M?c đ?nh quy?n và quy?n ngư?i dùng cho IIS 6.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 812614 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? m?c đ?nh quy?n và quy?n ngư?i dùng trên m?t máy ch? m?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng này có Internet Information Services (IIS) 6.0 cài đ?t chuyên bi?t.

Thông tin thêm

B?ng dư?i đây tài li?u quy?n h? th?ng t?p NTFS, ki?m nh?p quy?n và quy?n ngư?i dùng Microsoft Windows. Thông tin này áp d?ng n?u Microsoft ASP.NET là bao g?m, như là m?t ph?n c?a b? cài đ?t chuyên bi?t. Bài vi?t này t?p trung vào World Wide Web xu?t b?n b?n ghi d?ch v? và không xem xét các thành ph?n khác, ch?ng h?n như các b?n ghi d?ch v? giao th?c truy?n t?p (FTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) b?n ghi d?ch v? và Microsoft FrontPage Máy ch? các m? r?ng (FPSE).

Lưu ? Cho các m?c đích c?a tài li?u này, tài kho?n IUSR_MachineName đư?c s? d?ng thay th? cho nhau v?i m?t c?u h?nh Chưa xác đ?nh ngư?i tài kho?n.

NTFS cho phép

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
m?c tin thư thoạiUsers\Groupsmức cấp phép
%windir%\help\iishelp\commonQu?n tr? viênĐ?y đ? ki?m soát
%windir%\help\iishelp\commonH? th?ngToàn quy?n ki?m soát
%windir%\help\iishelp\commonIIS_WPGĐ?c, th?c hi?n
%windir%\help\iishelp\commonNgư?i dùng (xem lưu ? 1.)Đ?c, th?c hi?n
t?m th?i %windir%\IIS nén T?p tinQu?n tr? viênToàn quy?n ki?m soát
t?m th?i %windir%\IIS nén T?p tinH? th?ngToàn quy?n ki?m soát
t?m th?i %windir%\IIS nén T?p tinIIS_WPGToàn quy?n ki?m soát
t?m th?i %windir%\IIS nén T?p tinCh? s? h?u tác gi?Toàn quy?n ki?m soát
%windir%\system32\inetsrvQu?n tr? viênĐ?y đ? ki?m soát
%windir%\system32\inetsrvH? th?ngToàn quy?n ki?m soát
%windir%\system32\inetsrvNgư?i dùngĐ?c, th?c hi?n
%windir%\system32\inetsrv\*.VBSQu?n tr? viênĐ?y đ? ki?m soát
%windir%\system32\inetsrv\ASP biên so?n m?uQu?n tr? viênToàn quy?n ki?m soát
%windir%\system32\inetsrv\ASP biên so?n m?uIIS_WPGToàn quy?n ki?m soát
%windir%\system32\inetsrv\HistoryQu?n tr? viênĐ?y đ? ki?m soát
%windir%\system32\inetsrv\HistoryH? th?ngToàn quy?n ki?m soát
%windir%\system32\LogfilesQu?n tr? viênĐ?y đ? ki?m soát
%windir%\system32\inetsrv\metabackQu?n tr? viênĐ?y đ? ki?m soát
%windir%\system32\inetsrv\metabackH? th?ngToàn quy?n ki?m soát
Inetpub\AdminscriptsQu?n tr? viênĐ?y đ? ki?m soát
Inetpub\wwwroot (ho?c n?i dung thư m?c)Qu?n tr? viênToàn quy?n ki?m soát
Inetpub\wwwroot (ho?c n?i dung thư m?c)H? th?ngToàn quy?n ki?m soát
Inetpub\wwwroot (ho?c n?i dung thư m?c)IIS_WPGĐ?c, th?c hi?n
Inetpub\wwwroot (ho?c n?i dung thư m?c)IUSR_MachineNameĐ?c, th?c hi?n
Inetpub\wwwroot (ho?c n?i dung thư m?c)ASPNET (xem lưu ? 2.) Đ?c, th?c hi?n
Lưu ? 1 B?n ph?i có quy?n truy c?p vào m?c tin thư thoại này khi b?n s? d?ng sự xác thực cơ bản ho?c xác th?c tích h?p và khi tùy ch?nh l?i đư?c đ?t c?u h?nh. Ví d?, khi x?y ra l?i 401.1, ngư?i dùng kí nh?p vào nh?n th?y l?i tùy ch?nh chi ti?t d? ki?n ch? n?u quy?n đ? đ?c các t?p tin 4011.htm đ? đư?c c?p cho ngư?i dùng đó.

