M?t v? tai n?n x?y ra trong Ks.sys trn cc my tnh v?i Intel siu phn lu?ng CPU

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 812035
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

KS.sys c th? s?p ? n?u b?n lin t?c b?t ?u v ng?ng m?t ? th? Hauppauge pht l?i trn m?t my tnh v?i m?t CPU Intel s? d?ng cng ngh? Hyper-Threading.

NGUYN NHN

I/O yu c?u cc gi d? li?u (IRPs) ?c hon thnh vo hng ?i ch? gi?i quy?t m khng b? g?i tr? l?i. Nh?ng thi quen khng hon tc vi?c chu?n b? theo yu c?u. M lm cho ngu?n l?c b? r? r?. ?a ch? b? ?m d? li?u cho d? li?u SRBs khng ?c khi ph?c vo ng ?a ch? t? cc ?a ch? ?c nh x?. V? v?y, FreeFrame thi quen g?i ?a ch? sai khi khung ?c gi?i phng t? c?p pht.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

Phin b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a c cc t?p tin thu?c tnh (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem thng tin v? t?p tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? t?m cc s? khc nhau gi?a UTC v gi? ?a phng, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size  File name
--------------------------------------------------------
  30-Jan-2003 17:55 5.3.2600.1164 45,056 Stream.sys

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

THNG TIN THM

Hotfix ny ho?t ?ng ch? trn my tnh ang ch?y Windows XP Service Pack 1 (SP1) ho?c Service Pack 1a (SP1a).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 812035 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbqfe kbbug kbfix kbmt KB812035 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:812035

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com