D?ch v? b? t?t theo m?c đ?nh trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 812519 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t Microsoft Windows Server 2003, m?t s? d?ch v? có th? không t? đ?ng ch?y. B?n có th? mong đ?i các d?ch v? này đ? b?t đ?u t? đ?ng b?i v? h? b?t đ?u t? đ?ng trong các phiên b?n khác c?a Windows.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? trong Windows Server 2003, ít thư?ng xuyên đư?c s? d?ng d?ch v? b? t?t theo m?c đ?nh. Theo m?c đ?nh, các d?ch v? gi?ng nhau có th? đư?c b?t lên trong Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP Chuyên nghi?p.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?ng tay b?t đ?u các d?ch v? mà b?n mu?n, ho?c c?u h?nh cách mà m?t d?ch v? b?t đ?u.

Đ? b?t đ?u, d?ng, t?m d?ng, ti?p t?c, ho?c kh?i đ?ng l?i m?t d?ch v?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp D?ch v?.
 2. Trong ngăn chi ti?t, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Nh?p vào d?ch v? mà b?n mu?n đ? b?t đ?u, d?ng l?i, t?m d?ng, ti?p t?c, ho?c kh?i đ?ng l?i. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào B?t đ?u, D?ng, T?m d?ng, Ti?p t?c, ho?c Kh?i đ?ng l?i.
  • Nh?p chu?t ph?i vào các d?ch v? mà b?n mu?n đ? b?t đ?u, d?ng, t?m d?ng, ti?p t?c, ho?c kh?i đ?ng l?i. Nh?p vào B?t đ?u, D?ng, T?m d?ng, Ti?p t?c, ho?c Kh?i đ?ng l?i.
Đ? c?u h?nh cách mà m?t d?ch v? b?t đ?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp D?ch v?.
 2. Trong ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vào các d?ch v? mà b?n mu?n đ? c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vàoT? đ?ng, Hư?ng d?n s? d?ng, ho?cB? vô hi?u hoá trong các Lo?i kh?i đ?ng danh sách.
 4. Đ? ch? đ?nh tài kho?n ngư?i dùng các d?ch v? có th? s? d?ng đ? đăng nh?p b?m các Đăng nh?p tab, và sau đó th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Ch? ra r?ng các d?ch v? s? d?ng h? th?ng c?c b? tài kho?n, h?y nh?p vào Trương m?c h? th?ng đ?a phương.
  • Ch? ra r?ng các d?ch v? s? d?ng các d?ch v? đ?a phương tài kho?n, h?y nh?p vào Trương m?c này, r?i g? NT AUTHORITY\LocalService.
  • Ch? ra r?ng các d?ch v? s? d?ng d?ch v? m?ng tài kho?n, h?y nh?p vào Trương m?c này, r?i g? NT AUTHORITY\NetworkService.
  • Đ? ch? đ?nh tài kho?n khác, b?m Đi?u này tài kho?n, b?m Tr?nh duy?t, và sau đó ch? đ?nh m?t ngư?i s? d?ng tài kho?n trong các Ch?n ngư?i dùng h?p tho?i. Khi b?n đ? k?t thúc, Nh?p vào Ok.
 5. G? m?t kh?u cho trương m?c ngư?i dùng trong cácM?t kh?uXác nh?n m?t kh?u h?p, và sau đó Nh?p vào Ok. N?u b?n ch?n tài kho?n d?ch v? đ?a phương ho?c m?ng D?ch v? tài kho?n, m?t kh?u ph?i đư?c đ? tr?ng.
Chú ý
 • H?u h?t d?ch v? không đư?c thi?t k? đ? có trương m?c m?c đ?nh thay đ?i. Khi b?n thay đ?i trương m?c m?c đ?nh c?a m?t d?ch v?, d?ch v? có th? không b?t đ?u.
 • Khi b?n thay đ?i thi?t đ?t d?ch v? m?c đ?nh, b?n có th? ngăn ch?n d?ch v? quan tr?ng t? ch?y m?t cách chính xác.