Lưu ? 2 theo m?c đ?nh, ASP.NET đư?c s? d?ng như là các ASP.NET quá tr?nh nh?n d?ng trong IIS 5.0 cô l?p ch? đ?. N?u ASP.NET chuy?n sang IIS 5.0 cô l?p ch? đ?, ASP.NET ph?i có quy?n truy c?p vào các khu v?c n?i dung. ASP.NET quá tr?nh cô l?p là chi ti?t trong IIS tr? giúp. Đ? bi?t thêm thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

ASP.NET quá tr?nh cô l?p
http://www.Microsoft.com/TechNet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/e409289d-2786-4a34-bb7e-9c546602c2c8.mspx

ki?m nh?p quy?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
V? tríUsers\Groupsmức cấp phép
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ASPQu?n tr? viênĐ?y đ? ki?m soát
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ASPH? th?ngToàn quy?n ki?m soát
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ASPIIS_WPGĐ?c
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\HTTPQu?n tr? viênĐ?y đ? ki?m soát
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\HTTPH? th?ngToàn quy?n ki?m soát
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\HTTPIIS_WPGĐ?c
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\IISAdminQu?n tr? viênĐ?y đ? ki?m soát
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\IISAdminH? th?ngToàn quy?n ki?m soát
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\IISAdminIIS_WPGĐ?c
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\w3svcQu?n tr? viênĐ?y đ? ki?m soát
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\w3svcH? th?ngToàn quy?n ki?m soát
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\w3svcIIS_WPGĐ?c

Quy?n ngư?i dùng Windows

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chính sáchNgư?i dùng
Truy c?p vào máy tính này t? các m?ngQu?n tr? viên
Truy c?p vào máy tính này t? các m?ngASPNET
Truy c?p vào máy tính này t? các m?ngIUSR_MachineName
Truy c?p vào máy tính này t? các m?ngIWAM_MachineName
Truy c?p vào máy tính này t? các m?ngNgư?i dùng
Đi?u ch?nh dung lư?ng b? nh? cho m?t quá tr?nhQu?n tr? viên
Đi?u ch?nh dung lư?ng b? nh? cho m?t quá tr?nhIWAM_MachineName
Đi?u ch?nh dung lư?ng b? nh? cho m?t quá tr?nhb?n ghi d?ch v? đ?a phương
Đi?u ch?nh dung lư?ng b? nh? cho m?t quá tr?nhb?n ghi d?ch v? m?ng
B? qua đi qua ki?m traIIS_WPG
Cho phép kí nh?p trên đ?a phương (xem lưu ?)Qu?n tr? viên
Cho phép kí nh?p trên đ?a phương (xem lưu ?)IUSR_MachineName
T? ch?i kí nh?p đ?a phươngASPNET
M?o danh m?t khách hàng sau khi xác th?cQu?n tr? viên
M?o danh m?t khách hàng sau khi xác th?cASPNET
M?o danh m?t khách hàng sau khi xác th?cIIS_WPG
M?o danh m?t khách hàng sau khi xác th?cb?n ghi d?ch v?
kí nh?p dư?i tên m?t công vi?c hàng lo?tASPNET
kí nh?p dư?i tên m?t công vi?c hàng lo?tIIS_WPG
kí nh?p dư?i tên m?t công vi?c hàng lo?tIUSR_MachineName
kí nh?p dư?i tên m?t công vi?c hàng lo?tIWAM_MachineName
kí nh?p dư?i tên m?t công vi?c hàng lo?tb?n ghi d?ch v? đ?a phương
kí nh?p dư?i tên là m?t b?n ghi d?ch v?ASPNET
kí nh?p dư?i tên là m?t b?n ghi d?ch v?b?n ghi d?ch v? m?ng
Thay th? m?t m? thông báo c?p ti?n tr?nhIWAM_MachineName
Thay th? m?t m? thông báo c?p ti?n tr?nhb?n ghi d?ch v? đ?a phương
Thay th? m?t m? thông báo c?p ti?n tr?nhb?n ghi d?ch v? m?ng
Lưu ? Trong b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh m?i c?a Microsoft Windows Server 2003 v?i IIS 6.0, Users group và t?t c? m?i ngư?i trong nhóm có đi qua b? qua ki?m tra quy?n truy c?p. Nh?n d?ng quá tr?nh nhân viên th?a hư?ng Bypass đi qua ki?m tra quy?n truy c?p thông qua m?t trong các nhóm. N?u c? hai nhóm đư?c g? b? t? b? qua đi qua ki?m tra quy?n truy c?p nh?t, và nh?n d?ng quá tr?nh nhân viên không th?a hư?ng Bypass đi qua ki?m tra quy?n truy c?p thông qua b?t k? chuy?n như?ng khác, quá tr?nh nhân viên không B?t đ?u. N?u Nhóm ngư?i dùng và t?t c? nhóm ph?i đư?c g? b? t? b? qua đi qua ki?m tra quy?n, thêm nhóm IIS_WPG cho phép IIS ho?t đ?ng như mong đ?i.

Lưu ? Trong IIS 6.0, khi sự xác thực cơ bản đư?c c?u h?nh như m?t trong các tùy ch?n xác th?c, b?t đ?ng s?n metabase LogonMethod cho sự xác thực cơ bản là NETWORK_CLEARTEXT. Lo?i kí nh?p NETWORK_CLEARTEXT không yêu c?u cho phép kí nh?p ngư?i dùng ph?i t?i đ?a phương. Đi?u này c?ng áp d?ng cho Xác thực vô danh. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "xác th?c cơ b?n M?c đ?nh lo?i đăng nh?p"ch? đ? trong IIS tr? giúp. B?n c?ng có th? ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

sự xác thực cơ bản
http://www.Microsoft.com/TechNet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/cf438d2c-f9c7-4351-bf56-d2ab950d7d6e.mspx

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n và qu?n l? IIS b?o m?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

Windows Server 2003 b?o m?t hư?ng d?n
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=14845
TechNet
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd450371.aspx
C?i thi?n Web application security: threats và pháp đ?i phó
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms994921.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 812614 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbmt KB812614 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 812614

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com