PRB: Response.WriteFile ไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้มขนาดใหญ่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 812406 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้นั้นResponse.WriteFileวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มขนาดใหญ่ การดาวน์โหลดอาจไม่ตอบสนอง และจากนั้นคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
The page cannot be displayed.
หรือ
แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งาน

ในขณะนี้ไม่มีเว็บแอพลิเคชันที่คุณกำลังพยายามเข้าถึงบนเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้ กรุณากดปุ่ม "ฟื้นฟู" ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้ลองทำการร้องขอของคุณใหม่

บันทึกย่อของผู้ดูแล: ข้อผิดพลาด detailing สาเหตุของความล้มเหลวในการร้องขอที่ระบุนี้สามารถพบข้อความในบันทึกเหตุการณ์ของระบบของเว็บเซิร์ฟเวอร์ กรุณาตรวจทานรายการแฟ้มบันทึกนี้เพื่อค้นหาสิ่งที่เกิดจากข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น
คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:

Aspnet_wp.exe (หรือ W3wp.exe สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่รันในบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft [IIS] 6.0) หยุดลงโดยไม่คาดคิด

ในระหว่างกระบวนการนี้ คุณอาจสังเกตเห็นเพิ่มขึ้นในการใช้งานหน่วยความจำของเว็บเซิร์ฟเวอร์เช่นกัน

สาเหตุ

การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์เว็บกำหนดขนาดแฟ้มสูงสุดที่คุณสามารถดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อการร้องขอการดาวน์โหลดแฟ้มที่ทำงานของกระบวนตอนตัวทำ ASP.NET (Aspnet_wp.exe หรือ W3wp.exe สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่รันบน 6.0 บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต [IIS) กล่องโต้ตอบการดาวน์โหลดแฟ้มปรากฏขึ้น กระบวนการของผู้ปฏิบัติงานของ ASP.NET ที่เริ่มต้นการส่งข้อมูลไป Microsoft Internet ข้อมูลบริการกระบวน (Inetinfo.exe หรือ Dllhost.exe) จะไม่รอให้คุณคลิกตกลง.

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหว่างดำเนินการ IIS อาจประมวลผลข้อมูล หรืออาจมีบัฟเฟอร์ข้อมูลในหน่วยความจำ เมื่อแฟ้มมีขนาดใหญ่ ข้อมูลที่มีบัฟเฟอร์ในหน่วยความจำในระหว่างการสื่อสารระหว่างกระบวนการที่สองเหล่านี้ ซึ่งอาจทำให้มีการเพิ่มในการใช้งานหน่วยความจำบนเซิร์ฟเวอร์ ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดของหน่วยความจำบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • การขอรับข้อมูลในส่วนที่ขนาดเล็ก และจากนั้น ย้ายข้อมูลไปกระแสข้อมูลขาออกสำหรับการดาวน์โหลด รหัสต่อไปนี้อธิบายวิธีการนี้

  สิ่งสำคัญเมื่อคุณกำหนดค่าของการตรวจแก้จุดบกพร่องแอตทริบิวต์ขององค์ประกอบคอมไพล์ไปเท็จในแฟ้ม Web.config ของโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ของคุณ คุณต้องตั้งค่านี้Server.ScriptTimeoutคุณสมบัติที่เป็นค่าเหมาะสมสำหรับขนาดการดาวน์โหลดแฟ้ม โดยค่าเริ่มต้น การServer.ScriptTimeoutค่าถูกกำหนดเป็นวินาที 90 อย่างไรก็ตาม เมื่อนั้นตรวจแก้จุดบกพร่องแอตทริบิวต์ที่กำหนดไว้เป็นTrueกระบวนการServer.ScriptTimeoutค่าจะถูกกำหนดเป็นตัวใหญ่มากวินาที 30,000,000 เป็นนักพัฒนา คุณต้องระวังผลกระทบที่นี้อาจมีในลักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เว็บของคุณ

  นอกจากนี้ยัง ในรหัสที่คุณทำตามต้องระวังของค่าพารามิเตอร์ที่จะใช้กับFileStreamตัวสร้าง ค่าของการแจงนับที่ specifed ทำผลกระทบที่สำคัญในฟังก์ชันการทำงานที่ให้ไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปFileStreamการเชื่อมโยงในนั้นอ้างอิง:ส่วน
  visual พื้นฐาน.NET รหัส
     Dim iStream As System.IO.Stream
  
     ' Buffer to read 10K bytes in chunk:
     Dim buffer(10000) As Byte
  
     ' Length of the file:
     Dim length As Integer
  
     ' Total bytes to read:
     Dim dataToRead As Long
  
     ' Identify the file to download including its path.
     Dim filepath As String = "DownloadFileName"
  
     ' Identify the file name.
     Dim filename As String = System.IO.Path.GetFileName(filepath)
  
     Try
       ' Open the file.
       iStream = New System.IO.FileStream(filepath, System.IO.FileMode.Open, _
                          IO.FileAccess.Read, IO.FileShare.Read)
  
       ' Total bytes to read:
       dataToRead = iStream.Length
       
       Response.ContentType = "application/octet-stream"
       Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" & filename)
  
       ' Read the bytes.
        While dataToRead > 0
          ' Verify that the client is connected.
          If Response.IsClientConnected Then
            ' Read the data in buffer
            length = iStream.Read(buffer, 0, 10000)
  
