Làm th? nào đ? gi?m thi?u SYSVOL kích thư?c b?ng cách lo?i b? hành chính m?u (.adm file)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 813338 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Cho các tên mi?n v?i nhi?u các chính sách và các tên mi?n b? đi?u khi?n v?i các khu v?c r?ng ch?m m?ng (WAN) đư?ng, sao chép chia s? SYSVOL có th? m?t m?t th?i gian dài. Đây là đáng chú ? nh?t khi b?n qu?ng bá đi?u khi?n vùng m?i t?i m?t đ?a đi?m v?i kh? năng k?t n?i ch?m ho?c khi b?n ch?y m?t Khôi ph?c không có th?m quy?n c?a SYSVOL. Đ? đ?y nhanh quá tr?nh, làm gi?m s? lư?ng các t?p tin và s? lư?ng d? li?u ph?i đư?c nhân r?ng ? các Chia s? SYSVOL.

B?i v? Administrative Templates (có ngh?a là, các t?p tin .adm) m?t t?i đa Space trong các chính sách, g? b? chúng đ? làm gi?m đáng k? kích thư?c c?a SYSVOL. Cho Ví d?, v?i m?c đ?nh Administrative Templates, chính sách t?ng chi?m 870 kilobyte (KB) không gian đ?a. N?u b?n có các chính sách 1.300, b?n có th? làm gi?m các Kích thư?c c?a SYSVOL 1.100 megabyte (MB) đ? 35 MB (ho?c 27 KB m?i chính sách).

B?n có th? s? d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm đ? thay đ?i hành vi c?a tr?nh so?n th?o chính sách nhóm liên quan đ?n .adm t?p tin trong Microsoft Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
816662Khuy?n ngh? cho vi?c qu?n l? t?p tin chính sách nhóm hành chính m?u (.adm)

THÔNG TIN THÊM

Ch? có máy tính b?n nh?m m?c tiêu v?i nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng đ? có Administrative Templates. Theo m?c đ?nh, đây là nh?ng C?p ti?u Domain Controller (PDC) mô ph?ng.

M?t cách d? dàng đ? lo?i b? Administrative Templates n?u b?n chưa thêm b?t k? đ?c bi?t ho?c tùy ch?nh nh?ng là đ? t?m ki?m trong Explorer trên PDC mô ph?ng cho các t?p tin *.adm. S?p x?p k?t qu? theo tên, và sau đó xóa t?t c? các thư m?c tiêu b?n hành chính. Sau khi b?n làm nh?ng vi?c này nh?ng thay đ?i, ch? đ?i cho đ?n khi quá tr?nh nhân r?ng thành công nhân r?ng các thay đ?i đ?i v?i các b? đi?u khi?n tên mi?n khác. Đ? hoàn t?t quá tr?nh, thi?t l?p các b? l?c cho Administrative Templates.

N?u b?n có tùy ch?nh hành chính M?u, sao chép chúng vào m?t c?u trúc thư m?c khác nhau. Cho k?t qu? t?t nh?t, s? d?ng m?nh m? File Copy utility (Robocopy.exe) t? các ngu?n tài nguyên Kit. L?nh cú pháp là:
Robocopy PDC sysvolbackup_directory *.ADM/s /mov


Ví d? v? các l?nh đ? sao tu? ch?nh Administrative Templates vào m?t c?u trúc thư m?c khác nhau là sau đây:
Robocopy \\mydom-pdc\sysvol\mydom.com\policies c:\sysvol-adm-backup\ *.adm/s /mov
B?n có th? ch? đ?nh m?t b? l?c t?p tin trong các đ?i tư?ng FRS cho các b?n sao set (sau khi b?n lo?i b? Administrative Templates). Cho k?t qu? t?t nh?t, s? d?ng Adsiedit.msc t? các công c? h? tr?. Thu?c tính fRSFileFilter. Theo m?c đ?nh, n?i dung c?a nó là "*.tmp, *.bak, ~ *".

Đ? s?a đ?i thu?c tính:
 1. Trong ADSIEDIT, xác đ?nh v? trí các đ?i tư?ng sau:
  CN = kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (SYSVOL ph?n), CN = sao nhân b?n t?p D?ch v?, CN = h? th?ng, DC =your_domain
 2. Trong các thu?c tính c?a đ?i tư?ng, b?mfRSFileFilter trong Ch?n m?t tài s?n đ? xem.

  Giá tr? xu?t hi?n trong các Giá trịd?ng.
 3. Nh?p vào R? ràng đ? mang l?i s? thu?c tính cho các Ch?nh s?a các thu?c tínhd?ng.
 4. Thay đ?i d?ng này đ? *.tmp, *.bak, *.adm, ~*.
 5. Nh?p vào Thi?t l?p.
 6. Nh?p vào Ok.

B?n có th? s? d?ng ti?n ích m?nh m? sao t?p đ? sao chép các Hành chính m?u thư m?c tr? l?i thư m?c guid n?u b?n mu?n. Các cú pháp l?nh là:
Robocopy backup_directoryPDC sysvol / s
Ví d? v? các l?nh đ? sao chép thư m?c tiêu b?n hành chính quay l?i thư m?c guid là sau đây:
Robocopy c:\sysvol-adm-backup\\mydom-pdc\sysvol\mydom.com\policies/s
V? m?t k? thu?t, n?u b?n không có b?t k? hành chính tùy ch?nh M?u, b?n không c?n ph?i thêm thư m?c tiêu b?n hành chính quay l?i b? mô ph?ng PDC. Các thư m?c s? đư?c tái t?o t? đ?ng b?ng cách s? d?ng các đ?a phương Hành chính Templates b?t c? khi nào m?t ngư?i nào đó ch?nh s?a đ?i tư?ng chính sách nhóm GROUP POLICY (GPO).

N?u b?n di chuy?n vai tr? gi? l?p PDC, b?n c?ng có th? mu?n di chuy?n các Hành chính Templates. Cho k?t qu? t?t nh?t, s? d?ng ti?n ích m?nh m? sao t?p. Các cú pháp l?nh là:
Robocopy old_PDC_SYSVOLPDC_SYSVOL *.ADM/s /mov


Ví d? v? các l?nh đ? di chuy?n Administrative Templates là sau đây:
Robocopy \\mydom-pdc\sysvol\mydom.com\policies \\mydom-res-pdc\sysvol\mydom.com\policies *.adm/s /mov
N?u b?n có tùy ch?nh Administrative Templates, h?y ch?c ch?n r?ng h? có tên t?p tin duy nh?t trên các chính sách. B?n có th? sau đó phân ph?i hành chính M?u đ? t?t c? các máy tính ch?y tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm. Sao các m?u hành chính t?p tin vào các NT\Inf thư m?c.

Tr? khi b?n có yêu c?u c? th? hành chính m?u (cho Ví d?, b?n nào đó Administrative Templates ch? s? d?ng cho chính sách nh?t đ?nh), m?t ? tư?ng t?t là đ? k?t h?p các phương pháp ti?p c?n đ? có m?t b? hoàn ch?nh các Hành chính Templates đ? ch?nh s?a m?t GPO.

Thu?c tính

ID c?a bài: 813338 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbinfo kbhowto kbmt KB813338 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:813338

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com