K?t n?i h? tr? t? xa v?i Windows Server 2003 v?i m?t m? FIPS không ho?t đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811770 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Microsoft đ? thêm vào các FIPS tuân th?thi?t l?p các tùy ch?n cho m?c đ? m? hóa d?ch v? đ?u cu?i trong Windows Server 2003. Windows Server 2003 d?a trên máy ch? đ? thi?t l?p m?c đ? m? hóa đ? FIPS tuân th? không th? cho phép k?t n?i h? tr? t? xa t? máy tính đang ch?y Windows XP, Windows XP Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Khi b?n c? g?ng k?t n?i t? m?t khách hàng d?a trên Windows XP v?i m?t máy ch? d?ch v? đ?u cu?i, k?t n?i có th? không thành công, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
V? m?t l?i v? b?o m?t máy s? d?ng không th? k?t n?i t?i h? ph?c v? đ?u cu?i. Sau khi đ?m b?o r?ng b?n đang đăng nh?p vào m?ng, h?y th? k?t n?i l?i t?i máy ch?.

NGUYÊN NHÂN

Windows XP không h? tr? FIPS M?c đ? m? hóa tuân th?. V? v?y, m?t máy tính d?a trên Windows XP không th? k?t n?i t?i m?t máy ch? Windows 2003 d?a trên máy ch? đ? h? tr? t? xa. Ngoài ra, m?t máy tính d?a trên Windows XP không th? cung c?p m?t k?t n?i h? tr? t? xa v?i Windows Server 2003 d?a trên máy tính đư?c c?u h?nh đ? yêu c?u m?t m? FIPS tương thích.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t Remote Desktop Connection 6,0.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
925876K?t n?i máy tính đ? bàn t? xa (d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i Client 6.0)

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

K?t n?i máy tính đ? bàn t? xa (Terminal Services khách hàng 6.0) có th? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a khách hàng đang ch?y Windows XP SP2.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này trong Windows XP ho?c Windows XP SP1, vô hi?u hóa m?t m? FIPS c?p đ?. Đ? vô hi?u hóa ? c?p đ? m?t m? FIPS, b?n có th? thay đ?i các M?c đ? m? hóa thi?t l?p trong các RDP-Tcp Properties h?p tho?i, ho?c b?n có th? s? d?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? vô hi?u hoá FIPS d? li?u m?t m? toàn h? th?ng. Đ? vô hi?u hóa m?t m? FIPS c?p, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Chú ý Có hai cách đ? cho phép m?c m?t m? FIPS. N?u b?n ph?i vô hi?u hóa ? c?p đ? m?t m? FIPS cho các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i, b?n ph?i làm đi?u này b?ng cách s? d?ng cùng m?t phương pháp mà b?n ban đ?u dùng đ? cho phép m?c m?t m? FIPS.

Phương pháp 1

Đ? vô hi?u hóa ? c?p đ? m?t m? FIPS b?ng cách thay đ?i các M?c đ? m? hóa thi?t l?p trong các RDP-Tcp Properties h?p tho?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i tscc.msc trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Nh?p vào Kết nối, và sau đó b?m đúp chu?t RDP-Tcp trong ngăn bên ph?i.
 3. Trong các M?c đ? m? hóa h?p, b?m ch?n m?t m?c đ? m? hóa là các chi FIPS tuân th?.

  Chú ý Nếu M?c đ? m? hóa thi?t b? vô hi?u hoá khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i nó, các thi?t l?p toàn h? th?ng cho H? th?ng m?t m?: s? d?ng FIPS tuân th? các thu?t toán cho s? m?t m?, băm, và kí h?p đ?ng có đư?c kích ho?t, và b?n ph?i t?t toàn h? th?ng cài đ?t này b?ng cách s? d?ng phương pháp 2.

Phương pháp 2

Đ? s? d?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? vô hi?u hoá FIPS d? li?u m?t m? toàn h? th?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, m? r?ng Chính sách đ?a phương, sau đó b?m Tùy ch?n b?o m?t.
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào H? th?ng m?t m?: s? d?ng FIPS tuân th? các thu?t toán cho s? m?t m?, băm, và kí h?p đ?ng, b?m Vô hi?u hoá, sau đó b?m Ok.

  Chú ý Thi?t l?p m?c đ? m? hóa trong Terminal Server không s?n dùng khi FIPS đư?c kích ho?t.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?m vi các đ?i tư?ng chính sách nhóm và x? l? s? c? các chính sách k?t qu? vào máy ch? c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
818735Gi?y tr?ng: Qu?n l? chính sách nhóm b?ng cách s? d?ng giao di?n đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm
Cho bi?t thêm thông tin v? thi?t l?p GPO cho h? th?ng m?t m?: s? d?ng FIPS tuân th? các thu?t toán cho s? m?t m?, băm, và k? h?p đ?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
811833Nh?ng ?nh hư?ng c?a vi?c cho phép các "h? th?ng m?t m?: s? d?ng FIPS tuân th? các thu?t toán cho s? m?t m?, băm, và k? k?t" thi?t l?p b?o m?t trong Windows XP và phiên b?n m?i nh?t

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Các FIPS tuân th? thi?t đ?t yêu c?u đó t?t c? d? li?u gi?a máy khách và máy ch? đư?c m? hóa b?ng cách s? d?ng m? hóa phương pháp đư?c xác nh?n b?i liên bang thông tin ch? bi?n tiêu chu?n 140-1. Khi m?t khách hàng d?a trên Windows XP c? g?ng k?t n?i v?i m?t Windows Server 2003 d?a trên h? ph?c v? yêu c?u m?t m? FIPS tương thích, các l?i sau đây x?y ra:
 • Trên máy khách, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau t? H? tr? t? xa:
  M?t k?t n?i h? tr? t? xa có th? không th? thi?t l?p. B?n có th? mu?n ki?m tra các v?n đ? m?ng ho?c xác đ?nh n?u l?i m?i b? quá h?n ho?c b? h?y b? b?i ngư?i đ? g?i nó.
 • L?i sau đư?c đăng nh?p vào h? th?ng, đăng nh?p h? ph?c v?:
  ID s? ki?n: 50
  Ngu?n: TermDD
  Loại: L?i
  Mô t?: RDP giao th?c ph?n "M? hóa d? li?u" phát hi?n di?n l?i trong giao th?c d?ng và đ? ng?t k?t n?i khách hàng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 811770 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbmt KB811770 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811770

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com