Làm th? nào đ? kích ho?t Microsoft Reader và g? r?i các kích ho?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 812390
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách kích ho?t Microsoft Reader và làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? v? kích ho?t.

THÔNG TIN THÊM

Đ? đ?c m?t eBook v?i ngư?i đ?c, b?n trư?c tiên ph?i kích ho?t Ngư?i đ?c. Tuy nhiên, b?n không ph?i kích ho?t ngư?i đ?c đ? đ?c m?t eBook mi?n phí.

Kích ho?t Microsoft Reader

Đ? kích ho?t b?n sao c?a Microsoft Reader, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u đ?c.
 2. Nh?p vào Cu?n sách hư?ng d?n.
 3. Nh?p vào Caøi ñaët nhanh, sau đó b?mKích ho?t ngư?i đ?c.
 4. Trên các Chào m?ng Trang, nh?p vào Đăng nh?p đ? b?t đ?u quá tr?nh kích ho?t.
 5. Khi b?n đư?c nh?c đ? đăng nh?p, làm như v?y.

  Chú ý B?n có th? s? d?ng m?t tài kho?n t? Passport Network, Hotmail hay MSN đ? đăng nh?p vào h? chi?u m?ng.
 6. Nh?p vào Kích ho?t c?a tôi đ?c.
N?u b?n g?p b?t k? v?n đ? trong khi b?n c? g?ng đ? kích ho?t ngư?i đ?c, xem các "G? r?i v?n đ? kích ho?t" ph?n.

G? r?i v?n đ? kích ho?t

Phương pháp 1: H?y ch?c ch?n r?ng b?n có th? xem trang Chào m?ng trong khi b?n đang đăng nh?p vào h? chi?u m?ng

 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Das.Microsoft.com/Activate/en-us/Default.asp?&
 2. N?u b?n không th? xem các Chào m?ng Trang, các Kích ho?t máy ch? có th? t?m th?i không s?n dùng. C? g?ng đ? kích ho?t ngư?i đ?c l?i sau này.
N?u b?n không th? xem trang Chào m?ng sau khi m?t vài c? g?ng th?i đi?m khác nhau, h?y xem ph?n "Thêm h? tr?". N?u b?n có th? xem trang Chào m?ng, nhưng b?n v?n không th? kích ho?t ngư?i đ?c, đi đ?n phương pháp 2.

Cách 2: Đăng xu?t Passport Network trư?c khi b?n kích ho?t ngư?i đ?c

 1. Đăng xu?t kh?i Passport Network trư?c khi b?n kích ho?t Microsoft Ngư?i đ?c. N?u b?n đ? đăng nh?p vào tài kho?n h? chi?u m?ng khi b?n c? g?ng đ? kích ho?t ngư?i đ?c, b?n có th? không th? kích ho?t b?n sao c?a các chương tr?nh.
 2. Đ? đăng xu?t kh?i Passport Network, k?t n?i Internet, và sau đó truy c?p vào h? chi?u m?ng Web site sau:
  http://www.Passport.com
 3. Nh?p vào H? chi?u đăng xu?t.
 4. C? g?ng đ? kích ho?t ngư?i đ?c l?i.
 5. Đăng nh?p vào h? chi?u m?ng khi b?n đư?c nh?c đ? làm V? v?y.
N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, h?y vào phương pháp 3.

