Thi?t l?p metabase tài s?n DisableSocketPooling không có hi?u l?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 813368 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?t đ?u Internet Information Services (IIS) 6.0 trên Microsoft Windows Server 2003, IIS g?n đ? t?t c? các đ?a ch? IP trên máy ch?, không ch? c?n các đ?a ch? IP đư?c giao cho các trang Web. Đi?u này có th? đúng ngay c? M?c dù b?n đ? thi?t l?p các tài s?n metabase DisableSocketPooling đúng s? th?t.

NGUYÊN NHÂN

Đ? thành công cho phép các ?ng d?ng đ? s? d?ng cùng m?t c?ng vào Đ?a ch? IP khác nhau, b?n ph?i s? d?ng m?t ti?n ích m?i, Httpcfg.exe. Httpcfg.exe là n?m trên đ?a CD Windows Server 2003 trong thư m?c Support\Tools như m?t ph?n c?a các t?p tin Support.cab.

GI?I PHÁP

Đ? cài đ?t công c? h? tr? Microsoft Windows

 1. Chèn Windows Server 2003 CD trong đ?a CD-ROM hay DVD-ROM ? đ?a.
 2. Khi đ?a CD s? m? ra, b?m vào Th?c hi?n b? sung Tác vụ.
 3. Nh?p vào Tr?nh duy?t này CD.
 4. B?m đúp Hỗ trợ.
 5. B?m đúp Công cụ.
 6. B?m đúp SUPTOOLS.MSI.
 7. Nh?p vào Ti?p theo, g? thông tin c?a b?n trong cácTênT? ch?c h?p, b?mTi?p theo, sau đó b?m Ti?p theo ngày sau màn h?nh.
 8. Nh?p vào Ti?p theo m?t l?n n?a đ? b?t đ?u các cài đ?t.
 9. Nh?p vào K?t thúc.

Đ? thêm đ?a ch? IP danh sách bao g?m IP

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Lo?i CMD, sau đó b?mOk đ? m? m?t d?u nh?c l?nh.
 3. G? sau đây, nơixxx.xxx.x.x là đ?a ch? IP mà b?n mu?n thêm:
  httpcfg đ?t iplisten -i xxx.xxx.x.x
  Khi đi?u này thành công, Httpcfg tr? v? sau đây:
  HttpSetServiceConfiguration hoàn thành v?i 0

  Đ? xem các m? tr?ng thái b? sung, xem tr? giúp Httpcfg.
 4. Sau khi đ?a ch? IP đư?c thêm, s? d?ng l?nh sau đ? danh sách it:
  httpcfg truy v?n iplisten
  Httpcfg tr? v? sau đây:
  IP: xxx.xxx.x.x
 5. T? d?u nh?c l?nh, d?ng d?ch v? HTTP và các d?ch v? ph? thu?c. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? chu?i sau đây t?i d?u nh?c l?nh:
  net stop http /y
 6. Kh?i đ?ng t? d?u nh?c l?nh, l?i d?ch v? HTTP và nó ph? thu?c vào d?ch v?. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? chu?i sau đây t?i d?u nh?c l?nh:
  net b?t đ?u w3svc
  Chú ý Khi b?n b?t đ?u w3svc, t?t c? các d?ch v? đ? đư?c ng?ng l?i khi HTTP đ? d?ng s? b?t đ?u.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

IIS 5.0 s? d?ng tài s?n metabase DisableSocketPooling cho phép truy nh?p các ?ng d?ng tương t? vào c?ng USB trên IP khác nhau Đ?a ch?. Thi?t l?p giá tr? này v?i gi?y phép đúng các ?ng d?ng này đ? t?n t?i trên cài đ?t Microsoft Windows 2000 tương t?.

B?i v? DisableSocketPooling đư?c đ?nh ngh?a là m?t tài s?n h?p l? ? gi?n đ? IIS 6.0 metabase (MBSchema.xml), b?n có th? v?n c?n đ?t thu?c tính này b?ng cách s? d?ng Adsutil.vbs, nhưng đi?u này không có hi?u l?c. Các ch?c năng trong IIS 6.0 là m?t ph?n c?a c?p đ? h?t nhân m?i tr?nh đi?u khi?n HTTP.sys. Đ? c?u h?nh HTTP.sys, b?n ph?i s? d?ng Httpcfg.exe.

