Kako da re?ite probleme sa situacijama kada ne mo?ete da dovr?ite MSN prijavljivanje ili da se pove?ete sa SSL obezbe?enim (128-bitno) Web lokacijama pomo?u programa Internet Explorer u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 813444 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje na?in re?avanja problema u situacijama kada ne mo?ete da se pove?ete sa SSL obezbe?enim (128-bitno) Web lokacijama (https://) pomo?u programa Microsoft Internet Explorer u operativnom sistemu Windows XP

Napomena Pre nego ?to budete sledili ove korake, potra?ite informacije o odre?enom problemu u Microsoft bazi znanja. Ako dobijate odre?enu poruku o gre?ci ili pona?anje, pretra?ite Microsoft bazu znanja koriste?i tekst poruke o gre?ci i opis problema ili pona?anja. Da biste pretra?ili Microsoft bazu znanja, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/?LN=sr
Da biste re?ili problem u situacijama kada ne mo?ete da se pove?ete sa SSL obezbe?enim (128-bitno) Web lokacijama pomo?u programa Internet Explorer, koristite slede?e metode redosledom kojim su navedene. Nakon svakog metoda koristite program Internet Explorer da biste poku?ali da se pove?ete da SSL obezbe?enim (128-bitno) Web lokacijama i utvrdili da li je problem re?en. Ako mo?ete da se pove?ete sa SSL obezbe?enim (128-bitno) Web lokacijama, ne morate da koristite slede?e metode. Ako problem nije re?en, pre?ite na slede?i metod.DODATNE INFORMACIJE

Izbri?ite privremene Internet datoteke

Da biste izbrisali privremene Internet datoteke, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Tools (Alatke) izaberite stavku Internet Options (Internet opcije) i zatim izaberite karticu General (Op?ti podaci).
 3. U okviru Temporary Internet files (Privremene Internet datoteke) kliknite na dugme Delete Cookies (Izbri?i kola?i?e).
 4. Kada od vas bude zatra?eno da potvrdite brisanje, kliknite na dugme OK (U redu).
 5. Kliknite na dugme Delete Files (Izbri?i datoteke).
 6. Kada od vas bude zatra?eno da potvrdite brisanje, kliknite na dugme OK (U redu).
 7. U okviru History (Istorija) kliknite na dugme Clear History (Obri?i istoriju).
 8. Kada od vas bude zatra?eno da potvrdite brisanje istorije pose?enih Web lokacija, kliknite na dugme Yes (Da).
 9. Kliknite na dugme OK (U redu).

Konfiguri?ite postavke na karticama ?Bezbednost?, ?Sadr?aj? i ?Vi?e opcija? u programu Internet Explorer

Da biste konfigurisali postavke na karticama ?Bezbednost?, ?Sadr?aj? i ?Vi?e opcija? u programu Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Konfiguri?ite bezbednosne postavke za zonu pouzdanih lokacija u programu Internet Explorer. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. U programu Internet Explorer u meniju Tools (Alatke) izaberite stavku Internet Options (Internet opcije) i zatim izaberite karticu Security (Bezbednost).
  2. Izaberite opciju Trusted sites (Pouzdane lokacije) i zatim kliknite na dugme Default Level (Podrazumevani nivo).
  3. Dodajte SSL obezbe?enu (128-bitno) Web lokaciju u zonu pouzdanih lokacija. Da biste to uradili, kliknite na dugme Sites (Lokacije), otkucajte URL adresu u okvir Add this Web site to the zone (Dodaj ovu Web lokaciju u zonu), kliknite na dugme Add (Dodaj), kliknite na dugme OK (U redu) i zatim kliknite na dugme Apply (Primeni).
 2. Obri?ite Secure Sockets Layer (SSL) stanje i automatski dovr?enu istoriju. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Izaberite karticu Content (Sadr?aj).
  2. U okviru opcije Certificates (Certifikati) kliknite na dugme Clear SSL State (Obri?i SSL stanje).
  3. Kliknite na dugme OK (U redu) kada dobijete poruku da je SSL ke? uspe?no obrisan.
  4. U okviru opcije Personal information (Li?ne informacije) kliknite na dugme AutoComplete (Automatski dovr?i).
  5. U okviru opcije Clear AutoComplete history (Obri?i automatski dovr?enu istoriju) kliknite na dugme Clear Forms (Obri?i obrasce) i zatim kliknite na dugme OK (U redu) kada od vas bude zatra?eno da potvrdite operaciju.
  6. Kliknite na dugme Clear Passwords (Obri?i lozinke), kliknite na dugme OK (U redu) kada od vas bude zatra?eno da potvrdite brisanje svih prethodno sa?uvanih lozinki i zatim kliknite dvaput na dugme OK (U redu).
 3. Proverite da li je program Internet Explorer konfigurisan da koristi SSL 2.0 i SSL 3.0. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Izaberite karticu Advanced (Vi?e opcija).
  2. U okviru Settings (Postavke) u okviru opcije Security (Bezbednost) potvrdite izbore u poljima za potvrdu Use SSL 2.0 (Koristi SSL 2.0) i Use SSL 3.0 (Koristi SSL 3.0) (ako nisu ve? potvr?eni) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).