  QUAN TR?NG C?n th?n khi b?n thay đ?i các Lo?i kh?i đ?ngĐăng nh?p như thi?t l?p c?a d?ch v? đư?c c?u h?nh đ? b?t đ?u t? đ?ng.
 • Trong h?u h?t trư?ng h?p, Microsoft khuy?n cáo b?n không thay đ?i các Cho phép d?ch v? tương tác v?i máy tính đ? bàn thi?t l?p. N?u b?n cho phép các d?ch v? tương tác v?i máy tính đ? bàn, b?t k? thông tin mà các d?ch v? hi?n th? trên máy tính đ? bàn c?ng xu?t hi?n trên bàn làm vi?c c?a m?t ngư?i dùng tương tác. M?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? sau đó ki?m soát các d?ch v? ho?c t?n công các d?ch v? t? máy tính đ? bàn tương tác.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n ch?y d?ch v? mà không ph?i là b?t bu?c, không có ít nh?t m?t nguy cơ b?o m?t nh?. Do đó, các d?ch v? này b? t?t trong Windows Server 2003 cho đ?n khi h? đư?c yêu c?u. B?ng dư?i đây cho th?y các d?ch v? b? t?t m?c đ?nh trên m?t cài đ?t Windows Server 2003 so v?i Windows 2000 và cài đ?t Windows XP Professional.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
D?ch v?Tên hi?n th?Win 2000Win XPWin 2003
C?nh báoC?nh báoT? đ?ngHư?ng d?n s? d?ngB? vô hi?u hoá
ClipSrvClipBookHư?ng d?n s? d?ngHư?ng d?n s? d?ngB? vô hi?u hoá
TrkSrvPhân ph?i liên k?t theo d?i Máy chủHư?ng d?n s? d?ngNAB? vô hi?u hoá
ImapiServiceIMAPI CD Burning COM D?ch v?Hư?ng d?n s? d?ngHư?ng d?n s? d?ngB? vô hi?u hoá
SharedAccessTư?ng l?a k?t n?i Internet và Chia s?Hư?ng d?n s? d?ngHư?ng d?n s? d?ngB? vô hi?u hoá
MessengerMessengerT? đ?ngT? đ?ngB? vô hi?u hoá
MnmsrvcNetMeeting Remote Desktop Chia s?Hư?ng d?n s? d?ngHư?ng d?n s? d?ngB? vô hi?u hoá
NetDDEdsdmM?ng DDE DSDMHư?ng d?n s? d?ngHư?ng d?n s? d?ngB? vô hi?u hoá
NetDDEMạng DDEHư?ng d?n s? d?ngHư?ng d?n s? d?ngB? vô hi?u hoá
RemoteRegistryT? xa Đăng k?T? đ?ngT? đ?ngT? đ?ng
TlntSvrTelnetHư?ng d?n s? d?ngHư?ng d?n s? d?ngB? vô hi?u hoá
TssdisPhiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i Thư mụcHư?ng d?n s? d?ngNAB? vô hi?u hoá
Chủ đềChủ đềNAT? đ?ngB? vô hi?u hoá
WebClientWeb Máy kháchNAT? đ?ngB? vô hi?u hoá
AudioSrvWindows Âm thanhNAT? đ?ngB? vô hi?u hoá
StisvcH?nh ?nh Windows Vi?c mua l?iHư?ng d?n s? d?ngHư?ng d?n s? d?ngB? vô hi?u hoá
IISAdminIIS AdminT? đ?ngKhông Cài đ?tKhông đư?c cài đ?t
SMTPSVCSimple Mail Transfer Giao thứcT? đ?ngNAKhông đư?c cài đ?t
W3SVCWorld Wide Web Đang xuất bảnT? đ?ngKhông đư?c cài đ?tKhông đư?c cài đ?t

B?ng dư?i đây cho th?y các d?ch v? không c?n s? d?ng trương m?c h? th?ng đ?a phương trong Windows Server 2003:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
D?ch v?Đăng nh?p như
C?nh báo D?ch v? đ?a phương
?ng d?ng l?p c?ng d?ch v? D?ch v? đ?a phương
Sổ đăng ký Từ xa D?ch v? đ?a phương
Th? khôn D?ch v? đ?a phương
TCP/IP NetBIOS Helper D?ch v? đ?a phương
Telnet D?ch v? đ?a phương
Cung c?p năng lư?ng uninterruptible D?ch v? đ?a phương
WebClient D?ch v? đ?a phương
Thu nh?n ?nh Windows (WIA) D?ch v? đ?a phương
D?ch v? DHCP Client D?ch v? m?ng
Điều phối Giao dịch Phân tán Mạng D?ch v?
DNS Client D?ch v? m?ng
Gi?y phép ghi s? D?ch v? m?ng
Nh?t k? hi?u su?t và thông báo D?ch v? m?ng
Đ?i l? cu?c g?i (RPC) th? t?c t? xa Mạng D?ch v?
Chú ý Trong Windows 2000, trương m?c h? th?ng đ?a phương đ? là các ch? "Log On "Như tài kho?n đư?c s? d?ng cho t?t c? d?ch v?. Tài kho?n d?ch v? đ?a phương và các "m?ng Trương m?c h? th?ng ph?c v? đăng nh?p vào như là"chưa quen v?i Windows XP và Windows Server 2003.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài kho?n d?ch v?, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms685141.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 812519 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB812519 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:812519

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com