Identifikator ?lanka: 811805 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada dodate novi Bluetooth mi? ili tastaturu, mi? i tastatura mo?da ne?e biti otkriveni. Pored toga, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Nije mogu?e otkriti Bluetooth ure?aj. Uverite se da je ure?aj uklju?en i da ste se pridr?avali dokumentacije proizvo?a?a.

UZROK

Ovaj problem se mo?e javiti ako su ispunjeni slede?i uslovi:
 • Do?lo je do problema pri nabrajanju ili instaliranju Microsoft Bluetooth primopredajnika. Bluetooth primopredajnik je Bluetooth ure?aj koji se priklju?uje na USB port.
 • Nemate instaliran Microsoft Windows XP servisni paket 1 (SP1) ili noviju verziju operativnog sistema Windows. Microsoft Bluetooth je podr?an samo u operativnom sistemu Windows XP SP1 ili novijoj verziji.
 • Do?lo je do problema sa Bluetooth stekom.
 • Softver Microsoft IntelliType nije instaliran ili je starije verzije.
 • Postoji problem sa jednim od ovih ure?aja.

RE?ENJE

Prvo poku?ajte da preuzmete najnoviju verziju softvera IntelliPoint i/ili IntelliType da biste videli da li ?e to re?iti problem. Da biste to uradili, posetite slede?u Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
Napomena Ovu vezu mo?ete sa?uvati na ra?unaru ako bude potrebe za ponovnom instalacijom.

Ako ponovo do?e do problema, poku?ajte sa slede?im koracima navedenim redosledom.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zato obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Da biste re?ili ovaj problem, uklonite Bluetooth komponente, a zatim instalirajte Bluetooth ure?aj. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Iskop?ajte primopredajnik.
 2. Uklonite sve starije verzije softvera IntelliPoint. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Koristite odgovaraju?i metod:
   • U operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7, na kontrolnoj tabli otvorite stavku ?Programi i funkcije?. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start
    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    dugme ?Start?
    , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster ENTER.
   • U operativnom sistemu Windows XP, na kontrolnoj tabli otvorite stavku ?Dodaj ili ukloni programe?. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte appwiz.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu da biste uklonili softver, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
 3. Ako koristite Windows XP, uklonite Windows XP hitnu ispravku (SP2) za Bluetooth be?i?ne ure?aje. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte appwiz.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu da biste uklonili softver, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
  Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  323183 Dostupnost podr?ke za Windows XP servisni paket 1 za Bluetooth be?i?ne ure?aje
 4. Pokrenite ure?iva? registratora. Da biste to uradili, koristite odgovaraju?i metod:
  • U operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Da biste izbrisali odre?ene klju?eve registratora, morate promeniti dozvole. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom mi?a na klju?, izaberite stavku Dozvole, a zatim za korisnika SVAKO izaberite stavku Dozvoli punu kontrolu.

  Izbri?ite slede?e klju?eve registratora:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\BTH
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\BTHENUM
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_045e...
   Sve u kojima stavka DeviceDesc kod prve potfascikle pominje Microsoft Bluetooth.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<NNNN>
   u kojima je <NNNN> skup od ?etiri broja, a stavka DeviceDesc navodi ure?aj koji ste poku?ali da instalirate.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<NNNN>
   u kojima je <NNNN> skup od ?etiri broja, a stavka DeviceDesc navodi ure?aj koji ste poku?ali da instalirate.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\<NNNN>
   u kojima je <NNNN> skup od ?etiri broja, a stavka DeviceDesc navodi ?Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)?.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthEnum
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthServ
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHUSB


   Napomena Morate ostaviti slede?i klju? registratora. Nije mogu?e izbrisati ovaj klju? registratora zato ?to nije mogu?e promeniti dozvole za nalog ?AUTOR/VLASNIK?. Nalog ?AUTOR/VLASNIK? zaklju?ao je ovaj registrator.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHPORT
 6. Ponovo pokrenite ra?unar u stanju ?istog pokretanja sistema. Da biste dobili vi?e informacija o na?inu izvr?avanja ove radnje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  331796 Izvr?avanje ?istog pokretanja sistema radi utvr?ivanja da li programi u pozadini ometaju igre ili programe
 7. Ponovo instalirajte Bluetooth stek. Da biste to uradili, idite na lokaciju Windows Update i preuzmite ispravke ako ih ima (naro?ito one u kojima se pominje Bluetooth). Ako koristite Windows XP, instalirajte podr?ku za Windows XP servisni paket 1 za Bluetooth be?i?ne ure?aje ili bilo koji noviji servisni paket koji ?e sadr?ati servisni paket.

  Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  323183 Dostupnost podr?ke za Windows XP servisni paket 1 za Bluetooth be?i?ne ure?aje
 8. Dok se ra?unar nalazi u stanju ?istog pokretanja sistema, instalirajte Bluetooth ure?aj i najnoviji IntelliPoint i IntelliType softver.
 9. Priklju?ite primopredajnik, ponovo pokrenite ra?unar u stanju standardnog pokretanja, a zatim se uverite da imate Bluetooth funkcionalnost.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju problema sa Bluetooth mi?evima i tastaturama, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
811798 Re?avanje problema sa funkcionisanjem Bluetooth mi?a ili tastature

Svojstva

Identifikator ?lanka: 811805 - Poslednji pregled: 29. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kbprb KB811805

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com