Raksta ID: 811805 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Pievienojot Bluetooth peli vai tastat?ru, pele un tastat?ra netiek noteikta. Turkl?t, iesp?jams, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Nevar?ja atrast Bluetooth ier?ci. P?rliecinieties, vai ier?ce ir iesl?gta un vai esat r?kojies atbilsto?i ra?ot?ja dokument?cijai.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? t?l?k min?tie nosac?jumi.
 • Rad?s probl?ma, uzskaitot vai instal?jot Microsoft Bluetooth raiduztv?r?ju. Bluetooth raiduztv?r?js ir Bluetooth ier?ce, kuru pievieno USB port?.
 • Dator? nav instal?ta Microsoft Windows XP 1. servisa pakotne (SP1) vai jaun?ka sist?mas Windows versija. Microsoft Bluetooth funkcionalit?ti atbalsta tikai Windows XP SP1 vai jaun?kas sist?mas Windows versijas.
 • Rad?s probl?ma ar Bluetooth steku.
 • Nav instal?ta Microsoft IntelliType programmat?ra, vai dator? darbojas vec?ka t?s versija.
 • Radusies probl?ma ar k?du no ??m ier?c?m.

RISIN?JUMS

Vispirms m??iniet lejupiel?d?t jaun?ko IntelliPoint un/vai IntelliType programmat?ras versiju, lai noskaidrotu, vai ??di probl?ma tiks atrisin?ta. Lai to paveiktu, apmekl?jiet ??du vietni:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
Piez?me. Varat saglab?t ?o saiti dator?, lai var?tu veikt p?rinstal??anu, kad nepiecie?ams.

Ja probl?ma joproj?m past?v, sec?gi veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, no?emiet Bluetooth komponentus un p?c tam instal?jiet Bluetooth ier?ci. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Atvienojiet raiduztv?r?ju.
 2. No?emiet visas IntelliPoint programmat?ras vec?k?s versijas. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Izmantojiet atbilsto?o metodi:
   • Sist?m? Windows Vista vai Windows 7 vad?bas panel? atveriet vienumu "Programmas un l?dzek?i". Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt
    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    poga S?kt
    , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet appwiz.cpl un nospiediet tausti?u ENTER.
   • Sist?m? Windows XP vad?bas panel? atveriet vienumu "Add or Remove Programs" (Programmu pievieno?ana vai no?em?ana). Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Lai no?emtu programmat?ru, izpildiet ekr?n? redzam?s instrukcijas un p?c tam restart?jiet datoru.
 3. Ja dator? darbojas sist?ma Windows XP, no?emiet Windows XP labojumfailu (SP2) Bluetooth bezvadu ier?c?m. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Lai no?emtu programmat?ru, izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus un p?c tam restart?jiet datoru.
  Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  323183 Windows XP 1. servisa pakotnes Bluetooth bezvadu ier??u atbalsta pieejam?ba
 4. Start?jiet re?istra redaktoru. Lai to paveiktu, izmantojiet atbilsto?o metodi.
  • Sist?m? Windows Vista vai Windows 7 noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , p?c tam lodzi?? S?kt mekl??anu ievadiet regedit un nospiediet tausti?u ENTER.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
   Ja tiek l?gts nor?d?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
  • Sist?m? Windows XP noklik??iniet uz Start (S?kt), uz Run (Palaist), ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Lai dz?stu noteiktas re?istra atsl?gas, j?maina at?aujas. Lai to izdar?tu, nospiediet peles labo pogu, noklik??iniet uz Permissions (At?aujas) un p?c tam noklik??iniet uz Allow Full control (At?aut pilnu kontroli), lai atlas?tu lietot?ju EVERYONE (Ikviens).

  Dz?siet ??das re?istra atsl?gas:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\BTH
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\BTHENUM
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_045e...
   Visas re?istra atsl?gas, kur?m rind? DeviceDesc pirmaj? apak?map? iek?auti v?rdi Microsoft Bluetooth.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<NNNN>
   , kur <NNNN> ir ?etru ciparu kopa, un DeviceDesc par?da ier?ci, kuru instal?j?t.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<NNNN>
   , kur <NNNN> ir ?etru ciparu kopa, un DeviceDesc par?da ier?ci, kuru instal?j?t.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\<NNNN>
   , kur <NNNN> ir ?etru ciparu kopa, un DeviceDesc par?da "Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)" (Bluetooth ier?ce (RFCOMM protokola TDI)).
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthEnum
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthServ
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHUSB


   Piez?me. J?atst?j t?l?k nor?d?t? re?istra atsl?ga. ?o re?istra atsl?gu nevar dz?st, jo nevar main?t at?aujas kontam "CREATOR OWNER" (Izveidot?js ?pa?nieks). Kontam "CREATOR OWNER" (Izveidot?js ?pa?nieks) ?is re?istrs ir sl?gts.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHPORT
 6. Restart?jiet datoru t?r?s s?kn??anas st?vokl?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to izdar?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  331796 Veiciet t?ro s?kn??anu, lai noteiktu, vai fona programmas netrauc? dator? eso?o sp??u vai programmu darb?bu
 7. Atk?rtoti instal?jiet Bluetooth steku. Lai to izdar?tu, atveriet Windows atjaunin??anas vietni un lejupiel?d?jiet visus atjaunin?jumus (it ?pa?i tos, kas saist?ti ar Bluetooth). Ja dator? darbojas sist?ma Windows XP, instal?jiet Windows XP 1. servisa pakotnes Bluetooth bezvadu ier??u atbalstu vai jebkuru jaun?ku servisa pakotni, kur? ir ar? ?? servisa pakotne.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  323183 Windows XP 1. servisa pakotnes Bluetooth bezvadu ier??u atbalsta pieejam?ba
 8. Kad dators ir t?r?s s?kn??anas st?vokl?, instal?jiet savu Bluetooth ier?ci un jaun?ko IntelliPoint un IntelliType programmat?ru.
 9. Pievienojiet raiduztv?r?ju, restart?jiet datoru standarta start??anas st?vokl? un p?c tam p?rliecinieties, vai datoram ir Bluetooth funkcionalit?te.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atrisin?t Bluetooth probl?mas, kas saist?tas ar peli un tastat?ru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
811798 Bluetooth peles vai tastat?ras darb?bas k??mes nov?r?ana

Rekviz?ti

Raksta ID: 811805 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Pele Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Darbvirsmas komplekts Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal kbprb KB811805

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com