Kaip pa?alinti triktis, kai negalite u?baigti registracijos MSN arba prisijungti prie SSL apsaugot? (128 bit?) svetaini? naudodami Internet Explorer nar?ykl? Windows XP sistemoje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 813444 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip pa?alinti Windows XP sistemos Internet Explorer nar?ykl?s triktis, kai ji negali prisijungti prie SSL protokolu apsaugot? (128 bit?) svetaini? (https://).

Pastaba: prie? atlikdami ?iuos veiksmus, informacijos apie konkre?i? problem? ie?kokite Microsoft ?ini? baz?je. Jei gaunate specifin? klaidos prane?im? ar patiriate veikimo problem?, naudokite klaidos prane?imo tekst? ir problemos apra?ym? ie?kodami Microsoft ?ini? baz?je. Nor?dami ie?koti Microsoft ?ini? baz?je, apsilankykite Microsoft svetain?je:
http://support.microsoft.com/?ln=lt
Nor?dami pa?alinti Internet Explorer nar?ykl?s triktis, kai ji negali prisijungti prie SSL protokolu apsaugot? (128 bit?) svetaini?, naudokite ?iuos metodus j? i?d?stymo tvarka: Pasinaudoj? metodu, Internet Explorer nar?ykl?je pabandykite prisijungti prie SSL apsaugot? (128 bit?) svetaini? ir patikrinkite, ar problem? pavyko i?spr?sti. Jei galite prisijungti prie SSL apsaugotos (128 bit?) svetain?s, jums nebereikia taikyti kit? metod?. Jei problema nei?spr?sta, pereikite prie kito veiksmo.DAUGIAU INFORMACIJOS

Panaikinti laikin?sias interneto rinkmenas

Jei norite panaikinti laikin?sias interneto rinkmenas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite Internet Explorer.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys ir skirtuk? Sauga.
 3. Aplanke Laikinosios interneto rinkmenos spustel?kiteNaikinti rinkmenas.
 4. Kai b?site paraginti patvirtinti naikinim?, spustel?kite Gerai.
 5. Spustel?kite Naikinti rinkmenas.
 6. Kai b?site paraginti patvirtinti naikinim?, spustel?kite Gerai.
 7. Srityje Retrospektyva spustel?kite I?valyti aplank? Retrospektyva.
 8. Spustel?kite Taip ir, kai b?site paraginti, i? aplanko Retrospektyva panaikinkite informacij? apie aplankytas svetaines.
 9. Spustel?kite Gerai.

Sukonfig?ruokite Internet Explorer nar?ykl?s saugos, turinio ir papildomus paramentrus

Jei norite sukonfig?ruoti Internet Explorer nar?ykl?s saugos, turinio ir papildomus parametrus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Sukonfig?ruokite patikim? svetaini? srities parametrus Internet Explorer nar?ykl?je. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Internet Explorer meniu ?rankiai, Interneto pasirinktys, tada spustel?kite skirtuk? Sauga.
  2. Spustel?kite Patikimos svetain?s, tada ? Numatytasis lygis.
  3. ?traukite SSL apsaugot? (128 bit?) svetain? ? patikim? svetaini? srit?. Nor?dami tai atlikti, spustel?kite Svetain?s, lauke ?traukti ?i? svetain? ? srit? ?ra?ykite svetain?s URL adres? ir spustel?kite ?traukti, tada ? Gerai ir Taikyti.
 2. Valykite saugi?j? jung?i? lygmens (SSL) b?sen? ir automatinio vykdymo retrospektyv?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite skirtuk? Turinys.
  2. Srityje Sertifikatai spustel?kite Valyti SSL b?sen?.
  3. Kai gausite prane?im?, kad SSL talpykla s?kmingai i?valyta, spustel?kite Gerai.
  4. Srityje Asmenin? informacija spustel?kite Automatinis vykdymas.
  5. Srityje Valyti automatinio vykdymo retrospektyv? spustel?kite Valyti formas ir, kai b?site paraginti patvirtinti operacij?, spustel?kite Gerai.
  6. Kai b?site paraginti i?valyti anks?iau ?ra?ytus slapta?od?ius, spustel?kite Valyti slapta?od?ius, tada ? Gerai ir dar du kartus spustel?kite Gerai.
 3. Patikrinkite, ar Internet Explorer nar?ykl? sukonfig?ruota naudoti SSL 2.0 ir SSL 3.0 protokolus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite skirtuk? I?samiau.
  2. Srities Sauga lauke Parametrai pa?ym?kite ?ym?s langelius Naudoti SSL 2.0 ir Naudoti SSL 3.0 (jei jie dar nepa?ym?ti) ir spustel?kite Gerai.

