V?n đ? khi máy tính c?a b?n v?i nhi?u ATA ? đ?a vào nhà nư?c Power S1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 812415 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u máy tính c?a b?n d?a trên Windows 2000 ho?c Windows XP d?a trên v?i nhi?u ATA ? đ?a vào nhà nư?c đi?n S1, b?n có th? g?p m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây:
 • Windows không nh?n ra ? c?ng ATA khi b?n quay tr? l?i máy tính c?a b?n t? gi?c ng? ho?c t?m d?ng.
 • Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Không an toàn lo?i b? các thi?t b?:

  B?n có tháo ho?c đ?y ra m?t thi?t b? mà không d?ng l?i nó. Rút ho?c ejecting các thi?t b? mà không c?n đ?u tiên d?ng chúng thư?ng xuyên có th? gây ra máy tính c?a b?n đ? tai n?n và l?ng d? li?u qu? giá.
 • Windows có th? ng?ng đáp ?ng (hàng).

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? tr?nh đi?u khi?n IDE lưu tr? ngăn x?p không chính xác truy c?p đăng k? đư?c yêu c?u cho m?t đ?t l?i ph?n m?m. Đi?u này lá b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? ho?c thi?t b? trong tr?ng thái treo. V?n đ? này nào không ?nh hư?ng đ?n máy tính đang s? d?ng b? đi?u khi?n ATA máy ch? lưu tr? đư?c đ?t c?u h?nh cho các ho?t đ?ng ch? đ? di s?n. M?c dù v?n đ? này đ? đư?c xác đ?nh trên Intel ICH5 d?a trên chip thi?t l?p, nó là không gi?i h?n cho ph?n c?ng này.

GI?I PHÁP

Windows XP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin Hotfix

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 812415 gói bây gi?.
Windows XP 64-Bit Edition
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 812415 gói bây gi?.
Ngày phát hành: 9 tháng 5 năm 2003

Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin. Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem các t?p tin thông tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. T?m th?y s? khác bi?t gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size  File name
  ------------------------------------------------------
  31-JAN-2003 15:43 5.1.2600.1164 87,040 Atapi.sys
  31-JAN-2003 15:43 5.1.2600.1164 23,680 Pciidex.sys
  14-NOV-2002 10:01 5.3.10.0    4,608 Spmsg.dll

Windows 2000

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin Hotfix

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
T?t c? ngôn ng? ngo?i tr? Nh?t B?n NEC
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 812415 gói bây gi?.
Nh?t B?n NEC
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 812415 gói bây gi?.
Ngày phát hành: 9 tháng 5 năm 2003

Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin. Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem các t?p tin thông tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. T?m th?y s? khác bi?t gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size  File name
  ------------------------------------------------------
  25-FEB-2003 10:30 5.0.2195.6672 86,704 Atapi.sys
  25-FEB-2003 10:31 5.0.2195.6672 22,064 Pciidex.sys
  12-FEB-2003 15:43 5.3.16.3    6,656 Spmsg.dll

THÔNG TIN THÊM

Tr?nh đi?u khi?n Windows ATA và ATAPI có th? g?p nh?ng các tri?u ch?ng, và b?t k? tr?nh đi?u khi?n b? đi?u khi?n chip set ch?y trong ch? đ? b?n x? IDE có th? c?ng b? ?nh hư?ng.

B? đi?u khi?n ATA ch? đ? b?n x? không ph? bi?n, và thư?ng đư?c s? d?ng ch? trên các h? th?ng m?i hơn v?i nhi?u b? đi?u khi?n ATA. Cho Ví d?, chúng có th? đư?c s? d?ng v?i m?t s? k?t h?p c?a ATA song song và n?i ti?p ATA B? đi?u khi?n (SATA).

Đ? xác đ?nh n?u máy tính c?a b?n đang ch?y trong ATA B?n đ?a ch? đ?:
 1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, sau đó b?mThu?c tính.
 2. B?m vào các Ph?n c?ng tab, và sau đó nh?p vàoQu?n l? thi?t b?.
 3. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tài nguyên theo lo?i.
 4. M? r?ng Ng?t (IRQ) yêu c?u.
N?u qu?n l? thi?t b? cho th?y r?ng IRQ 14 đư?c gán cho ti?u h?c Kênh IDE và nó cho th?y r?ng IRQ 15 đư?c gán cho kênh IDE th? c?p, máy tính c?a b?n là trong ch? đ? tương thích.

N?u ch? có m?t trong nh?ng IRQs (14, 15) đư?c gán cho m?t IDE kênh và c? hai kênh đư?c kích ho?t trong c?a b?n BIOS máy tính, máy tính c?a b?n đang ? ch? đ? b?n x?.

Nhi?u máy tính mà đư?c trang b? v?i b?n đ?a ch? đ? ATA b? đi?u khi?n c?ng có m?t thi?t l?p trong BIOS đ? b?t ho?c t?t ch? đ? b?n x?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

Thu?c tính

ID c?a bài: 812415 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
atdownload kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbdriver kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbenv kbprb kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB812415 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:812415

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com