Sao nhân b?n không x?y ra cho m?t Exchange server trong t? ch?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 812294 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n sao có th? x?y ra cho m?t máy ch? trong m?t trao đ?i Microsoft t? ch?c. Nhân ví d?, h? th?ng phân c?p thư m?c chung và n?i dung thư m?c công c?ng không ph?i r?ng đ? ho?c t? m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Exchange Server 5.5, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 ho?c Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

N?u ch?n đoán đăng nh?p đ? đư?c cho phép trên máy ch? trao đ?i, các s? ki?n sau đây s? đư?c đăng nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng m?i th?i gian mà các c?a hàng thông tin công c?ng đư?c g?n:

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: C?a hàng công c?ng MSExchangeIS
S? ki?n th? lo?i: Nhân r?ng t?ng
ID s? ki?n: 3002
Ngư?i dùng: N/A
Mô t?: Các đ?i l? làm b?n sao b? vô hi?u hoá cho công chúng thư m?c Store "Đ?u tiên lưu tr? Group\Public thư m?c Store (CDF17)". Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u nhân r?ng cho tin nh?n Cơ s? d? li?u (MDB) trên h? ph?c v? đ? b? t?t.

B?n có th? t?t sao chép b?ng cách đ?t các m?c nh?p registry sao nhân b?n thành m?t giá tr? là 0. Theo m?c đ?nh, nhân r?ng x?y ra N?u m?c đăng k? này không t?n t?i.

V?n đ? này c?ng có th? x?y ra trong các k?ch b?n sau đây:
  • Th? t?c t? xa (RPC) g?i l?i x?y ra trên m?t máy ch? Exchange 2000 ho?c Exchange 2003 trong trang web. Và d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n không đóng d?u proxyAddresses Flood c?a hàng đ?i tư?ng. Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ch? có RPC l?i, tem d?ch v? C?p Nh?t nh?n đ?i tư?ng c?a hàng thông tin công c?ng trên máy ch? m?i và nhân r?ng x?y ra.
  • M?t máy phát đi?n không h?p l? đ?a ch? GatewayProxy t?n t?i. Và d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n c?a doanh nghi?p không ph?i đóng d?u proxyAddresses Flood c?a hàng đ?i tư?ng. Sau khi b?n lo?i b? các máy phát đi?n không h?p l? đ?a ch? GatewayProxy và kh?i đ?ng l?i máy ch? d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n, kho thông tin thư m?c chung m?i đư?c đóng d?u và nhân r?ng các công tr?nh như mong đ?i.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xóa các m?c nh?p registry làm b?n sao cho này MDB t? các following subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<servername>\Public- <guid of="" public="" store=""></guid></servername>
Chú ý Không xóa các m?c nh?p registry sao nhân b?n n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
  • B?n đang s? d?ng các giá tr? c? th? đ? nhân r?ng đư?c ghi đè các giá tr? m?c đ?nh.
  • B?n mu?n ti?p t?c s? d?ng các th? c? th? các giá tr?.
B?n có th? mu?n so sánh c?m t? này ch?ng l?i các máy ch? làm vi?c đ? xác minh các máy ch? không có c?m t? này đ?t ho?c đ? xác minh r?ng m?c này đư?c đ?t thành m?t giá tr? khác nhau.

S? d?ng b?ng sau đây đ? xác đ?nh các giá tr? th?p phân cho các m?c nh?p registry sao nhân b?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giá trịMô tả
0Sao chép b? vô hi?u hóa.
1Sao chép đư?c kích ho?t. (S? d?ng đăng k? bi?n» giá tr? m?c đ?nh. Đi?u này có ?nh hư?ng đ?n tương t? như vi?c xoá m?c.)
2Sao chép đư?c kích ho?t. (S? d?ng đăng k? bi?n» ghi đè.)
Chú ý Đ? kích ho?t ph?n c?n l?i c?a ghi đè thi?t đ?t cho thư m?c chung sao chép, thi?t l?p các m?c nh?p registry sao nhân b?n 2.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Exchange Server 2003 SP1 hay phiên b?n trư?c c?a Exchange, b?n có th? làm theo các bư?c trong bài vi?t này gi?i quy?t các v?n đ? t?i sao chép thư m?c chung. Chúng tôi đ? ngh? b?n nâng c?p đ? Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) đ? hư?ng l?i t? ch?c năng b? sung có trong service pack này.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
823817Exchange Server 2003 c?i ti?n qu?n l? thư m?c chung
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem t?p tin Exchange Server 2003 SP2 giúp. B?n có th? t?i t?p tin này t? trung tâm t?i v?.
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Exhelpupdate.msi gói bây gi?.Ngày phát hành: 5 tháng 4 năm 2006

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Exchange Server 2003 SP2, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc164305.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Exchange Server 2003 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
906669Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Exchange Server 2003 Service Pack 2

Thu?c tính

ID c?a bài: 812294 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbreplication kbprb kbmt KB812294 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:812294

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com