? nh? cache. V? v?y, sau khi đăng xu?t, t?p có th? lưu tr? cho ngư?i dùng không ti?u h?c. Gi?i pháp là đ? vô hi?u hoá admin pinning cho ngư?i s? d?ng không chính b?ng cách s? d?ng các m?c nh?p registry AdminPinForPrimaryUsersOnly.
 • V? vi?c l?a ch?n các t?p đ? xoá d?a trên ngư?i s? d?ng truy c?p vào các t?p tin đó, và b?i v? b? nh? đ?m phía khách hàng (CSC) không không nh? cache an ninh thông tin cho các thư m?c trong Windows 2000 và Windows XP, m?t s?n ph?m nào m?c nh?p thư m?c đ? đư?c pinned b?i ngư?i dùng khác có th? đư?c g? b? t? b? nh? cache. Tuy nhiên, n?u thư m?c cache ch?a b?t k? thư m?c con đư?c lưu tr? ho?c t?p tin, thư m?c s? không đư?c g? b?.
 • Autocaching x?y ra khi b?t k? quá tr?nh trên máy tính s? m? ra m?t t?p tin trên m?t chia s? t? xa đư?c đánh d?u cho autocaching. Đang xóa các t?p tin có th? đư?c thay th? trư?c khi tr?nh t? đăng xu?t hoàn thành. N?u đây là m?t v?n đ?, b?n có th? nên vô hi?u hóa autocaching ngày chia s? lưu tr? các thư m?c đ?c bi?t này chuy?n hư?ng tr?nh bao. Ví d?, b?n có th? vô hi?u hóa autocaching vào c?p ?nh c?a tôi, âm nh?c c?a tôi và video c?a tôi.
 • N?u b?n kích ho?t các
  PrimaryUsers
  khóa s? đăng k? và m?t ngư?i s? d?ng không chính đư?c đăng nh?p vào, khi ngư?i s? d?ng không chính làm cho gián tuy?n thay đ?i v?i b?t k? lưu tr? t?p tin, các t?p tin S?a đ?i không đư?c g? b? kh?i b? nh? cache trong quá tr?nh xóa. K?ch b?n này b?o t?n m?i n?i dung gián tuy?n có ti?m năng có giá tr?. V? v?y, m?t s? t?p tin đư?c lưu tr? b?i ngư?i s? d?ng không chính có th? v?n c?n trên máy tính đ?a phương sau khi ngư?i s? d?ng các b?n ghi.

Ngăn ch?n admin pinning c?a t?p tin cho ngư?i s? d?ng không chính

M?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i đ? đư?c ch? đ?nh t?p gián tuy?n cho các m?c đích hành chính lưu tr? n?i dung trên m?i máy tính ngư?i dùng đăng nh?p vào. K?ch b?n này có th? gây ra n?i dung không mong mu?n đ? đư?c lưu tr? trên m?t s? máy tính. Đ? ngăn c?n k?ch b?n này, hotfix này gi?i thi?u m?t s?a đ?i cho vi?c x? l? c?a admin pinning. Ghi đè v?i hotfix này, admin pinning không lên danh sách ngư?i dùng chính đư?c mô t? trong ph?n "D?n s?ch các t?p tin cho ngư?i s? d?ng không chính t?i logoff". N?u ngư?i dùng hi?n th?i không có trong danh sách ngư?i dùng chính, ngư?i dùng admin pinning s? không x?y ra cho ngư?i dùng trên máy tính hi?n t?i. Đ? ngăn ch?n ngư?i dùng admin pinning cho ngư?i s? d?ng không chính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Nh?p vào Ch?nh s?a, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Lo?i AdminPinForPrimaryUsersOnly, sau đó nh?n ENTER đ? đ?t tên giá tr?.
 5. B?m đúp
  AdminPinForPrimaryUsersOnly
  .
 6. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.

Bu?c im l?ng t? đ?ng tái k?t n?i

Khi m?t máy ch? đ? là không có s?n (ch? đ? ngo?i tuy?n) và sau đó tr? thành có s?n m?t l?n n?a cho k?t n?i, Offline Files Client Side Caching c? g?ng đ? chuy?n máy ch? đó sang ch? đ? tr?c tuy?n n?u t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Không có không có thay đ?i gián tuy?n cho r?ng máy ch? trên máy tính đ?a phương.
 • Không có không có t?p tin m? ch?t cho r?ng máy ch? trên các đ?a phương máy tính.
 • H? ph?c v? truy c?p trên m?t liên k?t "nhanh". B?n có th? đi?u ch?nh các đ?nh ngh?a c?a "ch?m" và "nhanh" b?ng cách s? d?ng các SlowLinkSpeed Chính sách t?p gián tuy?n.
V?i hotfix này, b?n có th? c?u h?nh Offline Files Client Side Caching đ? b? qua nh?ng đi?u ki?n này và chuy?n máy ch? đ? ch? đ? tr?c tuy?n, b?t k? cho dù nh?ng đi?u ki?n này t?n t?i. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i REGEDIT, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Nh?p vào Ch?nh s?a, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Lo?i SilentForcedAutoReconnect, sau đó nh?n ENTER đ? đ?t tên giá tr?.
 5. B?m đúp
  SilentForcedAutoReconnect
  .
 6. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
Chú ý Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, hành vi sau đây có th? x?y ra:
 • M?i thay đ?i gián tuy?n s? v?n ví và không s?n dùng cho đ?n khi nh?ng thay đ?i đư?c đ?ng b? hóa trong tương lai. T?nh tr?ng này gây ra m?t t?nh tr?ng b? nh? cache b?n đó thông báo thông qua m?t c?nh báo nh? l?p ph? h?nh ?nh vào bi?u tư?ng t?p gián tuy?n trên vùng thông báo.
 • B?t k? x? l? m? t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? liên k?t s? đư?c t? đ?ng đóng l?i và vô hi?u. Hành đ?ng này có th? gây ra v?n đ? n?u chương tr?nh đang s? d?ng các t?p tin đó không th? làm vi?c gracefully v?i x? l? t?p không h?p l?.
 • N?u máy ch? có s?n trên m?t liên k?t m?ng ch?m, ví d? như m?t liên k?t v? tinh ho?c m?t đư?ng dây đi?n tho?i, máy ch? s? v?n đư?c chuy?n tr?c tuy?n. K?ch b?n này có th? gây ra r?t ch?m truy c?p h? th?ng t?p tin t? xa trên máy ch? kh?i máy tính đ?a phương.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.Thu?c tính

ID c?a bài: 811660 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB811660 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811660

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com