T?p khóa ho?c truy c?p t? ch?i thông báo l?i khi b?n lưu các t?p tin qua m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 812937 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? lưu m?t t?p như m?t Microsoft Excel b?ng tính b?n đ? m? b?ng cách s? d?ng m?t universal đ?t tên đư?ng d?n quy ư?c (UNC), b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
Không th? đ?c t?p. T?p tin b? khoá
Truy nh?p b? c?m
Khóa L?i
Xem s? ki?n có th? ch?a các s? ki?n sau đây:

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: ?ng d?ng Popup
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 26
Ngư?i dùng: N/A
Mô t?: ?ng d?ng popup: Windows - ch?m tr? vi?t th?t b?i: Windows không th? lưu t?t c? d? li?u cho các t?p tin name_of_the_file_you_want_to_save. Các d? li?u đ? b? m?t. L?i này có th? đư?c gây ra b?i m?t s? th?t b?i c?a ph?n c?ng máy tính c?a b?n ho?c k?t n?i m?ng. H?y th? lưu t?p này ? nơi khác. Đ? bi?t thêm thông tin, xem tr? giúp và h? tr? t?i Trung tâm http://support.Microsoft.com.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi redirector flushes n?i dung t?p tin và ghi ra t?p x? l? v?i ch? đ?c truy c?p thay v? c?a đ?n m?t t?p x? l? v?i write access. Khi redirector đ? nh?n đư?c m?t cơ h?i phá v? khóa đ? không, nó thanh tr?ng b? nh? cache cho các t?p tin, nhưng không uninitialize b? đ?m ?n t?p. Redirector c?ng c?n thi?t đ? d?n s?ch và uninitialize khi k?t thúc t?p thi?t x?y ra b?i v? phá v? cơ h?i khóa không đ?ng b?. B?i v? nó đ? không uninitialize b? nh? cache cho t?p tin, nó đ? vi?t đ? x? l? t?p tin không chính xác.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem các t?p tin thông tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. T?m th?y s? khác bi?t gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Windows XP SP1, Windows XP Tablet PC Edition

Date    Time Version    Size   File name 
-------------------------------------------------------------- 
30-Jan-2003 21:41 5.1.2600.1164 400,896  Mrxsmb.sys 
30-Jan-2003 21:41 5.1.2600.1164 154,880  Rdbss.sys

Windows XP 64-Bit Edition

Date     Time Version    Size   File name 
------------------------------------------------------------- 
30-Jan-2003 21:41 5.1.2600.1164 1,259,392 Mrxsmb.sys 
30-Jan-2003 21:41 5.1.2600.1164 489,216  Rdbss.sys

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, vô hi?u hóa cơ h?i khóa trên máy ch? t?p tin:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iregedit, sau đó nh?n ENTER.
 3. Trong Registry Editor, xác đ?nh v? trí subkey sau đây trong các đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Services\LanmanServer\Parameters
 4. Trong ngăn bên ph?i, nh?p vào EnableOplocks, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i0, sau đó nh?n ENTER.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? cơ h?i khóa, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296264C?u h?nh cơ h?i khóa trong Windows 2000
M?t d?u v?t c?a v?n đ? này cho th?y r?ng t?p tin là m? ít nh?t là hai l?n, và cho th?y h? th?ng không đúng cách b?ng văn b?n cho các đi?u khi?n t?p ch?-đ?c. M?t d?u v?t cho th?y v?n đ? này là tương t? như các sau:
96 CLIENT SMB: C NT create & X, File = \newshare.xls
      SMB: Desired Access = 0x00020089 
	 (Read Data,Read EA,Read Attributes)
97 SERVER SMB: R NT create & X, FID = 0x5
 	 SMB: Oplock Level = Batch

<content removed that displays the client program reading and locking the file, but the file is not closed>

450 CLIENT SMB: C NT create &amp; X, File = \newshare.xls
 	  SMB: Desired Access = 0x0002019F 
	  (Read/Write Data, Read/Write EA, Read/Write Attributes)

451 SERVER SMB: R NT create &amp; X, FID = 0xc007
	  SMB: Oplock Level = NONE

<content removed that displays the client program reading, locking, writing and flushing data on this file handle>

585 CLIENT SMB: C write &amp; X, FID = 0x5, Write 0xc00 at 0x00005000
		PID = 0xFEFF TID = 0x1002 MID = 0x4400 UID = 0x0801
586 SERVER SMB: R write &amp; X - NT error, System, Error, Code = (34) STATUS_ACCESS_DENIED
Chú ý Đ?nh danh quá tr?nh (PID) c?a 0xFEFF trong khung 585 đ?i di?n cho khách hàng h? th?ng tr?nh đang dùng x? l? t?p ch?-đ?c. Nó không hi?n th? các chương tr?nh khách hàng b?ng văn b?n các d? li?u vào đ?a.

Thu?c tính

ID c?a bài: 812937 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kberrmsg kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB812937 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:812937

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com