Patikrinkite, ar teisingi j?s? kompiuterio laiko ir datos parametrai

Jei norite patikrinti, ar teisingi j?s? kompiuterio laiko ir datos parametrai, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas.
 2. Spustel?kite Datos, laiko, kalbos ir regiono parinktys, tada ? Data ir laikas.
 3. Spustel?kite skirtuk? Data & Laikas.
 4. ?sitikinkite, kad datos ir laiko parametrai sukonfig?ruoti naudoti dabartin? dat? ir laik? ir spustel?kiteGerai.

Patikrinkite, ar j?s? kompiuteryje naudojamas 128 bit? ?ifravimas

Jei norite patikrinti, ar j?s? kompiuteryje naudojamas 128 bit? ?ifravimas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite Internet Explorer.
 2. Meniu ?inynas spustel?kite Apie Internet Explorer nar?ykl?.
 3. ?ifravimo lygmuo j?s? kompiuteryje rodomas ?alia ?od?i? ?ifro lygmuo. Patikrinkite, ar ?ifro lygmens vert? yra lygi 128 bit?.
 4. Spustel?kite Gerai.

Nor?dami kompiuter? sugr??inti ? ankstesn? b?sen?, naudokite sistemos atk?rimo priemon?

Sistemos atk?rimo priemon? Windows XP sistemoje ?simena svarbiausi? sistemos ir program? rinkmen? vaizdus ir saugo ?i? informacij? kaip atk?rimo ta?kus. Galite naudoti ?iuos atk?rimo ta?kus, jei norite sugr??inti ankstesn? kompiuterio b?sen?.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip naudoti atk?rimo ta?kus ankstesnei Windows XP sistemos b?senai atkurti, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?ti Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
306084 Kaip atkurti ankstesn? Windows XP operacin?s sistemos b?sen?

Patikrinkite tre?i?j? ?ali? u?kardos ir antivirusini? program? konfig?racij?

?sitikinkite, kad j?s? kompiuteryje ?diegtos tre?i?j? ?ali? u?kardos ir antivirusin?s programos yra teisingai sukonfig?ruotos ir netrukdo jums prisijungti prie apsaugot? svetaini?. Jei norite gauti papildomos informacijos, skaitykite produkto dokumentacij? arba kreipkit?s ? programos teik?j?.

Jei norite gauti informacijos, kaip susisiekti su programin?s ?rangos gamintoju, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
65416 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tre?iosios ?alies tiek?j? kontakt? s?ra?as, A?K (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

60781 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tre?iosios ?alies tiek?j? kontakt? s?ra?as, L-P (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

60782 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tre?iosios ?alies tiek?j? kontakt? s?ra?as, Q-Z (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Microsoft pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums rasti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. Microsoft negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Nor?dami nuskaityti visas WFP apsaugotas rinkmenas, naudokite sistemos rinkmen? tikrinimo ?rank? (Sfc.exe)

Jei norite greitai nuskaityti ir patikrinti visas WFP apsaugotas sistemos rinkmenas, sistemos rinkmen? tikrinimo ?rank? naudokite su /scannow parametru. Jei sistemos rinkmen? tikrintuvas randa perra?yt? tam tikr? rinkmen?, jis atkuria teising? rinkmenos versij? i? talpyklos aplanko (Systemroot\System32\Dllcache) arba i? pirmini? Windows diegimo rinkmen? ir pakei?ia neteising? rinkmen? ankstesne. Sistemos rinkmen? tikrintuvas taip pat patikrina ir i?d?sto talpyklos aplank? i? naujo. Jei norite ?jungti sistemos rinkmen? tikrintuv?, ? sistem? turite ?eiti kaip administratorius arba administratori? grup?s narys.

