Article ID: 813444 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות היכן שלא ניתן להתחבר או להיכנס לאתרי אינטרנט מאובטחים ב-Internet Explorer.

שיטות לפתרון הבעיה

שיטה 1: הפעל את תצוגת תאימות כדי להציג אתר אינטרנט מאובטח ב-Internet Explorer 8

ייתכן שאתר האינטרנט אינו תואם לחלוטין עם Internet Explorer 8 וייתכן שהוא אינו מוצג כראוי. באפשרותך להפעיל תצוגת תאימות עבור אתר האינטרנט כדי לבדוק אם הבעיה נפתרת. כדי להפעיל את תצוגת התאימות, לחץ על לחצן התאימות בפינה הימנית העליונה של החלון.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
לחצן תאימות


לקבלת מידע נוסף אודות הדרך להפעיל מצב תאימות עבור Internet Explorer 8, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעיין במאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
956197 ייתכן שאתרי אינטרנט מסוימים לא יוצגו או יפעלו כראוי ב- Windows Internet Explorer 8

האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, המשך המאמר לא רלוונטי עבורך. אם הבעיה לא נפתרה, נסה את שיטות הפתרון האחרות בסעיף זה.

שיטה 2: ודא שהגדרות התאריך והשעה במחשב נכונות

כדי לוודא שמוגדרים במחשב התאריך והשעה הנכונים, בצע את הצעדים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ על תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזור ולאחר מכן לחץ על תאריך ושעה.
 3. לחץ על הכרטיסייה תאריך ושעה.
 4. ודא שהגדרות התאריך והשעה מוגדרות לשימוש בתאריך והשעה הנוכחיים ולאחר מכן לחץ על אישור.

האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, המשך המאמר לא רלוונטי עבורך. אם הבעיה לא נפתרה, נסה את שיטות הפתרון האחרות בסעיף זה.

שיטה 3: נקה את מצב SSL

נקה את מצב Secure Sockets Layer? (SSL). לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. ב-Internet Explorer, לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 2. לחץ על הכרטיסייה תוכן ולאחר מכן על נקה מצב SSL.

האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, המשך המאמר לא רלוונטי עבורך. אם הבעיה לא נפתרה, נסה את שיטות הפתרון האחרות בסעיף זה.

שיטה 4: רשום מחדש קובצי ?.dll

לקובצי Dynamic-link library יש סיומת ?.dll. אלה הם אוספים של שגרות הנשמרים עד שתוכנית זקוקה להם. אם קבצים אלה פגומים או מיושנים, הם עלולים לגרום לבעיות במחשב. כדי לתקן את הבעיה, בצע רישום מחודש של קובצי ?.dll.

כדי שנתקן עבורך את הבעיה, עבור אל הסעיף "תקן עבורי". אם אתה מעדיף לתקן את הבעיה בעצמך, עבור אל המקטע הנח לי לתקן בעצמי.

תקנו עבורי

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.


תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50191


הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור, כך שתוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

אני מעדיף לתקן בעצמי


כדי לתקן את הבעיה בעצמך, בצע רישום מחודש של קובצי ?.dll של Internet Explorer. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את:, הקלד cmd ולחץ על אישור.
 3. בשורת הפקודה, הקלד את השורות הבאות והקש ENTER בסוף כל שורה.
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. לחץ על אישור כאשר תופיע ההודעה ש-DllRegisterServer? ב-FileName?? התבצע בהצלחה.
 5. הקלד exit.

האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, המשך המאמר לא רלוונטי עבורך. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

שיטה 5: אפס את הגדרות Internet Explorer

אם הבעיה נגרמת מהגדרות או תוספים של Internet Explorer שניזוקו או שאינם מתאימים, באפשרותך לפתור את הבעיה בקלות על-ידי איפוס הגדרות Internet Explorer.

כדי שנתקן עבורך את הבעיה, עבור אל הסעיף "תקן עבורי". אם אתה מעדיף לתקן את הבעיה בעצמך, עבור אל המקטע הנח לי לתקן בעצמי.

תקנו עבורי

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.


תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50195

הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

אני מעדיף לתקן בעצמי


כדי להשתמש בתכונה 'איפוס הגדרות Internet Explorer' מלוח הבקרה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מכל התוכניות, כולל Internet Explorer (אם מופעל).
 2. אם אתה משתמש ב- Windows XP, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה. הקלד את הפקודה הבאה בתיבה פתח את, ולאחר מכן הקש ENTER:
  inetcpl.cpl
  אם אתה משתמש ב- Windows Vista, לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  ואז הקלד את הפקודה הבאה בתיבה התחל חיפוש, והקש ENTER:?
  inetcpl.cpl
  מוצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 4. תחת איפוס הגדרות Internet Explorer, לחץ על אפס. לאחר מכן לחץ על אפס פעם נוספת.
 5. כאשר Internet Explorer יסיים את איפוס ההגדרות, לחץ על סגור בתיבת הדו-שיח איפוס הגדרות Internet Explorer.
 6. הפעל את Internet Explorer פעם נוספת. אם עדיין אינך יכול להפעיל את Internet Explorer, עבור אל שיטה 7.

האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, המשך המאמר לא רלוונטי עבורך. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

שיטה 6: השתמש בשחזור מערכת כדי להחזיר את המחשב למצב פועל קודם

התכונה של שחזור המערכת ב-Windows XP 'מצלמת' קובצי מערכת חיוניים וקובצי תוכניות מסוימים ושומרת מידע זה כנקודות שחזור. באפשרותך להשתמש בנקודות שחזור אלה להחזרת Windows XP למצב קודם.

לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש בנקודות שחזור כדי להחזיר את Windows XP למצב קודם, לחץ על מספר המאמר כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306084 כיצד לשחזר את Windows XP למצב קודם

לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש בנקודות שחזור כדי להחזיר את Windows Vista למצב קודם, לחץ על מספר המאמר כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
936212 כיצד לתקן את מערכת ההפעלה וכיצד לשחזר את תצורת מערכת ההפעלה לנקודה מוקדמת יותר בזמן ב- Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, המשך המאמר לא רלוונטי עבורך. אם הבעיה לא נפתרה, נסה את שיטות הפתרון האחרות בסעיף זה.

שיטה 7: השתמש בכלי הבדיקה System File Checker? ?(Sfc.exe)?? לסריקת כל הקבצים המוגנים על ידי רכיב הגנת הקבצים של Windows? (WFP)?

השתמש בכלי System File Checker? ?(Sfc.exe)? ביחד עם הפרמטר ?/scannow כדי לסרוק ולאמת באופן מיידי את הגירסאות של כל קובצי המערכת שעליהם מסייע להגן רכיב הגנת הקבצים של Windows??. אם כלי הבדיקה System File Checker מגלה שקובץ כזה הוחלף, הוא מאחזר את הגירסה הנכונה של הקובץ מתיקיית המטמון (Systemroot\System32\Dllcache) או מקבצי המקור של התקנת Windows ולאחר מכן מחליף את הקובץ השגוי באחר. כלי הבדיקה System File Checker גם בודק את תיקיית המטמון ומאכלס אותה מחדש. כדי להפעיל את כלי הבדיקה System File Checker, עליך להיכנס למערכת כמנהל מערכת או כחבר בקבוצת מנהלי המערכת.

כדי להפעיל את כלי הבדיקה System File Checker עם פרמטר ??/scannow, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד cmd ולחץ על אישור.
 3. בשורת הפקודה, הקלד sfc /scannow ולאחר מכן הקש על ENTER.

לקבלת מידע נוסף על הכלי SFC ב- Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310747 תיאור של כלי הבדיקה System File Checker (Sfc.exe)? ב-Windows XP וב-Windows Server 2003

לקבלת מידע נוסף על הכלי SFC ב- Windows Vista, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
929833 פונקציות מסוימות של Windows Vista עשויות שלא לפעול, או ש-Windows Vista עשויה להפסיק לפעול (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, המשך המאמר לא רלוונטי עבורך. אם הבעיה לא נפתרה, נסה את שיטות הפתרון האחרות בסעיף זה.

מאפיינים

Article ID: 813444 - Last Review: יום חמישי 25 פברואר 2010 - Revision: 4.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
מילות מפתח 
kbmsifixme kbfixme kbpubtypekc kbtshoot kbhowtomaster kbhowto kbenv KB813444

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com