Cách 3: S? d?ng tùy ch?n m?c đ?nh cho thi?t đ?t Internet

M?t s? thi?t đ?t Internet trong Microsoft Windows có th? can thi?p v?i các quá tr?nh kích ho?t. S? d?ng tùy ch?n m?c đ?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xóa t?t c? các t?p tin Internet. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Ra kh?i tr?nh duy?t c?a b?n.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
  3. Nh?p vào M?ng và Internet Kết nối.
  4. Nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
  5. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Xóa b? t?p.
  6. Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n xoá t?p tin, Nh?p vào Ok.
 2. Cho phép cài đ?t các b?n C?p Nh?t lưu trang đ? t? đ?ng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i, Nh?p vào Thiết đặt.
  2. Dư?i Ki?m tra các phiên b?n m?i hơn c?a lưu tr? các trang, b?m T? đ?ng ho?c M?i khi b?n kh?i đ?ng Internet Explorer, sau đó b?m Ok.
 3. Thay đ?i thi?t đ?t m?ng c?c b? (LAN). Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i, b?m vào các Kết nối tab.
  2. Nh?p vào Thi?t đ?t LAN.
  3. Nh?n vào đây đ? xóa h?p ki?m sau đây, và sau đó Nh?p vào Ok:
   • T? đ?ng phát hi?n thi?t đ?t
   • S? d?ng c?u h?nh t? đ?ng k?ch b?n
   • S? d?ng m?t máy ch? proxy
  4. N?u b?n s? d?ng m?t k?t n?i Internet dial-up, b?m vào các k?t n?i quay s? mà b?n s? d?ng trong các Thi?t đ?t quay h?p, sau đó b?m Thiết đặt.
  5. Nh?p vào Xoá h?p ki?m sau đây:
   • T? đ?ng phát hi?n thi?t đ?t
   • S? d?ng c?u h?nh t? đ?ng k?ch b?n
   • S? d?ng m?t máy ch? proxy cho c?a b?n LAN
  6. Nh?n vào đây đ? xóa các Không cho phép Internet các ?ng d?ng dùng k?t n?i này h?p ki?m.
  7. Nh?p vào Ok.
 4. Khôi ph?c thi?t đ?t b?o m?t m?c đ?nh. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i, Nh?p vào Phương ti?n trên các Bảo mật tab.
  2. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Khôi ph?c m?c đ?nh, sau đó b?m Ok.
  3. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
   http://Das.Microsoft.com/Activate/en-us/Default.asp?&
  4. Theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? kích ho?t Ngư?i đ?c.
N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, h?y vào phương pháp 4.

Cách 4: H?y b? và sau đó cài đ?t l?i Reader

Đ? lo?i b? và sau đó cài đ?t l?i Reader, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Lo?i b? đ?c gi?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
  2. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
  3. Trong danh sách chương tr?nh cài đ?t, nh?p vào Microsoft Reader, sau đó b?m Gỡ bỏ.
  4. Theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? lo?i b? đ?c gi?.
 2. Cài đ?t l?i Microsoft Reader. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
   http://Download.Microsoft.com/download/c/e/3/ce31c5ef-f95c-4883-8598-ea48982c46d8/Readerv25setupUSA.exe
  2. Dư?i T?i ngay bây gi?, b?m Msreadersetup.exe.
  3. Nh?p vào Lưu chương tr?nh này vào đ?a, và sau đó b?m Ok.
  4. Trong các Lưu vào h?p, b?m vào Màn hình, sau đó b?m Lưu.
  5. Khi b?n hoàn t?t t?i v? t?p, b? thu?c lá trên Web tr?nh duy?t.
  6. Trên máy tính, b?m đúp vào Msreadersetup.exe.
  7. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? cài đ?t Ngư?i đ?c.
  8. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
   http://Das.Microsoft.com/Activate/en-us/Default.asp?&
  9. Theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? kích ho?t Ngư?i đ?c.
N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, h?y vào phương pháp 5.

Cách 5: Ki?m tra các máy ch? proxy ho?c thi?t đ?t tư?ng l?a c?a m?ng

N?u b?n k?t n?i vào Internet qua m?t máy ch? proxy hay m?ng tư?ng l?a, c?a b?n thi?t đ?t nào v? tư?ng l?a ho?c máy ch? ?y quy?n có th? ngăn c?n b?n t? cách k?t n?i m?t cách chính xác đ? kích ho?t các máy ch?. Đ? xác đ?nh xem b?n ?y quy?n thi?t đ?t tư?ng l?a ho?c máy ch? khi?n b?n kích ho?t ngư?i đ?c, s? liên l?c c?a b?n Nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP), ngư?i qu?n tr? m?ng ho?c b? ph?n tr? giúp đ? t?m hi?u v? làm th? nào đ? vư?t qua b?c tư?ng l?a ho?c ?y quy?n máy ch?. Sau khi thành công Kích ho?t ngư?i đ?c, b?n có th? khôi ph?c l?i đi?n h?nh tư?ng l?a ho?c proxy server c?a b?n thi?t đ?t.

H? tr? b? sung

Thu?c tính

ID c?a bài: 812390 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbtshoot kbhowto kbmt KB812390 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:812390

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com