Kad ?jungtum?te sistemos rinkmen? tikrintuv? su /scannow parametru, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti ir tada ? Vykdyti.
 2. Lange Atidaryti ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 3. ? komand? eilut? ?ra?ykite sfc /scannow ir spustel?kite ENTER.
Jei norite gauti daugiau informacijos apie sistemos rinkmen? tikrintuv?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
310747 Windows XP ir Windows Server 2003 sistemos rinkmen? tikrintuvo (Sfc.exe) apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Patikrinkite, ar ?jungta Microsoft kriptografini? paslaug? tarnyba

Jei norite patikrinti, ar ?jungta Microsoft kriptografini? paslaug? tarnyba arba ?jungti j? (jei ji dar ne?jungta), atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti.
 2. Lange Atidaryti ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 3. ? komand? eilut? ?ra?ykite net start cryptsvc ir paspauskite ENTER.
 4. Jei norite u?daryti komand? eilut?, ?ra?ykite exit.

Registruoti .dll rinkmenas i? naujo

Registruoti ?ias .dll rinkmenas i? naujo:
Softpub.dll
Wintrust.dll
Initpki.dll
Dssenh.dll
Rsaenh.dll
Gpkcsp.dll
Sccbase.dll
Slbcsp.dll
Cryptdlg.dll
Jei norite i? naujo registruoti ?ias rinkmenas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti.
 2. Lange Atidaryti ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 3. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?ias komandas, o kiekvienos eilut?s gale spauskite klavi?? ENTER:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Spustel?kite Gerai, kai gausite prane?im?, kad DllRegisterServer srityje FileName atlikta s?mingai.
 5. ?ra?ykite exit.

Sukurkite nauj? vartotojo profil?

Jei j?s? Windows vartotojo profilis sugadintas, negal?site rasti SSL apsaugot? (128 bit?) svetaini?. Jei norite pa?alinti ?i? trikt?, ?eikite ? kompiuterio sistem? kito vartotojo vardu ir pabandykite prisijungti prie SSL apsaugotos (128 bit?) svetain?s. Jeigu jums pavyksta prisijungti prie SSL apsaugotos (128 bit?) svetain?s ??jus kito vartotojo vardu, j?s? vartotojo profilis gali b?ti sugadintas. Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, sukurkite norimos profilio informacijos ir parametr? atsargin? kopij? (pvz., aplank? Mano dokumentai ir Parankiniai), tada panaikinkite sugadint? profil?.

Jei norite panaikinti vartotojo profil?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ? kompiuterio sistem? ?eikite kaip administratorius arba administratori? grup?s narys.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas.
 3. Spustel?kite Efektyvumas ir prie?i?ra, tada ? Sistema.
 4. Spustel?kite skirtuk? I?samiau ir srityje Vykdymas spustel?kite Parametrai.
 5. S?ra?e Profiliai, ?ra?yti ?iame kompiuteryje pa?ym?kite norim? panaikinti profil? ir spustel?kite Naikinti.
 6. Kai b?site paraginti patvirtinti naikinim?, spustel?kite Taip.
 7. Dar du kartus spustel?kite Gerai ir i?junkite valdymo skyd?.
 8. I?eikite i? kompiuterio sistemos, kurioje u?siregistravote kaip adminstratorius, ir v?l ?eikite naudodami vartotojo vard?.

  Windows sistemoje sukuriamas naujas vartotojo profilis.
Pastaba: taip pat galite sukurti naujo vartotojo abonent?, o duomenis i? savo seno profilio nukopijuoti ? naujo vartotojo profil?.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip tai padaryti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
811151 Kaip nukopijuoti duomenis i? sugadinto vartotojo profilio ? nauj? profil?

Savyb?s

Straipsnio ID: 813444 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. rugpj??io 10 d. - Per?i?ra: 2.6
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbpubtypekc kbtshoot kbhowtomaster kbhowto kbenv KB813444

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com