Proverite da li su ispravne postavke datuma i vremena na ra?unaru

Da biste proverili da li su ispravne postavke datuma i vremena na ra?unaru, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
 2. izaberite stavku Date, Time, Language, and Regional Options (Datum, vreme, jezi?ke i regionalne opcije) i zatim izaberite stavku Date and Time (Datum i vreme).
 3. Izaberite karticu Date & Time (Datum i vreme).
 4. Uverite se da su postavke datuma i vremena konfigurisane da koriste trenutni datum i vreme i zatim kliknite na dugme OK (U redu).

Proverite da li ra?unar koristi 128-bitno ?ifrovanje

Da biste proverili da li ra?unar koristi 128-bitno ?ifrovanje, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Help (Pomo?) izaberite stavku About Internet Explorer (Osnovni podaci o programu Internet Explorer).
 3. Nivo ?ifrovanja na ra?unaru ?e se pojaviti pored re?i Cipher Strength (Snaga ?ifrovanja). Proverite da li stavka Cipher Strength (Snaga ?ifrovanja) ima vrednost 128 bita.
 4. Kliknite na dugme OK (U redu).

Koristite alatku ?System Restore? (Oporavak sistema) da biste vratili ra?unar u prethodno stanje

Funkcija ?System Restore? (Oporavak sistema) u operativnom sistemu Windows XP pravi ?snimak? kriti?nih sistemskih datoteka i nekih programskih datoteka i skladi?ti te informacije kao ta?ke vra?anja. Te ta?ke vra?anja mo?ete da koristite za vra?anje operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje.

Za dodatne informacije o kori??enju ta?ki vra?anja za vra?anje operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste pregledali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
306084 Kako povratiti operativni sistem u predhodno stanje u Windowsu XP

Proverite konfiguraciju za?titnog zida i antivirusnih programa drugih proizvo?a?a

Uverite se da su za?titni zid i antivirusni programi drugih proizvo?a?a koji su instalirani na ra?unaru ispravno konfigurisani i da ne spre?avaju povezivanje sa Web lokacijama pobolj?ane bezbednosti. Za vi?e informacija pogledajte dokumentaciju proizvoda ili se obratite prodavcu programa.

Za informacije o obra?anju prodavcu softvera kliknite na odgovaraju?i broj ?lanka na slede?oj listi da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
65416 Lista kontakata prodavaca hardvera i softvera drugih proizvo?a?a, A-K (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60781 Lista kontakata prodavaca hardvera i softvera drugih proizvo?a?a, L-P (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60782 Lista kontakata prodavaca hardvera i softvera drugih proizvo?a?a, Q-Z (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft obezbe?uje informacije o kontaktima za samostalne proizvo?a?e da bi pomogla pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove informacije o kontaktu mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost informacija o kontaktima za samostalne proizvo?a?e.

Koristite alatku ?System File Checker? (Kontrolor sistemskih datoteka) (Sfc.exe) za skeniranje svih datoteka koji su za?ti?ene funkcijom ?Windows File Protection? (Windows za?tita datoteka) (WFP)

Koristite alatku ?System File Checker? (Kontrolor sistemskih datoteka) sa parametrom /scannow da biste odmah skenirali i proverili verzije svih sistemskih datoteka kojima funkcija ?Windows File Protection? (Windows za?tita datoteka) poma?e pri za?titi. Ako alatka ?System File Checker? (Kontrolor sistemskih datoteka) otkrije da je takva datoteka zamenjena, ona vra?a ispravnu verziju datoteke iz fascikle ke?a (Systemroot\System32\Dllcache) ili iz izvornih datoteka Windows instalacije i zamenjuje neispravnu datoteku. Alatka ?System File Checker? (Kontroler sistemskih datoteka) proverava i ponovo popunjava fasciklu ke?a. Morate biti prijavljeni kao administrator ili ?lan administratorske grupe da biste pokrenuli alatku ?System File Checker? (Kontrolor sistemskih datoteka).

