M?t b?n C?p Nh?t có s?n trong Windows đ? b?t t?t thư m?c thông báo SMB yêu c?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 812669 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? m?t C?p Nh?t cho Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000 nơi b?n có th? t?t thông báo thư m?c đư?c s? d?ng b?i Windows Explorer (Explorer.exe). Explorer.exe s? d?ng thông báo thư m?c đăng NTNotifyDirectoryChange máy ch? tin nh?n ch?n (SMBs) ph?c v?. Thông báo thư m?c cho phép server đ? thông báo cho khách hàng máy tính khi thông tin thay đ?i trong t?p và c?p đư?c đ?t trên c?p chia s? trên máy ch?.

Trong các t?nh hu?ng nh?t đ?nh, b?n có th? t?t thông báo cho s? thay đ?i yêu c?u đư?c s? d?ng b?i Explorer.exe trên máy khách. Ví d?, b?n có th? mu?n t?t thông báo cho s? thay đ?i yêu c?u khi b?n mu?n làm gi?m lưu lư?ng truy c?p trên m?ng.

THÔNG TIN THÊM

Windows XP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

M?t tính năng đư?c h? tr? s?a đ?i hành vi m?c đ?nh c?a s?n ph?m có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, tính năng này đư?c d? đ?nh đ? s?a đ?i ch? hành vi đó bài vi?t này mô t?. Tính năng này ch? áp d?ng cho h? th?ng c? th? yêu c?u nó. Tính năng này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u h? th?ng không là nghiêm b? ?nh hư?ng b?i thi?u tính năng này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có tính năng này.

N?u tính năng có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các tính năng.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho tính năng c? th? này. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các tính năng có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là b?i v? các tính năng không có s?n cho ngôn ng? đó.
Điều kiện tiên quyết
Hotfix này đ?i h?i Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Windows XP

 Date     Time  Version    Size    File name
 ---------------------------------------------------------
 20-Mar-2003 15:01 6.0.2800.1188 8,240,640 Shell32.dll

Windows XP, phiên b?n 64-bit

 Date     Time  Version    Size    File name   Platform
 ---------------------------------------------------------------------
 20-Mar-2003 15:01 6.0.2800.1188 14,368,256 Shell32.dll  IA-64
 20-Mar-2003 14:22 6.0.2800.1188  8,240,640 Wshell32.dll x86

Windows 2000

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Hotfix này đ?i h?i ph?i Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 ho?c Service Pack 4...
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  05-Mar-2003 20:08 5.0.3700.6680  2,355,984 Shell32.dll   
  03-Mar-2003 18:22 5.0.2195.6672  3,969,536 Sp3res.dll    

THÔNG TIN THÊM

Sau khi b?n đ? cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này, h?y thêm các
NoRemoteChangeNotify
m?c nh?p Registry đ? m?t trong nh?ng khóa registry sau đây (tùy thu?c vào t?nh h?nh c?a b?n), và sau đó thi?t l?p giá tr? c?a các m?c nh?p registry-1.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.
 • Đ? áp d?ng các thi?t l?p cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i đ? đăng nh?p vào, thêm các
  NoRemoteChangeNotify
  đăng k? vào khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 • Đ? áp d?ng các thi?t l?p cho t?t c? ngư?i s? d?ng đăng nh?p vào máy tính, thêm các
  NoRemoteChangeNotify
  đăng k? vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Khi b?n thi?t l?p giá tr? c?a các
NoRemoteChangeNotify
m?c nh?p Registry-1, b?n t?t t? xa thông báo cho s? thay đ?i yêu c?u thay đ?i t?p tin và thư m?c x?y ra trong các thư m?c c?a m?t chia s? m?ng đ? ánh x?. Đ? b?t trên yêu c?u thông báo cho s? thay đ?i t? xa, thi?t l?p các
NoRemoteChangeNotify
m?c nh?p Registry 0 (s? không).

T?t thông báo cho s? thay đ?i yêu c?u ch? là ngư?i s? d?ng cho nh?ng ngư?i đ? đăng nh?p vào

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Lo?i NoRemoteChangeNotify, sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i 1 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.

T?t thông báo cho s? thay đ?i yêu c?u t?t c? ngư?i dùng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Lo?i NoRemoteChangeNotify, sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i 1 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
Đ? thêm thông tin v? tiêu chu?n thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Micrososft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 812669 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB812669 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:812669

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com