Trong IIS 5.0, ngư?i nghe TCP là Winsock. Winsock s? d?ng ? c?m và IIS là ràng bu?c đ? hi?u su?t và kh? năng m? r?ng c?a Winsock API. ? c?m t?ng h?p gi?i thi?u đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Internet thông tin máy ch? (IIS) 4,0 nơi vi?c s? d?ng tài nguyên đ? đư?c cao v?i nhi?u trang Web s? d?ng cá nhân IP Đ?a ch?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? kh? năng m? r?ng này, IIS 5.0 s? d?ng ? c?m chia tài nguyên đ? cho phép ngu?n l?c đư?c chia s?. ? c?m chia tài nguyên cho phép tăng g?p đôi ho?c g?p ba s? lư?ng các trang web đ? ch?y trên m?t máy ch? c? th? v?i đ?c đáo IP Đ?a ch?. Các DisableSocketPooling b?t đ?ng s?n c?ng đư?c gi?i thi?u vào IIS 5.0 và đư?c s? d?ng khi khác ?ng d?ng đư?c cài đ?t mà đ?i h?i ph?i s? d?ng m?t c?ng IIS l?ng nghe trên b?i m?c đ?nh (ví d? như c?ng 80).

Trong IIS 6.0, HTTP.sys là ngư?i nghe TCP và HTTP.sys không s? d?ng Winsock API. ? c?m không ph?i là m?t c?u h?nh b?t đ?ng s?n. HTTP.sys s? d?ng danh sách bao g?m IP. Theo m?c đ?nh, đây là danh sách tr?ng và IIS l?ng nghe trên t?t c? các đ?a ch? IP. B?n có th? ch? đ?nh đ?a ch? IP IIS s? nghe trên b?ng cách thêm h? vào danh sách bao g?m IP.

Quan tr?ng Danh sách bao g?m IP đư?c đ?c trong khi kh?i đ?ng c?a d?ch v? HTTP. N?u b?n thay đ?i trong danh sách, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch v?.

Chú ý D?ch v? HTTP và d?ch v? HTTP SSL là d?ch v? khác nhau. D?ch v? HTTP không xu?t hi?n trong danh sách d?ch v? và ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i m?t d?u nh?c l?nh. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? CMD đ? m? m?t d?u nh?c l?nh. T?i các d?u nh?c l?nh, lo?i net stop http /y và nh?n ENTER. Đi?u này ng?ng d?ch v? HTTP Secure Sockets Layer (SSL) và World Wide Web xu?t b?n d?ch v? b?i v? h? là ph? thu?c vào d?ch v? HTTP.
 2. Đ? b?t đ?u d?ch v? HTTP, g? net start W3SVC t?i d?u nh?c l?nh. Đi?u này b?t đ?u d?ch v? HTTP SSL và d?ch v? HTTP.
Sau khi b?n thêm các đ?a ch? IP vào danh sách bao g?m IP, b?n ph?i thêm m?i đ?a ch? IP đư?c s? d?ng b?i m?t trang Web. N?u b?n liên k?t m?t trang Web v?i m?t IP Đ?a ch? mà không có trong danh sách, các trang Web không b?t đ?u.

THAM KH?O

Đ? đư?c tr? giúp v?i b?ng cách s? d?ng l?nh này, xem tr? giúp tr?c tuy?n Httpcfg. Đ? truy c?p tr?c tuy?n Httpcfg giúp đ?, lo?i Httpcfg /? t?i d?u nh?c l?nh, ho?c làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u.
 2. Nh?p vào T?t c? chương tr?nh.
 3. Nh?p vào Công c? h? tr? c?a Windows.
 4. Nh?p vào H? tr? công c? tr? giúp.
 5. Nh?p vào H dư?i Danh sách th? t? ch? cái Công c? theo tên t?p.
 6. B?m đúp Httpcfg.exe (HTTP c?u h?nh Ti?n ích).
Để biết thêm thông tin về DisableSocketPooling, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
238131Làm th? nào đ? vô hi?u hóa h?p nhóm ? c?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 813368 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB813368 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:813368

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com