            ' Write the data to the current output stream.
            Response.OutputStream.Write(buffer, 0, length)
  
            ' Flush the data to the HTML output.
            Response.Flush()
  
            ReDim buffer(10000) ' Clear the buffer
            dataToRead = dataToRead - length
          Else
            'prevent infinite loop if user disconnects
            dataToRead = -1
          End If
        End While
  
     Catch ex As Exception
       ' Trap the error, if any.
       Response.Write("Error : " & ex.Message)
     Finally
       If IsNothing(iStream) = False Then
        ' Close the file.
        iStream.Close()
       End If
       Response.Close()
     End Try
  
  visual c# .NET รหัส
  	System.IO.Stream iStream = null;
  
  	// Buffer to read 10K bytes in chunk:
  	byte[] buffer = new Byte[10000];
  
  	// Length of the file:
  	int length;
  
  	// Total bytes to read:
  	long dataToRead;
  
  	// Identify the file to download including its path.
  	string filepath = "DownloadFileName";
  
  	// Identify the file name.
  	string filename = System.IO.Path.GetFileName(filepath);
  
  	try
  	{
  		// Open the file.
  		iStream = new System.IO.FileStream(filepath, System.IO.FileMode.Open, 
  					System.IO.FileAccess.Read,System.IO.FileShare.Read);
  
  
  		// Total bytes to read:
  		dataToRead = iStream.Length;
  
  		Response.ContentType = "application/octet-stream";
  		Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + filename);
  
  		// Read the bytes.
   		while (dataToRead > 0)
  		{
  			// Verify that the client is connected.
  			if (Response.IsClientConnected) 
  			{
  				// Read the data in buffer.
  				length = iStream.Read(buffer, 0, 10000);
  
  				// Write the data to the current output stream.
  				Response.OutputStream.Write(buffer, 0, length);
  
  				// Flush the data to the HTML output.
  				Response.Flush();
  
  				buffer= new Byte[10000];
  				dataToRead = dataToRead - length;
  			}
  			else
  			{
  				//prevent infinite loop if user disconnects
  				dataToRead = -1;
  			}
  		}
  	}
  	catch (Exception ex) 
  	{
  		// Trap the error, if any.
  		Response.Write("Error : " + ex.Message);
  	}
  	finally
  	{
  		if (iStream != null) 
  		{
  			//Close the file.
  			iStream.Close();
  		}
  		Response.Close();
  	}
  	
  REPLACEDownloadFileNameมีชื่อของแฟ้มที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 การเมกะไบต์ (MB)

  หรือ
 • ให้การเชื่อมโยงสำหรับผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแฟ้ม

  หรือ
 • ใช้ Microsoft ASP 3.0 สำหรับการดาวน์โหลดใน หรือใช้ซอฟต์แวร์ FileUp Artisans กับ ASP

  หรือ
 • สร้างนามสกุล ISAPI เพื่อดาวน์โหลดแฟ้ม

  หรือ
 • ใช้ FTP เพื่อดาวน์โหลดแฟ้ม

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทำให้สถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง

 1. ใน Microsoft Visual Basic .NET หรือใน Microsoft Visual c# .NET สร้างโครงการใหม่ของแอพลิเคชันเว็บ โดยค่าเริ่มต้น WebForm1.aspx ถูกสร้างขึ้น
 2. ลากตัวปุ่มวัตถุจากกล่องเครื่องมือการ WebForm1.aspx
 3. คลิกสองครั้งปุ่มวัตถุเมื่อต้องการเปิดการคลิกเหตุการณ์ในมุมมองรหัส
 4. วางรหัสต่อไปนี้ในการ Button1คลิกเหตุการณ์

  visual Basic .NET รหัส
  	' Identify the file to download including its path.
  	Dim filepath As String = DownloadFileName
  
  	' Identify the file name.
  	Dim filename As String = System.IO.Path.GetFileName(filepath)
  
  	Response.Clear()
  	
  	' Specify the Type of the downloadable file.
  	Response.ContentType = "application/octet-stream"
  
  	' Set the Default file name in the FileDownload dialog box.
  	Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=""" & filename & """")
  
  	Response.Flush()
  
  	' Download the file.
  	Response.WriteFile(filepath)

  visual c# .NET รหัส
  	// Identify the file to download including its path.
  	string filepath = DownloadFileName;
  
  	// Identify the file name.
  	string filename = System.IO.Path.GetFileName(filepath);
  
  	Response.Clear();
  
  	// Specify the Type of the downloadable file.
  	Response.ContentType = "application/octet-stream";
  
  	// Set the Default file name in the FileDownload dialog box.
  	Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + filename);
  
  	Response.Flush();
  
  	// Download the file.
  	Response.WriteFile(filepath);
 5. REPLACEDownloadFileNameมีชื่อของแฟ้มที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 MB
 6. ในการตรวจแก้จุดบกพร่องเมนู คลิกเริ่มการทำงาน.
 7. คลิกbutton1.

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
307603วิธีการเขียนแฟ้มไบนารีการเบราว์เซอร์ที่ใช้ ASP.NET และ Visual Basic .NET
306654วิธีการเขียนแฟ้มไบนารีการเบราว์เซอร์ที่ใช้ ASP.NET และ Visual .NET c#
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Developer Network (MSDN)::
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.io.filestream (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 812406 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Web Services Enhancements for Microsoft .NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
Keywords: 
kbwebserver kbwebforms kbweb kbdownload kbprb kbmt KB812406 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:812406

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com