Da biste pokrenuli alatku ?System File Checker? (Kontrolor sistemskih datoteka) sa parametrom /scannow, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) otkucajte cmd i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 3. Na komandnoj liniji otkucajte sfc /scannow i zatim pritisnite taster ENTER.
Za vi?e informacija o alatki ?System File Checker? (Kontrolor sistemskih datoteka) kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak Microsoft baze znanja:
310747 Opis Windows XP i Windows Server 2003 alatke ?System File Checker? (Kontrolor sistemskih datoteka) (Sfc.exe) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Proverite da li je pokrenuta usluga ?Microsoft Cryptographic Services? (Microsoft usluge ?ifrovanja)

Da biste proverili da li je pokrenuta usluga ?Microsoft Cryptographic Services? (Microsoft usluge ?ifrovanja), sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) otkucajte cmd i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 3. Na komandnoj liniji otkucajte net start cryptsvc i zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Otkucajte exit da biste napustili komandnu liniju.

Ponovo registrujte .dll datoteke

Ponovo registrujte slede?e .dll datoteke:
Softpub.dll
Wintrust.dll
Initpki.dll
Dssenh.dll
Rsaenh.dll
Gpkcsp.dll
Sccbase.dll
Slbcsp.dll
Cryptdlg.dll
Da biste ponovo registrovali te datoteke, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) otkucajte cmd i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 3. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e redove i pritisnite taster ENTER nakon svakog reda:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Kliknite na dugme OK (U redu) kada dobijete poruku da je operacija DllRegisterServer u FileName (ImeDatoteke) bila uspe?na.
 5. Okucajte exit.

Kreirajte novi korisni?ki profil

Ako je Windows korisni?ki profil o?te?en, ne?ete mo?i da prona?ete SSL obezbe?ene (128-bitno) Web lokacije. Da biste re?ili problem, prijavite se na ra?unar kao neki drugi korisnik i poku?ajte da se pove?ete sa SSL obezbe?enom (128-bitno) Web lokacijom. Ako se pove?ete sa SSL obezbe?enom (128-bitno) Web lokacijom kada ste prijavljeni kao neki drugi korisnik, va? korisni?ki profil je mo?da o?te?en. Da biste re?ili problem, napravite rezervnu kopiju informacija i postavki koje ?elite iz va?eg profila (na primer, fascikle ?My Documents? (Moji dokumenti) i ?Favorites? (Omiljene lokacije) i zatim izbri?ite o?te?eni profil.

Da biste izbrisali korisni?ki profil, sledite ove korake:
 1. Prijavite se na ra?unar kao administrator ili kao ?lan administratorske grupe.
 2. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
 3. Izaberite stavku Performance and Maintenance (Performanse i odr?avanje) i zatim izaberite stavku System (Sistem).
 4. Izaberite karticu Advanced (Vi?e opcija) i zatim o okviru opcije User Profiles (Korisni?ki profili) kliknite na dugme Settings (Postavke).
 5. Sa liste Profiles stored on this computer (Profili sa?uvani na ovom ra?unaru) izaberite korisni?ki profil koje ?elite da izbri?ete i zatim kliknite na dugme Delete (Izbri?i).
 6. Kada se od vas zatra?i da potvrdite brisanje, kliknite na dugme Yes (Da).
 7. Kliknite dvaput na dugme OK (U redu) i zatim napustite ?Control Panel? (Kontrolnu tablu).
 8. Odjavite se sa ra?unara kao administrator i zatim se prijavite kao korisnik.

  Windows kreira novi profil za korisnika.
Napomena Mo?da ?ete ?eleti da kreirate novog korisnika i zatim kopirate podatke iz starog profila u profil novog korisnika.

Za vi?e informacije o na?inu izvr?avanja ove radnje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
811151 Kako da kopirate podatke iz o?te?enog korisni?kog profila u novi profil

Svojstva

Identifikator ?lanka: 813444 - Poslednji pregled: 10. avgust 2006. - Revizija: 2.6
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbpubtypekc kbtshoot kbhowtomaster kbhowto kbenv KB813444

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com